Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka zvoka (21300141)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka (47406440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji in skladno z idejnim osnutkom zvokovnega projekta
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke na področju oblikovanja zvoka
 3. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 4. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 5. komunicirati in vzpostavljati kooperativen odnos s sodelavci in strankami
 6. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 7. izdelati načrt zvokovnega projekta
 8. snemati, obdelovati in urejati zvok
 9. oblikovati zvočno sliko
 10. zapisati in arhivirati zvok v končno obliko


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in delo skupine
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo v skupini v sodelovanju z avtorji skladno z idejnim osnutkom projekta
 • spremlja predpise, delovna navodila, standarde in zakonodajo z delovnega področja
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive produkcijske opreme
 • sodeluje pri pripravi zasnove projekta
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo projekta
 • predvidi/oceni potrebna finančna sredstva za izvedbo projekta
 • samostojno pripravi izvedbeni načrt zvočnega dela projekta
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega in timskega dela oziroma delovnega področja
 • pripravlja navodila za delo in tehnično-produkcijsko dokumentacijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • upošteva predpise o avtorskih in sorodnih pravicah
 • pozna tehnološke značilnosti in zmogljivosti opreme in spremlja njen razvoj
 • razume osnovne zakonitosti produkcijskih procesov
 • pozna funkcije računalniških in drugih programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje produkcije
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za delo
 • v sodelovanju z avtorjem določi tehnično, estetsko in dramaturško zasnovo zvokovnega dela projekta
 • pripravi pripomočke in druga delovna sredstva, potrebna za zvokovno izvedbo projekta
 • prevzame in pregleda predhodno pripravljen zvočni material
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • pozna tehnično dokumentacijo celotnega projekta
 • obvlada delo z računalniškimi programi za obdelavo zvoka
 • razume in uporablja estetske in tehnične primere dobre prakse oblikovanja zvoka
Operativna dela izdela načrt zvokovnega projekta
 • pripravi scenosled zvokovnega projekta
 • prouči scenosled zvokovnega projekta
 • ogleda si lokacijo izvedbe projekta
 • obravnava nalog z izvajalci projekta
 • določi delovno ekipo za izvedbo zvokovnega projekta
 • določi opremo za izvedbo zvokovnega projekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo zvokovnega projekta
 • zna razbrati in razumeti oblike zvočnih zapisov
 • uporablja strokovno terminologijo za pripravo načrta zvokovnega projekta
 • uporablja normative za izvedbo posameznih nalog
 • uporablja računalniške aplikacije, naprave, merilne instrumente in druge delovne pripomočke
 • pozna ergonomijo delovnega mesta
 • spremlja tehnološke novosti na področju zvoka
snema in/ali kreira zvok
 • uporablja različne tipe mikrofonov
 • upravlja mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja snemalne naprave (analogne in digitalne)
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka (zvočniki, slušalke ...)
 • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, korelator, osciloskop …)
 • distribuira zvokovne signale
 • obvlada tehnike mikrofonskega snemanja
 • uporablja principe analogne in digitalne obdelave zvoka
 • uporablja računalniške aplikacije za obdelavo zvoka
 • uporablja različne formate zvočnega zapisa
 • pozna veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna fizikalne lastnosti zvoka različnih izvorov zvoka (instrumentov, glasu, zvočnih učinkov idr.)
 • pozna osnove akustičnih lastnosti lokacije
obdeluje in ureja zvok
 • procesira zvok
 • obdeluje in ureja zvok s pomočjo digitalnih in analognih zvočnih procesorjev in naprav ter računalniških programov za obdelavo zvoka
 • uporablja veljavne standarde zvočnih zapisov
 • uporablja računalniške aplikacije za obdelavo in ureditev zvoka
 • uporablja različne formate in kodiranja zvočnega zapisa
oblikuje zvočno sliko
 • upravlja z mešalnimi mizami
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja računalniška orodja za procesiranje zvoka
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja mikrofone
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka
 • določi barvo, dinamiko in druge elemente zvoka, upoštevajoč glasbeno oziroma zvočno zvrst projekta (združeno)
 • upošteva veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna osnove glasbeno-umetniškega izražanja
 • pozna osnove filmsko-umetniškega ustvarjanja
 • pozna računalniške aplikacije za obdelavo zvoka
 • upošteva produkcijske in reprodukcijske fizikalne lastnosti zvoka glede na različne izvore
zapiše in arhivira zvok v končno obliko
 • pretvori zvok v različne tehnične formate glede na namen uporabe z upoštevanjem veljavnih standardov
 • oblikuje končno sliko zvokovnega projekta
 • pripravi kopijo zvokovnega materiala in projekta
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja različne formate in kodiranja zvočnih zapisov
Administrativna dela vodi delovno in tehnološko dokumentacijo
 • ureja računalniške baze podatkov o tehnični dokumentaciji zvokovnega projekta
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje podatkov o zvokovnem  projektu)
 • sodeluje pri pripravi poslovnih dopisov
 • pripravlja poročila o svojem delu in delu zvokovne ekipe
 • evidentira storitve
 • pozna, uporablja in vodi različne evidence
 • pozna ter vodi elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Komercialna dela izdeluje kalkulacije in ponudbe
 • izdeluje predračune in kalkulacije cene zvokovnega dela projekta
 • sodeluje pri pridobivanju ponudb in naročanju zvokovnih naprav in drugih delovnih sredstev, potrebnih za izvedbo zvokovnega projekta
 • pridobiva podizvajalce avdio zvokovnega projekta
 • analizira stroške izvedbe zvokovnega projekta
 • deluje skladno s poslovnimi načeli organizacije
 • pozna vrste stroškov in njihovo strukturo
 • upošteva normative
Nadzor dela vodi in nadzira izvedbo zvokovnega projekta
 • razporeja delovna sredstva in naloge v vseh fazah zvokovnega projekta
 • vodi in nadzira delo v timu
 • preverja izvajanje delovnih nalog sodelavcev, ki so vključeni v delovni proces
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev v procesu
 • pozna principe vodenja in timskega dela
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost izvedbe projekta
 • deluje skladno s standardi kakovosti
 • uporablja delovna sredstva skladno s tehničnimi standardi
 • upošteva poslovna načela
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki
 • spremlja razvoj na področju sistemov ter potrebnih tehnik in orodij
 • uvaja nove postopke del
 • sodeluje pri zagotavljanju večje konkurenčnosti zvokovnega projekta
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna osnovne faze in značilnosti produkcijskega procesa
 • razume postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju oblikovanja zvoka
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževanje zvokovnih naprav in nosilcev zvoka
 • nadzoruje pravilno uporabo naprav in sistemov ter skrbi za stalno vzdrževanje
 • oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča ustrezno službo vzdrževanja o večjih napakah na opremi, ki jo uporablja
 • načrtuje redno vzdrževanje in nadgradnjo naprav in sistemov
 • upošteva predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci in z drugimi, ki so povezani z delovnim procesom
 • sprejema informacije od avtorjev, vodje ali sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo pri pisni in ustni komunikaciji v slovenskem in tujem jeziku
 • izbira primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna načela timskega dela
komunicira s poslovnimi partnerji
 • komunicira s predstavniki naročnikov (tehnološko usklajevanje, časovni roki …)
 • komunicira z izvajalci in s podizvajalci
 • komunicira s predstavniki dobaviteljev naprav in merilnih pripomočkov
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostno-zaščitna oprema
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom, požarni red in posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Peter Gruden, Studio Metro
 • Tonči Bakotin, SAE Institute
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Rudi Jeseničnik, Viba Film
 • Julij Zornik, 100, d. o. o
 • Martin Mele, IAM
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Doc. dr. Mitja Reichenberg, SAE Institute
 • Marko Vogrinc, TV SLO
 • Stojan Nemec, SNG NG
 • Klemen Pečnik, FE
 • Matjaž Jeršič, SLG Celje
 • Rudi Jeseničnik, Viba film
 • Matej Pečaver, IAM
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Klavdija Zupan, neodvisna producentka
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
 • Dr. Peter Purg, UNG
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.