Katalog

Naziv:

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (22000)

Raven kvalifikacije:

SOK 2, EOK 2


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov (4317205011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard POMOČNIK / POMOČNICA ČISTILCA / ČISTILKE PROSTOROV 43172050 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti z rednim izobraževanjem.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izvedbe storitve,
 • racionalno porabo materiala in energije,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.


 Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 65
dokumentacija  5
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Čistilec/čistilka prostorov

7. Raven zahtevnosti dela

(II)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • sredstva in čistila, delovna oprema in pripomočki,

 • gospodinjski sesalnik,
 • prostor z osnovnimi materiali, ki so predmet čiščenja (les, kamen, steklo, keramika, tekstilije – naravna in umetna vlakna, umetne mase … ),
 • notranji zabojnik za ločene odpadke,
 • dvoriščni prostor,
 • prostor za ustni zagovor kandidata.

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima(ta):

 • najmanj en član vsaj višješolsko izobrazbo s področja tehničnih, ekonomskih ali organizacijskih strok in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov
 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja tehničnih strok ali s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Čistilec / čistilka prostorov in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov

V primeru obravnave oseb s posebnimi potrebami komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko ali višješolsko izobrazbo s področja socialnega dela ali specialne pedagogike in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z osebami s posebnimi potrebami
 • najmanj en član najmanj višješolsko izobrazbo s področja tehničnih, ekonomskih ali organizacijskih strok in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov
 • najmanj en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja tehničnih strok ali s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Čistilec/ čistilka prostorov in 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
ročno čisti prostor
 • dnevno čisti talne in nadtalne površine, sobno in stavbno pohištvo, koše, steklene površine in delovne površine na dosegu rok
 • izvaja suho sesanje talnih oblog s sesalnikom
 • prazni koše in ločuje odpadke v ustrezne zabojnike
 • namešča izdelke papirne galanterije in vrečke za odpadke
 • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča dišavnice
 • čisti okolico smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja
 • ekonomično uporablja čistilna sredstva in čistilne pripomočke
 • poroča o stanju opreme za delo
 • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrste čiščenja
 • pozna principe ločevanj odpadkov
 • pozna pravila uporabe sesalnika

Ročno očisti prostor:

 • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
 • preveri stanje materiala in si ga pripravi
 • izvaja ročno čiščenje prostora v skladu z načrtom čiščenja
 • namesti sanitarni material, vrečke za smeti in po potrebi izvede doziranje posodic za milo
 • izprazni koše po potrebi
 • loči odpadke glede na namembnost po potrebi
 • pripravi odpadni material za odvoz po potrebi
 • ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
 • evidentira opravljeno delo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • ekonomično uporablja čistilna sredstva in čistilne pripomočke
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Ročno očisti površine po izboru komisije:

 • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
 • preveri stanje materiala in si ga pripravi
 • izvede ročno čiščenje površine
 • izvede sesanje površine po potrebi
 • ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
 • evidentira opravljeno delo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
 • ekonomično uporablja čistilna sredstva in čistilne pripomočke
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Očisti okolico smetnjakov in dvorišče:

 • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
 • izvede čiščenje okolice smetnjakov
 • izvede čiščenje dvorišča po potrebi
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Biban, M. (1999). Medicina dela. Ljubljana: Zavod za varstvo.
 • Belopavlovič, N. (1999). Zakon o varnosti in zdravju pri delu, s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Inštitut za delovna razmerja.
 • Gspan, P. (1984). Ekologija dela, priročnik. Ljubljana: Zavod SRS za varstvo pri delu.
 • Gspan, P. (1996). Varstvo okolja I, skripta. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost.
 • Glažar, S. A., Pretnar, T. (1995). Kemija za sedmi razred, učbenik in delovni zvezek, (izbrane vsebine). Ljubljana: DZS. 
 • Lučić, Mirta. (2006). Priročnik z navodili za delo čiščenja prostorov v OE čistilni servis Želva Ljubljana d .o. o., (interno gradivo).
 • Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov. (2006). Terminologija čiščenja objektov.
 • Diversey Lever. (2005). Praktični nasveti o negi tal. TASKI.
 • Diversey Lever. (2005).  Nega tal. TASKI.
 • Rationell reinigen. (2006) Sanitarna higiena in čiščenje. (članek).
 • http://www.ozs.si, maj 2007 – »Normativi in tehnologija posameznih opravil čiščenja objektov«
 • EFCI-FENI. "Industrijsko čiščenje – priročnik za usposabljanje čistilcev pisarniških prostorov", Bruselj 2001 (prevod Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov, 2009).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mirta Lučič, Želva Ljubljana d. o. o.
 • Dominik Presen, Želva Ljubljana d. o. o.
 • Miran Rade, OZS – Sekcija čistilcev objektov
 • Jožef Prosen, Prosencom, d. o. o.
 • Simon Slokan, Modri val, d. o. o.

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 •  Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.