Poklicni standard

Naziv:

Hmeljar/hmeljarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Hmeljar/hmeljarka (38138300)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. komunicira s sodelavci in strankami
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. pripravi teren za hmeljišče
 9. pripravi sadilni material in sadi
 10. odgrinja in reže
 11. napeljuje vodila in poganjke hmelja
 12. oskrbuje nasad hmelja
 13. izvaja varstvo rastlin
 14. spravlja hmelj

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo
 • načrtuje letni plan pridelave hmelja
 • načrtuje lokacijo in postavitve hmeljišča
 • načrtuje obnovo hmeljišča
 • organizira si lastno delo
 • načrtuje pridobivanje in porabo sredstev
 • sodeluje pri pripravi vloge za pridobitev sredstev skupaj s strokovnimi službami

 • pozna glavne posebnosti pridelave hmelja
 • pozna osnovne postopke priprave načrta za pridelavo hmelja v primeru posebnih situacij s pomočjo strokovnih služb
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
 • pozna osnove organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • pripravi gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pripravi sušilnico s skladiščem pridelka

 

 • pozna stroje, orodja in naprave, ki se uporabljajo pri pridelovanju hmelja
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju hmelja
 • pozna sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna kakovost sadilnega materiala hmelja
Operativna dela pripravi teren za hmeljišče
 • jemlje vzorce tal za analizo
 • izračuna gnojilni odmerek na osnovi gnojilnega načrta
 • izvede obdelavo tal

 

 • zna odvzeti vzorec zemlje za analizo
 • pozna osnovne tipe tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo hmeljišča
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna postopek izračunavanja gnojilnega odmerka
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in za gnojenje
pripravi sadilni material hmelja in sadi
 • vzgaja sadike hmelja (sadike hmelja certifikat B -  pridobivanje iz matičnih nasadov)
 • oceni osnovno  zdravstveno stanje sadik certifikata B opravi sajenje hmelja (v nasad ali ukorenišče)

 • pozna različne kategorije sadik hmelja
 • razlikuje sadike glede na zdravstveno stanje
 • pozna načine razmnoževanja hmelja
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik hmelja (sadike hmelja certifikata B)
 • pozna potrebno količino sadik na hektar in način ter čas sajenja
 • pozna namen ukorenišča
 • pozna zahteve za oskrbo nasada hmelja v prvem letu
 • pozna uporabne vsebine Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
odgrinja in reže
 • opravi obdelavo nasada pred izvedbo odgrinjanja in rezi
 • opravi odgrinjanje in rez
 • pozna namen in razloge za izvedbo rezi hmelja
 • pozna čas (sortno pogojeno) in način izvedbe rezi
 • pozna stroje ter naprave za izvedbo odgrinjanja in rezi
 • pozna fitosanitarni ukrep pobiranja obrezlin po rezi hmelja
napeljuje vodila in poganjke hmelja
 • izvede simulacijo napeljave vodil in poganjkov

 • pozna rast in razvoj hmeljne rastline ter lastnosti sort
 • pozna namen napeljave vodil in napeljavo poganjkov
 • pozna strojne pripomočke in delovna orodja za izvedbo napeljave vodil
 • pozna različne materiale za uporabo vodil
 • pozna delovne pripomočke za napeljavo poganjkov
 • pozna delovne faze za napeljavo poganjkov
oskrbuje nasad hmelja
 • spremlja nasad med rastno dobo
 • jemlje vzorce tal za analizo Nmin (za potrebe dognojevanja z dušikom)
 • izračuna odmerke gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
 • opravi dognojevanje 
 • opravi obdelavo nasada v rastnem obdobju (kultiviranje, osipavanje, setev podorin)
 • pojasni namakanje
 • opravi obdelavo nasada v obdobju izven vegetacije
 • opravi postopke, potrebne za ohranjanje strukture tal (vnos organske mase, rahljanje tal, izvajanje analize tal …)
 • opravi pregled žičnice in določi potrebne ukrepe za vzdrževanje

 • pozna osnovne značilnosti in potrebe hmeljne rastline
 • pozna namen obdelave tal
 • pozna postopek izračunavanja odmerka gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
 • pozna prednosti setve podorin
 • pozna dejavnike in načine pridobivanja informacij, ki vplivajo na potrebe po namakanju
 • pozna različne tehnologije namakanja
 • pozna osnovne načine vzdrževanja opreme
 • pozna namen obdelave v obdobju izven vegetacije
 • pozna, kaj so poškodbe in napake na žičnicah
 • zna presoditi, kdaj se pojavi potreba po večjih obnovitvenih posegih na žičnicah
izvaja varstvo hmelja
 • redno spremlja navodila opazovalno-napovedovalne  službe za varstvo hmelja
 • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce, plevele oziroma  fiziološke motnje na hmelju
 • izbere primerna FFS glede na pojav škodljivega organizma na podlagi škropilnega programa
 • pripravi škropilno brozgo
 •  izvede škropljenje
 • upošteva karenco (čakalno dobo) uporabljenega FFS

 • pozna stroje za varstvo rastlin
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce hmelja ter plevele
 • pozna karantenske bolezni in ukrepe zoper njih
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • pozna varnostne pasove FFS do voda 1. in 2. reda ter odmike od nekmetijskih in funkcionalnih zemljišč
 • zna varno, tako za uporabnika kot tudi za neciljne organizme (npr. čebele), uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
spravlja hmelj
 • pripravi potrebno opremo za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje pridelka
 • odvzame vzorec za analizo določevanja tehnološke zrelosti hmelja
 • transportira pridelek do obiralnega stroja
 • izvede obiranje hmelja
 • izvede sušenje hmelja
 • izvede tehtanje, oznamkovanje in skladiščenje hmelja

 • pozna optimalni čas spravila hmelja glede na lastnosti sort
 • pozna osnovne parametre za določitev tehnološke zrelosti brez kemičnih analiz
 • pozna procese obiranja hmelja
 • pozna stroje in naprave za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje  hmelja
 • pozna prostorske zahteve za skladiščenje hmelja
 • pozna postopke ravnanja z rastlinskimi ostanki po obiranju (kompostiranje, posebne zahteve v primeru karantenske bolezni)
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence o izvedenih tehnoloških ukrepih v sklopu pridelave hmelja
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • vodi evidenco sklenjenih pogodb (najem/zakup, prodaja pridelka)

 

 • pozna načine vodenja zakonsko predpisanih vrst evidenc in zna izpolniti posamezne obrazce
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavlja sadilni material, gnojila, fitofarmacevtska sredstva in ostali kmetijski repromaterial
 • prodaja hmelj na podlagi upoštevanja modelne kalkulacije

 • pozna načine nabave sadilnega materiala, gnojil, fitofarmacevtskih sredstev in ostalih kmetijskih repromaterialov
 • pozna osnove modelne kalkulacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost pridelkov
 • zagotavlja kakovost dela na kmetijskem gospodarstvu
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa

 • pozna standarde kakovosti pridelka
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti pridelka
 • pozna metode kontrole kakovosti pridelka
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu, ter opravlja manjša popravila na njih
 • nastavlja stroje za delo
 • redno pregleduje in vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • izvaja manjša popravila strojev in naprav, ki jih uporablja za pridelovanje hmelja

 • pozna osnove vzdrževanja hmeljarskih strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami in s strokovnimi službami
 • komunicira oziroma sodeluje s sodelavci, strankami in s strokovnimi službami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

 • pozna pravila timskega dela
 • pozna postopke in načine uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja zaščitna sredstva, gnojila in druge snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire

 • pozna predpise o gnojenju, FFS in drugih nevarnih snoveh, ki se uporabljajo v kmetijstvu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o varovanju voda
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s hmeljarskimi stroji, orodji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev in orodij
 • pozna postopke za rokovanje z okolju škodljivimi snovmi, za njihovo skladiščenje in odstranjevanje 

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Irena Friškovec, KGZS
 • mag. Nataša Ferant, IHPS
 • Monika Oset Luskar, IHPS
 • Martina Zupančič, IHPS
 • dr. Magda Rak-Cizej, IHPS
 • Gregor Leskošek, IHPS
 • Ferdinand Kunst, predsednik Odbora za hmeljarstvo pri KGZS
 • Anton Rančigaj, predsednik Hmeljarske zadruge
 • Jasmina Miheljak Zupančič, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Ana Patricija Košir, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Helena Žnidarič, CPI

 

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.