Poklicni standard

Naziv:

Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

26.11.2015

Predhodniki:

Livar/livarka (52100091)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Livar/livarka litja v pesek in gravitacijskega litja (38886640)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. sprejemati navodila nadrejenega v skladu z  njimi organizirati lastno delo,
 2. pripraviti stroje, naprave in orodje za proces litja v pesek in gravitacijskega litja ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih,
 3. upravljati proces litja v pesek in gravitacijskega litja v skladu s standardi in predpisi ter upoštevati navodila za kakovostno, varno in okolju prijazno delo,
 4. nadzirati stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za litje v pesek in gravitacijsko litje ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala,
 5. komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z drugimi sodelavci,
 6. preventivno vzdrževati stroje, naprave in orodja.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Sprejema navodila nadrejenega in v skladu z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in pripravi lastnega dela,
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega;
 • pozna organizacijo dela v podjetju.
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi stroje, naprave in orodje za proces litja v pesek in gravitacijskega litja ter opravi zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih
 • izvede izmensko primopredajo dela,
 • preveri delovanje varnostnih in varovalnih naprav,
 • preveri ustreznost dvižnih pripomočkov,
 • preizkusi delovanje orodja in modela,
 • sprejme in prouči delovno dokumentacijo,
 • uredi delovno mesto,
 • nastavi modele in orodaje,
 • montira model na formarski stroj – nosilec modelne plošče,
 • preveri izhodiščno stanje zagonskih parametrov strojev,
 • greje modelno ploščo, če je potrebno,
 • pripravi dodatne pripomočke za izdelavo form,
 • pripravi livne lonce in pripomočke na livni peči,
 • preveri ustreznost prelivnih in livnih loncev,
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za litje glede na zahteve iz delovne dokumentacije,
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek litja,
 • pregleda in pripravi transportne naprave;
 • obvlada postopke in načine litja,
 • pozna stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za litje,
 • pozna navodila za varno delo, navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo.
Operativna dela Upravlja proces litja v pesek in gravitacijskega litja v kovinska orodja
 • preveri predpisane parametre in začne s procesom litja,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre za izdelavo kakovostnih form,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre za izdelavo kakovostnih ulitkov na livni liniji,
 • upravlja avtomatiziran sistem vodenja strojev in procesa litja,
 • upravlja avtomatiziran sistem vodenja strojev in procesa izdelave form in jeder,
 • preveri ustreznost livne temperature in v primeru nodularne litine nastavi količino nodulatorja in/ali inokulanta,
 • dodaja talini ustrezne legirne elemente in nodulator,
 • ročno ali strojno vliva talino v forme,
 • nadzira osnovne funkcije delovanja stroja,
 • kontrolira jedra in neustrezna izloči,
 • vlaga jedra in ostala potrebna pomožna livarska sredstva za izdelavo forme,
 • izpihuje forme,
 • vizualno pregleda forme,
 • preveri, očisti in nastavi livni sifon, nivojski plovec, izliv in zaporni čep,
 • čisti žlindro iz livne peči,
 • pripravi vzorec odlitka za kemijske in druge analize,
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave,
 • embalira, odpravi in transportira ulitke,
 • čisti obzidavo lonca,
 • izvaja postopek in tehniko litja v pesek in gravitacijskega litja,
 • izvaja postopek in tehniko litja na livni liniji in izdelavo form na formarski liniji,
 • izbere ustrezen postopek (prekinitve dela, ustavitev stroja, obvestitev vodje) v primeru nepravilnega delovanja strojev in naprav;
 • obvlada upravljanje/uporabo formarskih linij in posameznih naprav, na katerih so nameščeni zasloni na dotik ali druge naprave,
 • razume osnovne parametre tehnologije litja v pesek oz. gravitacijskega litja,
 • pozna osnovne parametre tehnologije izdelave form in jeder iz peska,
 • razume fizikalne in kemične lastnosti kovin,
 • pozna osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter njihovo uporabnost in kompatibilnost,
 • pozna postopek izdelave form iz peska,
 • pozna postopek izdelave jeder,
 • pozna postopek vstavljanje jeder v forme,
 • pozna napake na formah in jedrih ter obvlada odpravljanje le-teh,
 • pozna postopke priprave livarskega peska in sestavine za pripravo peskovne mešanice,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih litja kovin,
 • pozna postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih izdelave forme in jedra,
 • prepozna napake na ulitkih in vzroke za njihov nastanek,
 • pozna transportne naprave.
Nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav za litje v pesek in gravitacijsko litje
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre na livnem stroju,
 • nadzira stanje in pravilno delovanje strojev in naprav ter po potrebi spreminja parametre na formarskem stroju in livni liniji,
 • nadzira izvajanje procesa litja ter ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov;
 • prepozna nepravilnosti v delovanju strojev in naprav in glede na nepravilno delovanje izbere ustrezen postopek za ukrepanje,
 • zaveda se pomena racionalne rabe energije in materialov.
Administrativna dela Vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za litje ter naprav za izdelavo form in jeder,
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu,
 • obvesti vodjo  o nevarnem pojavu (glede na standard OHSAS 18001);
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije.
Zagotavljanje kakovosti Izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehnološkimi navodili in postopki,
 • kontrolira in dokumentira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti,
 • izvaja tehnološka navodila in kontrolne postopke,
 • izvaja tehnološke postopke na področju litja kovin,
 • izvaja postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti litih izdelkov,
 • izvaja postopke v primeru nepravilnega delovanja strojev in naprav in postopke v izrednih razmerah.

Vzdrževanje in popravila Preventivno vzdržuje stroje, naprave in modele in orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu litja ter obvešča pristojnega o napakah,
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter modelov in orodij,
 • sodeluje pri popravilih in remontih;
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na livni liniji in formarskem stroju (liniji) ter napravah in orodju.
Komunikacija Komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z drugimi sodelavci
 • sprejema in predaja informacije o delu,
 • zbira in posreduje informacije o procesu in stanju orodja in naprav;
 • pozna strokovno terminologijo.
Varovanje zdravja in okolja Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu,
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu,
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom,
 • upošteva navodila proizvajalca in interna navodila za delo z delovno opremo,
 • čisti in ureja delovno okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja;
 • pozna najpogostejša in zelo verjetna nepravilna dela (standard ISO 14001) in postopke, ki jih ne sme izvajati,
 • pozna principe varnega dela pri litju kovin,
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom in požarni red,
 • pozna nevarnosti požara,
 • pozna opremo in sredstva za gašenje (specifika kovin),
 • pozna postopke za začetno gašenje požara,
 • pozna možne poškodbe pri delu,
 • pozna osnove nudenja prve pomoči.

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d.,o.,o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d. Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Urban Šebenik, Livarstvo Šebenik, Ljubljana
 • Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • ­Alojzij Rozman, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Stanko Triglav, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Jure Jamer, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Miran Kadiš, Metal Ravne, d.o.o.
 • ­Viktor Fortin, MPI reciklaža, d.o.o.
 • ­Alojz Grauf, MPI reciklaža, d.o.o.
 • ­Nina Potočnik, Skupina Impol, d.d.    
 • ­Peter Cvahte, Skupina Impol, d.d.
 • ­Boris Kumer, Štore Steel, d.o.o.    
 • ­Metod Marolt, Štore Steel, d.o.o.
 • ­Stane Jakelj, Acroni Jesenice, d.o.o.    
 • ­Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica, d.d
 • ­Blaž Berčon, LTH Castings, d.o.o.
 • ­Boris Podgoršek, OMCO Feniks, d.o.o.
 • ­Borut Lorgar, Unior Zreče, d.d.
 • ­Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Pavle Vojska, OZS, Sekcija kovinarjev
 • ­Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • ­Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektro industrije-SKEI
 • ­Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanje


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.