Katalog

Naziv:

Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk (4661305011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk 4661305011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Vsaj osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
 • vsaj srednješolska izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska ali
 • vsaj poklicna šola grafične smeri in 1 leto delovnih izkušenj s področja tiskanja v ofsetni tehnologiji tiska.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine kataloga delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o delovnih izkušnjah iz 11. točke tega kataloga.

1.    Kandidate, ki oddajo v osebni zbirni mapi dokazila o delovnih izkušnjah in le-ta ne zadoščajo v celoti 11. točki tega kataloga v celoti, se preverja na tistih nalogah, ki jih komisija ni mogla priznati.
2.    Če kandidat v osebni zbirni mapi ne dokazuje delovnih izkušenj iz 11. točke tega kataloga, bo komisija te naloge preverjala.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Kandidat v praktični nalogi dokaže, da obvlada zahtevana dela; temu sledi še zagovor.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

natančnost in doslednost pri izvajanju nalog,
obvladovanje zaporedja delovnih in tehnoloških operacij,
upoštevanje standardov za ofsetni tisk,
priprava delovnih sredstev in delovnega okolja,
upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
racionalna raba materiala in energije,
skladnost izvedbe z načrtom.

Izločilna merila:

nepoznavanje tehnologije ofsetnega tiska,
neupoštevanje predpisov o varstvu pri delu,
neobvladovanje zaporedja opravil tehnološkega postopka,
neskladnost izvedbe z načrtom.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
Področje ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje in priprava naloge
20
Izvedba
50
Dokumentacija
10
Ustni zagovor
206. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa za opravljanje storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Produkcijsko okolje: ofsetni tiskarski stroj, ofsetna plošča oziroma tiskovna forma, tiskovni material in drug grafični materiali (tiskarske barve, laki, čistila, barve …) oziroma pripomočki (tehtnica, posode, lopatke …).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj višješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju ofsetnega tiska,
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju ofsetnega tiska,
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo grafične smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju grafične priprave ali tiska ali dodelave.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi tiskarske barve
 • pripravi tiskarske barve po recepturah in tehnološki dokumentaciji
 • vodi zaloge tiskarskih barv
 • meša tiskarske barve
 • usklajuje barve s tehnologom ali z naročnikom s pomočjo odtisa in merilnega inštrumenta
 • pozna vrste tiskarskih barv in tehnološke dodatke
 • pozna sisteme za mešanje tiskarskih barv
 • pozna načine mešanja tiskarskih barv
 • pozna merilne inštrumente
 • zna izbrati pravo tiskarsko barvo za tiskovni material, na katerega bo tiskal
Pripravi ustrezno tiskarsko barvo, in sicer skladno z zahtevami tiskovine

 • pripravi se na delo
 • meša barve po recepturi, ki je v navodilih tehnološke dokumentacije
 • uporabi ročne in sodobne računalniške metode mešanja barv
 • po potrebi uporabi spektrofotometrične inštrumente za zagotavljanje korektnih barvnih odtenkov namešanih barv
 • zagotovi ustrezno pastoznost in druge reološke lastnosti barve
 • pripravi ustrezno količino tiskarske barve za izvedbo naloge
 • vstavi barvo v barvnik
 • po potrebi ročno polni barvne kadi s tiskarsko barvo
 • pred vlivanjem sveže tiskarske barve zagotovi čistost barvnih kadi in orodja
 • ustrezno skladišči ostanke tiskarske barve
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • izvaja evidenco in upravlja s tehnološko dokumentacijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

upravlja večbarvne stroje in rotacije za ofsetni tisk
 • prevzame in uporabi digitalne podatke za vodenje tiskarskega stroja in vodenje tehnološkega procesa
 • nastavi stroj v skladu z navodili proizvajalca in v skladu s standardi
 • izdela tiskovno formo
 • pripravi stroj za tiskanje
 • tiska v tehniki ofsetnega tiska
 • uporablja standarde za ofsetni tisk
 • denzitometrično in barvnometrično vodi tisk
 • odda tiskovino v dodelavo
 • uporabi podatke za prednastavitev profila obarvanja
 • pripravi in programira delovanje stroja
 • dopolni in odda tehnološko dokumentacijo  
 • pozna osnove strojnih elementov
 • pozna delovanje tiskarskega stroja za ofsetni tisk
 • pozna vlažilni in barvni sistem
 • pozna računalniške sisteme za krmiljenje in regulacijo
 • pozna vzroke za morebitne težave med tiskom in jih zna odpraviti
 • pozna osnovne značilnosti grafičnih materialov
 • pozna tehnologijo analognega in digitalnega kopiranja ofsetnih plošč
 • pozna standarde za izmenjavo podatkov v grafičnem procesu
 • pozna in razume tehnično dokumentacijo strojev
 • pozna standarde za vodenje procesa ofsetnega tiska
 • pozna osnove informacijskih tehnologij
 • pozna celoten tehnološki postopek izdelave izdelka
Tiska z naprednimi nastavitvami na ofsetnem stroju

 • organizira lastno delo in delo skupine ter določi čas za zagotovitev realizacije celotnih naročil
 • pripravi se na delo
 • pripravi ustrezno količino grafičnih materialov za tisk
 • pripravi potiskan material (ustrezno obrne v skladu s tehnološko dokumentacijo)
 • pripravi orodje in pripomočke za tisk
 • klimatizira papir
 • nastavi aparat za prašenje tiskovine
 • nastavi vlagalni in izlagalni sistem
 • pripravi čistilna sredstva
 • preverja in vzdržuje ustrezno pH-vrednost vlažilne raztopine
 • po potrebi preveri in očisti dozirne lopatke
 • ustrezno nastavi barvnike
 • po potrebi nastavi stroj za obojestransko tiskanje (obračalnik)
 • uporabi denzitometer in spektrofotometer oziroma druge merilne naprave
 • nastavi programirano upravljanje tiska  
 • prevzema podatke za samodejno prednastavitev tiskarskega stroja (CIP) in upravlja z njimi
 • razloži tehnologijo digitalnega osvetljevanja ofsetnih plošč (CTP)
 • ustrezno nastavi optimalno razmerje vlažilna raztopina/tiskarska barva
 • po potrebi nastavi sušilno komoro
 • tiska naklado tiskovine skladno z navodili
 • odpravi napake v procesu tiska
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • arhivira izpise med tiskanjem naklade
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
lakira tiskovine na stroju za ofsetni tisk
 • nastavi lakirni tiskovni člen
 • izdela in prevzame lakirno formo
 • pripravi lakirni ali tiskovni člen za lakiranje
 • pripravi različne vrste lakov
 • lakira preko vlažilnega ali barvilnega sistema
 • lakira na lakirnem členu tiskarskega stroja
 • upravlja debelino nanosa laka na odtisu
 • upravlja različne vrste sušilnikov
 • pozna učinke lakiranja na tiskovino
 • pozna različne vrste lakov (prednosti, slabosti)
 • pozna različne konstrukcije lakirnih sistemov
Lakira tiskovino

 • organizira lastno delo in delo skupine ter določi čas za zagotovitev realizacije celotnih naročil
 • pripravi se na delo
 • nastavi lakirni člen
 • zagotovi zadostno količino laka
 • dozira lakirno sredstvo in zagotovi njegove ustrezne reološke lastnosti
 • vpenja lakirno formo
 • izvede pripravo lakiranja
 • definira parametre za samodejno nastavitev lakirnega člena
 • nastavi sušenje
 • odpravi napake zastoja
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • preverja oziroma uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • arhivira izpise med tiskanjem naklade
 • shrani uporabljene podatke in vso drugo tehnično dokumentacijo (projekta) v arhiv
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

upravlja dodelavne sisteme
 • nastavlja in uporablja člene za zgibanje, rezanje, znašanje in druge dodelavne operacije na rotaciji za časopisni ali akcidenčni tisk
 • nastavlja in uporablja člene za perforiranje, izsekovanje in druge dodelavne operacije na rotaciji za tiskanje računalniških obrazcev
 • pozna tehnologijo izdelave časopisov in revij
 • pozna tehnologijo izdelave računalniških obrazcev
Dodela tiskovino neposredno z drugimi dodelavnimi moduli ofsetnega stroja

 • organizira lastno delo in delo skupine ter določi čas za zagotovitev realizacije celotnih naročil
 • pripravi se na delo
 • nastavi stroj z integriranimi moduli dodelave (lakiranje, vzdolžni razrez …)
 • po potrebi ročno nastavi integrirana dodelavna orodja
 • definira parametre za samodejno nastavitev integriranih dodelavnih modulov
 • nastavi modul za neposredno plastificiranje
 • umesti folijo
 • dozira lepilna sredstva za plastificiranje oziroma nastavi toplotno komoro
 • nastavi nož za vzdolžni razrez glede na lastnosti uporabljenega materiala
 • predstavi načine vzdrževanja noža za kvaliteten vzdolžni rez
 • odpravi napake zastoja
 • izvede oziroma opiše osnovna vzdrževalna dela in s tem zagotavlja razpoložljivost stroja
 • preverja/uporablja instrumente za vrednotenje in nadzorne elemente v tisku (nadzorni klin)
 • predstavi način komunikacije z naročnikom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:  
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.