Katalog

Naziv:

Vodja cateringa

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Vodja cateringa (81100021)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vodja cateringa (4507576011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vodja cateringa  in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in vsaj tri leta delovnih izkušenj iz področja cateringa ali vodenja in organizacije dogodkov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

          ali

 • najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja cateringa ali vodenja in organizacije dogodkov, ki jih kandidat dokaže z referenčnim pismom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Načini preverjanja

Storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

Načrtovanje in priprava naloge

strokovnost pri načrtovanju dogodka (načrt postrežbe, načrt postavitve in dekoracije, načrt transporta, program dogodka)

10

organizacija lastnega dela in dela skupine

Izvedba

kakovost izvedbe dogodka

60

ekonomična uporaba časa, materiala in kadrovskih virov

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov HACCP in ekološko ravnanje

koordinacija dela v skupini

upoštevanje pravil komunikacije in bontona v komunikaciji z gosti in naročniki

Dokumentacija

kakovost, celovitost dokumentacije (ponudba, sestava menija, izračun kalkulacije obroka, načrt postrežbe, dekoracije, transporta, minutnik)

15

Ustni zagovor

predstavitev in strokovna utemeljitev opravljenega dela

15

 

utemeljitev upoštevanih predpisov HACCP in ukrepov varovanja zdravja

 

Izločilna merila


 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov HACCP

 •  neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

 • neupoštevanje okoljevarstvenih načel

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • strežni inventar za prireditve v zaprtih prostorih in na prostem:

         -servirna posoda (krožniki, sklede, pladnji)
         -kuhalno orodje in pripomočki
         -pribor
         -steklenina
         -plastična držala za kozarce
         -pladnji

  • specialna oprema za dostavo hladnih in toplih jedi (termoposode)
  • premične termične in hladilne naprave (namizni grelec, grelni voziček, hladilnik, zamrzovalna omara)
  • mobilno pohištvo (restavracijske mize, restavracijski stoli, servirne mize, banketne mize)
  • IKT-oprema: blagajna  z računalniško povezavo, tiskalnik, gostinski program za delo v strežbi in kuhinji, program za naročanje, osebni računalnik z dostopom do spleta    
  • gostinsko perilo: prti, nadprti, serviete

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem. 

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima: 

  • en član komisije najmanj višješolsko strokovno izobrazbo s področja gostinstva ali turizma in 5 let delovnih izkušenj
  • en član komisije najmanj srednješolsko poklicno izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj kot vodja cateringa ali Food & beverage manager
  • tretji član mora izpolnjevati od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi ponudbo glede na povpraševanje
  • dogovarja se za izvedbo izrednega obroka
  • ogleda si lokacijo
  • svetuje naročniku in usklajuje naročnikove želje
  • sestavi meni v sodelovanju z vodjem kuhinje
  • izdela kalkulacijo posameznega obroka
  • načrtuje način postrežbe jedi in pijač v sodelovanju z vodjem strežbe
  • načrtuje dekoracijo prostora in miz v sodelovanju z aranžerjem
  • zna presoditi naročnikove želje in zahteve
  • zna prilagoditi ponudbo jedi in pijač glede na okoliščine izvedbe naročila
  • pozna primerne jedi in pijače, ki ustrezajo določenemu tipu naročila
  • pozna postopke transporta
  • upošteva pravila dobrega prodajalca in je spreten ter takten v komunikaciji z naročnikom
  • razume osnove marketinga
  izdela pisno ponudbo za sprejem 100 ljudi
  • sprejme naročilo
  • sestavi meni
  • pripravi načrt postrežbe hrane in pijače
  • pripravi načrt dekoracije
  • pripravi načrt transporta hrane in pijače
  • pripravi kalkulacijo obroka na osebo
  • pripravi minutnik
  • upošteva standarde kakovosti dela v gostinstvu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise, predpise HACCP  
  • upošteva navodila za varno delo
  • skrbi za racionalno porabo energije, materiala, časa in kadrovskih virov
  • predstavi ponudbo komisiji in upošteva pravila poslovnega komuniciranja z naročniki in sodelavci
  organizira in vodi pripravo cateringa
  • prevzame ekipo in odredi delovne naloge za vsakega člana ekipe
  • organizira pripravo potrebnega inventarja
  • koordinira prevoz
  • skrbi za primerno pripravo živil za transport ob upoštevanju splošnih higienskih standardov in upoštevanju načel HACCP (vzdrževanje ustrezne temperature)
  • izbere dekoracijo prostorov
  • vodi, spremlja in preverja ureditev prireditvenega prostora
  • vodi, spremlja in preverja postavitev miz
  • vodi, spremlja in preverja ureditev dekoracije in male namizne opreme
  • vodi, spremlja in preverja pripravo prostorov za delitev hrane
  • vodi, spremlja in preverja pripravo prostora za deserviranje (ofis)
  • vodi, spremlja in preverja pripravo točilnice
  • koordinira delo kuhinje, strežbe in transporta za posamezen dogodek
  • opravi končno kontrolo
  • pozna postopke transporta pripravljenega obroka
  • upošteva časovne normative za posamezne naloge
  • pozna vse vrste inventarja in njegovo uporabo
  • pozna osnovna pravila aranžiranja prostora
  • obvlada pravila in načine strežbe pijač in serviranja hrane
  organizira pripravo cateringa (po izboru komisije)
  • razdeli delovne naloge posameznim oddelkom
  • razdeli delovne naloge članom ekip
  • organizira pripravo potrebnega inventarja
  • organizira postavitev infrastrukture, pohištva in dekoracije
  • izvede končno kontrolo
  • upošteva standarde kakovosti dela v gostinstvu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise, predpise HACCP  ter uporabo osebnih zaščitnih sredstev
  • upošteva navodila za varno delo
  • skrbi za racionalno porabo energije, materiala, časa in kadrovskih virov
  • upošteva bonton in pravila komuniciranja s sodelavci
  izvaja in nadzoruje izvedbo cateringa in odgovarja za kakovost izvedbe
  • sprejme naročnika in mu predstavi pripravljene jedi in pijače
  • organizira sprejem gostov
  • organizira in vodi postrežbo pijač in jedi
  • upošteva splošne higienske standarde in HACCP pri razdeljevanju hrane
  • organizira animacijo
  • odgovoren je za dosledno izvajanje protokola oziroma minutnika in usklajevanje le-tega
  • odgovoren je za upoštevanje zakonskih predpisov v zvezi s prireditvijo, prostorom in časom
  • spremlja in nadzoruje kvaliteto izvedbe vseh storitev v okviru prireditve
  • rešuje pritožbe in reklamacije
  • seznanjen je z osnovami mehanskih, dopolnitvenih in termičnih postopkov priprave hrane
  • pozna različne načine strežbe
  • pozna tehnologijo in tehniko dela točilnice
  zvede catering v simulirani situaciji (po izboru komisije):
  • sprejme goste skupaj z naročnikom
  • organizira in vodi postrežbo pijač in jedi
  • sledi minutniku
  • izdela poročilo o opravljenem delu
  • upošteva standarde kakovosti dela v gostinstvu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise, predpise HACCP  ter uporablja osebna zaščitna sredstva
  • upošteva navodila za varno delo
  • skrbi za racionalno porabo energije, materiala, časa in kadrovskih virov
  • upošteva bonton in pravila komuniciranja z gosti
  organizira in vodi zaključna dela
  • organizira in vodi zaključna dela po končani izvedbi
  • določi, vodi in razporeja člane ekipe za posamezna opravila
  • preverja spravilo uporabljenega inventarja
  • pridobi naročnikove povratne informacije o izvedenem cateringu in jih na primeren način posreduje naprej
  • pozna dokumentacijo o inventarju

  organizira in vodi zaključna dela po končani izvedbi
  • razporedi člane ekipe
  • preverja seznam inventarja
  • organizira vračilo inventarja
  • organizira prevoz
  • upošteva standarde kakovosti dela v gostinstvu
  • upošteva sanitarno-higienske predpise, predpise HACCP  ter uporablja osebna zaščitna sredstva
  • upošteva navodila za varno delo
  • skrbi za racionalno porabo energije, materiala, časa in kadrovskih virov
  • upošteva bonton in pravila komuniciranja s sodelavci

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Frelih, Janez,Polak, Alfred: Strežba, DZS Ljubljana, 2003.
  • Zavodnik, Slava, Jošt, Gabrijela: Strežba z animacijo, DZS Ljubljana, 2005.
  • Kovač, Anton: Strežba z organizacijo dela: gradivo za 1. letnik, Ljubljana, 2010.
  • Stanojević, M. Suwa: Brezalkoholne in alkoholne pijače, Zavod RS za šolstvo, 2006.        
  • Kamenšek, J.,, Pertoci, P., Koklič, S.:  Strežba z organizacijo dela, poznavanje in postrežba pijač, Mohorjeva, d. o. o., 2007.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Jerneja Kamnikar, Vivo catering, Restavracija Maestro Ljubljana
  • Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek, Sora, Medvode
  • Edvard Kužnar, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
  • Srečko Koklič, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Urška Marentič, CPI

  14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Aljaž Toplak, restavracija Blejski Grad, Jezeršek gostinstvo
  • Jerneja Kamnikar, Vivo catering, Center inovativnih rešitev VIVO125/D125
  • Mitja Tisnikar, Grand hotel Bernardin Portorož
  • Janez Dolšak, Grand hotel Union Ljubljana
  • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
  • Edvard Kužnar, SŠGT Celje
  • Anica Justinek, CPI

  Koordinacija pri pripravi revizije kataloga poklicnega standarda:
  • Nika Mustar, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.