Poklicni standard

Naziv:

Blagovni manipulant/blagovna manipulantka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Blagovni manipulant/blagovna manipulantka (45435700)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo,
 2. pripraviti delovno okolje in pripomočke ter se zaščiti skladno s higienskimi in z zaščitnimi postopki,
 3. manipulirati z blagom v trgovini in na relaciji med skladiščem ter prodajalno po navodilih nadrejenega,
 4. skrbeti za zadostno zalogo blaga na prodajni polici ter preverjati kakovost blaga skladno z navodili,
 5. skrbeti za red in čistočo delovnega okolja ter pripomočkov,
 6. komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami,  
 7. opravljati delo s primerno kakovostjo in v primernem času ter upoštevati navodila za varno ter okolju prijazno delo.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila nadrejenega in skladno z navodili organizira lastno delo
 • ­sodeluje pri načrtovanju in pripravi lastnega dela
 • ­samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega
 • ­pozna organizacijo dela v podjetju in vrednote podjetja, v kolikor so opredeljene
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno okolje in pripomočke
 • ­pripravi se na svoje delovne aktivnosti
 • ­pripravi in zaščiti se skladno s higienskimi in zaščitnimi postopki, z internimi navodili ter Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
 • ­pripravi delovne pripomočke
 • ­optimizira svoje delovne aktivnosti in se ravna po internih navodilih
 • ­pozna osnove tehničnih značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in načine dela z njimi
 • ­pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z njo
 • ­zna izbrati primerne delovne pripomočke glede na delovne aktivnosti

Operativna dela prevzema in premešča blago na relaciji med skladiščem in prodajalno skladno z navodili
 • ­skladno z navodili nadrejenih sodeluje pri prevzemu blaga
 • ­po navodilih razporeja, prelaga in prevaža blago ali ga zlaga in sortira
 • ­prevzema blago iz skladišča prodajalne in ga premešča v prodajalno po navodilih nadrejenega in skladno s specialnimi zakonskimi predpisi
 • ­razume planograme in jih upošteva pri svojem delu
 • ­celostno pregleda blago ter o neustreznosti (razlikah v količini in kakovosti blaga) obvesti nadrejene
 • ­zazna, če naročeno blago ni prispelo, in o tem obvesti nadrejene
 • ­pregleda morebitno dokumentacijo o lastnostih blaga
 • ­distribuira izdelke v skladišču glede na njihovo skupino (tip izdelkov) ter sledi ustreznim pravilom in postopkom skladiščenja (npr. hlajenje, upoštevanje rokov uporabe)
 • ­opravlja delo s primerno kakovostjo in v primernem času
 • ­pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njimi in zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • ­pozna spremno dokumentacijo blaga
 • ­pozna predpise HACCP oziroma druge zakonsko predvidene obvezne vsebine
 • ­pozna sodobno informacijsko podporo pri opravljanju svojega dela
skrbi za zadostno zalogo blaga na prodajni polici
 • ­pregleduje zaloge in zamenjuje ter nadomešča zaloge/izdelke na policah v prodajalni
 • ­pregleduje statistiko zalog ter spremlja njihovo porabo in statistiko prodaje
 • ­uporablja tehnične pripomočke (skener ipd.) za nadzor zalog
 • ­sporoča stanja zalog na policah pristojni osebi
 • ­sodeluje pri inventuri
 • ­uporablja evidence in programsko opremo za spremljanje in kontrolo zalog ter založenost z blagom
 • ­pozna različne evidenčne obrazce
 • ­pozna ustrezno informacijsko podporo
 • ­zna presoditi, kdaj nastane potreba po naročilu blaga, in informacijo preda nadrejenemu

opremlja in označuje blago
 • ­opremlja in označuje blago z deklaracijami, EAN-kodami, etiketami, drugimi listinami in cenami
 • ­opremlja blago z varovali za preprečevanje odtujevanja blaga
 • ­pozna oznake na embalaži in njihov pomen
 • ­pozna različne vrste varoval

manipulira z blagom skladno z navodili
 • ­skrbno in natančno razporeja, prelaga in prevaža blago po navodilih ali ga zlaga in sortira na ustrezen, predviden prostor v prodajalni
 • ­preveri opozorilne oznake na embalažah pred manipulacijo z blagom
 • ­preveri označevanje
 • ­odgovorno ravna z izdelki na maloprodajnem območju in v bližini distribucijskega območja ter jih ustrezno premešča
 • ­skladno z navodili, uporablja tehnike razstavljanja in nadomeščanja izdelkov na prodajnem mestu:
- nadomešča izdelke na prodajnem mestu skladno z načrtom
- organizira police in otoke, po vnaprej določenih navodilih in pogojih razstavlja izdelke
   in ureja prikazovanje informacij o njihovih cenah  
- razpostavlja različne označbe in namešča nalepke s ceno na izdelke v redni ali
   promocijski prodaji po dogovoru z nadrejenim
- izvaja promocijo izdelkov na prodajnem mestu skladno s promocijskim načrtom
 • ­z izdelki ravna skladno s predpisi (smernice HACCP, primerna obravnava blaga, posebne zakonske zahteve)
 • ­upošteva roke uporabnosti
 • ­delo opravlja - skladno  z normativi in drugimi predpisi ter s primerno kakovostjo in v primernem času
 • ­opravlja pomožne dejavnosti zamenjave izdelkov na prodajnem mestu
 • ­ročno ali računalniško evidentira, sortira blago
 • ­vodi predpisane in/ali interne evidence
 • ­zavaruje blago pred poškodbami in kvarjenjem
 • ­zna brati in izvajati predložene planograme s predvidenimi pozicijami posameznih izdelkov na prodajnih policah, zalogami določenega izdelka in deležem police, ki pripada določenemu izdelku
 • ­pozna osnovna načela manipulacije z blagom
 • ­pozna spremno dokumentacijo blaga
 • ­pozna predpise HACCP oziroma druge zakonsko predvidene obveznosti
 • ­uporablja ustrezno informacijsko podporo
 • ­pozna oznake na embalaži in njihov pomen
 • ­pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje (hlajeni prostori ipd.)
 • ­pozna predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti
skrbi za red in čistočo delovnega okolja ter pripomočkov
 • ­vzdržuje sanitarno in higiensko neoporečnost blaga in prostorov
 • ­vzdržuje opremo, delovne stroje, pripomočke, prodajne površine, skladišče, pomožne prostore in okolico
 • ­skrbi za osebno urejenost na delovnem mestu in urejenost delovnega okolja, v katerem dela
 • skrbi za red in čistočo:
- vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po njem
- prostor očisti po končanem delu, pozna (interne) predpise o postopkih čiščenja
   posameznih oddelkov
- ločuje, zlaga in skrbi za spravilo odpadne embalaže ter drugih odpadkov
 • ­upošteva pravila varstva pri delu, požarne varnosti in higienske predpise
 • ­pozna ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja
 • ­pozna pravila ločevanja odpadkov
Zagotavljanje kakovosti sodeluje pri skrbi za kakovost blaga
 • ­skrbi za kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi na področju trgovine
 • ­preverja rok uporabnosti blaga
 • ­preverja številke določenih izdelkov, LOT-številke, datume izdelav ipd.
 • ­opremlja blago z označbami, ki izkazujejo sledljivost blaga
 • ­preverja čistost in nepoškodovanost blaga
 • ­blago zavaruje pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • ­odčitava in vpisuje podatke posebnega blaga v različne evidence:
- pri skladiščenju določenih vrst blaga  skladno z dogovori redno odčitava zahtevane
  podatke
- podatke vpisuje v ustrezne evidence
- ob morebitnih odstopanjih ali razlikah izvede ustrezne ukrepe (obvesti nadrejene)
 • ­pozna tehnične pripomočke za odčitavanje blaga (skener)
 • ­pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim, pa tudi zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • ­pozna bistvo kvantitativne in kvalitativne kontrole ter skrbi za blago
 • ­pozna predpise HACCP oziroma druge zakonsko predvidene obveznosti
 • ­pozna oznake na embalaži in njihov pomen

Komunikacija komunicira z nadrejenimi in s sodelavci ter strankami
 • ­poroča nadrejenim skladno z njihovimi navodili
 • ­sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo
 • ­zagotavlja pretok informacij v podjetju (z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ustno ali z dopisi)
 • ­izvaja osnovno komunikacijo s strankami – kupci, skladno s politiko podjetja
 • ­zagotavlja strankam osnovne informacije o blagu
 • ­zagotavlja strankam pomoč na različnih oddelkih v trgovini
 • ­pozna ustrezne telekomunikacijske tehnologije (telefon, elektronska pošta)
 • ­zna sodelovati z drugimi zaposlenimi in reševati konfliktne situacije
 • ­zna oblikovati in posredovati razumljive informacije
 • ­razume in upošteva načela poslovnega komuniciranja
 • ­pozna načine posredovanja pridobljenih podatkov o blagu (sporočanje stanja pristojni osebi).
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in skrbi za delovno okolje
 • ­pregleda delovno okolje in pripravi ustrezno delovno opremo
 • ­uporablja zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • ­delo opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • ­skrbi za ločevanje odpadkov in odpadne embalaže
 • ­upošteva interna navodila za varno delo
 • ­ločuje strupene oz. naravi in zdravju škodljive snovi, sortira odpadke glede na namembnost in pripravi odpadne materiale za odvoz ter z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • ­razume osnovna načela higiene, varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • ­pozna navodila za ravnanje z nevarnimi odpadki
 • ­pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve glede skladiščenja posamezne vrste blaga (npr. nevarno blago ali posebne vrste blaga ipd.)
 • ­pozna ukrepe in postopke ravnanja ob nevarnih dogodkih
 • ­pozna nevarnosti svojega dela in delovnega okolja ter ukrepe za varno delo in ohranitev zdravja ter ukrepe za preprečitev nezgod
 • ­pozna ustrezne predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarne varnosti, ki se navezujejo na delo blagovnih manipulantov


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Helena Šubelj    - Spar Slovenija, d. o. o.
 • Sandra Rebolj - Poslovni sistem Mercator, d. d.
 • Primož Janc - Merkur trgovina d.d.
 • Tadeja Okorn     - dm drogerie markt, d. o. o.
 • Alenka Škrlec – Spar Slovenija, d. o. o.
 • Karin Kermavnar- dm drogerie markt, d. o. o.
 • Marjanca Simsič - Trgovinska zbornica Slovenije
 • Urška Brglez - Trgovinska zbornica Slovenije
 • Lucija Arnold - Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije - sekcija trgovcev
 • Bojanka Velepič - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za storitve
 • Vesna Stojanovič - Sindikat delavcev trgovine Slovenije

Koordinator pri pripravi poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.