Poklicni standard

Naziv:

Vodja cateringa

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2016

Predhodniki:

Vodja cateringa (81100021)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vodja cateringa (45075760)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo ter načrtovati in nadzorovati delo skupine skladno s standardi kakovosti dela v gostinstvu,
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas pri izvedbi cateringa,
 3. odgovorno voditi in spremljati izvajanje HACCP-predpisov, predpisov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel na dogodku ,
 4. pri svojem delu samostojno komunicirati z naročniki in gosti z upoštevanjem načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona,
 5. samostojno pripraviti optimalno ponudbo glede na povpraševanje,
 6. samostojno organizirati in voditi pripravo naročenega obroka izven matične hiše (cateringa),
 7. izvajati in nadzorovati izvedbo cateringa ter odgovarjati za kakovost izvedbe v skladu s pravili stroke, standardi kakovosti dela v gostinstvu ter z estetskimi prvinami,
 8. samostojno organizirati in voditi zaključna dela.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine za pripravo naročenih obrokov
 • načrtuje in organizira lastno delo na podlagi naročil
 • vodi manjšo skupino delavcev pri organizaciji in poteku dela
 • zna izbrati način organiziranja osebja glede na frekvenco dela in različne priložnosti
 • obvlada strokovno terminologijo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda naročila
 • pregleda naročila
 • seznani se s posebnostmi posameznih naročil
 • pozna podatke, potrebne za pripravo in izvedbo cateringa
 • pozna normative za obroke, opremo in osebje
 • zna izdelati vsebinski in terminski plan za izvedbo cateringa
Operativna dela pripravi ponudbo glede na povpraševanje
 • dogovarja se za izvedbo izrednega obroka
 • ogleda si lokacijo
 • svetuje naročniku in usklajuje naročnikove želje
 • sestavi meni v sodelovanju z vodjem kuhinje
 • izdela kalkulacijo posameznega obroka
 • načrtuje način postrežbe jedi in pijač v sodelovanju z vodjem strežbe
 • načrtuje dekoracijo prostora in miz v sodelovanju z aranžerjem
 • zna presoditi naročnikove želje in zahteve
 • zna prilagoditi ponudbo jedi in pijač glede na okoliščine izvedbe naročila
 • pozna primerne jedi in pijače, ki ustrezajo določenemu tipu naročila
 • pozna postopke transporta
 • upošteva pravila dobrega prodajalca in je spreten ter takten v komunikaciji z naročnikom
 • razume osnove marketinga
organizira in vodi pripravo cateringa
 • prevzame ekipo in odredi delovne naloge za vsakega člana ekipe
 • organizira pripravo potrebnega inventarja
 • koordinira prevoz
 • skrbi za primerno pripravo živil za transport ob upoštevanju splošnih higienskih standardov in upoštevanju načel HACCP (vzdrževanje ustrezne temperature)
 • izbere dekoracijo prostorov
 • vodi, spremlja in preverja ureditev prireditvenega prostora
 • vodi, spremlja in preverja postavitev miz
 • vodi, spremlja in preverja ureditev dekoracije in male namizne opreme
 • vodi, spremlja in preverja pripravo prostorov za delitev hrane
 • vodi, spremlja in preverja pripravo prostora za deserviranje (ofis)
 • vodi, spremlja in preverja pripravo točilnice
 • koordinira delo kuhinje, strežbe in transporta za posamezen dogodek
 • opravi končno kontrolo
 • pozna postopke transporta pripravljenega obroka
 • upošteva časovne normative za posamezne naloge
 • pozna vse vrste inventarja in njegovo uporabo
 • pozna osnovna pravila aranžiranja prostora
 • obvlada pravila in načine strežbe pijač in serviranja hrane
izvaja in nadzoruje izvedbo cateringa in odgovarja za kakovost izvedbe
 • sprejme naročnika in mu predstavi pripravljene jedi in pijače
 • organizira sprejem gostov
 • organizira in vodi postrežbo pijač in jedi
 • upošteva splošne higienske standarde in HACCP pri razdeljevanju hrane
 • organizira animacijo
 • odgovoren je za dosledno izvajanje protokola oziroma minutnika in usklajevanje le-tega
 • odgovoren je za upoštevanje zakonskih predpisov v zvezi s prireditvijo, prostorom in časom
 • spremlja in nadzoruje kvaliteto izvedbe vseh storitev v okviru prireditve
 • rešuje pritožbe in reklamacije
 • seznanjen je z osnovami mehanskih, dopolnitvenih in termičnih postopkov priprave hrane
 • pozna različne načine strežbe
 • pozna tehnologijo in tehniko dela točilnice
organizira in vodi zaključna dela
 • organizira in vodi zaključna dela po končani izvedbi
 • določi, vodi in razporeja člane ekipe za posamezna opravila
 • preverja spravilo uporabljenega inventarja
 • pridobi naročnikove povratne informacije o izvedenem cateringu in jih na primeren način posreduje naprej
 • pozna dokumentacijo o inventarju

Administrativna dela vodi evidence z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologijie
 • vodi evidenco o količini porabljene hrane in pijače na prireditvi
 • vodi evidenco porabljenega delovnega časa
 • vodi evidenco inventarja
 • vodi evidenco po pravilih HACCAP???
 • evidentira in zabeleži neskladnosti
 • pripravi poročilo o opravljenem delu in zadovoljstvu gostov
 • pozna zahtevano dokumentacijo
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost izvedbe dogodka
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve na lokaciji
 • zagotavlja kvaliteto lastnega dela in dela drugih skladno s standardi kakovosti in predpisi
 • analizira in oceni izvedbo cateringa
 • predlaga izboljšave
 • pozna standarde kakovosti, metode kontrole kakovosti ter sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna pravila stroke, etike in estetike, standarde operativnih postopkov ter dobre poslovne običaje (Posebne uzance v gostinstvu in turizmu)
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • spremlja trende in novosti na področju stroke
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • dela v timu
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • zna izbirati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
komunicira z gosti in naročniki
 • svetuje in priporoča gostom in naročnikom
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do gostov in naročnikov za promocijo lastnega dela in podjetja
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v slovenskem in enem od tujih jezikov
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb gostov
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter upošteva okoljevarstvena načela
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu
 • upošteva in pozna smernice dobre higienske prakse (HACCP)
 • dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna pravne predpise o gostinskem poslovanju
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jerneja Kamnikar, Vivo catering, Restavracija Maestro Ljubljana
 • Teja Gmeiner Zupančič, Vivo catering, Restavracija Maestro Ljubljana
 • Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek, Sora, Medvode
 • Edvard Kužnar, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 • Srečko Koklič, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo

Koordinatorica: Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

7.  DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Jerneja Kamnikar, Vivo catering, Center inovativnih rešitev VIVO125/D125
 • Aljaž Toplak, Restavracija Blejski Grad, Jezeršek gostinstvo
 • Franc Jezeršek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Jezeršek gostinstvo
 • Mitja Tisnikar, Grand hotel Bernardin Portorož
 • Janez Dolšak, Grand hotel Union Ljubljana
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda: Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.