Katalog

Naziv:

Računovodja/računovodkinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.11.2016

Predhodniki:

Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021)

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Računovodja/računovodkinja (4265347011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Računovodja/računovodkinja 42653470 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2.NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje in zagovor.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 

 • upoštevanje računovodskih predpisov in standardov
 • pravilno izdelovanje predračunov in poročil za notranje in zunanje uporabnike
 • razumevanje knjigovodenja
 • razumevanje analiziranja računovodskih podatkov in informacij
 • razumevanje poslovnih procesov v različnih oblikah organizacij
 • spretnost komuniciranja
 • poznavanje etičnih načel in pravil računovodenja

Izločilna merila:

 

 • neupoštevanje računovodskih predpisov in standardov
 • nepravilna priprava predračunov
 • neprimerna priprava poročil za uporabnike računovodskih informacij

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

 

Področje ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

5

Izvedba

70

Dokumentacija

5

Ustni zagovor

20


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica

 • računalnik
 • računalniška aplikacija za podatkovne obdelave

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • dva člana morata imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in najmanj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki,
 • en član mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri (prejšnja) ali izobrazbo ekonomske smeri z nazivom magister (diploma druge stopnje) in najmanj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja računovodsko predračunavanje
 • zbira podatke za namene predvidevanja oziroma podatke v zvezi z načrtovanimi računovodskimi kategorijami
 • ureja in obdeluje podatke za namene predračunavanja oziroma v zvezi z načrtovanimi računovodskimi kategorijami
 • predvideva poslovne tokove in stanja prihodnosti
 • izdeluje in oblikuje računovodske predračune na ravni posameznih poslovnih pojavov, mest odgovornosti, organizacijskih enot in organizacije kot celote
 • izdeluje in oblikuje davčne predračune
 • prikazuje računovodsko predvidevanje poslovnih procesov in stanj
 • pojasnjuje računovodske in davčne predračune
 • arhivira predračune in z njimi povezano dokumentacijo
 • poroča o nadziranju predračunavanja
 • pozna načela in tehnike predračunavanja
 • pozna poslovne procese v organizaciji in razvoj njene dejavnosti
 • pozna okolje organizacije in pričakovane spremembe v okolju
Sestavi računovodski predračun ali obračun:

 • pripravi delovno mesto
 • razloži posamezna določila PSR 5- računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni
 • izbere in uredi podatke iz knjigovodskih in drugih evidenc za potrebe izdelave predračuna posamezne računovodske kategorije
 • na osnovi danih podatkov in informacij o preteklosti predvidi bodoče tokove
 • izdela in pojasni predračune:
 • vrednost računovodskih kategorij
 • stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovnega izida mest odgovornosti
 • vrednosti posameznih stroškovnih nosilcev
 • poslovnega izida celotne organizacije
 • bilance stanja celotne organizacije
 • sestavi predračun davka od dohodka pravnih oseb
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
izvaja računovodsko proučevanje oziroma analiziranje
 • zbira podatke za namene analiziranja
 • ureja in obdeluje podatke za namene analiziranja
 • ugotavlja stanja in spremembe v poslovnih tokovih organizacije
 • ugotavlja razlike med dejanskimi in želenimi stanji oziroma spremembami
 • ugotavlja vzroke sprememb in razlik
 • oblikuje analitična poročila na ravni posameznih poslovnih pojavov, organizacijskih enot, poslovnih procesov in organizacije kot celote
 • oblikuje predloge ukrepov v okviru temeljnih poslovnih funkcij in na ravni celotne organizacije
 • komunicira z uporabniki informacij
 • posreduje in prikazuje ugotovitve in poročila
 • pojasnjuje računovodske informacije
 • arhivira poročila in dokumente, ki so povezani z njimi
 • informira o nadziranju analiziranja
 • pozna sistem kazalnikov
 • pozna ocenjevanje poslovanja organizacije
 • pozna vpliv posameznih poslovnih funkcij v podjetju na uspešnost poslovanja
 • pozna metode primerjanja realiziranih kategorij z načrtovanimi, preteklimi ali konkurenčnimi
 • pozna na nedvoumen, razumljiv in jasen način predstaviti poročila

izdela računovodsko in poslovno poročilo:

 • pripravi delovno mesto
 • razloži določila:
o PSR 4 - vrste poslovnega izida in denarnega izida
o PSR 6 - računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni
o SRS 20 - oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
o SRS 21 - oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
o SRS 22 - oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje
o SRS 23 - oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje
o PSR 8 - računovodsko analiziranje
o PSR 9 - računovodsko informiranje
 • razloži pomen kazalnikov za analiziranje in opiše posamezne kazalnike
 • izbere in uredi podatke iz knjigovodskih in drugih evidenc za potrebe izdelave računovodskih poročil
 • izdela in pojasni poročila:
o vrednost računovodskih kategorij
o stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovnega izida mest odgovornosti
o vrednost posameznih stroškovnih nosilcev
o izkaz poslovnega izida
o bilance stanja celotne organizacije
o izkaz denarnega toka
o izkaz gibanja kapitala
 • izdela analizo poslovanja:
o za celo podjetje
o za stroškovni nosilec
o za stroškovno mesto
 • izdela predlog ukrepov na podlagi izvedene analize poslovanja
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve

izvaja računovodsko nadziranje
 • izvaja nadziranja v procesu zbiranja in obdelave podatkov ter računovodskega izvajanja in izdelave poročil s predlogi (nadziranje knjigovodenja, računovodskega predračunavanja in analiziranja)
 • izdeluje poročila o ugotovitvah in učinkovitosti nadziranja
 • prikazuje, pojasnjuje in arhivira poročila o ugotovitvah in učinkovitosti nadziranja
 • pozna, kaj je računovodsko nadziranje
 • pozna sistem računovodskega nadziranja in njegov namen
 • pozna splošna načela računovodskega nadziranja
 • pozna razliko med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem
izvede računovodska dela skladno z navodili komisije:

 • pripravi delovno mesto
 • razloži določila PSR 7 - računovodsko nadziranje
 • ugotovi nepravilnosti pri evidentiranju knjigovodskih podatkov
 • razloži razliko med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kodeks poklicne etike računovodje
 • Mednarodni računovodski standardi (MRS)
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRS)
 • Obligacijski zakonik
 • Osnove Kolektivnih pogodb za gospodarstvo in negospodarstvo
 • Slovenski računovodski standardi s pojasnili (SRS 2016) Slovenskega inštituta za revizijo
 • Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016)
 • Enotni kontni okvir
 • Priporočeni enotni kontni načrt
 • Ustava RS
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o davčni družbi
 • Zakon o dodatku na dodano vrednost
 • Zakon o davčnem potrjevanju računov
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o društvih
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 • Zakon o gospodarskih družbah
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o trošarinah
 • Zakon o urejanju trga dela
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o zavodih


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Lidija Robnik, Much, d.o.o., Ljubljana
 • Mira Kolbe, Much, d. o. o., Ljubljana
 • Dunja Simsič, Much, d. o. o., Ljubljana

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje


14.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Tomaž Glažar, GZS – ZRS
 • Neven Škrokov, GZS – ZRS
 • Tomaž Okorn, GZS – ZRS
 • mag. Jana Ravbar, Center za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.