Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka v kartonaži

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Operater/operaterka v kartonaži (21300240)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka v kartonaži (47874480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • komunicira s sodelavci in z naročniki
 • vodi skupino in sodeluje v njej
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvaja delo v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • konstruira in izdeluje različne vrste embalaž
 • izdeluje orodja in protiorodja za izsekovanje in žlebljenje
 • izsekuje, žlebi, zgiba, lepi in izvaja druge dodelavne operacije v kartonaži
 • upravlja stroje in naprave v kartonaži


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo in delo skupine
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna tehnološko dokumentacijo
 • pozna tehnološke postopke izdelave kartonske embalaže
 • pozna računalniško programsko opremo za vodenje delovnega procesa
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi materijale in delovna sredstva
 • prevzame in prouči tehnološko dokumentacijo
 • prevzame in prouči gradivo naročnika za konstrukcijo embalaže
 • prevzame osnovni in pomožni material
 • prevzame orodja in protiorodja za izsekovanje in žlebljenje
 • pozna in razume tehnološko dokumentacijo
 • pozna materiale in delovna sredstva
Operativna dela konstruira embalažo
 • pripravi osnovo za izdelavo embalaže iz kartona in valovitega kartona
 • uporablja računalniške programe za konstrukcijo embalaže
 • preveri konstrukcijo zloženke in odpravi napake
 • izdela načrt za izdelavo izsekovalnega orodja in protiorodja
 • pozna računalniško konstrukcijo embalaže
 • pozna različne vrste zloženk in ostale embalaže
 • razlikuje osnovne materiale in pozna njihove lastnosti in uporabo
izdeluje izsekovalno orodje
 • pripravi vezano ploščo za vstavljanje izsekovalnih in žlebilnih linij
 • pripravi naprave za razrez in oblikovanje izsekovalnih in žlebilnih linij
 • oblikuje in pripravi izsekovalne in žlebilne linije za vstavljanje v vezano ploščo
 • vstavlja izsekovalne in žlebilne linije v vezano ploščo
 • lepi odbojno gumo
 • izdela protiorodje
 • izdela obtrgovalno in ločevalno orodje
 • pozna materiale za izdelavo izsekovalno-žlebilnega orodja, protiorodja, obtrgovalnega in ločevalnega orodja
 • pozna delovanje strojev in naprav za izdelavo izsekovalnih in drugih orodij
 • pozna delovanje izsekovalno-žlebilnih strojev
 • pozna postopke izdelave izsekovalno-žlebilnih orodij in protiorodij
razrezuje in porezuje zvitke, pole in plastične folije
 • pripravi stroje in naprave za rezanje in žlebljenje
 • razrezuje zvitke ali pole v manjše formate
 • pozna delovanje rezalnega stroja in naprav za rezanje
 • pozna vrste in osnovne lastnosti plastičnih folij
 • pozna osnovne konstrukcijske značilnosti pakirnih strojev
perforira in žlebi
 • pripravi material
 • nastavi perforirni stroj ali žlebilni stroj
 • vlaga material in perforira oz. žlebi
 • pozna vrste perforacij
 • pozna delovanje perforirnih in žlebilnih strojev
izdeluje rezano embalažo (iz valovitega kartona)
 • pripravi in upravlja stroje za izdelavo rezane embalaže
 • pripravi, nastavlja in upravlja stroje za šivanje in lepljenje zloženk
 • nastavlja člen za flekso tisk
 • pozna delovanje strojev za izdelavo rezane embalaže
 • pozna tehnološko operacijo šivanja in lepljenja zloženk
tiska v tehniki visokega tiska (vroči tisk s folijo, slepi tisk, preganje)
 • pripravi stroj za vroči tisk s folijo
 • pripravi folije in tiskovne forme
 • tiska v tehniki visokega tiska (materiale in/ali polizdelke)
 • pozna delovanje strojev za vroči tisk
 • pozna lastnosti folij za vroči tisk
 • pozna izdelavo tiskovnih form (matrica, patrica) za vroči in slepi tisk
upravlja večbarvne flekso tiskarske člene na dodelavnih strojih in upravlja stroje za flekso tisk v kartonaži
 • nastavi stroj v skladu s standardi in z navodili za upravljanje stroja
 • prevzame in uporabi digitalne podatke za vodenje tiskarskega stroja in vodenje tehnološkega procesa
 • pripravi in programira delovanje stroja za tiskanje
 • tiska v tehniki flekso tiska na valoviti karton
 • pozna standarde za povezovanje in vodenje naprav v tehnološkem procesu
 • pozna standarde za izmenjavo podatkov v grafičnem procesu
 • pozna in razume tehnično dokumentacijo strojev
 • pozna standarde za vodenje procesa flekso tiska
 • pozna celoten tehnološki postopek izdelave izdelka
kašira
 • pripravi kaširni stroj
 • pripravi folije in pole za kaširanje
 • kašira na različne materiale
 • pozna delovanje strojev za kaširanje
 • pozna lastnosti folij in lepil

izsekuje in žlebi zloženke (dodano) (grafične polizdelke in izdelke)
 • nastavi izsekovalni in žlebilni stroj
 • pripravi stroj za izsekovanje, žlebljenje, obtrgovanje in ločevanje zloženk
 • pozna delovanje izsekovalnih strojev
 • pozna izsekovalne tehnike
 • pozna vzroke za morebitne napake pri žlebljenju in izsekovanju ter jih zna odpraviti oziroma o njih obvestiti odgovorno osebo
zgiba in lepi zloženke
 • pripravi stroj za zgibanje in lepljenje zloženk
 • vlaga polizdelke v stroj
 • zgiba in lepi zloženke
 • strojno izdeluje okenca
 • pozna delovanje strojev za zgibanje in lepljenje zloženk
 • pozna lastnosti lepil
izdeluje različne vrste embalaž
 • izdela pisemske ovojnice, etikete
 • izdeluje vrečke in druge vrste izdelkov
 • pozna postopek izdelave pisemskih ovojnic, papirnatih vrečk, etiket in druge embalaže
 • pozna delovanje strojev za izsekovanje in lepljenje oken
izdeluje unikatno embalažo
 • izdela različne vrste ročno prevlečene embalaže
 • izdela ročno obarvan prevlečni material
 • pozna prevlečne materiale
embalira
 • zlaga izdelke v posamične škatle
 • pregleduje tiskovine
 • pakira izdelke v skrčljivo folijo
 • embalira/pakira izdelke v embalažne kartone
 • pozna tehnike embaliranja
 • pozna materiale potrebne za pakiranje
 • pozna pravila in tehnike naslavljanja in etiketiranja poštnih pošiljk
 • pozna pravila logistike za distribucijo grafičnih izdelkov
Administrativna dela izpolnjuje in spremlja proizvodno in drugo dokumentacijo
 • vodi evidenco in poroča o porabljenem času in materialih
 • vodi evidenco opravljenega dela
 • vodi tehnično dokumentacijo
 • pripravlja poročila in poslovne dopise
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • pozna načine in pravila za urejanje in vodenje tehnične dokumentacije
Komercialna dela pripravi kalkulacije cen izdelkov in sodeluje pri reševanju reklamacij
 • izdela kalkulacijo
 • pripravi ponudbo
 • ugotavlja vzroke za nastale napake in posreduje informacije o njih
 • sodeluje pri reševanju reklamacij
 • pozna stroške grafičnega tehnološkega procesa
 • pozna osnove kalkuliranja
 • pozna vrste in strukturo stroškov (fiksni, variabilni)
 • pozna možne vzroke napak
Vodenje vodi skupino sodelavcev pri delu
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • pozna osnove timskega vodenja
Nadzor dela izvaja kontrolo procesa
 • skrbi za nemoteno delovanje stroja
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ustrezno ukrepa, da se napake odpravijo v najkrajšem času
 • skrbniku sistema in nadrejenemu vodji sporoča ugotovljene pomanjkljivosti
 • pozna načine kontrole procesov
Zagotavljanje kakovosti izvaja kontrolo kakovosti
 • upošteva pravila in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
 • ovrednoti kakovost izdelka
 • pozna standarde SIST-ISO in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna standarde, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna pravila za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti
Vzdrževanje in popravila organizira večja popravila in skrbi za vzdrževanje stroja
 • obvešča odgovorne o stanju strojev in predlaga potrebna popravila
 • odpravi manjše okvare
 • čisti in pere stroj
 • zagotovi mazanje stroja
 • razume delovanje strojev in pomen kvalitetnega vzdrževanja
 • obvlada postopke vzdrževanja strojev in naprav
 • pozna različna čistila in sisteme za čiščenje in mazanje strojev
 • pozna mazalna orodja in mazalne sisteme
Komunikacija komunicira s sodelavci in z naročniki
 • posreduje navodila za potek dela
 • uporablja strokovno izrazoslovje v slovenskem in tujem jeziku
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna strokovno izrazoslovje v tujem jeziku
 • pozna pravila pisnega in ustnega sporazumevanja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo tako, da uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • pozna predpise o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boris Weisseisen, Gorenjski tisk
 • Janez Šubelj, AmbaCo.
 • Franci Mivšek, Valkarton
 • Marina Mihovec, EGP
 • Andrej Eržen, EGP
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI
 • Valerija Kranjec, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Alojz Sešlar, Grafex d. o. o.
 • Irena Brglez, Zdrženje za tisk in medije, GZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o.
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.