Poklicni standard

Naziv:

Tajnik režije/tajnica režije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Tajnik režije/tajnica režije (21300281)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Tajnik režije/tajnica režije (40141130)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno načrtovati in organizirati lastno delo ter pomagati načrtovati delo izvedbene skupine oz. ekipe
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 3. spremljati razvoj stroke na medijskem področju in področju dela tajnice režije
 4. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 5. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 6. sporazumevati se z različnimi deležniki ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju dela tajnice režije
 7. pripraviti se na izvedbo AV-projekta in sodelovati pri vseh fazah izvedbe AV-projekta
 8. usklajevati izvedbene postopke in naročila za potrebe AV-projekta v sodelovanju z organizatorjem medijske produkcije oz. producentom
 9. zagotavlja, da so pred začetkom vaje oz. snemanja pripravljena vsa potrebna pisna in AV-gradiva
 10. samostojno beležiti potek vaj
 11. nadzorovati usklajenost posnetega gradiva s pisno zasnovo, skrbeti za zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva, beležiti podatke o posnetem AV-gradivu in napovedovati ekipi potek dogajanja na snemanju
 12. opravljati dela tajnice režije pri igranih AV-projektih
 13. sodeluje pri različnih obdelavah AV-projektov ter zbere, uredi in pripravi gradiva za arhiviranje AV-projekta

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter pomaga načrtovati delo izvedbene skupine oz. ekipe
 • seznani se s programskimi in izvedbenimi zasnovami ter izhodišči AV- ali filmskega projekta (v nadaljevanju projekta)
 • sodeluje pri pisni in AV-pripravi projekta
 • načrtuje izvedbo del tajnice režije
 • predvidi in oceni potreben čas za izvedbo lastnega dela pri projektu
 • sodeluje pri načrtovanju produkcijskih procesov
 • oblikuje in izboljšuje svoje delovne postopke
 • racionalno uporablja materiale, energijo in čas izvedbe
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter usklajevanja (koordiniranja) dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
 • pozna strokovno-vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v kateri dela
 • pozna strukturo delovnih postopkov
Operativna dela pripravi se na izvedbo AV-projekta in sodeluje pri vseh fazah izvedbe le-tega
 • sodeluje pri razdelavi programske, izvedbene in produkcijske zasnove ter izhodišča projekta
 • sodeluje pri razdelavi scenarija in snemalne knjige projekta
 • seznani se z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih soavtorjev
 • pomaga organizirati delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno in izvedbeno ekipo
 • izdela lastno razdelavo scenarija in snemalne knjige: kazalo sekvenc, spisek prizorišč, spisek nastopajočih in spisek nastopajočih po sekvencah
 • razume prvine televizijskega in filmskega jezika
 • razume zvrsti AV-projektov
 • razume osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
 • razume postopke televizijske in filmske izvedbe
 • razume osnove snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
 • razume vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • razume postopke in tehnike analitskega dela
 • razume osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • obvlada delovne postopke v televizijski in filmski izvedbi

usklajuje izvedbene postopke ter izvede naročila za potrebe AV-projekta v sodelovanju z organizatorjem medijske produkcije oz. producentom
 • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
 • zagotovi, da vsi ključni sodelavci prejmejo potrebna pisna in AV-delovna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, tehnična snemalna knjiga, spiski ...
 • naroči (na temelju dogovorov) potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
 • sodeluje pri bralnih vajah na igranih projektih
 • pripravi svojo razdelavo scenarija ali snemalne knjige ter jo uskladi z zahtevami režiserja in razdelavo asistenta režije
 • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada tehnike in oblike formalnega pisanja scenarijev, scenosledov, snemalnih knjig idr.
 • uporablja strokovne vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu

preveri, da so pred začetkom vaje oz. snemanja pripravljena vsa pisna in avdiovizualna gradiva
 • preveri, ali imajo vsi sodelavci režije, izvedbene in tehnične ekipe vsa potrebna pisna in AV-gradiva (scenarij, snemalna knjiga, spiski ...)
 • prevzame pripravljena gradiva (grafika, fotomaterial, nosilci slike in zvoka, glasbena oprema …)
 • preveri, da so vsi viri slike in zvoka pripravljeni
 • pozna časovna merila za uresničitev izvedbenih načrtov in posameznih nalog
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja) dela ekipe
 • obvlada postopke nadzora vseh stopenj izvedbe projekta (od predaje v izvedbo do dokončanja projekta in arhiviranja)


beleži potek vaj
 • natančno si zabeleži kadre in izreze posnetkov, premike nastopajočih, starte različnih AV insertov, vstope zvočnih in svetlobnih učinkov
 • pazi na neoporečnost smeri gibanja in zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva
 • opozarja režiserja in ostale sodelavce na morebitna odstopanja
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada prvine avdiovizualne pripovedi
 • obvlada izrazoslovje in zapis
 • obvlada osnovne zakonitosti AV-snemanja, osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
nadzoruje usklajenost AV-snemanja s pisno zasnovo, skrbi za zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva ter beleži podatke o posnetem gradivu
 • da znak za začetek snemanja (starta snemanje) oddaje za vse nastopajoče ter celotno ekipo
 • jedrnato in točno narekuje gibanja in premike kamer ter velikosti izrezov posnetkov po zapiskih z vaj
 • narekuje vstope in vključuje AV-nosilce ter opozarja na izteke posameznih delov
 • opozarja zvočne tehnike na vključevanje zvočnih učinkov (efektov)
 • opozarja tehnike osvetljave na vključevanje svetlobnih učinkov (efektov)
 • sproti preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero zaradi zagotavljanja zveznosti (kontinuitete) posnetega gradiva
 • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
 • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
 • sproti preverja, če so posneti vsi posnetki
 • sproti preverja, če so posnetki skladni z načrtovano pisno zasnovo
 • beleži točen vrstni red in dolžino (minutažo) sekvenc ali delov, kadar je sekvenca razdeljena v več delov zaradi dolžine ali drugih vzrokov (dialogi, zveznost/kontinuiteta garderobe, maske, rekvizitov, sprememb na sceni ...)
 • beleži in vodi številčno ponavljanje posnetkov
 • beleži in vodi spisek (preglednico) posnetega gradiva
 • beleži trajanje vaj in snemanj, vzroke zamud in tehničnih okvar in o tem seznani org. med. prod. oz producenta
 • pozna produkcijske postopke, vloge in zadolžitve sodelavcev v ekipi
 • pozna tehnike organiziranja timskega dela
 • obvlada prvine avdiovizualnega jezika
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada različne načine posredovanja ukazov in napotkov članom ekipe med vajami in snemanji
 • pozna pomen, načine delovanja ter učinke snemalne opreme
 • pozna načela lektorskega dela na vajah in snemanjih
 • obvlada tehnike beleženja dogovorov, dogodkov in podatkov o posnetem gradivu
usklajuje potek oddaj v živo in neposrednih prenosov (proslav, političnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dogodkov)
 • usklajuje delo izvedbene ekipe, režije in predvajanja programa
 • usklajuje vklope/izklope oddaj z režijo predvajanja programa
 • vodi spisek (preglednico) nosilcev slike in zvoka
 • pozna vrste dogodkov, zvrsti oddaj in njihove značilnosti
 • ekipi napoveduje scenosled dogodkov na prireditvi, koncertu …
 • obvlada načela neposrednega predvajanja oddaj
 • pozna časovna merila za izvedbo posameznih nalog
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada vrste in načine izvedbe posameznih spiskov (preglednic)
opravlja dela tajnice režije pri igranih AV-projektih
 • zbere in pripravi podatke ter pisne zasnove za izvedbo AV-projekta
 • pripravi svoj izvod scenarija ali snemalne knjige ter vanj vnese vse potrebne podatke
 • seznani se z vsemi stopnjami postopkov kreativnih in tehničnih del
 • vsebinsko vodi klapo
 • skrbi za zveznost (kontinuiteto) scene, garderobe, maske, rekvizitov …
 • zabeleži velikosti izrezov posnetkov (načrtov)
 • zabeleži spremembe med zapisanimi in posnetimi dialogi
 • zabeleži predvsem režiserjeve in snemalčeve opombe ter opombe tonskega snemalca
 • opozarja na neoporečnost smeri in gibanja nastopajočih, na gibanja in umestitve (stojišča) kamer glede na os postavitve posnetka, na vezavo posnetkov in dialoge
 • zabeleži dolžino (minutažo) posnetkov ter oznake nosilcev slike in zvoka
 • posreduje zvokovnemu snemalcu podatke o posnetkih za prepis zvoka
 • vodi spisek (preglednico) posnetih sekvenc, posnetkov, nastopajočih (igralci, statisti, kaskaderji, dvojniki, nastopajoče živali …)
 • dnevno oddaja poročila o posnetem gradivu za potrebe filmskega laboratorija, montaže in izvedbe
 • sodeluje na ogledih posnetega gradiva
 • zbira podatke in piše dnevna poročila za producenta
 • zagotovi vsa potrebna presnemavanja posnetega gradiva na AV-nosilce
 • pozna zakonitosti in tehnologijo filmskega snemanja
 • pozna vse postopke kreativnih in tehničnih del
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja)
 • obvlada načine timskega in projektnega dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih spiskov (preglednic)

sodeluje pri različnih obdelavah AV-projektov ter zbere, uredi in pripravi gradiva za arhiviranje le-teh
 • opravi pregled in popis posnetega gradiva
 • pripravi montažno knjigo
 • pripravi gradiva za montažo, sinhronizacijo in presnemavanje
 • sodeluje pri montaži, sinhronizaciji in presnemavanju
 • izdela dokončno besedilo (dialog listo) AV-projekta
 • izdela poročilo o posnetem AV-projektu za uredništvo, zbere in uredi gradiva za arhiviranje
 • arhivira AV-projekt z vsemi pripadajočimi pisnimi gradivi: končni scenarij, dialog listo, podatki o uporabljeni glasbi, podatki o nastopajočih, podatki o programski izvedbeni ekipi, tehnični podatki
 • zbere, uredi in odda podatke za urejanje avtorskih pravic
 • pozna osnove televizijskega in filmskega jezika
 • pozna vse stopnje obdelave AV-projektov z video- in filmsko tehnologijo
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v katerem dela
 • pozna postopke za arhiviranje AV-projektov

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s tehničnimi standardi in postopkovnimi pravili
 • deluje skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • upošteva dobre poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj na delovnem področju
 • vključuje nove tehnološke postopke v svoje delo
 • pozna pravila ovrednotenja projektov
 • pozna tehnološke postopke, tehnične standarde in organizacijo dela v AV-produkciji
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta

Komunikacija komunicira s kreativno, izvedbeno in tehnično-produkcijsko ekipo
 • komunicira pisno, telefonsko in elektronsko
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem ali tujem jeziku s člani ekipe, z nastopajočimi (voditelji, igralci …) in drugimi zunanjimi ali notranjimi sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva poslovni bonton, poslovno etiko in moralo
 • skrbi za kakovostno prepoznavnost poklica
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komuniciranja pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna moralne in etične osnove dobrega poslovnega komuniciranja
 • zna ustno in pisno sporočati navodila za izvedbo del
 • pozna pravila timskega in projektnega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ravna pa tudi po zdravi pameti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Olga Čuk - Pajek, upokojena tajnica režije in skripterka
 • Janez Lombergar, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Igor Maksim Košir, izr. profesor na Filmsko-televizijskem oddelku UL AGRFT
 • Marija Jurovič, RTV Slovenija
 • Ivana Jurkovič, Videoprodukcija Kregar VPK
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
 • Martin Mele, Inštitut in akademija za multimedije IAM

Koordinatorica:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Marko Naberšnik, AGRFT
 • Klemen Dvornik, AGRFT
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Tanja Zupanc, DVB produkcija
 • Monika Rijavec, TV Slovenija
 • Mojca Sterle, TV Slovenija
 • Tina Šušteršič, Planet TV
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Denis Miklavčič, sindikat Glosa
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo


Koordinacija priprave revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI   

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.