Katalog

Naziv:

Masker/maskerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Masker/maskerka (4512481011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Masker/maskerka 45124810 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 2 leti praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)


ali

 • najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju frizerstva, ličenja ali maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali drugimi pogodbami o delu, z referenčnimi pismi o sodelovanju na projektih s področja frizerstva/ličenja/maskiranja)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali

B. praktično preverjanje z zagovorom

5. Merila preverjanja

5.   MERILA PREVERJANJA

Odnos med načini preverjanja

Način preverjanja

Ustno

Praktično z zagovorom

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

30 %

70 %

B. Praktično preverjanje z zagovorom

/

100 %

5.1 Ustno preverjanje

Merila ocenjevanja:

-       točnost odgovorov

-       strokovnost in poznavanje predpisov

-       poznavanje vsebin s področja izločilnih meril


5.1 Praktično preverjanje z zagovorom.

 

Praktično preverjanje vključuje izdelavo pisne projektne naloge z izdelavo maske, ki jo določi komisija, in zagovor:

-           maskiranje po predlogi zgodovinskega lika (npr. Merilyn Monroe – ženski model) ali

-           maskiranje po predlogi lika sodobnega časa (npr. Donald Trump – moški model) ali

-           maskiranje po predlogi lika iz prihodnosti oz. fantazijskega lika

 

Kandidat do preverjanja pripravi projektno nalogo po navodilih komisije (prilagojeno glede na izid potrjevanja osebne zbirne mape), ki naj vsebuje:

-       umestitev lika v zgodovinsko/futuristično ali sodobno obdobje in opis obdobja

-       načrt izdelave maske z upoštevanjem značilnosti modela, ki ga bo maskiral (model zagotovi kandidat) in glede na medij, za katerega oblikuje (kandidat model izbere sam, medij mu določi komisija), ki naj vključuje:

-     skico, referenčno fotografijo maske,

-     opis postopka maskiranja vključno z opisom sanitarno-higienskih pogojev za izvedbo,

-     navedbo potrebnega materiala in pripomočkov za izdelavo maske s predvideno oceno časa za izvedbo in

-     kalkulacijo storitve.

 

Projektno nalogo kandidat pripravi v pisni obliki, masko izdela pred komisijo in jo zagovarja.

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-     predstavitev izvedbe maske po zasnovi iz projektne naloge, obrazložitev postopka s predstavitvijo zasnove končne oblike maske

-     strokovnost izvedbe razgovora s stranko – ugotavljanje indikacij in kontraindikacij za izvedbo maske

-     teoretično obvladovanje strokovnih znanj maskiranja

10

Izvedba

-       ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, kozmetičnih izdelkov in pripomočkov ter stranke)

-       kakovost izvedbe storitve (upoštevanje zakonitosti medija, za katerega oblikuje, poraba materiala in časa, pravilno zaporedje opravil, natančnost izvedbe in upoštevanje navodil naloge)

-       upoštevanje minimalnih sanitarno- zdravstvenih pogojev za opravljanje te dejavnosti

-       strokovnost svetovanja za vzdrževanje maske

50

Dokumentacija - projektna naloga

-       ocena pisnega dela izdelka/projektne naloge

25

Zagovor

-       točnost, razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora storitve oziroma odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

15

Izločilna merila:

-        neupoštevanje higienskih pravil

-        opravljanje storitve na način, ki ogroža strankino zdravje ali povzroča poškodbe


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami.

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • stol za maskiranje z asistentsko mizico

 • ogledalo
 • dobro osvetljen delovni prostor, priročna luč
 • kozmetični proizvodi za maskiranje (nabor podlag različnih nians in struktur, paleta senčil za oči in lica, črtala za usta in oči, paleta rdečil za usta, maskare, korektorji, stabilizatorji ličil, različne umetne trepalnice - strip, čopki in lepilo za pritrjevanje trepalnic)
 • pripomočki in pribor za maskiranje (osnovni set čopičev, gobice za enkratno uporabo, vata in vatirane palčke, palčke za nanos, paleta za mešanje barv)
 • pripomočki in aparati za oblikovanje las
 • osnovni lasničarski izdelki
 • osebna zaščitna sredstva in zaščitna sredstva za stranko
 • umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo
 • oprema za vzdrževanje higiene: razkužilo, čistilo ipd.

Kandidat za izvedbeni del projektne naloge lahko uporablja svoje izdelke in pripomočke (ličila in druge kozmetične proizvode, lasničarske izdelke) oziroma jih mora zagotoviti sam, če le-ti niso predvideni v materialnih pogojih, ki jih zagotavlja izvajalec. Za svoje izdelke in pripomočke mora zagotavljati neoporečnost in preverljivost skladno s sanitarno-higienskimi predpisi.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 7 s področja oblikovanja ali uprizoritvenih umetnosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju režije ali slike ali kostumografije ali oblikovanja maske in
 • dva člana najmanj izobrazbo na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja maskiranja ali NPK Masker/maskerka in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja maskiranja ali NPK Oblikovalec/oblikovalka maske in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja maskiranja ali oblikovanja maske.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede storitve maskiranja
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo določene storitve
 • izvede test za preobčutljivost na kozmetični izdelek in prilagodi individualni načrt glede na rezultate testa
 • na podlagi ugotovitev priporoča stranki izbiro ustreznega postopka
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
 • analizira obraz – ugotavlja morfologijo obraza
 • stranki (režiserju, igralcu …) predstavi svojo idejo in cilj maskiranja

 • predstavi načrt dela (projektno nalogo), svojo idejo in cilj maskiranja (lik)
 • predstavi morfološke značilnosti modela, ki so pomembne z vidika maskiranja
 • pojasni postopkovno izvedbo maskiranja
 • izpostavi posebnosti, problematiko na koži/lasišču modela, ki bi lahko predstavljale tveganja z mikrobiološkega, epidemiološkega ali imunološkega vidika in jih poveže v načela varnega dela v maski
 • uporablja strokovno terminologijo

načrtuje postopke maskiranja za izbrano storitev in pripravi stranko
 • pripravi načrt dela skladno z namenom in vrsto maskiranja,
 • prepoznava bolezenske znake in anomalije na koži in ukrepa
 • pripravi in zaščiti stranko
 • pripravi kozmetične izdelke za maskiranje
 • pozna in upošteva likovno teorijo in teorijo barvnih odnosov
 • pozna in upošteva vpliv jakosti svetlobe barv na oblikovanje morfologije obraza
 • pozna in upošteva morfologijo obraza in skladje razmerij (proporcev) elementov obraza
 • pozna in upošteva morfologijo obraznih karakteristik različnih ras in narodnosti

 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke maskiranja
 • pripravi pripomočke in materiale za maskiranje (tudi oblikovanje frizure) ter izbere in pripravi kozmetične in frizerske proizvode
 • pojasni izvedbo testa preobčutljivosti kože na kozmetični izdelek
 • pojasni in upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri korekcijskem maskiranju
 • pojasni morfologijo obraznih karakteristik različnih ras in narodnosti
 • uporablja strokovno terminologijo

Pojasni in obrazloži postopke, ki jih izvede po opravljeni storitvi:
 • način hrambe in čiščenja uporabljenih pripomočkov (razlikovanje med pojmi čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija)
 • način hrambe in označevanje

uporabljenih kozmetičnih proizvodov
 • čiščenje delovne površine
 • skrb za lastno higieno
 • ravnanje z odpadno embalažo
izvaja temeljno oblikovanje frizure
 • izvaja česanje, spenjanje las in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
 • prepozna trajne lasne podaljške in pozna ter upošteva pravila oblikovanja in vzdrževanja trajnih lasnih podaljškov
 • oblikuje frizuro glede na namen (po strankini želji ali predlogi, pozna in upošteva značilnosti frizur skozi zgodovinska obdobja)
 • pozna in upošteva osnovne značilnosti frizerskih preparatov in njihovo učinkovanje
 • pozna nevarnosti uporabe frizerskih preparatov
 • prepozna znake alergij in kožnih reakcij, ki so posledica frizerskih preparatov
 • pozna in upošteva mehanske vplive pripomočkov na lase
 • oblikuje frizuro v pomensko zaključeno celoto z masko
Oblikuje frizuro glede na namen in v pomensko zaključeno celoto z masko:
 • izvede različne tehnike (pre)oblikovanja frizure (česanje, spenjanje, kodranje, barvno spreminjanje)
 • razloži osnovne značilnosti frizerskih preparatov in njihovo učinkovanje
 • razloži mehanske vplive vode, toplote in pripomočkov za lase na lase
 • razloži značilnosti oblikovanja frizur skozi različna zgodovinska obdobja
izvaja temeljno maskiranje
 • pripravi kožo na maskiranje
 • ročno in aparaturno nanaša kozmetične izdelke za maskiranje
 • pozna in uporablja pripomočke za ročno nanašanje kozmetičnih izdelkov za maskiranje (čopiči, gobice ...)
 • pozna in uporablja pripomočke za aparaturno nanašanje kozmetičnih izdelkov (air brush tehnika)
 • izbira in izvaja tehnike korekcijskega maskiranja, ki jih ustvarjalno prilagaja zahtevam obraza, želeni podobi, namenu in priložnosti ter skupaj z ustrezno obliko frizure ustvarja usklajeno celostno podobo
 • upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri oblikovanju korekcijskega maskiranja za različne namene
 • pozna in izbira kozmetične izdelke, s katerimi doseže želeni rezultat


 • izvede tehnike korekcijskega maskiranja, ki jih ustvarjalno prilagaja zahtevam obraza, želeni podobi, namenu in priložnosti ter
 • skupaj z ustrezno obliko frizure ustvarja usklajeno celostno podobo maske
 • pojasni izbiro kozmetičnih izdelkov, s katerimi lahko doseže želen rezultat
 • pojasni, kako upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe na korekcijsko maskiranje

izvaja maskiranje glede na namen
 • pozna in razlikuje tehnike maskiranja glede na namen uporabe maske, in sicer:
 • izvaja tehnike maskiranja za črno-belo in barvno fotografijo
 • izvaja tehnike maskiranja za televizijo
 • izvaja tehnike maskiranja za uporabo na odru (gledališče, opera ipd.)
 • izvaja tehnike maskiranja za uporabo na prostem
 • izvaja osnovne tehnike maskiranja za dosego posebnih efektov (pomlajevanje, staranje, različne rane, modrice in druge površinske poškodbe)
 • izvaja osnovne tehnike maskiranja glede na značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • v tehnike maskiranja vključuje izdelavo, oblikovanje in pritrjevanje osnovnih lasničarskih izdelkov (enostavnejše lasulje, brada, brki, zalizci)
 • po navodilih oblikuje karakterno masko (po predlogi, fantazijsko ali drugi idejni zasnovi)
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za fotografijo
 • pozna in upošteva zakonitosti črno-bele in barvne fotografije in razliko med njima
 • pozna in upošteva učinke osvetlitve telesa in prostora ter razdalje
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za televizijsko kamero
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za filmsko kamero
 • pozna in upošteva zakonitosti maskiranja za gledališče oziroma za različne odre
 • pozna in upošteva značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • zna brati snemalno knjigo ali scenarij ter sodeluje pri pripravi razdelave
 • pozna anatomijo obraza in telesa z vidika maskiranja
 • zna izkoristiti morfologijo obraza za ustvarjanje ali poudarjanje karakternih lastnosti in posebnih efektov
 • pozna različne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razume njihovo teksturo in možnosti oblikovanja
Razloži razlikovanje v izvedbi tehnik maskiranja glede na namen ter zakonitosti maskiranja glede na medij, za katerega maskira:
 • maskiranje za črno-belo in barvno fotografijo
 • maskiranje za televizijo
 • maskiranje za uporabo na odru (gledališče, opera ipd.)
 • tehnike maskiranja za uporabo na prostem
 • osnovne tehnike maskiranja za dosego posebnih efektov (pomlajevanje, staranje, različne rane, modrice in druge površinske poškodbe)
 • osnovne tehnike maskiranja glede na značilnosti različnih zgodovinskih obdobij

Izvede tehniko, ki je določena s projektno nalogo (ki mu jo je določila komisija):
 • v tehnike maskiranja vključuje izdelavo, oblikovanje in pritrjevanje osnovnih lasničarskih izdelkov (enostavnejše lasulje, brada, brki, zalizci)
 • pojasni, kako izkoristiti naravno morfologijo obraza in anatomijo telesa modela za ustvarjanje ali poudarjanje karakternih lastnosti lika in posebnih efektov
 • našteje različne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razloži njihovo teksturo in možnosti oblikovanja

izvaja poslikave obraza in telesa
 • vsebinsko in oblikovno analizira poslikavo obraza in telesa
 • predvidi tehnične in tehnološke postopke dela, možnosti izpeljav s sodobnimi materiali za oblikovanje poslikave obraza in telesa
 • pripravi načrt izvedbe in slikovno predlogo
 • načrtuje, izpelje in izvede tehnično, tehnološko in oblikovno postopnost poslikave obraza in telesa
 • poslikavo obraza in telesa prilagaja namenu in mediju, za katerega oblikuje
 • oblikuje in izvaja poslikavo obraza in telesa po slikovni predlogi
 • oblikuje in izvaja poslikavo obraza in telesa po lastni ideji
 • pozna materiale in tehnike, s katerimi izvaja poslikavo obraza in telesa (barve na vodni osnovi, barve na oljni osnovi, air-brush …)
 • zna poiskati informacije in ideje v različnih medijih
 • pri delu usklajuje lastne ideje s tehnološkimi možnostmi izvedbe ter z likovno govorico barv in linijIzvede poslikavo telesa in obraza za dosego lika, ki ga maskira:
 • predstavi slikovno predlogo in utemelji načrt dela
 • izbere materiale in pripomočke, s katerimi izvede poslikavo
 • izvede tehnično in postopkovno postopnost poslikave obraza in telesa
 • poslikavo telesa in obraza uskladi v celostno podobo maske

brije ter oblikuje brado in brke
 • načrtuje oblikovanje brkov in brade
 • načrtuje britje in oblikovanje brkov in brade ter se pripravi za postopek
 • oblikuje zahtevnejše oblike brade in brkov z uporabo različnih tehnik
 • izbrije želene oblike brkov in brade na obrazu
 • upošteva strukturo in rast dlak
 • upošteva posebnosti obraza
Oblikuje brado in brke za dosego lika, ki ga maskira:
 • načrtuje oblikovanje brkov in brade
 • izvede tehniko oblikovanja (brije, izbrije, pristriže), da doseže namen oblikovanja12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slapnik, A. (2010). Osnove anatomije in fiziologije, učbenik, Ljubljana: TZS.
 • Predin, R. (2019). Koža in bolezni kože. Ljubljana: Grafenauer Založba.
 • Mežnaršič, Svoljšak, I. (2015). Kozmetični izdelki, učbenik. Ljubljana: Grafenauer Založba.
 • Brown, B. (2008). Makeup Manual: For Everyone from Beginner to Pro. San Francisco: Chronicle Books.
 • Delamar, P. (2002). The Complete Make-up Artist: Working in Film, Television and Theatre. Evanston: Northwestern University Press.
 • Bačkai, E. (2009). Make up - Ličenje za vsakogar, Ljubljana: Hiša lepote.
 • Vrdoljak-Mudrić, I. in Igerc, I.(2013). Lice geometrija i matematika ljepote. Zagreb: EPH Media, d. o. o.
 • Ruskai, M. in Lowery, A. (2016). Wigs Making and Styling. New York: Focal Press.
 • Hawker, Y. (2004). Beauty Make-up. California: Make-up Designor's.
 • Thompson, P. in Romero, G.(2008). Character Make-up. California: Make-up Designor's.
 • Swinfield, R. (1999). Hair & Wigs for the stage - Step by step. Spletni dostop: Betterway Books.
 • Corson, R., Glavan, J., Gore Norcross, B. (2016). Stage Makeup. New York: Routlege.
 • Kodeks etike kozmetikov Slovenije (2012). Ljubljana: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov.
 • Predpisi s področja sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Marjanca Sešek, Opera, Ljubljana
 • Vida Levičar, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.