Katalog

Naziv:

Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka zvoka (21300141)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka (4740644011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka zvoka: 47406441 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka. Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o avtorstvu (npr.: navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., producentovo potrdilo  ali druge odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in    kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje    nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI  PREVERJANJA
Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela oblikovalca/ke zvoka. Komisiji jo predloži v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:
 • do 10 min zvokovnega segmenta iz izbranega zvokovnega projekta,
 • opis produkcijskega postopka (vsebinska zasnova projekta, tehnični in kadrovski načrt, seznam uporabljene opreme in storitev, seznam izvajalcev);
 • analizo terminskega in kadrovskega plana z utemeljitvami sprememb in zaključki;
 • opis upoštevanja in zagotavljanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izdelek

skladnost izvedbe z načrtom preverjanega segmenta zvokovnega projekta 

60

strokovna ustreznost

celovitost dokumentacije: vsebinska zasnova zvokovnega projekta, tehnični in kadrovski načrt, seznam uporabljene opreme in storitev, seznam izvajalcev

sistematičnost in preglednost

Zagovor

predstavitev in strokovna utemeljitev izdelka in obvladovanje strokovno teoretičnih znanj s področja oblikovanja zvoka

predstavitev in nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

40

 

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.
 • popolna neskladnost izvedbe z načrtom

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD-predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.) ter s sodobnimi tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva reprodukcija zvokovnega projekta (akustično obdelan prostor s studijskim ozvočenjem).

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na AV- področju,
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja zvoka ali z opravljenim NPK Oblikovalec/oblikovalka zvoka in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja zvoka,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela načrt zvokovnega projekta
 • pripravi scenosled zvokovnega projekta
 • prouči scenosled zvokovnega projekta
 • ogleda si lokacijo izvedbe projekta
 • obravnava nalog z izvajalci projekta
 • določi delovno ekipo za izvedbo zvokovnega projekta
 • določi opremo za izvedbo zvokovnega projekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo zvokovnega projekta
 • zna razbrati in razumeti oblike zvočnih zapisov
 • uporablja strokovno terminologijo za pripravo načrta zvokovnega projekta
 • uporablja normative za izvedbo posameznih nalog
 • uporablja računalniške aplikacije, naprave, merilne instrumente in druge delovne pripomočke
 • pozna ergonomijo delovnega mesta
 • spremlja tehnološke novosti na področju zvoka
Spodnje naloge za preverjanje so smernice za pripravo strokovne naloge/izdelka:

Priprava načrta zvokovnega projekta:
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • predstavi izbrani zvokovni projekt
 • predstavi prizorišče in opiše morebitne pomanjkljivosti za samo izvedbo projekta
 • predlaga izboljšave prizorišča in jih utemelji
 • utemelji terminski načrt dela in kadrov
 • priloži/navede spisek mikrofonov in ostale avdio tehnike
 • utemelji izbor mikrofonov in tehnike
 • opiše načine sodelovanja/komunikacije z avtorsko ekipo pri pripravi načrta
 • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
 • upošteva načela racionalne rabe energije, materiala in časa
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi
 • spremlja razvoj stroke na področju oblikovanja zvoka

snema in/ali kreira zvok
 • uporablja različne tipe mikrofonov
 • upravlja mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja snemalne naprave (analogne in digitalne)
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka (zvočniki, slušalke ...)
 • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, korelator, osciloskop …)
 • distribuira zvokovne signale
 • obvlada tehnike mikrofonskega snemanja
 • uporablja principe analogne in digitalne obdelave zvoka
 • uporablja računalniške aplikacije za obdelavo zvoka
 • uporablja različne formate zvočnega zapisa
 • pozna veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna fizikalne lastnosti zvoka različnih izvorov zvoka (instrumentov, glasu, zvočnih učinkov idr.)
 • pozna osnove akustičnih lastnosti lokacije
Snemanje in/ali oblikovanje zvoka:
 • predstavi potrebno zvokovno tehniko za izvedbo projekta
 • opiše tehnično izvedbo snemanja in/ali oblikovanja zvoka
 • predstavi načine komunikacije z izvajalci in izvedbeno ekipo
 • opiše upoštevane tehnične standarde
 • opiše meritve sistema
 • predstavi ukrepe za nadzor kakovosti in odpravljanja napak v procesu snemanja in/ali oblikovanja zvoka
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih, lastnine/premoženja in okolja


obdeluje in ureja zvok
 • procesira zvok
 • obdeluje in ureja zvok s pomočjo digitalnih in analognih zvočnih procesorjev in naprav ter računalniških programov za obdelavo zvoka
 • uporablja veljavne standarde zvočnih zapisov
 • uporablja računalniške aplikacije za obdelavo in ureditev zvoka
 • uporablja različne formate in kodiranja zvočnega zapisa
Obdelovanje in urejanje zvoka:
 • utemelji format zvočnega zapisa
 • predstavi kontrolo in poslušanje posnetega zvokovnega materiala
 • opiše oblikovanje posnetega zvokovnega materiala
 • utemelji obdelavo in popravke ter odpravljanje nepravilnosti posnetega zvokovnega materiala
 • upošteva načela racionalne rabe energije, materiala in časa

oblikuje zvočno sliko
 • upravlja z mešalnimi mizami
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja računalniška orodja za procesiranje zvoka
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja mikrofone
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka
 • določi barvo, dinamiko in druge elemente zvoka, upoštevajoč glasbeno oziroma zvočno zvrst projekta (združeno)
 • upošteva veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna osnove glasbeno-umetniškega izražanja
 • pozna osnove filmsko-umetniškega ustvarjanja
 • pozna računalniške aplikacije za obdelavo zvoka
 • upošteva produkcijske in reprodukcijske fizikalne lastnosti zvoka glede na različne izvore
Oblikovanje zvočne slike:
 • utemelji oblikovanje zvočne slike skladno s standardi
 • utemelji izbor zvokovne tehnike
 • predstavi izdelavo tehničnih in estetskih komponent izbrane zvočne slike  
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi

zapiše in arhivira zvok v končno obliko
 • pretvori zvok v različne tehnične formate glede na namen uporabe z upoštevanjem veljavnih standardov
 • oblikuje končno sliko zvokovnega projekta
 • pripravi kopijo zvokovnega materiala in projekta
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja različne formate in kodiranja zvočnih zapisov
Zapiše in arhivira zvok:
 • predstavi pretvorbo zvoka v različne tehnične formate glede na namen uporabe z upoštevanjem veljavnih standardov
 • predstavi uporabo končne barve in dinamike zvoka
 • utemelji oblikovanje končne zvočne slike zvokovnega projekta
 • predstavi pripravo varnostne kopije zvokovnega materiala in zvokovnega projekta
 • predstavi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • utemelji uporabo procesorjev zvoka
 • utemelji uporabo različnih formatov in kodiranja zvočnih zapisov (mono, stereo, prostorski zvok, mp3, wav, Dolby Digital, DTS idr.)


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Mastnak, J.: Bukovec, M.: Osnove akustike, šola PET, Ljubljana.
 • Fefer, D., Jeglič, A. (1992): Osnove akustike. Akademska založba, Ljubljana.
 • Ravnikar, B. (2001): Osnove glasbene akustike in informatike. DZS, Ljubljana.
 • Ur. Mastnak, J.: Cedilnik, R.: Kreslin, V. (1986): Mikrofonska tehnika. skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija.
 • Sonnenshein, D. (2001): Sound Design. Michael Wiese Production.
 • Attwood, D. (2002): Sound Design – classic audio and hi-fi design. Mitchell Beazley.
 • Eisele, A. (2012): Sound design and Mixing in Reason. Hal Leonard Corporation.
 • Kaye, D., LeBrecht, J. (2013): Sound and Music for the Theatre – the Art & Technique of Design. Taylor & Francis, 3rd edition.
 • Holman, T. (2012): Sound for Film and Television. Taylor & Francis.
 • Baxter, D. (2014): A practical guide to Television Sound Engineering. CRC Press.
 • Nisbett, A. (2003). The sound studio – audio techniques for Radio, Television, Film and Recording. Focal CRC Press.
 • Talbot-Smith, M. (2013): Broadcast Sound Technolgy. Butterworth-Heinemann.
 • Misner, T. (2001): Practical Studio Techniques. SAE Institute publications, 3rd edition.
 • Hunter Stark S. (1996): Live Sound Reinforcement – a comprehensice guide to P.A. and music reinforcement systems and Technology. Hal Leonard Corporation.
 • Fry, D. (2005): Live Sound Mixing. Dunkworld Communications, 4th Ed.
 • Swallow, D. (2012): Live Audio: The art of mixing a show. Taylor & Francis.
 • Rumsey, F., McCormick, T. (2012): Sound and Recording: an introduction. Taylor & Francis.
 • Ward, P., Bermingham, A., Wherry, C. (2000): Multiskilling for Television Production. Focal Press.
 • Jekosch, Ute (2006): Voice and speech quality perseption: assesment and evaluation, Springer.
 • Jekosch,  Ute: Assigning Meaning to Sound – Semiotics in the Context of Product-Sound Design.
 • Blauert,  Jens (2006): Reality, virtual reality-and the roots of psychoacoustics, Springer.
 • Blauert,  Jens (urednik): Communication Acoustics, Springer.
 • Blauert,  Jens (1995): Spatial Hearing, Revised Edition - The Psychophysics of Human Sound Localization, The MIT Press.
 • Blauert, Jens, Xiang, Ning (2009): Acoustics for Engineers-Troy Lectures, Springer.
 • Fastl, Hugo, Zwicker, Eberhard (2011): Psychoacoustics - Facts and Models, Springer.
 • Audio Engineering Society – www.aes.org
 • www.ingentaconnect.com

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Aleš Koman, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, RTV Slovenija
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Rudi Jeseničnik, Viba film
 • Julij Zornik, 100, d. o. o.
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Martin Mele
 • Irena Brglez, GZS
 • Srečko Zakrajšek, IAM
 • Peter Gruden, Studio Metro
 • Tonči Bakotin, SAE Inštitut
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
 • Boštjan Košorok, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Stojan Nemec, SNG NG
 • Klemen Pečnik, FE
 • Matjaž Jeršič, SLG Celje
 • dr. Mitja Reichenberg, SAE Institute
 • Marko Vogrinc, TV Slovenija
 • Rudi Jeseničnik, VIBA film
 • Matej Pečaver, IAM
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: 
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.