Katalog

Naziv:

Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Blagovni manipulant/blagovna manipulantka (4543570011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Blagovni manipulant/blagovna manipulantka s kodo 45435700 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba in
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo blagovnega manipulanta/blagovne manipulantke, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­   priprava in razumevanje dokumentacije

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   določitev namena in ciljev storitve

10

Izvedba

­   strokovna ustreznost (lastnost blaga, manipulacija, skladiščenje …)

­   uporaba osebne varovalne opreme  in upoštevanje  navodil za varno delo posamezne delovne opreme  

­   priprava strojev in pripomočkov

­   uporaba IKT-orodij (osnovna uporaba računalnika, pravilni postopki ravnanja z optičnimi čitalci

­   racionalna raba energije in materiala

50

Dokumentacija

­   izpolnjena dokumentacija o prejemu in izdaji blaga

­   izpolnjena dokumentacija/zapisi skladno z zahtevami sistema kakovosti (morebitne reklamacije, ustreznost kvalitete, grobi in detajlni prevzem …)

­   jezikovna pravilnost

20

Ustni zagovor

­   obrazložitev izpolnjene dokumentacije/zapisov

­   razumevanje opravljenih postopkov dela

20

Izločilna merila:

 • nepravilna uporaba osebne varovalne opreme
 • neupoštevanje pravil za varno delo
 • nerazumevanje dokumentacije
 • neustrezna kakovost opravljenega dela (spregledano oz. poškodovano blago)

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica z avdio-vizualnimi pripomočki

 • priročno skladišče oz. skladiščni prostor
 • police, palete, regali
 • ročni voziček
 • miza z računalnikom
 • skener
 • delovna sredstva
 • zaščitna delovna sredstva
 • naprava za gašenje (gasilni aparat)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo katere koli smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju trgovinske dejavnosti neživilske stroke,
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo katere koli smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju trgovinske dejavnosti živilske stroke,
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo katere koli smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju trgovinske dejavnosti.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzema in premešča blago na relaciji med skladiščem in prodajalno skladno z navodili
 • ­skladno z navodili nadrejenih sodeluje pri prevzemu blaga
 • ­po navodilih razporeja, prelaga in prevaža blago ali ga zlaga in sortira
 • ­prevzema blago iz skladišča prodajalne in ga premešča v prodajalno po navodilih nadrejenega in skladno s specialnimi zakonskimi predpisi
 • ­razume planograme in jih upošteva pri svojem delu
 • ­celostno pregleda blago ter o neustreznosti (razlikah v količini in kakovosti blaga) obvesti nadrejene
 • ­zazna, če naročeno blago ni prispelo, in o tem obvesti nadrejene
 • ­pregleda morebitno dokumentacijo o lastnostih blaga
 • ­distribuira izdelke v skladišču glede na njihovo skupino (tip izdelkov) ter sledi ustreznim pravilom in postopkom skladiščenja (npr. hlajenje, upoštevanje rokov uporabe)
 • ­opravlja delo s primerno kakovostjo in v primernem času
 • ­pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njimi in zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • ­pozna spremno dokumentacijo blaga
 • ­pozna predpise HACCP oziroma druge zakonsko predvidene obvezne vsebine
 • ­pozna sodobno informacijsko podporo pri opravljanju svojega dela
izvede prevzem in manipulacijo blaga:
 • ­uporabi ustrezno osebno varovalno opremo skladno z navodili za varno delo
 • ­pripravi delovne pripomočke in preveri delovanje delovnih sredstev
 • ­pregleda delovno dokumentacijo
 • ­preveri delovanje IKT-opreme
 • ­izvede kakovostni in količinski prevzem blaga
 • ­evidentira razlike v količinah in kakovosti blaga
 • ­preveri ustreznost embalaže
 • ­izvede premeščanje blaga na ustrezno mesto
 • ­z morebitnimi odpadki in odpadno embalažo ravna na ustrezen način, jih ustrezno loči
 • ­poroča o vseh nepravilnostih, ugotovljenih v postopku
 • ­komisiji pojasni postopek v primeru, da naročeno blago ni prispelo
 • ­pojasni pravila in postopke skladiščenja glede na posamezne vrste blaga
 • ­opiše in obrazloži izvedene postopke
skrbi za zadostno zalogo blaga na prodajni polici
 • ­pregleduje zaloge in zamenjuje ter nadomešča zaloge/izdelke na policah v prodajalni
 • ­pregleduje statistiko zalog ter spremlja njihovo porabo in statistiko prodaje
 • ­uporablja tehnične pripomočke (skener ipd.) za nadzor zalog
 • ­sporoča stanja zalog na policah pristojni osebi
 • ­sodeluje pri inventuri
 • ­uporablja evidence in programsko opremo za spremljanje in kontrolo zalog ter založenost z blagom
 • ­pozna različne evidenčne obrazce
 • ­pozna ustrezno informacijsko podporo
 • ­zna presoditi, kdaj nastane potreba po naročilu blaga, in informacijo preda nadrejenemu

izvede dopolnitev zaloge na prodajni polici:
 • ­pripravi delovno okolje in delovne pripomočke
 • ­zaščiti se skladno z zaščitnimi postopki
 • ­pravilno uporabi in izbere tehnične pripomočke
 • ­pregleda zaloge na polici
 • ­uporabi ustrezne evidence in programsko opremo za ugotovitev stanja zalog
 • ­v simulirani situaciji nadrejenemu izvede ustno poročilo o stanju zalog na policah in obrazloži izvedene postopke
 • ­sprejme navodila za nadaljnje delo s strani nadrejenega
 • ­delo opravi skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • ­pojasni svojo vlogo v primeru inventure in opiše, kaj inventura je
opremlja in označuje blago
 • ­opremlja in označuje blago z deklaracijami, EAN-kodami, etiketami, drugimi listinami in cenami
 • ­opremlja blago z varovali za preprečevanje odtujevanja blaga
 • ­pozna oznake na embalaži in njihov pomen
 • ­pozna različne vrste varoval

opremi in označi blago:
 • ­pripravi in zaščiti se skladno z zaščitnimi postopki
 • ­pripravi in uporabi ustrezne delovne pripomočke
 • ­izvede opremljanje blaga z varovali
 • ­izvede opremljanje blaga z EAN-kodami, deklaracijami …
 • ­ravna z blagom skladno s pravili za ravnanje s posamezno blagovno skupino
 • ­opiše in obrazloži izvedene postopke
manipulira z blagom skladno z navodili
 • ­skrbno in natančno razporeja, prelaga in prevaža blago po navodilih ali ga zlaga in sortira na ustrezen, predviden prostor v prodajalni
 • ­preveri opozorilne oznake na embalažah pred manipulacijo z blagom
 • ­preveri označevanje
 • ­odgovorno ravna z izdelki na maloprodajnem območju in v bližini distribucijskega območja ter jih ustrezno premešča
 • ­skladno z navodili, uporablja tehnike razstavljanja in nadomeščanja izdelkov na prodajnem mestu:
- nadomešča izdelke na prodajnem mestu skladno z načrtom
- organizira police in otoke, po vnaprej določenih navodilih in pogojih razstavlja izdelke
   in ureja prikazovanje informacij o njihovih cenah  
- razpostavlja različne označbe in namešča nalepke s ceno na izdelke v redni ali
   promocijski prodaji po dogovoru z nadrejenim
- izvaja promocijo izdelkov na prodajnem mestu skladno s promocijskim načrtom
 • ­z izdelki ravna skladno s predpisi (smernice HACCP, primerna obravnava blaga, posebne zakonske zahteve)
 • ­upošteva roke uporabnosti
 • ­delo opravlja - skladno  z normativi in drugimi predpisi ter s primerno kakovostjo in v primernem času
 • ­opravlja pomožne dejavnosti zamenjave izdelkov na prodajnem mestu
 • ­ročno ali računalniško evidentira, sortira blago
 • ­vodi predpisane in/ali interne evidence
 • ­zavaruje blago pred poškodbami in kvarjenjem
 • ­zna brati in izvajati predložene planograme s predvidenimi pozicijami posameznih izdelkov na prodajnih policah, zalogami določenega izdelka in deležem police, ki pripada določenemu izdelku
 • ­pozna osnovna načela manipulacije z blagom
 • ­pozna spremno dokumentacijo blaga
 • ­pozna predpise HACCP oziroma druge zakonsko predvidene obveznosti
 • ­uporablja ustrezno informacijsko podporo
 • ­pozna oznake na embalaži in njihov pomen
 • ­pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje (hlajeni prostori ipd.)
 • ­pozna predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti
izvede manipulacijo blaga:
 • ­pripravi delovne pripomočke in preveri delovanje delovnih sredstev
 • ­uporabi ustrezno osebno varovalno opremo skladno z navodili za varno delo
 • ­pregleda delovno dokumentacijo
 • ­preveri delovanje IKT-opreme
 • ­izvede sortiranje blaga
 • ­izvede premeščanje blaga
 • ­razstavi blago oziroma nadomesti izdelke na prodajnem mestu skladno s planogramom oziroma prejetimi navodili
 • ­namesti različne označbe z namenom prodaje in promocije izdelkovskladno s prejetimi navodili
 • ­obrazloži oznake na embalaži in njihov pomen
 • ­obrazloži osnove smernic HACCP oziroma drugih zakonsko predvidenih obveznih vsebin
 • ­obrazloži planogram
 • ­pojasni načine ravnanja s posameznimi vrstami blaga ter zahteve za skladiščenje
 • ­opiše postopke za zagotovitev varstva blaga pred poškodbami in kvarjenjem
 • ­v simulirani situaciji izvede osnovno komunikacijo s stranko – kupcem, poda stranki osnovne informacije o blagu
 • ­loči in sortira odpadke in odpadno embalažo
 • ­komisiji jasno in razumljivo poda informacije o opravljenem delu

skrbi za red in čistočo delovnega okolja ter pripomočkov
 • ­vzdržuje sanitarno in higiensko neoporečnost blaga in prostorov
 • ­vzdržuje opremo, delovne stroje, pripomočke, prodajne površine, skladišče, pomožne prostore in okolico
 • ­skrbi za osebno urejenost na delovnem mestu in urejenost delovnega okolja, v katerem dela
 • skrbi za red in čistočo:
- vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po njem
- prostor očisti po končanem delu, pozna (interne) predpise o postopkih čiščenja
   posameznih oddelkov
- ločuje, zlaga in skrbi za spravilo odpadne embalaže ter drugih odpadkov
 • ­upošteva pravila varstva pri delu, požarne varnosti in higienske predpise
 • ­pozna ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja
 • ­pozna pravila ločevanja odpadkov
uredi delovno okolje:
 • ­pripravi delovni prostor
 • ­pripravi delovne pripomočke in sredstva skladno s pravili varstva pri delu ter opiše postopke uporabe in čiščenja le-teh
 • ­poskrbi za čistočo in neoporečnost blaga in prostorov
 • ­pojasni smernice HACCP oziroma druge zakonsko predvidene obveznosti
 • ­opiše postopek čiščenja posameznega oddelka
 • ­opiše poznavanje ločevanja, sortiranja in spravila odpadne embalaže in drugih odpadkov
 • ­komisiji opiše in obrazloži izvedene postopke


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Gradivo z Usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti, Trgovinska zbornica Slovenije.
 • Prenos kompetenc in usposabljanja za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti, s prikazom poklicnega in strokovnega izobraževanja v trgovinski dejavnosti. Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana, 2014.
 • Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti. TZS, Ljubljana, 2008.
 • Smernice za označevanje alergenov v nepredpakiranih živilih v trgovinski dejavnosti. TZS, Ljubljana, 2015.
 • Zakonodaja:
 • Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15),
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09),
 • Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) v delih, ki se nanašajo na: splošne določbe, garancijo, prodajo blaga in opravljanje storitev (splošna in posebna pravila o lastnostih blaga),
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02, 47/04 in spremembe),
 • Uredba (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane,
 • Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil,
 • Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

Spletne strani:
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/notranji_trg/,
 • oznaka CE: http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_sl.htm.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Helena Šubelj,Spar Slovenija, d. o. o.
 • Sandra Rebolj,  Poslovni sistem Mercator, d. d.
 • Primož Janc,  Merkur trgovina, d. d.
 • Tadeja Okorn, dm drogerie markt, d. o. o.
 • Alenka Škrlec, Spar Slovenija, d. o. o.
 • Karin Kermavnar, dm drogerie markt, d. o. o.
 • Marjanca Simsič, Trgovinska zbornica Slovenije
 • Urška Brglez, Trgovinska zbornica Slovenije
 • Lucija Arnold, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije - sekcija trgovcev
 • Bojanka Velepič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za storitve
 • Vesna Stojanovič, Sindikat delavcev trgovine Slovenije

Koordinator pri pripravi poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.