Katalog

Naziv:

Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.3.2016

Predhodniki:

Livar/livarka (52100091)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja (3888664011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja 38886640 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • ­Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • ­zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo livarja/livarke litja v pesek in gravitacijskega litja, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme bit starejše od enega leta,
 • ­dve leti delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju litja v pesek in gravitacijskega litja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, zato bo komisija smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­priprava tehnološke dokumentacije,

­priprava delovnega mesta in

  pripomočkov;

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in

  upoštevanje navodil za varno delo

  posamezne delovne opreme,

­priprava strojev in naprav za zagon,

­izvedba zagona formarske linije,

­ustrezno izveden postopek litja v

  pesek oz. gravitacijskega litja,

­izbira pravilnih postopkov upravljanja z

  modeli in opremo ter racionalna

  poraba energentov in materiala;

60

Dokumentacija

­izpolnjena delovna

  dokumentacija/zapisi,

­izpolnjena dokumentacija/zapisi

  skladno z zahtevami sistema

  kakovosti;

10

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene

  dokumentacije/zapisov,

­razumevanje opravljenih postopkov

  dela,

­  - obvladovanje strokovne

   terminologije.

20

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o preverjanju delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba modelov/orodij in delovne opreme,
 • nerazumevanje dokumentacije,
 • nepoznavanje ukrepov ob slabi kakovosti izdelkov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • talilni agregat (indukcijska peč, livni avtomat, livna ponev),

 • odelne plošče z nameščenimi modeli in livnim sistemom,
 • formarski stroj/formarska linija,
 • jedra za vstavljanje v forme,
 • razpoložljivi pomožni livarski materiali (napajalniki, jedrni odporniki, filtri),
 • mostna dvigala oziroma druge transportne naprave za prenos litine.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja livarstva in
 • en član komisije najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja livarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Upravlja proces litja v pesek in gravitacijskega litja v kovinska orodja
 • preveri predpisane parametre in začne s procesom litja,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre za izdelavo kakovostnih form,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre za izdelavo kakovostnih ulitkov na livni liniji,
 • upravlja avtomatiziran sistem vodenja strojev in procesa litja,
 • upravlja avtomatiziran sistem vodenja strojev in procesa izdelave form in jeder,
 • preveri ustreznost livne temperature in v primeru nodularne litine nastavi količino nodulatorja in/ali inokulanta,
 • dodaja talini ustrezne legirne elemente in nodulator,
 • ročno ali strojno vliva talino v forme,
 • nadzira osnovne funkcije delovanja stroja,
 • kontrolira jedra in neustrezna izloči,
 • vlaga jedra in ostala potrebna pomožna livarska sredstva za izdelavo forme,
 • izpihuje forme,
 • vizualno pregleda forme,
 • preveri, očisti in nastavi livni sifon, nivojski plovec, izliv in zaporni čep,
 • čisti žlindro iz livne peči,
 • pripravi vzorec odlitka za kemijske in druge analize,
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave,
 • embalira, odpravi in transportira ulitke,
 • čisti obzidavo lonca,
 • izvaja postopek in tehniko litja v pesek in gravitacijskega litja,
 • izvaja postopek in tehniko litja na livni liniji in izdelavo form na formarski liniji,
 • izbere ustrezen postopek (prekinitve dela, ustavitev stroja, obvestitev vodje) v primeru nepravilnega delovanja strojev in naprav;
 • obvlada upravljanje/uporabo formarskih linij in posameznih naprav, na katerih so nameščeni zasloni na dotik ali druge naprave,
 • razume osnovne parametre tehnologije litja v pesek oz. gravitacijskega litja,
 • pozna osnovne parametre tehnologije izdelave form in jeder iz peska,
 • razume fizikalne in kemične lastnosti kovin,
 • pozna osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter njihovo uporabnost in kompatibilnost,
 • pozna postopek izdelave form iz peska,
 • pozna postopek izdelave jeder,
 • pozna postopek vstavljanje jeder v forme,
 • pozna napake na formah in jedrih ter obvlada odpravljanje le-teh,
 • pozna postopke priprave livarskega peska in sestavine za pripravo peskovne mešanice,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih litja kovin,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih izdelave forme in jedra,
 • prepozna napake na ulitkih in vzroke za njihov nastanek,
 • pozna transportne naprave.
Izdela ulitek v peščeni formi in pri tem:
 • preveri ustreznost osebne varovalne opreme glede predpisa za delovno mesto,
 • preveri delovanje varnostnih naprav na delovni opremi,
 • prouči delovno dokumentacijo,
 • preveri model in livni sistem,
 • namesti in pritrdi model na kaluparski oz. formarski stroj,
 • preveri  nastavitvene parametre (tlak, višina stiskanja, avtomatsko premazovanje modelov),
 • preveri inštalacije energetskih medijev,
 • greje modelno ploščo, če je potrebno (odvisno od izvedbe formarskega stroja),
 • pripravi dodatne pripomočke za izdelavo form (filtri, izolacijski napajalniki in jedrni uporniki),
 • pripravi in pregleda ustreznost jeder ter pravilnost vlaganja teh v formo,
 • pripravi in preveri livne lonce ter pripomočke na livnem avtomatu,
 • zalaga material v peč, spusti pokrov za odsesavanje dimnih plinov,
 • preveri in pripravi vložni material za talilni agregat (indukcijska peč, kupolka …) in modifikatorje/cepiva za litje glede na zahteve iz delovne dokumentacije,
 • preveri in pripravi pomožna orodja za postopek litja,
 • pregleda in pripravi livne naprave (livni avtomat, livna ponev …) in transportne naprave,
 • izpolni zapise o stanju naprav ter v primeru ugotovljene nepravilnosti ustavi delo in pojasni članom komisije vzrok prekinitve dela,
 • preveri parametre litja,
 • kontrolira forme in neustrezne izloči,
 • kontrolira ulitke in neustrezne izloči,
 • peska ulitke,
 • odstrani livne sisteme in očisti ulitke,
 • pripravi vzorec za kemijske analize izpolni dokumentacijo o delu,
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri formanju, taljenju in litju,
 • opiše ukrepe ob določeni napaki na modelu oziroma delovnih napravah (formarski stroj, talilna peč, livni avtomat, livna ponev …),
 • našteje možne napake pri formanju, taljenju ter litju in opiše vzroke za njihov nastanek,
 • opiše ukrepe ob določeni napaki na ulitku,
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen,
 • opiše ukrepe v primeru požara,
 • opiše postopke v primeru poškodbe pri delu in nudenje prve pomoči poškodovancu,
 • opiše postopek in način litja,
 • opiše stroje, talilne agregate, naprave in druge pripomočke za litje,
 • razloži osnovna navodila za varno delo z delovno opremo,
 • opiše osnovne fizikalne in kemične lastnosti kovin (silicij, železo, mangan in legerni elementi).

Nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za litje v pesek in gravitacijsko litje
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre na livnem stroju,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre na formarskem stroju in livni liniji,
 • nadzira izvajanje procesa litja ter ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov;
 • prepozna nepravilnosti v delovanju strojev in naprav in glede na nepravilno delovanje izbere ustrezen postopek za ukrepanje,
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov.
Pojasni, katere parametre spremlja na livnem stroju in kakšne so ciljne vrednosti, in sicer:
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na formarskem in livnem stroju,
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, kako jih prepozna,
 • opiše postopke ukrepanja pri nepravilnem delovanju,
 • pojasni, kako poskrbi za minimalno porabo energentov in materiala,
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov.

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Glodež, Srečko: Tehnično risanje, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2005.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje - vaje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Prebil, Ivan: Tehnična dokumentacija, TZS, Ljubljana, 1995.
 • Jereb, Janez: Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin, TZS, Ljubljana, 2003.
 • Grum, Janez: Gradiva, TZS, Ljubljana, 1989.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, TZS, Ljubljana, 2004.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, Delovna navodila in vaje, TZS, Ljubljana, 1997.
 • Bezjak, Jožica: Preiskava materiala, TZS, Ljubljana, 1993.
 • Katalogi proizvajalcev
 • Zakon o varstvu pred požarom, Ur. l. RS, št. 71/93, 30. 12. 1993, in 3/07, 12. 1. 2007.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. l. RS, št. 43/11, 3. 6. 2011.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • ­Alojzij Rozman, Metal Ravne, d. o. o.
 • ­Stanko Triglav, Metal Ravne, d. o. o.
 • ­Jure Jamer, Metal Ravne, d. o. o.
 • ­Miran Kadiš, Metal Ravne, d. o. o.
 • ­Viktor Fortin, MPI reciklaža, d. o. o.
 • ­Alojz Grauf, MPI reciklaža, d. o. o.
 • ­Nina Potočnik, Skupina Impol, d. d.   
 • ­Peter Cvahte, Skupina Impol, d. d.
 • ­Boris Kumer, Štore Steel, d. o. o.   
 • ­Metod Marolt, Štore Steel, d. o. o.
 • ­Stane Jakelj, Acroni Jesenice, d. o. o.   
 • ­Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica, d. d
 • ­Blaž Berčon, LTH Castings, d. o. o.
 • ­Boris Podgoršek, OMCO Feniks, d. o. o.
 • ­Borut Lorgar, Unior Zreče, d. d.
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Pavle Vojska, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • ­Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektro industrije ? SKEI
 • ­Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija priprave revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: 
Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.