Poklicni standard

Naziv:

Računovodja/računovodkinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.11.2016

Predhodniki:

Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, manjše javne zavode ipd. (34400021)

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Računovodja/računovodkinja (42653470)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, organizira in vodi delovni proces v računovodstvu,
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju, varuje poslovne skrivnosti in deluje skladno s kodeksi na področju računovodstva,
 3. spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise, predvsem računovodske standarde in davčno zakonodajo,
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas,
 5. varuje zdravje in okolje,
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 7. sodeluje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij,
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja,
 9. izvaja računovodsko predračunavanje,
 10. izvaja računovodsko proučevanje oziroma analiziranje,
 11. izvaja računovodsko nadziranje.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces v računovodstvu
 • načrtuje in organizira delovni proces v računovodstvu
 • načrtuje obliko in izdelavo predračunov
 • organizira predračunavanje
 • načrtuje dolgoročne in kratkoročne analize in računovodska poročila
 • organizira analiziranje in računovodsko poročanje
 • odloča o vzpostavitvi notranjih kontrol in sprejema oziroma predlaga ustrezne normativne akte
 • odloča o izvedbi inšpekcijskih pregledov, njihovem obsegu in nalogah
 • odloča o načrtu revidiranja
 • izdela notranje pravilnike o računovodstvu
 • koordinira in nadzira delo knjigovodij
 • določa pogoje pri uvajanju in posodabljanju računalniških programov s področja računovodstva in informacijsko-komunikacijske opreme
 • pozna zakonodajo na področju poslovanja organizacije, računovodstva, financ, davkov in druge predpise, povezane z računovodstvom
 • pozna računovodska načela in računovodske standarde
 • pozna organiziranje dela v računovodstvu
 • pozna računovodsko dokumentacijo ter temeljne in pomožne poslovne knjige
 • pozna poslovanje z vrednostnimi papirji
 • pozna osnove poslovne komunikacije
 • pozna značilnosti informacijskih sistemov
Operativna dela izvaja računovodsko predračunavanje
 • zbira podatke za namene predvidevanja oziroma podatke v zvezi z načrtovanimi računovodskimi kategorijami
 • ureja in obdeluje podatke za namene predračunavanja oziroma v zvezi z načrtovanimi računovodskimi kategorijami
 • predvideva poslovne tokove in stanja prihodnosti
 • izdeluje in oblikuje računovodske predračune na ravni posameznih poslovnih pojavov, mest odgovornosti, organizacijskih enot in organizacije kot celote
 • izdeluje in oblikuje davčne predračune
 • prikazuje računovodsko predvidevanje poslovnih procesov in stanj
 • pojasnjuje računovodske in davčne predračune
 • arhivira predračune in z njimi povezano dokumentacijo
 • poroča o nadziranju predračunavanja
 • pozna načela in tehnike predračunavanja
 • pozna poslovne procese v organizaciji in razvoj njene dejavnosti
 • pozna okolje organizacije in pričakovane spremembe v okolju
izvaja računovodsko proučevanje oziroma analiziranje
 • zbira podatke za namene analiziranja
 • ureja in obdeluje podatke za namene analiziranja
 • ugotavlja stanja in spremembe v poslovnih tokovih organizacije
 • ugotavlja razlike med dejanskimi in želenimi stanji oziroma spremembami
 • ugotavlja vzroke sprememb in razlik
 • oblikuje analitična poročila na ravni posameznih poslovnih pojavov, organizacijskih enot, poslovnih procesov in organizacije kot celote
 • oblikuje predloge ukrepov v okviru temeljnih poslovnih funkcij in na ravni celotne organizacije
 • komunicira z uporabniki informacij
 • posreduje in prikazuje ugotovitve in poročila
 • pojasnjuje računovodske informacije
 • arhivira poročila in dokumente, ki so povezani z njimi
 • informira o nadziranju analiziranja
 • pozna sistem kazalnikov
 • pozna ocenjevanje poslovanja organizacije
 • pozna vpliv posameznih poslovnih funkcij v podjetju na uspešnost poslovanja
 • pozna metode primerjanja realiziranih kategorij z načrtovanimi, preteklimi ali konkurenčnimi
 • pozna na nedvoumen, razumljiv in jasen način predstaviti poročila

izvaja računovodsko nadziranje
 • izvaja nadziranja v procesu zbiranja in obdelave podatkov ter računovodskega izvajanja in izdelave poročil s predlogi (nadziranje knjigovodenja, računovodskega predračunavanja in analiziranja)
 • izdeluje poročila o ugotovitvah in učinkovitosti nadziranja
 • prikazuje, pojasnjuje in arhivira poročila o ugotovitvah in učinkovitosti nadziranja
 • pozna, kaj je računovodsko nadziranje
 • pozna sistem računovodskega nadziranja in njegov namen
 • pozna splošna načela računovodskega nadziranja
 • pozna razliko med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem
Administrativna dela sestavlja dopise uporabnikom, davčnemu organu, ustanovitelju in drugim
 • oblikuje zapisnik, vabilo, poročilo, poslovni dopis, uradni dopis s področja svojega dela
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja in potrebno pisarniško opremo
 • pozna pravila oblikovanja vabila, zapisnikov, poslovnih dopisov in uradnih dopisov
Vodenje vodi in koordinira izvajanje delovnega procesa v računovodstvu
 • vodi in koordinira delo v računovodstvu, računovodskem oddelku oziroma računovodskem servisu
 • daje navodila sodelavcem na področjih, povezanih z računovodenjem
 • nudi strokovno pomoč knjigovodjem in drugim računovodjem
 • organizira strokovno izpopolnjevanje delavcev v računovodstvu
 • spodbuja dobre odnose in klimo med sodelavci
 • spodbuja učinkovito uporabo virov in izpolnitev načrtov
 • razume poslovne procese in postopke
 • pozna različne stile vodenja delovnega procesa in načina motivacije
 • pozna osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
Zagotavljanje kakovosti varuje poslovne skrivnosti in deluje skladno s kodeksi na področju računovodstva
 • zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov
 • upošteva predpise in varuje poslovne skrivnosti
 • upošteva kodekse računovodskih načel in poklicno etiko računovodje
 • spremlja in uvaja novosti, najboljše prakse, procese, tehnologije, postopke in sisteme
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju delovnih procesov
 • upošteva delovni protokol in poslovni bonton
 • ravna skladno s pravili na področju informacijske varnosti
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti
 • pozna standarde kakovosti v računovodstvu
 • pozna načine varovanja podatkov
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva z zaposlenimi, notranjimi in zunanjimi uporabniki informacij
 • komunicira na način, ki je razumljiv udeležencem v komunikaciji, in ne uporablja izrazov, ki so dvomljivi, nejasni ali nerazumljivi
 • pri pisni komunikaciji pozna pisanje na papir in uporabo elektronskih medijev
 • pri ustni komunikaciji zna uporabiti neposredno komunikacijo z osebami ali komunikacijo preko telefonskih in elektronskih medijev
 • pozna pravilno uporabiti govorne in pisne komunikacijske tehnike
 • pozna in uporablja etična načela poslovnega komuniciranja
 • pozna dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • pozna terminologijo računovodske stroke v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno z delovnopravno zakonodajo ter s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter osnove delovnopravne zakonodaje


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Lidija Robnik, CPU - GZS
 • Iris Ucman, Višja strokovna šola, Ekonomska šola Novo mesto
 • Anton Mihelič, Srednja ekonomska šola, Ekonomska šola Novo mesto
 • Marjanca Jakše, Srednja ekonomska šola, Ekonomska šola Novo mesto
 • Ružica Nastav, Zavod IRC
 • Jana Ravbar, CPI
 • Dunja Simšič, MUCH, d. o. o.
 • prof. dr. Dane Melavc, Univerza v Mariboru

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Tomaž Glažar, GZS – ZRS
 • Neven Škrokov, GZS – ZRS
 • Tomaž Okorn, GZS – ZRS
 • mag. Jana Ravbar, Center za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.