Katalog

Naziv:

Hmeljar/hmeljarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Hmeljar/hmeljarka (3813830011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Hmeljar/hmeljarka 38138300 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • končana osnovnošolska obveznost,
 • vozniško dovoljenje F-kategorije.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. Načini preverjanja

 • Storitev z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
 • upoštevanje fitosanitarnih predpisov,
 • upoštevanje pravil o požarni varnosti,
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Načrtovanje in priprava naloge 5
Izvedba 45
Dokumentacija 10
Ustni zagovor 40

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Hmeljar/hmeljarka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
  • zunanja pridelovalna površina (nasad hmelja)
  • pogonski stroji (traktorji)
  • specialni hmeljarski stroji in naprave
  • stroji za obdelavo tal
  • stroj za sajenje
  • stroji za gnojenje in namakanje hmelja
  • stroji za varstvo rastlin hmelja
  • stroji za spravilo pridelka hmelja
  • skladiščni prostor
  • dvoriščna mehanizacija
  • ročna orodja in pripomočki: pripomoček za vbadanje vodil v tla, motike, hmeljarski noži, sonde za vzorčenje tal, palica za dvigovanje rastlin, palica za vzorčenje hmelja
  • precizni merilni aparati: lupa, vlagomer  
  • slikovni material
  • sadike, mineralna in organska gnojila, fitofarmacevtska sredstva, razkužila

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo, in 5 (pet) let delovnih izkušenj v stroki (hmeljarstvo),
 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 (pet) let delovnih izkušenj v stroki (hmeljarstvo),
 • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 5 (pet) let delovnih izkušenj s področja hmeljarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren za hmeljišče
 • jemlje vzorce tal za analizo
 • izračuna gnojilni odmerek na osnovi gnojilnega načrta
 • izvede obdelavo tal

 

 • zna odvzeti vzorec zemlje za analizo
 • pozna osnovne tipe tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo hmeljišča
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna postopek izračunavanja gnojilnega odmerka
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in za gnojenje

Odvzame vzorec tal (po izboru komisije):

 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • določi globino
 • odvzame vzorec
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izračuna potrebno količino gnojila na podlagi analize tal in gnojilnega načrta (po izboru komisije):

 • prouči podatke prejetega gnojilnega načrta in analize tal
 • izračuna potrebno količino gnojila 
 • izbere ustrezno gnojilo iz možnega izbora
 • upošteva vrsto in količino gnojil, ki so v skladu s predpisi o varovanju okolja

Izvede založno gnojenje (po izboru komisije):

 • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
 • izvede gnojenje tal
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede obdelavo tal (po izboru komisije):

 • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
 • izbere in nastavi kmetijske stroje in naprave za obdelavo tal
 • izvede obdelavo tal 
 • izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi sadilni material hmelja in sadi
 • vzgaja sadike hmelja (sadike hmelja certifikat B -  pridobivanje iz matičnih nasadov)
 • oceni osnovno  zdravstveno stanje sadik certifikata B opravi sajenje hmelja (v nasad ali ukorenišče)

 • pozna različne kategorije sadik hmelja
 • razlikuje sadike glede na zdravstveno stanje
 • pozna načine razmnoževanja hmelja
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik hmelja (sadike hmelja certifikata B)
 • pozna potrebno količino sadik na hektar in način ter čas sajenja
 • pozna namen ukorenišča
 • pozna zahteve za oskrbo nasada hmelja v prvem letu
 • pozna uporabne vsebine Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

Izvede postopek razmnoževanja (po izboru komisije):

 • razloži botanični vidik hmeljne rastline
 • našteje sorte hmelja, ki se pridelujejo v Sloveniji, in njihove posebnosti
 • pojasni možnosti pridobivanja sadilnega materiala hmelja
 • pojasni uporabne vsebine Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (razlike med kategorijami)
 • pripravi pripomočke za razmnoževanje
 • izvede postopek razmnoževanja sadik hmelja certifikata B in jih pripravi za sajenje
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede sajenje hmelja (po izboru komisije):

 • pojasni potek sajenja hmelja (čas, količina sadik, globina, evidence)
 • pripravi in nastavi stroj za sajenje hmelja (jarkar, sveder)
 • pripravi  rastline za sajenje
 • izvede sajenje (v nasad ali ukorenišče)
 • pojasni zahteve oskrbe nasada v prvem letu
 • pojasni oskrbo sadik v ukorenišču
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
odgrinja in reže
 • opravi obdelavo nasada pred izvedbo odgrinjanja in rezi
 • opravi odgrinjanje in rez
 • pozna namen in razloge za izvedbo rezi hmelja
 • pozna čas (sortno pogojeno) in način izvedbe rezi
 • pozna stroje ter naprave za izvedbo odgrinjanja in rezi
 • pozna fitosanitarni ukrep pobiranja obrezlin po rezi hmelja

Izvede odgrinjanje in rez hmelja (po izboru komisije):

 • pojasni namen tehnološkega ukrepa rezi hmelja
 • pojasni dejstva, vezana na ukrep pobiranja obrezlin
 • pripravi in nastavi kmetijski stroj za odgrinjanje
 • pripravi in nastavi kmetijski stroj za rez
 • izvede rez hmelja
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
napeljuje vodila in poganjke hmelja
 • izvede simulacijo napeljave vodil in poganjkov

 • pozna rast in razvoj hmeljne rastline ter lastnosti sort
 • pozna namen napeljave vodil in napeljavo poganjkov
 • pozna strojne pripomočke in delovna orodja za izvedbo napeljave vodil
 • pozna različne materiale za uporabo vodil
 • pozna delovne pripomočke za napeljavo poganjkov
 • pozna delovne faze za napeljavo poganjkov

Izvede simulacijo napeljave vodil in hmeljnih poganjkov (po izboru komisije):

 • pripravi kmetijski stroj za napeljavo vodil (simulacija)
 • pripravi pripomočke za fiksiranje vodil v tla in pripomočke za napeljavo poganjkov (simulacija)
 • simulira napeljavo vodil
 • pojasni pomen in postopek napeljave vodil ter navede za to primerne materiale
 • pojasni namen in postopek napeljave hmeljnih poganjkov
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
oskrbuje nasad hmelja
 • spremlja nasad med rastno dobo
 • jemlje vzorce tal za analizo Nmin (za potrebe dognojevanja z dušikom)
 • izračuna odmerke gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
 • opravi dognojevanje 
 • opravi obdelavo nasada v rastnem obdobju (kultiviranje, osipavanje, setev podorin)
 • pojasni namakanje
 • opravi obdelavo nasada v obdobju izven vegetacije
 • opravi postopke, potrebne za ohranjanje strukture tal (vnos organske mase, rahljanje tal, izvajanje analize tal …)
 • opravi pregled žičnice in določi potrebne ukrepe za vzdrževanje

 • pozna osnovne značilnosti in potrebe hmeljne rastline
 • pozna namen obdelave tal
 • pozna postopek izračunavanja odmerka gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
 • pozna prednosti setve podorin
 • pozna dejavnike in načine pridobivanja informacij, ki vplivajo na potrebe po namakanju
 • pozna različne tehnologije namakanja
 • pozna osnovne načine vzdrževanja opreme
 • pozna namen obdelave v obdobju izven vegetacije
 • pozna, kaj so poškodbe in napake na žičnicah
 • zna presoditi, kdaj se pojavi potreba po večjih obnovitvenih posegih na žičnicah

Izvede mehansko oskrbo nasada (po izboru komisije):

 • pripravi in nastavi kmetijski stroj (kultivator, krožna brana)
 • izvede mehansko oskrbo nasada
 • izpolni evidence o opravljenem tehnološkem ukrepu
 • pojasni pomen mehanske obdelave tal
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede dognojevanje nasada (po izbiri komisije):

 • izračuna potrebno količino gnojila za dognojevanje na podlagi gnojilnega načrta in nasveta
 • izbere ustrezno gnojilo za dognojevanje
 • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
 • pojasni pomen setve podorin
 •    izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pojasni postopek in namen namakanja:

 • našteje osnovno opremo za določeno tehnologijo namakanja
 • pojasni dejavnike, ki vplivajo na potrebe po namakanju
 • pojasni razlike med različnimi tehnologijami namakanja
 • pojasni možnosti pridobivanja informacij o nasvetih za namakanje
 • izpolni vzorčne evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • pojasni  posebnosti pomena upoštevanja varnosti in zdravja pri delu

Opravi ogled nasada v času izven vegetacije:

 • izvede pregled nasada in žičnice
 • določi potrebne ukrepe za vzdrževanje žičnice
 • določi potrebne ukrepe za oskrbo nasada
izvaja varstvo hmelja
 • redno spremlja navodila opazovalno-napovedovalne  službe za varstvo hmelja
 • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce, plevele oziroma  fiziološke motnje na hmelju
 • izbere primerna FFS glede na pojav škodljivega organizma na podlagi škropilnega programa
 • pripravi škropilno brozgo
 •  izvede škropljenje
 • upošteva karenco (čakalno dobo) uporabljenega FFS

 • pozna stroje za varstvo rastlin
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce hmelja ter plevele
 • pozna karantenske bolezni in ukrepe zoper njih
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • pozna varnostne pasove FFS do voda 1. in 2. reda ter odmike od nekmetijskih in funkcionalnih zemljišč
 • zna varno, tako za uporabnika kot tudi za neciljne organizme (npr. čebele), uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo

Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:

 • izbere škropilno tehniko
 • pripravi in nastavi škropilno tehniko
 • preizkusi škropilno tehniko z vodo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede varstvo rastlin  med vegetacijo (po izboru komisije):

 • izvede ogled nasada
 • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce, plevele oziroma  fiziološke motnje na hmelju  v nasadu oziroma na slikovnem materialu
 • prepozna karantenske bolezni hmelja v nasadu oziroma na slikovnem materialu
 • našteje škropilne tehnike, ki se uporabljajo v hmeljarstvu
 • pojasni FFS po namenu in načinu delovanja
 • pojasni ukrepe za varno delo s FFS in posledice nepravilne uporabe FFS
 • določi ukrepe za varstvo rastlin
 • izračuna koncentracijo in odmerek FFS na hektar
 • pripravi škropilno brozgo po priloženih navodilih
 • pripravi škropilno tehniko glede na razvojno fazo rastlin in škodljivost organizmov ter izvede škropljenje
 • izvede ustrezen postopek nanašanja
 • izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • uporablja FFS v skladu s predpisi o varovanju okolja in navede varnostne pasove do voda 1. in 2. reda
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
spravlja hmelj
 • pripravi potrebno opremo za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje pridelka
 • odvzame vzorec za analizo določevanja tehnološke zrelosti hmelja
 • transportira pridelek do obiralnega stroja
 • izvede obiranje hmelja
 • izvede sušenje hmelja
 • izvede tehtanje, oznamkovanje in skladiščenje hmelja

 • pozna optimalni čas spravila hmelja glede na lastnosti sort
 • pozna osnovne parametre za določitev tehnološke zrelosti brez kemičnih analiz
 • pozna procese obiranja hmelja
 • pozna stroje in naprave za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje  hmelja
 • pozna prostorske zahteve za skladiščenje hmelja
 • pozna postopke ravnanja z rastlinskimi ostanki po obiranju (kompostiranje, posebne zahteve v primeru karantenske bolezni)

Pojasni tehnološko zrelost:

 • opiše pripomočke za odvzem vzorca in opiše postopek jemanja vzorca storžkov za namen določitve tehnološke zrelosti
 • vzorec pripravi za odpremo v laboratorij
 • oceni tehnološko zrelost hmelja na osnovi izgleda in morfoloških lastnosti storžkov (če je mogoče, drugače opisno navede)
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Opiše postopek obiranja hmelja (po izboru komisije):

 • opiše pripravo kmetijskih strojev, ki se uporabljajo za spravilo hmelja (traktor, trgalnik, prikolica)
 • opiše pripravo obiralnega stroja
 • opiše postopek transportiranja pridelka do obiralnega stroja
 • opiše postopek v sklopu obiranja hmelja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva kakovost opravljenega dela

Opiše postopek sušenja, navlaževanja in pakiranja hmelja (po izboru komisije):

 • pojasni pripravo prostorov za sušenje in skladiščenje pridelka
 • pojasni potek sušenja hmelja
 • pojasni različne postopke navlaževanja
 • pozna naprave za pakiranje suhega hmelja
 • opiše postopek pakiranja hmelja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Priročnik za hmeljarje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2002
 • Hacin, J.: Prispevek k poznavanju vpliva dejavnikov na rast in razvoj ter na pridelek in vsebnost alfa kislin pri hmelju (Humulus lupulus L.). Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 1989
 • Kišgeci, J., Mijavec, A., Aćimović, M., Spevak, P., Vučić, N.: Hmeljarstvo, Poljoprivredni fakultet – Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, 1984
 • Neve, R.: Hops, Chapman and Hall, London, New York, 1991
 • Majer, D.: Gnojenje hmeljskih nasadov, Hmeljarska šola, Interno gradivo, 1998
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007 in 36/2010)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, (Prečiščena verzija, Uradni list RS, št. 35/2007).
 • Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009)
 • Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (NS) (Uradni list RS, št. 11/2009, 7/2010)
 • Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in 21/07)
 • Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja ((Ur. l. RS, št. 21/07, 19/08, 12/10)
 • Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003, 5/2007 in 30/2009)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Irena Friškovec, KGZS, Zavod - CE
 • mag. Nataša Ferant, IHPS
 • Monika Oset Luskar, IHPS
 • Martina Zupančič, IHPS
 • dr. Magda Rak Cizej, IHPS
 • Gregor Leskošek, IHPS
 • Ferdinand Kunst, predsednik Komisije za hmeljarstvo pri KGZS
 • Anton Rančigaj, predsednik Hmeljarske zadruge
 • Jasmina Miheljak Zupančič, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Ana Patricija Košir, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Helena Žnidarič, CPI


Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.