Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk (21300230)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk (46613050)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • vodi skupino in sodeluje v njej
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • izvaja delo v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • upravlja večbarvne stroje za ofsetni tisk in rotacije
 • tiska v tehniki ofsetnega tiska
 • lakira tiskovine v tehniki ofsetnega tiska
 • izvaja dodatne tehnološke operacije (lakiranje, zgibanje, perforiranje …) na tiskarskih strojih in rotacijah


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo in delo skupine
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • uporablja tehnološko dokumentacijo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna tehnološko dokumentacijo
 • pozna tehnološke postopke izdelave grafičnih izdelkov
 • pozna in uporablja računalniško programsko opremo za vodenje delovnega procesa
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi materiale in delovna sredstva
 • prevzame in prouči tehnološko dokumentacijo
 • prevzame osnovni in pomožni material
 • prevzame tiskovne forme
 • pripravi in prevzame tiskovni material
 • pozna in razume tehnološko dokumentacijo
 • pozna materiale in delovna sredstva
Operativna dela pripravi tiskarske barve
 • pripravi tiskarske barve po recepturah in tehnološki dokumentaciji
 • vodi zaloge tiskarskih barv
 • meša tiskarske barve
 • usklajuje barve s tehnologom ali z naročnikom s pomočjo odtisa in merilnega inštrumenta
 • pozna vrste tiskarskih barv in tehnološke dodatke
 • pozna sisteme za mešanje tiskarskih barv
 • pozna načine mešanja tiskarskih barv
 • pozna merilne inštrumente
 • zna izbrati pravo tiskarsko barvo za tiskovni material, na katerega bo tiskal
upravlja večbarvne stroje in rotacije za ofsetni tisk
 • prevzame in uporabi digitalne podatke za vodenje tiskarskega stroja in vodenje tehnološkega procesa
 • nastavi stroj v skladu z navodili proizvajalca in v skladu s standardi
 • izdela tiskovno formo
 • pripravi stroj za tiskanje
 • tiska v tehniki ofsetnega tiska
 • uporablja standarde za ofsetni tisk
 • denzitometrično in barvnometrično vodi tisk
 • odda tiskovino v dodelavo
 • uporabi podatke za prednastavitev profila obarvanja
 • pripravi in programira delovanje stroja
 • dopolni in odda tehnološko dokumentacijo  
 • pozna osnove strojnih elementov
 • pozna delovanje tiskarskega stroja za ofsetni tisk
 • pozna vlažilni in barvni sistem
 • pozna računalniške sisteme za krmiljenje in regulacijo
 • pozna vzroke za morebitne težave med tiskom in jih zna odpraviti
 • pozna osnovne značilnosti grafičnih materialov
 • pozna tehnologijo analognega in digitalnega kopiranja ofsetnih plošč
 • pozna standarde za izmenjavo podatkov v grafičnem procesu
 • pozna in razume tehnično dokumentacijo strojev
 • pozna standarde za vodenje procesa ofsetnega tiska
 • pozna osnove informacijskih tehnologij
 • pozna celoten tehnološki postopek izdelave izdelka
lakira tiskovine na stroju za ofsetni tisk
 • nastavi lakirni tiskovni člen
 • izdela in prevzame lakirno formo
 • pripravi lakirni ali tiskovni člen za lakiranje
 • pripravi različne vrste lakov
 • lakira preko vlažilnega ali barvilnega sistema
 • lakira na lakirnem členu tiskarskega stroja
 • upravlja debelino nanosa laka na odtisu
 • upravlja različne vrste sušilnikov
 • pozna učinke lakiranja na tiskovino
 • pozna različne vrste lakov (prednosti, slabosti)
 • pozna različne konstrukcije lakirnih sistemov
upravlja dodelavne sisteme
 • nastavlja in uporablja člene za zgibanje, rezanje, znašanje in druge dodelavne operacije na rotaciji za časopisni ali akcidenčni tisk
 • nastavlja in uporablja člene za perforiranje, izsekovanje in druge dodelavne operacije na rotaciji za tiskanje računalniških obrazcev
 • pozna tehnologijo izdelave časopisov in revij
 • pozna tehnologijo izdelave računalniških obrazcev
Administrativna dela izpolnjuje in spremlja proizvodno in drugo dokumentacijo
 • vodi evidenco in poroča o porabljenem času in porabljenih materialih
 • vodi evidenco opravljenega dela
 • vodi tehnično dokumentacijo
 • pripravlja poročila in poslovne dopise
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • pozna načine in pravila za urejanje in vodenje tehnične dokumentacije
Komercialna dela pripravi kalkulacije cen izdelkov in sodeluje pri reševanju reklamacij
 • izdela kalkulacijo
 • pripravi ponudbo
 • ugotavlja vzroke za nastale napake in posreduje informacije o njih
 • sodeluje pri reševanju reklamacij
 • pozna stroške grafičnega tehnološkega procesa
 • pozna osnove kalkuliranja
 • pozna vrste in strukturo stroškov (fiksni, variabilni)
 • pozna možne vzroke napak
Vodenje vodi skupino sodelavcev pri delu
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • pozna osnove timskega vodenja
Nadzor dela izvaja kontrolo procesa
 • skrbi za nemoteno delovanje stroja
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ustrezno ukrepa, da se napake odpravijo v najkrajšem času
 • sporoča ugotovljene pomanjkljivosti skrbniku sistema in nadrejenemu vodji
 • pozna načine kontrole procesov
Zagotavljanje kakovosti izvaja kontrolo kakovosti
 • upošteva pravila in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
 • ovrednoti kakovost izdelka
 • pozna standarde SIST-ISO in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna standarde, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna pravila za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti
Vzdrževanje in popravila organizira večja popravila in skrbi za vzdrževanje stroja
 • obvešča odgovorne o stanju strojev in predlaga potrebna popravila
 • odpravi manjše okvare
 • čisti in pere stroj
 • zagotovi mazanje stroja
 • razume delovanje strojev in pomen kvalitetnega vzdrževanja
 • obvlada postopke vzdrževanja strojev in naprav
 • pozna različna čistila in sisteme za čiščenje in mazanje strojev
 • pozna mazalna orodja in mazalne sisteme
Komunikacija komunicira s sodelavci in z naročniki
 • posreduje navodila za potek dela
 • uporablja strokovno izrazoslovje v slovenskem in tujem jeziku
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna pravila pisnega in ustnega sporazumevanja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna strokovno izrazoslovje v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo tako, da uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • pozna predpise o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janez Šubelj, Amba Co., d. o. o., Ljubljana
 • Marko Žagar, Xerox Slovenija d. o. o., Ljubljana
 • Admir Joldič, Miška d. o. o., Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Gorazd Golob, NFT
 • Franci Mivšek, Valkarton, d. o. o., Logatec
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Alojz Sešlar, Grafex d. o. o., Izlake
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Irena Brglez, Zdrženje za tisk in medije, GZS
 • Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Gorazd Golob, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL
 • Davorin Mikuž, Birografika BORI d. o. o., Ljubljana
 • Katja Podlipnik, Gorenjski tisk storitve d. o. o., Kranj
 • Matic Štefan, Delo, d. d., Ljubljana
 • Martina Stantič, INMA d. o. o., Pivka
 • Srečko Mauko, GKS SERVIS d. o. o., Ljubljana
 • Barbara Sušin, Cetis, d. d., Celje
 • Marija Butina, Medijska zbornica, GZS
 • Bernard Bucik, Sekcija grafičarjev, OZS
 • Lojze Adamlje, KSS Pergam
 • Martina Koražija, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Miran Joger, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.