Poklicni standard

Naziv:

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (50760751)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka (47811230)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. analizirati in načrtovati zasebno varovanje skladno s predpisi in pravili stroke
 2. samostojno organizirati in voditi zakonito, strokovno in učinkovito izvajanje zasebnega varovanja
 3. samostojno opravljati varnostna dela in naloge zasebnega varovanja
 4. spremljati in usmerjati zasebno varovanje
 5. voditi predpisane evidence in pripravljati obvestila za državne organe
 6. izvajati notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja ob upoštevanju zakona, podzakonskih aktov, strokovnih standardov, internih predpisov in naročnikovih ter delodajalčevih zahtev
 7. komunicirati z varnostnim osebjem, s sodelavci, z naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 8. zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja ter požarno varnost skladno s predpisi in internimi pravili

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • organizira delovno mesto, analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega delovnega načrta in analizira opravljeno delo
 • organizira lastno delo za timsko sodelovanje
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • spremlja predpise, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti varovanja
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in delovnih navodil
 • pozna metode za analizo realizacije zastavljenega dela in za analizo opravljenega dela
Operativna dela analizira in načrtuje zasebno varovanje
 • zbira podatke in informacije o varnostnih situacijah
 • oceni možnost izvedbe predvidenih aktivnosti na področju varovanja
 • pozna metodologije za izdelavo varnostne dokumentacije
 • izdeluje analize stanja varnosti
 • izdeluje oceno ogroženosti
 • izdeluje ocene stopenj tveganja
 • izdeluje programe varovanja
 • izdeluje načrte fizičnega varovanja
 • izdeluje predloge za izboljšanje varnostne situacije
 • preveri, koliko sta načrtovanje in organizacija varovanja usklajena s predpisi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne zmožnosti
 • analizira pogoje za zasedbo delovnih mest varnostnega osebja in jih uskladi z naročnikom
 • pozna sisteme tehničnega varovanja, njihov namen, uporabo in delovanje
 • zna sestaviti pogodbe o varovanju
organizira in vodi zakonito, strokovno in učinkovito izvajanje zasebnega varovanja
 • pripravi predlog izvajanja storitev varovanja
 • organizira kadrovske in tehnične ukrepe, določene z načrtom varovanja
 • organizira vse oblike zasebnega varovanja
 • pozna pomen vodenja, usmerjanja in organiziranja dela varnostnega osebja
 • spodbuja dobre odnose med sodelavci, državnimi organi, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi interesnimi združenji, naročniki in občani
 • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • razume pomen uporabe metod motiviranja za delo varnostnega osebja
 • razume pomen zagotavljanja varnega dela varnostnemu osebju
 • pozna pomen in način ugotavljanja ter nagrajevanja delovne uspešnosti pri varovanju
 • zagotavlja zakonitost in strokovnost varnostnih storitev ter preverja njihovo usklajenost s predpisi in standardi
 • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
 • pozna predpise na področju zasebnega varovanja
 • pozna predpise s področja kazenskega prava in predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
 • pozna predpise s področja delovnega prava
 • pozna predpise o orožju
 • pozna predpise o varstvu osebnih in tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
 • pozna pristojnosti organov v sistemu varnosti

opravlja varnostna dela in naloge zasebnega varovanja
 • upošteva načela varstva človekovih pravic
 • uporablja ukrepe in druga sredstva
 • sestavi poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev
 • pozna pritožbeni postopek
 • pozna varnostne zadržke oseb, ki opravljajo naloge zasebnega varovanja
 • pozna dolžnosti, načela, ukrepe in druga varnostnikova sredstva, obvlada praktični postopek za izvedbo ukrepov in drugih sredstev
 • pozna osnove splošnega dela kazenskega zakonika (kaj je kaznivo dejanje, malomarnost, naklep, poskus, pomoč, silobran, skrajna sila, pregon kaznivih dejanj)
 • pozna posamezna kazniva dejanja, s katerimi se varnostniki najpogosteje srečujejo pri svojem delu
 • pozna osnove kriminalistike in kriminologije
 • pozna varnostnikove dolžnosti pri zavarovanju kraja kaznivega dejanja in načine zavarovanja ter vrste sledov in zavarovanje le-teh
 • pozna varnostnikove pristojnosti ob zaznavi kaznivega dejanja
 • pozna okvirne pristojnosti državnih organov pri pregonu kaznivih dejanj
 • pozna dolžnost podaje kazenske ovadbe in način podajanja kazenske ovadbe pristojnemu organu
 • pozna najpogostejše kršitve javnega reda in varnostnikove dolžnosti ob zaznavi kršitve
 • pozna ravnanje z najdenimi stvarmi in dolžnosti varnostnega osebja v teh primerih
 • pozna postopke in ukrepe v primeru najdbe nevarnih ali sumljivih predmetov na varovanem območju
 • zna ukrepati v izrednih dogodkih na varovanem območju
 • pristojnim organom poda kazensko ovadbo za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
 • ločuje kazniva dejanja glede na vrsto pregona
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka in pozna dolžnosti varnostnega osebja med ogledom kraja dejanja
 • pozna postopke v izrednih dogodkih (najden neznan sumljiv predmet, AMOK situacija, najava bombe v objektu)
 • pozna postopek evakuacije in varnostnikove naloge v teh primerih

spremlja in usmerja zasebno varovanje
 • spremlja izvajanje delovnega procesa na področju zagotavljanja varnosti
 • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksom zasebnega varovanja
 • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • spremlja in analizira izvajanje vseh oblik zasebnega varovanja
 • presoja zakonitost in strokovnost uporabe ukrepov varnostnega osebja ter izdeluje poročilo o uporabi ukrepov in drugih varnostnikovih sredstvih
 • vodi pritožbeni postopek in rešuje reklamacije
 • pozna pomen evidentiranja pri nadzoru ugotovljenih posebnosti in napak
 • pozna pomen nadzora nad poročili, obvestili in drugo dokumentacijo, ki jo vodi varnostno osebje
 • zna uskladiti varnostne storitve s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja
 • zna voditi in usmerjati izvajanje zasebnega varovanja
izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja Zagotavlja pogoje za opravljanje notranjih nadzorov:
 • pozna institucionalni nadzor v državi (parlamentarni nadzor, vladni nadzor, nadzor varuha človekovih pravic …)
 • pozna sistem zunanjega nadzora (pristojnosti policije in inšpektorata,  pristojnega ministrstva za notranje zadeve ter drugih pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem)
 • pozna sistem notranjega nadzora (varnostnik nadzornik in varnostni menedžer)
 • pozna proces izvajanja notranjega nadzora
 • pozna osnove presojanja sistemov vodenja kakovosti
 • pozna namen notranjega nadzora
 • pozna odgovornosti in pristojnosti notranjega nadzornika
 • pozna cilje, tveganja in priložnosti ter kazalnike učinkovitosti/uspešnosti procesa notranjega nadzora
 • pozna postopke in metode nadzora sistemov, postopkov, proizvodov in storitev
 • pozna postopke rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov
 • pozna zunanjo in notranjo dokumentacijo, ki je predmet notranjih nadzorov (predpisi in standardi ter pogodba, načrt, interni predpisi)

Načrtuje notranji nadzor:
 • pozna vsebino notranjega nadzora
 • določi načrt rednih, izrednih in ponovitvenih notranjih nadzorov (cilji in obseg, odgovornosti, postopek) in jih uskladi z vodstvom družbe
 • izdela vprašalnike in obrazce
 • usklajuje načrtovane termine med notranjimi nadzorniki in izvajalci varovanja

Izvaja notranje nadzore:
 • izvaja redne, izredne in ponovitvene notranje nadzore
 • pozna pomen najave notranjega nadzora pristojni osebi
 • izvede postopek medsebojnega preverjanja istovetnosti in pooblastil notranjega nadzornika
 • izvaja notranji nadzor z razgovorom z nadzorovanim osebjem, s pregledom dokumentacije, z vstopom in ogledom objektov ter opreme in s prisotnostjo ob izvajanju storitev varovanja
 • odpravlja možnosti konfliktnih situacij med izvajanjem notranjega nadzora
 • postopa v ugotovljenih primerih kritičnih odstopanj (kršitev zakonskih zahtev in notranjih predpisov) in obvešča odgovorne osebe ter postopa po njihovih navodilih
 • ugotavlja prisotnost varnostnega osebja na razporejenih lokacijah
 • nadzira izpolnjevanje zakonskih zahtev varnostnega osebja
 • ugotavlja v pogodbi o varovanju izvajanje določenih nalog varnostnega osebja ki so
 • ugotovi osebno urejenost varnostnega osebja in urejenost delovnega mesta
 • pridobiva, zajema in ocenjuje  zbrane informacije v nadzoru
 • nadzira razpoložljivost in uporabo tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje pri izvajanju varovanja
 • izvaja nadzor nad spoštovanjem predpisov in internih navodil (prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, intervencija, varovanje javnih zbiranj … ) ter s ponovnim nadzorom preverja učinkovitost izvedenih ukrepov za ugotovljena neskladja
 • prepozna znake, po katerih ugotovi, da so osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil in druge nezmožnosti osebe za delo
 • pozna najpogostejše kršitve varnostnega osebja
 • nadzira uporabo službene izkaznice za varnostno osebje
 • nadzira usposobljenost varnostnega osebja za izvajanje del, ki ga opravlja
 • nadzira pravilno in varno nošenje službenega orožja
 • nadzira izvajanje ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev ter pravilnost in pravočasnost obveščanja policije o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev
 • nadzira pravilnost in pravočasnost obveščanja pristojnih organov (policija, tožilstvo ...) v primeru, da se pripravlja, izvršuje, ali da je izvršeno kaznivo dejanje;
 • nadzira varnostne ukrepe za prenos, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • nadzira kadrovske pogoje  varnostnega osebja v varnostnonadzornem centu
 • nadzira osnovne postopke in zahteve za delovanje varnostnonadzornega centra
 •       
Dokumentira notranje nadzore:
 • izpolnjuje obrazce inpripravlja zapisnike ter poročila o opravljenih notranjih nadzorih
 • poroča odgovornim osebam o ugotovitvah
 • izdeluje periodična poročila in poroča o njih
 • pregleda načrte rednih notranjih nadzorov in jih usklajuje z odgovornimi osebami
 • ugotovitve nadzora evidentira v obliki poročila o izvedenem nadzoru
 • pripravi priporočila za izboljšanje in odpravo ugotovljenih neskladij
 • zna določiti prioritete ukrepov, ki so bistveni za normalno izvajanje delovnega procesa, ki ga izvaja menedžer in vodstvo podjetja

Meri, analizira in izboljšuje procese notranjih nadzorov:
 • spremlja cilje in kazalnike procesa
 • izdeluje analize o opravljenih notranjih nadzorih, ugotovljenih rezultatih in izvedenih ukrepih
 • ugotavlja učinkovitosti izvedenih ukrepov
 • izdeluje izboljšave v načrtovanju, izvajanju in dokumentiranosti notranjih nadzorov
 • skrbi za permanentno usposabljanje notranjih nadzornikov
 • izboljšuje proces notranjih nadzorov

Administrativna dela vodi predpisane evidence in pripravlja obvestila za državne organe
 • organizira vodenje predpisanih evidenc zasebnega varovanja in jih preverja
 • spremlja vodenje evidenc imetnika licence s področja zasebnega varovanja
 • pripravlja predpisana obvestila in poročila pristojnim državnim organom
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu, kazenske ovadbe in drugo dokumentacijo, ki jo pripravi varnostno osebje
 • dokumentira varnostne dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja sistem vodenja kakovosti
 • zagotovi primerno, učinkovito ter zadostno obliko varovanja
 • sodeluje pri planiranju, vzpostavljanju, dokumentiranju, izvajanju, nadzoru, merjenju in analiziranju sistema vodenja kakovosti      
 • nenehno izboljšuje svojo uspešnost in učinkovitost
 • sodeluje pri izdelavi in vzdrževanju politike kakovosti in poslovnika kakovosti
 • zagotavlja obvladovanje dokumentov in zapisov po zahtevah sistema vodenja kakovosti
 • zagotavlja določitev odgovornosti, pooblastil in kompetentnosti ter sodeluje pri  usposabljanju in izpopolnjevanju varnostnega osebja
 • zagotavlja primerno delovno okolje za varnostno osebje in vzpostavitev procesov notranjega komuniciranja
 • zagotavlja načrtovanje, izvajanje in nadzorovanje storitev zasebnega varovanja v obvladovanih pogojih
 • izvaja preventivne in korektivne ukrepe za odpravo potencialnih oziroma dejanskih vzrokov neskladnosti
 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika in zagotavlja, da so naročnikove zahteve jasno opredeljene in izpolnjene
 • izvaja metode za merjenje zadovoljstva naročnikov in zaposlenih
 • pozna osnove standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja in osnove standarda sistema vodenja kakovosti

Komunikacija komunicira z varnostnim osebjem, s sodelavci, z naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • sodeluje z vodstvom in s sodelavci
 • sodeluje z ministrstvom, s policijo, sodišči, tožilstvi in z drugimi državnimi organi ter lokalno skupnostjo
 • sodeluje s strokovnimi interesnimi združenji
 • komunicira z mediji
 • komunicira z naročniki in občani
 • pozna metode motiviranja za delo
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna poslovni bonton
 • zna komunicirati v kriznih razmerah
 • obvlada agresivne stranke
 • obvlada varovanje v konfliktnih situacijah
Varovanje zdravja in okolja nadzira ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • preveri uporabo zaščitnih sredstev
 • prepozna nevarnosti za zdravje
 • pozna osnove predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter nujne ukrepe za preprečevanje najpogostejših tveganj za varnostno osebje  (delo na višini, začasna in premična delovišča)
 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
Organizira zaščito varovanega območja ob preteči okoljski nevarnosti
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • zaščiti se pred nevarnimi snovmi
 • vodi izvedbo prvih nujnih ukrepov za zavarovanje okolja v nevarnosti in sodeluje pri njej
 • pozna pomen varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ, d. o. o.
 • Štefan Gostič, MNZ
 • Ksenija Južnič, G 7, d. o. o.
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor, d. d.

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO PRVE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Simon Savski, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Peter Bach, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
 • Andrej Pilko, Sintal, d. d.
 • Janez Videmšek, G 7, d. o. o.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Andrej Rom, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Boštjan Perklič, Ministrstvo za notranje zadeve

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

8.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO DRUGE REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Andrej Pilko, SINTAL, d. o. o.
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor, d. d.
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.