Katalog

Naziv:

Čistilec/čistilka prostorov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Čistilec/čistilka prostorov (81400021)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Čistilec/čistilka prostorov (4182418011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Čistilec/čistilka prostorov 41824180 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na področju čiščenja prostorov, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost in higiena, namestitev osebne varovalne opreme) ter pravilen izbor delovnih sredstev skladno z delovnim nalogom oz. naročilom

10

Izvedba

razumevanje delovnega naloga

70

pravilna izvedba zaporedja opravil pri čiščenju

pravilna raba čistil, čistilnih pripomočkov in strojev za čiščenje

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil

zagotavljanje kakovosti opravljene storitve

Dokumentacija

izpolnjena zahtevana evidenca

5

Ustni zagovor

predstavitev izvedene storitve ter strokovna utemeljitev izvedenih postopkov čiščenja

15


Izločilna merila:
 • uporaba čistil, strojev in pripomočkov na način, ki ogrožajo uporabnikovo zdravje,
 • neupoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnega dela.
6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/14, členi 9, 10 in 11).
9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • delovna oprema
 • čistilna sredstva in čistilni pripomočki
 • opremljen čistilni voziček po sistemu 2 veder
 • sesalnik suho/mokro sesanje, kombimat, stroj za pometanje

 • prostor z osnovnimi materiali, ki so predmet čiščenja (les, kamen, steklo, keramika, tekstilije – naravna in umetna vlakna, umetne mase … )
 • prostor s sanitarijami
 • notranji zabojnik za ločeno odlaganje odpadkov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja tehničnih ali ekonomskih ali organizacijskih strok ali diplomirani sanitarni inženir-(un)/diplomirana sanitarna inženirka-(un) in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov (izvajanje, organizacija, nadzor del), kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja tehničnih strok ali s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Čistilec/čistilka prostorov in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja čiščenja objektov (izvajanje, organizacija, nadzor del), kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela, in
 • tretji član, ki izpolnjuje pogoje iz prve ali druge alineje.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti prostore in opremo v prostorih
 • upošteva vrstni red čiščenja od čistih k umazanim površinam
 • prazni in čisti koše za smeti in ločeno odlaga odpadke skladno s predpisi
 • čisti talne površine, opremo, stavbno pohištvo in steklene površine na dosegu rok
 • čisti in pomiva prostore in opremo ročno in strojno
 • izvaja suho/mokro sesanje talnih oblog s sesalnikom/kombimatom
 • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča papirno galanterijo in dišave, vrečke za odpadke
 • čisti okolico smetnjakov in dvorišča skladno z delovnim načrtom čiščenja
Ročno in s pomočjo strojev očisti prostor po izboru komisije:
 • prebere delovni nalog in si organizira delo
 • osebno se pripravi na delo in uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi si čistilni voziček po sistemu dveh veder in druga potrebna delovna sredstva v potrebnih količinah
 • preveri stanje in tip materialov, ki jih bo čistil in pripravi ustrezna čistila
 • upošteva zaporedje opravil čiščenja od čistih k umazanim površinam
 • ročno očisti opremo v prostoru
 • strojno očisti tla
 • očisti steklene površine na dosegu rok
 • ločeno odlaga odpadni material in smeti skladno s predpisi o ločenem zbiranju odpadkov
 • pravilno očisti in shrani delovne pripomočke in stroje po opravljenem delu
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
uporablja čistila in čistilne pripomočke
 • razlikuje med različnimi materiali, ki jih bo čistil in glede na lastnosti materialov uporabi pravo čistilo (čistilo za različne talne obloge, za steklene površine, sanitarije in druge površine glede na namen)
 • uporablja čistila skladno s proizvajalčevimi  navodili
 • pripravi predpisano koncentracijo čistilne raztopine za uporabo
 • uporablja čistilni voziček skladno z opredeljenim sistemom (sistem dveh veder ali sistem predpripravljenih krp ali drugo)
 • čisti skladno s sistemom 4-barvnih krp
Pripravi čistilno raztopino po proizvajalčevih navodilih in izboru komisije:
 • prebere navodilo
 • pojasni način redčenja čistila
 • uporabi osebna varovalna sredstva
 • pripravi čistilno raztopino v predpisani koncentraciji
 • pojasni uporabnost raztopine (na katerih materialih jo lahko uporablja)

Pojasni sistem čiščenja s 4-barvnimi krpami.
dezinficira
 • dezinficira površine, ki prihajajo v stik s kožo (kljuke, sanitarne površine, ograje in druga držala)
 • namešča dezinfekcijska sredstva
 • uporablja sredstva za dezinfekcijo skladno s proizvajalčevimi navodili
Dezinficira predmete v prostoru po izboru komisije (pisarna, sanitarije, hodnik …):
 • oceni potreben čas in določi potrebna delovna sredstva za izvedbo dela
 • določi predmete, ki so v prostoru primerni za dezinfekcijo
 • uporabi osebno varovalno opremo (halja, rokavice)
 • pripravi delovna sredstva na čistilnem vozičku (čistila, dezinfekcijska sredstva, krpe, čistilni pripomočki, vedro z vodo…)
 • izvede dezinfekcijo in upošteva pravilno zaporedje del
 • pravilno očisti in shrani delovna sredstva po opravljenem delu
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala

12. Literatura, strokovno gradivo

 • OZS, Sekcija čistilcev, Terminologija čiščenja objektov: https://www.cistilci.si/terminologija-ciscenja-objektov
 • OZS, Sekcija čistilcev,  Postopki globinskega čiščenja: https://www.cistilci.si/datoteke/cistilci/dokumenti/2020/Div/11-Hospitality_Deep%20Cleaning%20procedures%20v4-SLV-1.pdf
 • OZS, Sekcija čistilcev, Tehnologija čiščenja in higiena v prehrambenih obratih: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Higienski načrti: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Čiščenje čistih prostorov 1 in 2: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • OZS, Sekcija čistilcev, Čistilna in dezinfekcijska sredstva: https://www.cistilci.si/strokovna-literatura
 • EFCI-FENI. "Industrijsko čiščenje – priročnik za usposabljanje čistilcev pisarniških prostorov", (2001). Prevod Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov, (2009).
 • Tofolini, K. (2009). Čistilni pripomočki in čistilna sredstva projekt, dostop: https://munus2.scng.si/files/2016/01/cistilniPripomockiInSredstva2.pdf
 • Tofolini, K. (2009). Čiščenje in dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija: https://munus2.scng.si/files/2016/01/ciscenjeInDDD2.pdf  
 • Tofolini, K. (2009). Čiščenje prostorov in objektov: https://munus2.scng.si/files/2016/01/ciscenjeProstorovObjektovOkolice2.pdf
 • Tofolini, K. (2009). Zaščitna delovna sredstva in varnost pri delu: https://munus2.scng.si/files/2016/01/varnostPriDelu2.pdf

VELJAVNI PREDPISI:

DRUGO:

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Iva Verbnik, Solis-TR d. o. o., Polhov Gradec
 • Jožef Prosen, PROSEN COM d. o. o., čiščenje in trgovina
 • Martinka Picelj, PACOM trgovina in storitve Novo mesto d. o. o.
 • Petra Nikolič, B+N SL facility services, storitve in trgovina, d. o. o., Maribor
 • Sara Zavrl, TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in zastopanje d. o. o., Ljubljana
 • Simon Slokan, FMG storitve d. o. o., Kranj
 • Ana Čermelj, predstavnica sindikata podjetništva in obrti, Ljubljana in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.