Katalog

Naziv:

Lončar/lončarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Lončar/lončarka (75408621)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Lončar/lončarka (4414576011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Lončar/lončarka 44145760 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni vstopnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Pletar/pletarka.
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje vrednotenja

Merila vrednotenja

Delež %

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov …

10 %

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

70 %

opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kakovost izdelka

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

 

0 %

Zagovor

utemeljitev postopkov in uporabljenih tehnik dela

20 %


Izločilna merila:

-      


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Učna delavnica, opremljena z ustreznimi sredstvi: vreteno, tekoča voda, lončarska peč, ustrezna orodja, ustrezni materiali in surovina.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja etnologije in
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 6 s področja ekonomije in
 • en član 5 let delovnih izkušenj s področja lončarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
priprava surovine z različnimi metodami obdelave in različnimi sredstvi za izdelovanje izdelkov na vretenu in stiskalnici
 • nabavlja ustrezen material
 • pozna način izkopavanja in priprave gline
 • pripravi različne vrste gline glede na vrsto   izdelka
 • pozna načine ročne obdelave gline
 • ročno obdela glino z gnetenjem, valjanjem
 • obdela glino pred preoblikovanjem na vretenu
 • pozna načine strojne obdelave gline
 • strojno obdela glino
 • nadzira sita, filtrirne črpalke in filtre, demontira/razstavi filter, odvzema glinaste kolute iz filtra
 • gnete in skladišči različne vrste gline
 • prepozna ustreznost mase glede na lepljivost, gostoto, trdnost
 • pozna način skladiščenja mase glede na namen uporabe
Priprava surovine z različnimi metodami obdelave in različnimi sredstvi za izdelovanje izdelkov na vretenu in stiskalnici
 • predstavi nabavo ustreznega materiala, ki je potreben za izdelovanje glinenih izdelkov na lončarskem vretenu, za vlivanje v kalupe in stiskanje na stiskalnici
 • predstavi načine izkopavanja gline, glede na vrsto glinokopa ter načine skladiščenja gline do nadaljnje predelave (čas in način skladiščenja)
 • obdela/pripravi glino, da bo primerna za nadaljnjo uporabo (na lončarskem vretenu, stiskalnici in za vlivanje v kalupe)
 • ročno pregnete glino pred oblikovanjem na vretenu
 • predstavi načine strojne obdelave gline
 • predstavi proces nadziranja delovanja stroja za obdelavo gline
 • utemelji proces skladiščenja različnih vrst že obdelane gline (gnetljivo in tekočo glino)
 • utemelji in prikaže ustreznost gline za določene namene (vrsto izdelkov) glede na njene lastnosti (elastičnost, mehkoba, primesi)
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstvapriprava surovine z različnimi metodami obdelave in z različnimi sredstvi za izdelovanje izdelkov iz livne mase
 • naloži boben in dodaja dodatke po predvidenih postopkih
 • odnaša glino in jo vlaga v gnetilec
 • pripravi maso za vlivanje glede na namen uporabe
 • prepozna ustreznost mase glede na lepljivost, gostoto, trdnost
 • pozna način odnašanja gline in vlaganje v gnetilec
 • pozna izdelavo mavčnih odlitkov za vlivanje
Priprava surovine z različnimi metodami obdelave
 • naloži oz. dodaja glino in dodatke v boben za utekočinjanje gline
 • razloži razmerje gline, vode, krogel in praznega prostora v bobnu
 • utemelji pomen dodatkov za utekočinjanje gline s čim manj vode
 • opiše postopek izpraznitve bobna s tekočo glino
 • obrazloži izdelavo mavčnega kalupa iz gline
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
oblikovanje izdelkov
 • izdela zasnovo izdelka
 • pozna temeljne značilnosti lončarske dediščine in različnosti lončarskih središč po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti lončarstva v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo, tehnologijo, okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem
Oblikovanje izdelkov
 • izdela idejno zasnovo izdelka s pomočjo skice z okvirnimi dimenzijami izdelka
 • navede temeljne primere lončarske dediščine in prepozna razlike med posameznimi lončarskimi središči
 • argumentira izbor izdelka z vidika funkcije in tehnologije
 • izmed razstavljenih izdelkov izbere izdelke domače obrti
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
izdelava lončarskih izdelkov na vretenu in prostoročno
 • pripravi glino na delovni plošči
 • vsestransko obvlada lončarsko vreteno na nožni in električni pogon ter centriranje gline
 • oblikuje enostavne izdelke
 • oblikuje zahtevnejše izdelke, tudi z več elementi in sestavnimi deli
 • pozna pravilno in varno uporabo vretena
 • obvlada prostoročno oblikovanje lončarskih izdelkov
 • obvlada izdelovanje lončenih zvočil, piščali
 • pozna postopek sušenja izdelkov
Izdelovanje lončarskih izdelkov na vretenu ali prostoročno
 • razloži in prikaže izpolnjevanje pogojev za varno delo na vretenu
 • centrira maso na vretenu
 • prikaže in razloži postopek izdelave izdelka
 • prikaže in razloži postopek izdelave zvočila ali piščali
 • predstavi in utemelji postopke sušenja izdelkov glede na vrsto gline, iz katere so izdelki narejeni, predstavi dejavnike, ki vplivajo na hitrost sušenja
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstvaizdelava lončarskih izdelkov iz livne mase
 • pozna postopek izdelave izdelkov iz livne mase
 • pripravi livno maso za vlivanje s primernimi orodji
 • izdela mavčni odlitek izdelka za vlivanje
 • napolni odlitek z livno maso
 • pravočasno odlije presežek livne mase
 • vzame izdelek iz mavčnega odlitka in ga pravilno posuši
Izdelovanje lončarskih izdelkov iz livne mase
 • utemelji pripravo izdelka iz livne mase
 • utemelji pripravo livne mase za vlivanje
 • utemelji način ravnanja z mavčnimi kalupi med vlivanjem in po njem
 • razloži pripravo mavčnega kalupa za vlivanje  
 • pojasni polnjenje orodja z livno maso
 • pojasni odtok presežka livne mase
 • razloži postopek jemanja izdelka iz orodja in postopek nalaganja na polico
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
izdelava lončarskih izdelkov na stiskalnici oziroma stružnici
 • pozna modele, orodja in stiskalnico v celoti
 • pozna postopek priprave in namestitve modela
 • pozna nastavitve stiskalnice
 • pozna zakonitosti sušenja
 • izbere model in orodja za stiskalnico
 • nastavi stiskalnico
 • pripravi model
 • namesti model na stiskalnico
 • pripravi glino
 • ravna/upravlja s stiskalnico
 • vzame izdelek iz modela
 • očisti izdelek
 • pripravi izdelek za sušenje
Izdelovanje lončarskih izdelkov na stiskalnici oziroma stružnici
 • navede primere modelov, orodij in stiskalnic ali stružnic
 • pojasni nastavitve stiskalnice oziroma stružnice
 • pojasni postopek namestitve modela na stiskalnico ali stružnico
 • razloži postopek priprave gline za uporabo na stiskalnici ali stružnici
 • pojasni odločitev za količino gline za izbrani izdelek
 • predstavi ukrepe za varno delo s stiskalnico
 • očisti izdelek in ga pripravi za sušenje
 • pojasni način razstavitve modela
 • predstavi in utemelji zakonitosti sušenja
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
pečenje izdelkov v peči
 • nastavi in programira peč po izbranem programu
 • ekonomično naloži izdelke v peč
 • izprazni peč
 • pozna klasične postopke žganja lončenine

Pečenje izdelkov v peči
 • nastavi peč po izbranem programu (biskvitno, glazurno žganje)
 • naloži izdelke v peč in jo pripravi za vklop
 • izprazni peč
 • opiše postopke in materiale za vzdrževanje peči
 • predstavi klasične postopke žganja gline
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
priprava glazur in uporaba le-teh
 • pozna ustreznost, neoporečnost glazur glede varovanja zdravja
 • pripravi glazuro ustrezne gostote glede na recept
 • izbere orodje za loščenje glede na izbrani izdelek
 • nanaša glazuro na izdelek na različne načine
 • zna izbrati orodja za glazure
 • zna ravnati z mlinčkom za mešanje glazure
Priprava glazur
 • pripravi glazuro po določenem receptu
 • prepozna gostoto glazure
 • izbere orodje za loščenje glede na izbrani izdelek
 • prikaže neposredni nanos glazure na izdelek
 • predstavi načine loščenja
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
okraševanje lončarskih izdelkov z različnimi metodami
 • riše z račko
 • riše s čopičem
 • riše s čopičem po skici in šabloni
 • pripravi pištolo za glaziranje
 • pozna tradicionalne vzorce poslikave po regijah in načine njihove aplikacije na lončenino
 • pozna orodja za risanje
Okraševanje lončarskih izdelkov
 • pripravi orodja za risanje
 • izdelek poslika z vzorcem
 • pripravi primerno šablono
 • pripravi pištolo za brizganje
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalnimi lončarski vzorci po regijah ali med posameznimi lončarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • prikaže vzdrževanje orodij za risanje
 • obrazloži postopek ravnanja s strojem za izsesavanje iz komore za brizganje
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj, Janez: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana, 1991.
 • Bogataj, Janez: Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana, 1994.
 • Bogataj, Janez: Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Domus, Ljubljana, 1993.
 • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije. Ljubljana, 2000.
 • Domače obrti na Slovenskem. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana, 2000.
 • Karovšek, Jože: Lončarstvo na Slovenskem. Slovenski etnograf, III–IV, Ljubljana, 1951.
 • Katalogi bienalnih razstav domačih in umetnih obrti v Slovenj Gradcu in Ljubljani od leta 1977 dalje.
 • Konestabo, Nataša: Doneski k podeželskemu lončarstvu v Prekmurju. Katalog stalne razstave: Pokrajinski muzej, Murska Sobota, 1997, 173–186.
 • Lončarske zbirke v slovenskih muzejih in muzejskih zbirkah.
 • Mojstrovine Slovenije. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana, 2000.
 • NOVAK, Vilko: Lončarstvo v Prekmurju. Slovenski etnograf, III–IV, Ljubljana, 1951, 111–131.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Stupar, DART, d. o. o.
 • Dragica Horvat, LKC, d. o. o.
 • Jože Tompa, LKC, d. o. o.
 • Samo Tompa, LKC, d. o. o.
 • Nataša Konestabo, Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Veronika Šlander, Center RS za poklicno izobraževanje

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Saša Žuman, Lončarstvo Žuman
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum – CDUO

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.