Poklicni standard

Naziv:

Lončar/lončarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Lončar/lončarka (75408621)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Lončar/lončarka (44145760)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije
 2. samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 3. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa
 4. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel
 5. tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov ekonomskega področja
 6. pripraviti surovino z različnimi metodami obdelave in različnimi sredstvi
 7. oblikovati in izdelati lončarske izdelke na vretenu, stiskalnici ter iz livne mase
 8. krasiti lončarske izdelke z različnimi metodami
 9. žgati izdelke v lončarski peči in jo vzdrževati
 10. ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje in organizacija dela
 • organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava orodja in gradiva za delo
 • izbere in pripravi materiale, naprave in orodja glede na vrsto del
 • pozna delovanje in vzdrževanje naprav, orodij in materialov, ki jih uporablja ter ravnanje z njimi
Operativna dela priprava surovine z različnimi metodami obdelave in različnimi sredstvi za izdelovanje izdelkov na vretenu in stiskalnici
 • nabavlja ustrezen material
 • pozna način izkopavanja in priprave gline
 • pripravi različne vrste gline glede na vrsto   izdelka
 • pozna načine ročne obdelave gline
 • ročno obdela glino z gnetenjem, valjanjem
 • obdela glino pred preoblikovanjem na vretenu
 • pozna načine strojne obdelave gline
 • strojno obdela glino
 • nadzira sita, filtrirne črpalke in filtre, demontira/razstavi filter, odvzema glinaste kolute iz filtra
 • gnete in skladišči različne vrste gline
 • prepozna ustreznost mase glede na lepljivost, gostoto, trdnost
 • pozna način skladiščenja mase glede na namen uporabe
priprava surovine z različnimi metodami obdelave in z različnimi sredstvi za izdelovanje izdelkov iz livne mase
 • naloži boben in dodaja dodatke po predvidenih postopkih
 • odnaša glino in jo vlaga v gnetilec
 • pripravi maso za vlivanje glede na namen uporabe
 • prepozna ustreznost mase glede na lepljivost, gostoto, trdnost
 • pozna način odnašanja gline in vlaganje v gnetilec
 • pozna izdelavo mavčnih odlitkov za vlivanje
oblikovanje izdelkov
 • izdela zasnovo izdelka
 • pozna temeljne značilnosti lončarske dediščine in različnosti lončarskih središč po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti lončarstva v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo, tehnologijo, okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem
izdelava lončarskih izdelkov na vretenu in prostoročno
 • pripravi glino na delovni plošči
 • vsestransko obvlada lončarsko vreteno na nožni in električni pogon ter centriranje gline
 • oblikuje enostavne izdelke
 • oblikuje zahtevnejše izdelke, tudi z več elementi in sestavnimi deli
 • pozna pravilno in varno uporabo vretena
 • obvlada prostoročno oblikovanje lončarskih izdelkov
 • obvlada izdelovanje lončenih zvočil, piščali
 • pozna postopek sušenja izdelkov
izdelava lončarskih izdelkov iz livne mase
 • pozna postopek izdelave izdelkov iz livne mase
 • pripravi livno maso za vlivanje s primernimi orodji
 • izdela mavčni odlitek izdelka za vlivanje
 • napolni odlitek z livno maso
 • pravočasno odlije presežek livne mase
 • vzame izdelek iz mavčnega odlitka in ga pravilno posuši
izdelava lončarskih izdelkov na stiskalnici oziroma stružnici
 • pozna modele, orodja in stiskalnico v celoti
 • pozna postopek priprave in namestitve modela
 • pozna nastavitve stiskalnice
 • pozna zakonitosti sušenja
 • izbere model in orodja za stiskalnico
 • nastavi stiskalnico
 • pripravi model
 • namesti model na stiskalnico
 • pripravi glino
 • ravna/upravlja s stiskalnico
 • vzame izdelek iz modela
 • očisti izdelek
 • pripravi izdelek za sušenje
pečenje izdelkov v peči
 • nastavi in programira peč po izbranem programu
 • ekonomično naloži izdelke v peč
 • izprazni peč
 • pozna klasične postopke žganja lončenine

priprava glazur in uporaba le-teh
 • pozna ustreznost, neoporečnost glazur glede varovanja zdravja
 • pripravi glazuro ustrezne gostote glede na recept
 • izbere orodje za loščenje glede na izbrani izdelek
 • nanaša glazuro na izdelek na različne načine
 • zna izbrati orodja za glazure
 • zna ravnati z mlinčkom za mešanje glazure
okraševanje lončarskih izdelkov z različnimi metodami
 • riše z račko
 • riše s čopičem
 • riše s čopičem po skici in šabloni
 • pripravi pištolo za glaziranje
 • pozna tradicionalne vzorce poslikave po regijah in načine njihove aplikacije na lončenino
 • pozna orodja za risanje
Administrativna dela vodenje evidenc in zapisov o delu
 • vodi evidence in dokumentacijo izdelkov ter delovnih procesov
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela trženje izdelkov
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, certifikati in (ali) zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • sodeluje na sejmih, razstavah ter natečajih
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pozna domača imena za svoje izdelke
 • zna razložiti uporabnost in sestavo izdelka ter njegovo zgodovino oziroma lokalni pomen
 • pozna osnove kalkulacij
 • zna napisati račun
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • obvlada osnove trženja

Zagotavljanje kakovosti zagotavljanje kakovosti opravljenega dela
 • zagotavlja kakovost izdelka
 • zagotavlja racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • pozna standarde kakovosti in temelje oblikovanja
 • pozna osnove kakovostno opravljenega dela
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • ohranja izročila kulturne dediščine
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje in manjše popravilo strojev, naprav in orodij, uporabljenih pri delu
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna osnove vzdrževanja strojev, naprav in orodij, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunikacija z deležniki
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • komunicira s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo in obvlada lokalno izrazoslovje za izdelke
 • opremi izdelke s pojasnjevalnimi zloženkami, certifikati in navodili za pravilno uporabo lončenih izdelkov ter njihovo vzdrževanje
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov
 • zna organizirati delo in izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja zagotavljanje varnosti pri delu, upoštevajoč okoljevarstvena načela
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire in okolje
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi
 • dela z zdravju in okolju neškodljivimi barvili

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alenka Stupar, DART, d. o. o.
 • Dragica Horvat, LKC, d. o. o.
 • Jože Tompa, LKC, d. o. o.
 • Samo Tompa, LKC, d. o. o.
 • Nataša Konestabo, Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Veronika Šlander, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Leničar Pučko, OZS
 • Saša Žuman, lončarstvo ŽUMAN
 • Tatjana Vokič, Center DUO
 • Janez Krnc, Center DUO

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

8.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Saša Žuman, lončarstvo ŽUMAN
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum, CDUO

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.