Katalog

Naziv:

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (50760751)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (4781123011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 47811230 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnega menedžerja/ varnostne menedžerke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega menedžerja/varnostno menedžerko skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
 • izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj skladno z Zakonom o zasebnem varovanju
 • najmanj višja strokovna izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno     celotni poklicni standard.4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom

5. Merila preverjanja

 

5.1 Pisno preverjanje

     Merila ocenjevanja:

­   točnost odgovorov

­   strokovnost in zakonitost

­   poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila

­   jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

 

               Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

 

5.2  Ustno preverjanje

 

     Merila ocenjevanja:

­   točnost odgovorov

­   strokovnost in zakonitost

­   poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila

­   jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

 

Ustno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 40 %.

 

5.3  Praktično preverjanje z zagovorom

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­   priprava in razumevanje

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   določitev namena in ciljev storitve

20

Izvedba naloge

­   upoštevanje strokovnosti in zakonitosti

­   priprava na izvedbo naloge

­   ocena ustreznosti izdelane dokumentacije

­   utemeljitev zakonitosti in strokovnosti, načrtovanje ukrepov varovanja za predlagano tveganje

40

Ustni zagovor

­    obrazložitev izpolnjene naloge/izvedbe naloge

­    razumevanje opravljenih postopkov

­    jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

40


Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

 

IZLOČILNA MERILA

·         nepoznavanje metodologij za pripravo ocene stopnje tveganja, ogroženosti in varnostnih tveganj

·         nepoznavanje ukrepov in varnostnikovih dolžnosti

·         nepoznavanje zakona o zasebnem varovanju

·         nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu

·         nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem

·         nepoznavanje temeljnih pravil za organiziranje varovanja


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica z računalnikom, projektorjem, listna tabla in prenosna kamera

 • sredstva za vklepanje in vezanje
 • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja)
 • potrebna zaščitna sredstva za izvajanje določenih simulacij
 • vzorci osebnih dokumentov
 • vzorci obrazcev, ki jih uporabljata varnostnik in varnostni menedžer
 • pripomočki za urjenje (gumijast nož, lesena palica, gumijasta pištola, ročni detektor …)

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije      lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence ali v pedagoškem procesu na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja,
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku licence,
  • en član najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  analizira in načrtuje zasebno varovanje
  • zbira podatke in informacije o varnostnih situacijah
  • oceni možnost izvedbe predvidenih aktivnosti na področju varovanja
  • pozna metodologije za izdelavo varnostne dokumentacije
  • izdeluje analize stanja varnosti
  • izdeluje oceno ogroženosti
  • izdeluje ocene stopenj tveganja
  • izdeluje programe varovanja
  • izdeluje načrte fizičnega varovanja
  • izdeluje predloge za izboljšanje varnostne situacije
  • preveri, koliko sta načrtovanje in organizacija varovanja usklajena s predpisi
  • preveri razpoložljive kadrovske in materialne zmožnosti
  • analizira pogoje za zasedbo delovnih mest varnostnega osebja in jih uskladi z naročnikom
  • pozna sisteme tehničnega varovanja, njihov namen, uporabo in delovanje
  • zna sestaviti pogodbe o varovanju
  Pojasni postopke analiziranja in načrtovanja zasebnega varovanja:
  • predstavi predpise, ki so potrebni pri načrtovanju varovanja
  • obrazloži sodelovanje vseh služb, vpetih v predvidene aktivnosti na področju varovanja (komerciala, VNC, kadrovska služba, nadzor …)
  • pojasni osnovne elemente dokumentov varovanja (analize stanja varnosti, ocena ogroženosti, ocena stopnje tveganja, program varovanja, načrt fizičnega varovanja)
  • našteje podatke, ki so potrebni za izdelavo analize stanja varnosti
  • našteje elemente, ki so potrebni za izdelavo ocene stopnje tveganja
  • našteje elemente, ki so potrebni za izdelavo programa varovanja
  • opiše metodologijo za izdelavo načrta fizičnega varovanja
  • opiše ukrepe, ki vplivajo na izboljševanje varnostnih situacij
  • pojasni zahtevane kompetence varnostnega osebja
  • opiše pogoje delovnega okolja, ki so potrebni za doseganje pričakovanih rezultatov varovanja
  • opiše  vsebino projekta tehnične dokumentacije za izvedbo sistemov za tehnično varovanje
  • našteje zahteve za sklenitev pogodbe z naročnikom varovanja      
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in upošteva načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva ustreznost komunikacije z varnostnim in drugim osebjem

  organizira in vodi zakonito, strokovno in učinkovito izvajanje zasebnega varovanja
  • pripravi predlog izvajanja storitev varovanja
  • organizira kadrovske in tehnične ukrepe, določene z načrtom varovanja
  • organizira vse oblike zasebnega varovanja
  • pozna pomen vodenja, usmerjanja in organiziranja dela varnostnega osebja
  • spodbuja dobre odnose med sodelavci, državnimi organi, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi interesnimi združenji, naročniki in občani
  • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
  • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
  • razume pomen uporabe metod motiviranja za delo varnostnega osebja
  • razume pomen zagotavljanja varnega dela varnostnemu osebju
  • pozna pomen in način ugotavljanja ter nagrajevanja delovne uspešnosti pri varovanju
  • zagotavlja zakonitost in strokovnost varnostnih storitev ter preverja njihovo usklajenost s predpisi in standardi
  • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
  • pozna predpise na področju zasebnega varovanja
  • pozna predpise s področja kazenskega prava in predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
  • pozna predpise s področja delovnega prava
  • pozna predpise o orožju
  • pozna predpise o varstvu osebnih in tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
  • pozna pristojnosti organov v sistemu varnosti

  Predstavi načine učinkovitega delovanja zasebnega varovanja:
  • prouči primer komisije in predlaga način in obseg varovanja v konkretnem primeru ter pojasni način usklajevanja z naročnikom:
  • pojasni in opredeli temeljne elemente načrta varovanja
  • pojasni organizacijo in delovne procese po načrtu varovanja
  • predstavi  oblike zasebnega varovanja in pogoje za pridobitev naslednjih licenc:
  -varovanje ljudi in premoženja  (varovanje prodajaln, varovanje objektov, delo v recepciji)
  -varovanje oseb   
  -varovanje prevoza gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
  -varovanje javnih prireditev
  -varovanje gostinskih lokalov
  -upravljanje z varnostnonadzornim centrom
  -načrtovanje sistemov tehničnega varovanja
  -izvajanje sistemov tehničnega varovanja
  • predstavi način varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo
  • pojasni pomen spoštovanja kodeksa poklicne etike in dobrih poslovnih običajev v odnosu med zaposlenimi in v odnosu  do naročnikov varnostnih storitev ter tretjih oseb.
  • predstavi metode motiviranja za delo varnostnega osebja
  • pojasni način spremljanja, usmerjanja, nadzorovanja in ocenjevanja zakonitosti in strokovnosti  izvajanja varnostnih storitev
  • opiše stile vodenja in pojasni prednosti posameznega stila
  • pojasni pristojnosti organov v sistemu zagotavljanja varnosti in opiše načine sodelovanja  z njimi
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in upošteva načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva ustreznost komunikacije z varnostnim in drugim osebjem

  Predstavi potrebne predpise za učinkovito izvajanje zasebnega varovanja:
  • predstavi predpise na področju zasebnega varovanja
  • predstavi  vsebine s področja kazenskega prava in predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
  • predstavi predpise s področja delovnega prava
  • predstavi predpise o orožju
  • predstavi predpise s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
  • predstavi predpise s področja požarne varnosti in varstva okolja
  • pojasni  način ugotavljanja ter nagrajevanja delovne uspešnosti pri varovanju       
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in upošteva načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin


  opravlja varnostna dela in naloge zasebnega varovanja
  • upošteva načela varstva človekovih pravic
  • uporablja ukrepe in druga sredstva
  • sestavi poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev
  • pozna pritožbeni postopek
  • pozna varnostne zadržke oseb, ki opravljajo naloge zasebnega varovanja
  • pozna dolžnosti, načela, ukrepe in druga varnostnikova sredstva, obvlada praktični postopek za izvedbo ukrepov in drugih sredstev
  • pozna osnove splošnega dela kazenskega zakonika (kaj je kaznivo dejanje, malomarnost, naklep, poskus, pomoč, silobran, skrajna sila, pregon kaznivih dejanj)
  • pozna posamezna kazniva dejanja, s katerimi se varnostniki najpogosteje srečujejo pri svojem delu
  • pozna osnove kriminalistike in kriminologije
  • pozna varnostnikove dolžnosti pri zavarovanju kraja kaznivega dejanja in načine zavarovanja ter vrste sledov in zavarovanje le-teh
  • pozna varnostnikove pristojnosti ob zaznavi kaznivega dejanja
  • pozna okvirne pristojnosti državnih organov pri pregonu kaznivih dejanj
  • pozna dolžnost podaje kazenske ovadbe in način podajanja kazenske ovadbe pristojnemu organu
  • pozna najpogostejše kršitve javnega reda in varnostnikove dolžnosti ob zaznavi kršitve
  • pozna ravnanje z najdenimi stvarmi in dolžnosti varnostnega osebja v teh primerih
  • pozna postopke in ukrepe v primeru najdbe nevarnih ali sumljivih predmetov na varovanem območju
  • zna ukrepati v izrednih dogodkih na varovanem območju
  • pristojnim organom poda kazensko ovadbo za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
  • ločuje kazniva dejanja glede na vrsto pregona
  • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka in pozna dolžnosti varnostnega osebja med ogledom kraja dejanja
  • pozna postopke v izrednih dogodkih (najden neznan sumljiv predmet, AMOK situacija, najava bombe v objektu)
  • pozna postopek evakuacije in varnostnikove naloge v teh primerih

  Opiše pomen varstva človekovih pravic:
  • opiše sistem varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • predstavi človekove pravice in temeljne svoboščine, v katere lahko varnostnik poseže z uporabo ukrepov in drugih sredstev
  • opiše pritožbeni postopek
  • razloži varnostne zadržke pri varnostnem osebju skladno z zakonom in njegovo vlogo pri zaznavi le-teh
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in upošteva načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

  Opiše ukrepe in druga varnostnikova sredstva:
  • opiše načela in dolžnosti pri uporabi ukrepov in drugih sredstev
  • pozna ukrepe in druga varnostnikova sredstva ter pogoje, pod katerimi se lahko le-ti uporabljajo
  • pojasni dolžnosti varnostnika v primeru uporabe ukrepov in drugih sredstev, ko je potrebno poročanje, in pristojnosti in dolžnosti varnostnega menedžerja
  • opiše postopke hrambe, vodenja evidenc, primopredaje in vzdrževanja orožja
  • pojasni omejitve pri uporabi ukrepov in drugih sredstev zoper uradne osebe
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in upošteva načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

  Pojasni ukrepe v primeru kaznivega ravnanja
  • pojasni osnove splošnega dela kazenskega zakonika (kaj je kaznivo dejanje, malomarnost, naklep, poskus, silobran, skrajna sila in pregon kaznivih dejanj)
  • opiše, kaj pomenijo okoliščine, ki kažejo na to, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, in najpogostejša kazniva dejanja, s katerimi se varnostniki najpogosteje srečujejo pri svojem delu
  • pojasni varnostnikove dolžnosti pri zavarovanju kraja kaznivega dejanja in načine zavarovanja ter vrste sledov in zavarovanje le-teh
  • opiše varnostnikove pristojnosti ob zaznavi kaznivega dejanja (dolžnost prijave, postopek v primeru zadržanja do prihoda policije)
  • opiše okvirne pristojnosti državnih organov pri pregonu kaznivih dejanj
  • opiše postopek prijave - podaje kazenske ovadbe in zna podati kazensko ovadbo pristojnemu organu
  • našteje najpogostejše kršitve javnega reda in varnostnikove dolžnosti ob zaznavi kršitve
  • opiše ravnanje z najdenimi stvarmi in dolžnosti varnostnega osebja v teh primerih
  • pojasni postopke in ukrepe v primeru najdbe nevarnih ali sumljivih predmetov na varovanem območju
  • pojasni ukrepanje v izrednih dogodkih na varovanem območju
  • pojasni postopek evakuacije in naloge varnostnikov v teh postopkih
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja in načela varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
  • upošteva ustreznost komunikacije z varnostnim in drugim osebjem
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in internimi pravili

  spremlja in usmerja zasebno varovanje
  • spremlja izvajanje delovnega procesa na področju zagotavljanja varnosti
  • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksom zasebnega varovanja
  • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi o varstvu pri delu in požarni varnosti
  • spremlja in analizira izvajanje vseh oblik zasebnega varovanja
  • presoja zakonitost in strokovnost uporabe ukrepov varnostnega osebja ter izdeluje poročilo o uporabi ukrepov in drugih varnostnikovih sredstvih
  • vodi pritožbeni postopek in rešuje reklamacije
  • pozna pomen evidentiranja pri nadzoru ugotovljenih posebnosti in napak
  • pozna pomen nadzora nad poročili, obvestili in drugo dokumentacijo, ki jo vodi varnostno osebje
  • zna uskladiti varnostne storitve s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja
  • zna voditi in usmerjati izvajanje zasebnega varovanja
  V simulirani situaciji, ki jo opredeli komisija, opiše način spremljanja in usmerjanja izvajanja zasebnega varovanja:
  • prouči simulirano situacijo in pripravi ter utemelji predlog izvajanja storitev varovanja
  • opiše namen in pojasni različne metode in načine spremljanja dela varnostnega osebja
  • pojasni upoštevanje standardov, ki so obvezni v zasebnem varovanju
  • pojasni pomen usklajenosti opravljanja nalog zasebnega varovanja s predpisi in pogodbo o varovanju
  • pojasni pomen kodeksa s področja zasebnega varovanja
  • našteje pogoje za pridobitev licence in pojasni pomen stalnega izpolnjevanja pogojev
  • pojasni pomen osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
  • pojasni vlogo varnostnega menedžerja pri izvajanju internega izpopolnjevanja varnostnega osebja
  • pojasni oblike sodelovanja med različnimi vrstami varnostnega osebja
  • opiše vlogo varnostnega menedžerja družbe za zasebno varovanje in povezavo z odgovorno osebo naročnika
  • pojasni pomen sodelovanja z drugimi subjekti varovanja ter subjekti nadzora (z imetniki licenc, policijo, inšpekcijskimi službami ...)
  • pojasni vlogo in namen neposrednega sodelovanja varnostnega menedžerja pri izvajanju zahtevnejših varnostnih nalog
  • našteje dejavnosti in naloge, ki so nezdružljive z zasebnim varovanjem
  • pojasni pomen in namen presoje zakonitosti in strokovnosti uporabe varnostnikovih ukrepov
  • v danem primeru preveri strokovnost in zakonitost uporabe varnostnikovega ukrepa in pojasni svojo odločitev
  • pojasni varnostnikove dolžnosti in imetnika licence v zvezi z obveščanjem policije v primeru uporabe posameznih varnostnikovih ukrepov
  • opiše postopek za varstvo pravic posameznika, kateremu so bile z varnostnikovim ukrepom kršene pravice
  • našteje in opiše merila za ocenjevanje uspešnosti izvajanja nalog
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
  • upošteva ustreznost komunikacije z varnostnim in drugim osebjem
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in z internimi pravili

  Pojasni sistem nadzora varnostnega osebja:
  • pojasni sistem zunanjega nadzora na področju zasebnega varovanja (opiše pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem)
  • pojasni sistem notranjega nadzora na področju zasebnega varovanja (opiše vlogo varnostnika nadzornika in varnostnega menedžerja pri notranjem nadzoru)
  • pojasni razdelitev nadzora med različnimi organi in službami
  • pojasni pomen pisanja poročil o delu ter evidentiranja posebnosti in napak
  • našteje ukrepe za izboljšanje kakovosti varovanja oziroma ukrepe za odpravo napak
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
  izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja Zagotavlja pogoje za opravljanje notranjih nadzorov:
  • pozna institucionalni nadzor v državi (parlamentarni nadzor, vladni nadzor, nadzor varuha človekovih pravic …)
  • pozna sistem zunanjega nadzora (pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem)
  • pozna sistem notranjega nadzora (varnostnik nadzornik in varnostni menedžer)
  • pozna proces izvajanja notranjega nadzora
  • pozna osnove presojanja sistemov vodenja kakovosti
  • pozna namen notranjega nadzora
  • pozna odgovornosti in pristojnosti notranjega nadzornika
  • pozna cilje, tveganja in priložnosti ter kazalnike učinkovitosti/uspešnosti procesa notranjega nadzora
  • pozna postopke in metode nadzora sistemov, postopkov, proizvodov in storitev
  • pozna postopke rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov
  • pozna zunanjo in notranjo dokumentacijo, ki je predmet notranjih nadzorov (predpisi in standardi ter pogodba, načrt, interni predpisi)

  Načrtuje notranji nadzor:
  • pozna vsebino notranjega nadzora
  • določi načrt rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov (cilji in obseg, odgovornosti, postopek) in jih uskladi z vodstvom družbe
  • izdela vprašalnike in obrazce
  • usklajuje načrtovane termine med notranjimi nadzorniki in izvajalci varovanja

  Izvaja notranje nadzore:
  • izvaja redne, izredne in ponovitvene notranje nadzore
  • pozna pomen najave notranjega nadzora pristojni osebi
  • izvede postopek medsebojnega preverjanja istovetnosti in pooblastil notranjega nadzornika
  • izvaja notranji nadzor z razgovorom z nadzorovanim osebjem, s pregledom dokumentacije, z vstopom in ogledom objektov ter opreme in s prisotnostjo ob izvajanju storitev varovanja
  • odpravlja možnosti konfliktnih situacij med izvajanjem notranjega nadzora
  • postopa v ugotovljenih primerih kritičnih odstopanj (kršitev zakonskih zahtev in notranjih predpisov) in obvešča odgovorne osebe ter postopa po njihovih navodilih
  • ugotavlja prisotnost varnostnega osebja na razporejenih lokacijah
  • nadzira izpolnjevanje zakonskih zahtev varnostnega osebja
  • ugotavlja v pogodbi o varovanju izvajanje določenih nalog varnostnega osebja ki so
  • ugotovi osebno urejenost varnostnega osebja in urejenost delovnega mesta
  • pridobiva, zajema in ocenjuje  zbrane informacije v nadzoru
  • nadzira razpoložljivost in uporabo tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje pri izvajanju varovanja
  • izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov in internih navodil (prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, intervencija, varovanje javnih zbiranj … ) ter s ponovnim nadzorom preverja učinkovitost izvedenih ukrepov za ugotovljena neskladja
  • prepozna znake, po katerih ugotovi, da so osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil in druge nezmožnosti osebe za delo
  • pozna najpogostejše kršitve varnostnega osebja
  • nadzira uporabo službene izkaznice za varnostno osebje
  • nadzira usposobljenost varnostnega osebja za izvajanje del, ki ga opravlja
  • nadzira pravilno in varno nošenje službenega orožja
  • nadzira izvajanje ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev ter pravilnost in pravočasnost obveščanja policije o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev
  • nadzira pravilnost in pravočasnost obveščanja pristojnih organov (policija, tožilstvo ...) v primeru, da se pripravlja, izvršuje, ali da je izvršeno kaznivo dejanje;
  • nadzira varnostne ukrepe za prenos, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
  • nadzira kadrovske pogoje  varnostnega osebja v varnostnonadzornem centu
  • nadzira osnovne postopke in zahteve za delovanje varnostnonadzornega centra
  •       
  Dokumentira notranje nadzore:
  • izpolnjuje obrazce inpripravlja zapisnike ter poročila o opravljenih notranjih nadzorih
  • poroča odgovornim osebam o ugotovitvah
  • izdeluje periodična poročila in poroča o njih
  • pregleda načrte rednih notranjih nadzorov in jih usklajuje z odgovornimi osebami
  • ugotovitve nadzora evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru
  • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
  • zna določiti prioritete ukrepov, ki so bistveni za normalno izvajanje delovnega procesa, ki ga izvaja menedžer in vodstvo podjetja

  Meri, analizira in izboljšuje procese notranjih nadzorov:
  • spremlja cilje in kazalnike procesa
  • izdeluje analize o opravljenih notranjih nadzorih, ugotovljenih rezultatih in izvedenih ukrepih
  • ugotavlja učinkovitosti izvedenih ukrepov
  • izdeluje izboljšave v načrtovanju, izvajanju in dokumentiranosti notranjih nadzorov
  • skrbi za permanentno usposabljanje notranjih nadzornikov
  • izboljšuje proces notranjih nadzorov

  Opiše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje notranjega nadzora:
  • opiše sistem nadzora na področju zasebnega varovanja in pomen notranjega nadzora v tem sistemu - našteje in opiše ključne pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem
  • našteje ključne pristojnosti reprezentativnega strokovnega interesnega združenja na področju strokovnega nadzora
  • obrazloži sistem notranjega nadzora na področju zasebnega varovanja in opiše in pojasni pristojnosti, odgovornosti  varnostnika nadzornika in varnostnega menedžerja pri izvajanju notranjega nadzora
  • opiše postopke in metode notranjega nadzora sistemov, postopkov, proizvodov in storitev
  • predstavi pomen poznavanja zunanje in notranje dokumentacije, ki je predmet notranjega nadzora (zakoni, standardi, pogodba, načrt, interni predpisi)
  • opiše vrste notranjih nadzorov in pojasni pogoje in namen izvedbe posamezne vrste nadzora
  • našteje in vsebinsko pojasni dokumente, ki so podlaga za izvedbo nadzora in dokumente, ki so predmet nadzora
  • pojasni pomen poznavanja normativne ureditve zasebnega varovanja za izvajanje notranjih nadzorov
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
  • upošteva ustreznost komunikacije z varnostnim in drugim osebjem

  Pojasni postopek načrtovanja izvedbe notranjega nadzora:
  • pojasni vsebino notranjega nadzora
  • opiše postopek izdelave načrta nadzorov in postopek uskladitve z vodstvom družbe
  • opiše vsebino vprašalnika za izvedbo notranjega nadzora glede na vsebino in vrsto nadzora
  • pojasni pravilno načrtovanje rednih, izrednih in ponovitvenih nadzorov
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
  • upošteva ustreznost komunikacije z varnostnim in drugim osebjem

  Opiše izvedbo notranjega nadzora:
  • opiše postopek najave notranjega nadzora (koga se obvešča, vsebina obvestila in drugo) ter namen obveščanja
  • opiše potek nadzora, v katerem bo uporabil različne metode (razgovor, pregled dokumentacije, opazovanje postopka ali dela nadzorovanega varnostnega osebja, nadzor nad opremo in drugo)
  • pojasni postopek, vsebino in pomen ponovitvenega nadzora
  • pojasni postopek, pomen in vsebino izrednega nadzora
  • pojasni pomen upoštevanja varnosti in zdravja pri delu
  • pojasni možnosti konfliktnih situacij pri izvajanju notranjega nadzora in pomen njihovega odpravljanja ter pomen pravilne komunikacije v postopku nadzora
  • našteje vse predpise, ki urejajo področje zasebnega varovanja in na kratko predstavi, kaj urejajo
  • opiše pristojnosti in ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev ter našteje najpogostejše kršitve varnostnega osebja
  • pojasni postopke v primeru ugotovitve nezakonitosti, nestrokovnosti ali drugačne neskladnosti pri opravljanju del varnostnega osebja
  • pojasni postopek v primeru, da je za osebo, ki že opravlja zasebno varovanje, podan utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti
  • pojasni postopek v primeru, da varnostno osebje opravlja dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
  • opiše kadrovske pogoje za neposredno opravljanje nalog varovanja varnostnega osebja (varnostnik, operater VNC, varnostni tehnik, idr.)
  • pozna osnove predpisov s področja delovnih razmerij, o varstvu pri delu in varstvu pred požarom (osnovna načela, namen, osnovni pogoji, nujni ukrepi za preprečevanje najpogostejših tveganj idr.)
  • pojasni postopek v primeru ugotovitve, da je varnostno osebje pod  vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugače nezmožen za delo
  • pojasni postopke ugotavljanja usposobljenosti varnostnega osebja
  • razloži postopke ugotavljanja zakonitosti in strokovnosti uporabe ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev ter postopek poročanja na policijo in ravnanje v  primeru, da je ugotovil nezakonito ravnanje varnostnega osebja
  • pojasni postopek in pristojnosti v primeru, da je varnostnik ravnal v silobranu ali skrajni sili, pojasni postopek nadzora nad pravilnostjo prijav kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradnih dolžnosti, in nadzor nad delom varnostnikov na tem področju
  • opiše nadzor na področju varnega nošenja orožja, hrambo in vzdrževanjem
  • pojasni  postopek in vsebino nadzora na področju  vodenja evidenc osebnih podatkov  in drugih evidenc in zapisov  varnostnega osebja (evidenca vstopa/izstopa, evidenca videonadzora, evidenca uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika, idr.)
  • razloži pogoje in pomen pripravljenosti vozil, varnostne in delovne opreme in sredstev
  • opiše varnostne ukrepe za prenos in prevoz ter varovanje gotovine in drugih varnostnih pošiljk
  • opiše osnovne postopke, zahteve za delovanje naprav varnostnonadzornega centra ter sistem vzdrževanja opreme in sredstev v VNC
  • razloži osnovne pogoje za varovanje javnih zbiranj in javnih prireditev v gostinskih lokalih  (pristojnosti odgovornih oseb, dokumenti varovanja, varnostni ukrepi idr.)
  • pojasni pripravljenost, varno uporabo in vzdrževanje intervencijskih vozil, varnostne opreme, orožja in drugih sredstev
  • opiše pravila nošenja delovne obleke in oznak varnostnega osebja ter njihov pomen
  • pojasni pomen spremljanja delovanja sistemov tehničnega varovanja (zakonitost, strokovnost in  učinkovitost)
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja
  • upošteva ustreznost komunikacije z varnostnim in drugim osebjem
  • upošteva varovanje zdravja skladno s predpisi in internimi pravili

  Pojasni postopek dokumentiranja notranjega nadzora:
  • pojasni pomen in namen pravilnega dokumentiranja ugotovitev notranjega nadzora
  • pojasni, kako se dokumentirajo ugotovitve notranjega nadzora (sprotno dokumentiranje, dokumentiranje razgovorov in podobno)
  • pojasni ravnanje z dokumentacijo, ki jo je za potrebe dokazovanja ugotovitev potrebno odvzeti (kopiranje dokumentov, ravnanje s temi dokumenti in drugo)
  • opiše vsebino zapisnika o notranjem nadzoru ter komu se ga pošlje
  • opiše postopek spremembe načrtovanih nadzorov
  • upošteva zakonodajo na področju zasebnega varovanja

  Pojasni postopke analiziranja notranjih nadzorov:
  • pojasni namen merjenja in analiziranja notranjih nadzorov
  • predstavi vsebino analize izvedenih notranjih nadzorov z vidika učinkovitosti izvedenih ukrepov

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Ustava RS
  • Zakon o zasebnem varovanju
  • Zakon o varstvu pred požarom
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
  • Zakon o orožju
  • Zakon o javnih zbiranjih
  • Zakon o delovnih razmerjih
  • Zakon o varnosti cestnega prometa
  • Zakon o kazenskem postopku
  • Kazenski zakonik RS
  • Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju
  • Pravilnik o požarnem varovanju
  • Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
  • Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
  • Uredba o obveznem organiziranju varovanja
  • Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah
  • Uredba o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami evroobmočja
  • Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
  • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
  • Strokovna priporočila za izvajanje intervencij v zasebnem varovanju
  • Etični kodeks zasebnega varovanja
  • Varovanje ljudi in premoženja, Učbenik za izobraževalni program tehnik varovanja
  • VNC in intervencije, Učbenik za izobraževalni program tehnik varovanja
  • Varovanje javnih zbiranj od začetka do konca, Učbenik za izobraževalni program tehnik varovanja
  • Učno gradivo za pridobitev NPK-varnostni menedžer/varnostna menedžerka

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Marko Bradač, G 7, d. o. o.
  • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
  • Renato Golob, VTZ, d. o. o.
  • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.
  • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
  • Franc Lončar, Center RS za poklicno izobraževanje

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
  • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje  14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Branko Slak, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
  • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
  • Janez Videmšek, G 7,  d. o. o.
  • Drago Velički, Policijska akademija
  • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
  • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
  • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

  15.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV  STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
  • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
  • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
  • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
  • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje
  • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
  • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK
  • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.