Katalog

Naziv:

Tajnica režije/tajnik režije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Tajnik režije/tajnica režije (21300281)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tajnica režije/tajnik režije (4014113011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Tajnik režije/tajnica režije: 40141130 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju dela tajnice režije v produkcijskih skupinah AV-medijev ali
 • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela tajnice režije v produkcijskih skupinah AV-medijev.
 • Kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj, izkušnje dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih zahtevnih AV-projektih kot tajnica/tajnik režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju (navedba v javni objavi, v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd., oz. s producentovim potrdilom  ali odgovorne osebe na projektu). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE            

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opredeli, analizira in ovrednoti vse faze dela tajnika/tajnice režije na podlagi izbranega AV-projekta. Poleg strokovne naloge kandidat/ka predloži tudi posnetek izbranega AV-projekta, pri katerem je sodeloval/a, v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).

Strokovna naloga vsebuje naslednje tri elemente (natančen opis glej v točki 11 tega Kataloga):
 • pripravo na izvedbo projekta
 • beleženje in skrb za zveznost (kontinuiteto)
 • izvedbo produkcijskih procesov


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izdelek

skladnost izvedbe z načrtom AV-projekta 

60

strokovna ustreznost

celovitost

sistematičnost in preglednost

Zagovor

strokovna utemeljitev izdelka in obvladovanje strokovno teoretičnih znanj s področja dela tajnice/tajnika režije

40

predstavitev in nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

Izločilna merila:

Ni izločilnih meril.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD- predvajalnik, USB priključek, povezava z internetom itd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dela režiserja ali producenta AV-produkcije,
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj na področju dela AV- produkcije,
 • en član najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela tajnice/ka režije ali pridobljen NPK Tajnica/tajnik režije in 5 let delovnih izkušenj na področju dela tajnice/ka režije.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi se na izvedbo AV-projekta in sodeluje pri vseh fazah izvedbe le-tega
 • sodeluje pri razdelavi programske, izvedbene in produkcijske zasnove ter izhodišča projekta
 • sodeluje pri razdelavi scenarija in snemalne knjige projekta
 • seznani se z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih soavtorjev
 • pomaga organizirati delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno in izvedbeno ekipo
 • izdela lastno razdelavo scenarija in snemalne knjige: kazalo sekvenc, spisek prizorišč, spisek nastopajočih in spisek nastopajočih po sekvencah
 • razume prvine televizijskega in filmskega jezika
 • razume zvrsti AV-projektov
 • razume osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
 • razume postopke televizijske in filmske izvedbe
 • razume osnove snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
 • razume vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • razume postopke in tehnike analitskega dela
 • razume osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • obvlada delovne postopke v televizijski in filmski izvedbi

Izkaže znanja iz osnov AV-produkcije:
 • našteje vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • našteje zvrsti avdiovizualnih projektov  
 • predstavi bistvene značilnosti televizijskega in filmskega jezika
 • predstavi osnove scenaristike za različne AV-projekte
 • našteje postopke AV-izvedbe
 • izkaže poznavanje osnov snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
Predstavi osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije

Predstavi načine organiziranja delovnih postopkov ter osnovne značilnosti timskega in projektnega dela

Predstavi in utemelji način svojih priprav na izvedbo avdiovizualnega projekta:
 • predstavi scenarij avdiovizualnega izdelka
 • našteje še druge oblike besedilnih predlog
 • izkaže poznavanje strokovne terminologije s producentskega in organizacijskega področja
 • opredeli postopke in tehnike razčlembe scenarija oz. snemalne knjige
 • predstavi razčlembo/razdelavo scenarija oz. snemalne knjige:
 • kazalo sekvenc
 • spisek prizorišč
 • spisek nastopajočih
 • spisek nastopajočih po sekvencah
 • spisek vseh drugih posebnih potreb (pirotehnika, kaskaderji, dublerji, različni posebni učinki ...)
usklajuje izvedbene postopke ter izvede naročila za potrebe AV-projekta v sodelovanju z organizatorjem medijske produkcije oz. producentom
 • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
 • zagotovi, da vsi ključni sodelavci prejmejo potrebna pisna in AV-delovna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, tehnična snemalna knjiga, spiski ...
 • naroči (na temelju dogovorov) potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
 • sodeluje pri bralnih vajah na igranih projektih
 • pripravi svojo razdelavo scenarija ali snemalne knjige ter jo uskladi z zahtevami režiserja in razdelavo asistenta režije
 • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada tehnike in oblike formalnega pisanja scenarijev, scenosledov, snemalnih knjig idr.
 • uporablja strokovne vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu

Usklajuje izvedbene postopke:
 • predstavi postopke nadzora vseh stopenj izvedbe projekta (od predaje v izvedbo do dokončanja projekta ter arhiviranja)
 • predstavi pomen in načine usklajevanja zahtev režije z oddelki izvedbe
 • predstavi in utemelji načine komunikacije in sodelovanja s kreativnimi, izvedbenimi in tehničnimi deli ekipe
 • predstavi način usklajevanja scenarija in/ali snemalne knjige z zahtevami režiserja
 • utemelji uskladitev svoje razdelave scenarija in/ali snemalne knjige z zahtevami režiserja in razdelavo asistenta režije
 • predstavi končno različico razdelave
Vodi zapiske in ureja dokumentacijo:
 • našteje tehnike in oblike formalnega pisanja
 • predstavi zapiske izvedbenih in drugih delovnih sestankov
 • predstavi spiske potreb za posamezna področja

preveri, da so pred začetkom vaje oz. snemanja pripravljena vsa pisna in avdiovizualna gradiva
 • preveri, ali imajo vsi sodelavci režije, izvedbene in tehnične ekipe vsa potrebna pisna in AV-gradiva (scenarij, snemalna knjiga, spiski ...)
 • prevzame pripravljena gradiva (grafika, fotomaterial, nosilci slike in zvoka, glasbena oprema …)
 • preveri, da so vsi viri slike in zvoka pripravljeni
 • pozna časovna merila za uresničitev izvedbenih načrtov in posameznih nalog
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja) dela ekipe
 • obvlada postopke nadzora vseh stopenj izvedbe projekta (od predaje v izvedbo do dokončanja projekta in arhiviranja)


Predstavi opravila pred začetkom vaj in pred snemanjem
 • predstavi vsa dokončna pisna navodila za celotno  izvedbeno ekipo (besedila, spiski …)
 • predstavi vnaprej pripravljena avdiovizualna gradiva
 • predstavi načine ustnih preverjanj pripravljenosti vseh vsebinskih in izvedbenih elementov slike in zvoka
 • predstavi poznavanje načinov organiziranja timskega   dela

beleži potek vaj
 • natančno si zabeleži kadre in izreze posnetkov, premike nastopajočih, starte različnih AV insertov, vstope zvočnih in svetlobnih učinkov
 • pazi na neoporečnost smeri gibanja in zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva
 • opozarja režiserja in ostale sodelavce na morebitna odstopanja
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada prvine avdiovizualne pripovedi
 • obvlada izrazoslovje in zapis
 • obvlada osnovne zakonitosti AV-snemanja, osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
Beleži potek vaj:
 • predstavi pomen zakonitosti in način spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • utemelji zabeležbe umestitve (stojišč) kamer, posnetke, objektive oz. velikosti izrezov posnetkov, premike nastopajočih, premike kamer in scenskih elementov, starte različnih avdiovizualnih insertov, vstope zvočnih in svetlobnih učinkov
 • utemelji neoporečnost smeri gibanja in zveznost (kontinuiteto) posnetkov

nadzoruje usklajenost AV-snemanja s pisno zasnovo, skrbi za zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva ter beleži podatke o posnetem gradivu
 • da znak za začetek snemanja (starta snemanje) oddaje za vse nastopajoče ter celotno ekipo
 • jedrnato in točno narekuje gibanja in premike kamer ter velikosti izrezov posnetkov po zapiskih z vaj
 • narekuje vstope in vključuje AV-nosilce ter opozarja na izteke posameznih delov
 • opozarja zvočne tehnike na vključevanje zvočnih učinkov (efektov)
 • opozarja tehnike osvetljave na vključevanje svetlobnih učinkov (efektov)
 • sproti preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero zaradi zagotavljanja zveznosti (kontinuitete) posnetega gradiva
 • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
 • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
 • sproti preverja, če so posneti vsi posnetki
 • sproti preverja, če so posnetki skladni z načrtovano pisno zasnovo
 • beleži točen vrstni red in dolžino (minutažo) sekvenc ali delov, kadar je sekvenca razdeljena v več delov zaradi dolžine ali drugih vzrokov (dialogi, zveznost/kontinuiteta garderobe, maske, rekvizitov, sprememb na sceni ...)
 • beleži in vodi številčno ponavljanje posnetkov
 • beleži in vodi spisek (preglednico) posnetega gradiva
 • beleži trajanje vaj in snemanj, vzroke zamud in tehničnih okvar in o tem seznani org. med. prod. oz producenta
 • pozna produkcijske postopke, vloge in zadolžitve sodelavcev v ekipi
 • pozna tehnike organiziranja timskega dela
 • obvlada prvine avdiovizualnega jezika
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada različne načine posredovanja ukazov in napotkov članom ekipe med vajami in snemanji
 • pozna pomen, načine delovanja ter učinke snemalne opreme
 • pozna načela lektorskega dela na vajah in snemanjih
 • obvlada tehnike beleženja dogovorov, dogodkov in podatkov o posnetem gradivu
Predstavi in utemelji potek snemanja
 • na podlagi končnega izvedbenega teksta svojega avdiovizualnega izdelka predstavi potek svojega dela med vajami in snemanjem:

1. predstavi in utemelji opravljanje preverjanj:
 • sproti preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero zaradi zagotavljanja zveznosti (kontinuitete) posnetega gradiva
 • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
 • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
 • sproti preverja, če so posneti vsi posnetki
 • sproti preverja, če so posnetki skladni z načrtovano pisno zasnovo

2. predstavi in utemelji skrb za zveznost (kontinuiteto):
 • jedrnato in točno narekuje gibanja in premike kamer ter velikosti izrezov posnetkov po zapiskih z vaj
 • narekuje vstope in vključuje AV- nosilce ter opozarja na izteke posameznih delov
 • opozarja zvokovne tehnike na vključevanje zvočnih učinkov (efektov)
 • opozarja tehnike osvetljave na vključevanje svetlobnih učinkov (efektov)

3. predstavi in utemelji primere beleženj:
 • beleži in vodi številčno ponavljanje posnetkov
 • beleži in vodi spisek (preglednico) posnetih trakov
 • beleži trajanje: vaj in snemanj, vzroke zamud in tehničnih okvar
 • predstavi in utemelji pisna poročila o posnetem materialu
usklajuje potek oddaj v živo in neposrednih prenosov (proslav, političnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dogodkov)
 • usklajuje delo izvedbene ekipe, režije in predvajanja programa
 • usklajuje vklope/izklope oddaj z režijo predvajanja programa
 • vodi spisek (preglednico) nosilcev slike in zvoka
 • pozna vrste dogodkov, zvrsti oddaj in njihove značilnosti
 • ekipi napoveduje scenosled dogodkov na prireditvi, koncertu …
 • obvlada načela neposrednega predvajanja oddaj
 • pozna časovna merila za izvedbo posameznih nalog
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada vrste in načine izvedbe posameznih spiskov (preglednic)
Predstavi uskladitev poteka oddaj v živo in neposrednih prenosov
 • predstavi zvrsti in značilnosti tovrstnih oddaj
 • utemelji razlike v pristopih k oddajam v živo iz studia, v živo s terena ter neposrednimi prenosi
 • razloži pomembnost časovnih meril za izvedbo posameznih nalog (vklopi v spored, dolžine oddaj, predvidene prekinitve …)
opravlja dela tajnice režije pri igranih AV-projektih
 • zbere in pripravi podatke ter pisne zasnove za izvedbo AV-projekta
 • pripravi svoj izvod scenarija ali snemalne knjige ter vanj vnese vse potrebne podatke
 • seznani se z vsemi stopnjami postopkov kreativnih in tehničnih del
 • vsebinsko vodi klapo
 • skrbi za zveznost (kontinuiteto) scene, garderobe, maske, rekvizitov …
 • zabeleži velikosti izrezov posnetkov (načrtov)
 • zabeleži spremembe med zapisanimi in posnetimi dialogi
 • zabeleži predvsem režiserjeve in snemalčeve opombe ter opombe tonskega snemalca
 • opozarja na neoporečnost smeri in gibanja nastopajočih, na gibanja in umestitve (stojišča) kamer glede na os postavitve posnetka, na vezavo posnetkov in dialoge
 • zabeleži dolžino (minutažo) posnetkov ter oznake nosilcev slike in zvoka
 • posreduje zvokovnemu snemalcu podatke o posnetkih za prepis zvoka
 • vodi spisek (preglednico) posnetih sekvenc, posnetkov, nastopajočih (igralci, statisti, kaskaderji, dvojniki, nastopajoče živali …)
 • dnevno oddaja poročila o posnetem gradivu za potrebe filmskega laboratorija, montaže in izvedbe
 • sodeluje na ogledih posnetega gradiva
 • zbira podatke in piše dnevna poročila za producenta
 • zagotovi vsa potrebna presnemavanja posnetega gradiva na AV-nosilce
 • pozna zakonitosti in tehnologijo filmskega snemanja
 • pozna vse postopke kreativnih in tehničnih del
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja)
 • obvlada načine timskega in projektnega dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih spiskov (preglednic)

Predstavi dela tajnice režije pri igranih AV-projektih:
 • predstavi osnovne zakonitosti in tehnologijo filmskega snemanja
 • obrazloži razliko oz. drugačnost od AV-snemanja v pristopu, preverjanjih, beleženju …
 • predstavi nadzor postopkov kreativnih in tehničnih del ter postopkov izvedbe projekta
 • prikaže in utemelji vrste in načine vodenja in beleženj:
-vodenje klape
-skrb za zveznost (kontinuiteto) scene, garderobe, maske, rekvizitov …
-zabeležba velikosti izrezov posnetkov (načrtov)
-zabeležba spremembe med zapisanimi in posnetimi dialogi
-zabeležba režiserjevih, snemalčevih opomb in zvokovnega snemalca
-opozarjanje na neoporečnost smeri in gibanja nastopajočih, na gibanja in umestitve (stojišča) kamer glede na os postavitve posnetka, na vezavo posnetkov in dialoge
-zabeležba dolžine (minutaže) posnetkov ter oznak nosilcev slike in zvoka
-posredovanje podatkov zvokovnemu snemalcu o posnetkih za prepis zvoka
-vodenje spiskov (preglednic) posnetih sekvenc, posnetkov (kadrov), nastopajočih (igralci, statisti, kaskaderji, dvojniki, nastopajoče živali …)
-oddajanje dnevnih poročil o posnetem gradivu za potrebe filmskega laboratorija, montaže in izvedbe
-sodelovanje na ogledih posnetega gradiva
-zbiranje podatkov in pisanje dnevnih poročila za producenta
-zagotavljanje vseh potrebnih presnemavanj posnetega gradiva na druge nosilce (VHS, DVD, DV, telekino idr.)
 • predstavi in utemelji pisna poročila o posnetem materialu

sodeluje pri različnih obdelavah AV-projektov ter zbere, uredi in pripravi gradiva za arhiviranje le-teh
 • opravi pregled in popis posnetega gradiva
 • pripravi montažno knjigo
 • pripravi gradiva za montažo, sinhronizacijo in presnemavanje
 • sodeluje pri montaži, sinhronizaciji in presnemavanju
 • izdela dokončno besedilo (dialog listo) AV-projekta
 • izdela poročilo o posnetem AV-projektu za uredništvo, zbere in uredi gradiva za arhiviranje
 • arhivira AV-projekt z vsemi pripadajočimi pisnimi gradivi: končni scenarij, dialog listo, podatki o uporabljeni glasbi, podatki o nastopajočih, podatki o programski izvedbeni ekipi, tehnični podatki
 • zbere, uredi in odda podatke za urejanje avtorskih pravic
 • pozna osnove televizijskega in filmskega jezika
 • pozna vse stopnje obdelave AV-projektov z video- in filmsko tehnologijo
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v katerem dela
 • pozna postopke za arhiviranje AV-projektov

Predstavi različne vrste obdelav in arhiviranj izdelka
 • predstavi faze obdelav oddaj na različnih avdiovizualnih nosilcih
 • predstavi potrebna opravila in gradiva za arhiviranje različnih vrst avdiovizualnih projektov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Čuk-Pajek, Olga: Priročnik za tajnice režije pri izvedbi televizijskih oddaj, Izobraževalno središče RTV Slovenija, Ljubljana, 2003.
 • Košir, Igor: Televizijski vademecum, Izobraževalno središče RTV Slovenija in AGRFT Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2007 (3. natis).
 • Žižek, Fran, Košir, Igor: Kako narediti televizijsko oddajo: osnove TV izvedbe"; Izobraževalno središče RTV Slovenija in AGRFT Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2003.
 • Davis, Desmond:  Televizijska slovnica, RTV Slovenija, Ljubljana, 1991.
 • Rowlands, Avril: The Production Assistant in TV and Video.
 • Jones, Peter: Tehnika televizijskega kamermana, RTV Ljubljana, 1972.
 • Perko, Valentin in Čok, Radovan: Fotografija in snemanje, Izobraževalno središče RTV Slovenija, Ljubljana, 2005 (4. natis).  
 • Drozg, Janez: Ustvarjalni prostor TV in TV drama, RTV Slovenija, Ljubljana, 2002.
 • Miller, Pat P.: Script supervising and film continuity, IS RTV Slovenija, Ljubljana, 2004.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Olga Pajek Čuk, tajnica režije
 • Janez Lombergar, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Marija Jurovič, RTV Slovenija
 • Irena Bedrač, IAM
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Irena Brglez, GZS

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Mojca Sterle, TV Slovenija
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Tina Šušteršič, Planet TV
 • Tanja Zupanc, DVB produkcija
 • Monika Rijavec, TV Slovenija
 • Marko Naberšnik, AGRFT
 • Klemen Dvornik, AGRFT
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.