Katalog

Naziv:

refleksoterapevt / refleksoterapevtka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

31.12.2013

Predhodniki:

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka (72600011)

Klasius-P16:

Terapija in rehabilitacija (0915)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

refleksoterapevt / refleksoterapevtka (3750527011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Refleksoterapevt /refleksoterapevtka 37505270 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstva ali
 •   potrdilo o opravljanem preizkusu iz predpisanih zdravstvenih vsebin, ki ga kandidat opravlja na Ministrstvu za zdravje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 •  obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izvedbe storitve
 • racionalno uporabo materiala in energije
 •  upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil in predpisov varnosti in zdravja pri delu

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela


Področje ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje in priprava naloge
10
Izvedba
60
Dokumentacija
10
Ustni zagovor
206. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • avdiovizualna učilnica: računalnik, tiskalnik

 • stoli za refleksoterapevta:vrtljiv z možnostjo nastavljanja in spreminjanja višine na hidravliko ali elektriko, z možnostjo spreminjanja naklona hrbtnega dela in sedeža
 • masažna miza ali masažni stol
 • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva oz. certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Refleksoterapevt / refleksoterapevtka in 5 let delovnih izkušenj s področja refleksoterapije,
 • en član komisije mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
-izdela anamnezo s tehniko a-test na stopalih ali dlaneh
 • prepoznava različne bolezenske znake in se skladno z njimi odloča o poteku nadaljnje terapije
 • komunicira z uporabnikom v skladu z deontološkimi smernicami in v skladu s kodeksom poklicne etike
 • opravi razgovor in zabeleži podatke o težavah uporabnika in morebitnih medicinskih terapijah
 • oceni odzivnost uporabnika na bolečino in prilagodi intenziteto pritiska glede na posameznika
 • s prilagojeno intenziteto pritiska ugotavlja odzivnost refleksnih con in zabeleži ugotovitve
 • na podlagi ugotovitev v zgoraj opisanem postopku oceni stanje uporabnika in izdela načrt nadaljnjega poteka terapije
 • prepoznava različnosti na stopalih ali dlaneh (v primerjavi z zdravimi stopali ali dlanmi), ki se izražajo v tonusu tkiv, vlažnosti, temperaturi in kožnih spremembah
 •  prepoznava različne bolezenske znake in zna nuditi prvo pomoč
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov
Izdela anamnezo s tehniko a–testa na stopalih ali na dlaneh
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • uporabniku predstavi indikacije in kotraindikacije na izvedbo refleksnoconske masaže stopal ali dlani
 • uporabniku predstavi reakcije na refleksnoconsko masažo stopal ali dlani
 • uporabniku predstavi potek izvedbe tehnike a-testa
 • uporabniku da v podpis izjavo, ki je v skladu z zakonom o zdravilstvu
 • izdela anamnezo s tehniko a – testa na stopalih ali na dlaneh
 • vodi dokumentacijo (izjava, a-test)
 • svetuje uporabniku in izdela terminski plan terapij
 • izvaja samoevalvacijo dela in evalvacijo dela v strokovnem timu
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter za pravilno vzdrževanje delovnega mesta v širšem in ožjem pomenu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
-izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
 • pripravi načrt o terapevtskem pristopu glede na ugotovitve parametrov iz a-testa in glede na razgovor z uporabnikom ter ga uporabniku predstavi
 •  svetuje izvedbo terapevtskega načrta
 •  dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt dela z vedenjem uporabnika in njegovim soglasjem ter v skladu z ugotovitvami na odzivne in neodzivne cone organov in organskih sistemov med nadaljnjim delom
 • svetuje upoštevanje dodatnih priporočil za podporo izvedbe terapije
Izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
 • pripravi delovno mesto
 • seznani uporabnika s terapevtskim načrtom
 • uporabnika seznani z ugotovitvami a-testa
 • dogovori se za potek in izvedbo terapevtskega načrta
 • dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt v skladu z ugotovitvami in uporabnika z njimi seznani
 • upošteva dodatna strokovna priporočila kot podporo izvedbi terapevtskega načrta
 • prepoznava spremembe v odzivnosti refleksnih con uporabnika med terapevtskim procesom
 • pozna zakonitosti skladnega delovanja organizma na materialni, energetski in duhovni ravni
 • upošteva zakone in predpise o varovanju osebnih podatkov
 • upošteva načela strokovne etike in morale
 • upošteva načela samokritičnosti, samovrednotenja
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
-izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal
 •  izvede a–test na stopalih
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na stopalih
 •  obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na stopalih
 • ugotavlja povezave med refleksnimi conami na stopalih ter organi in organskimi sistemi telesa
 •  izvaja obdelavo glavnih organskih in odnosnih con
 •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže stopal
 •  ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal
Izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja tehniko a-testa na stopalih
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
 • izvaja tehniko refleksoterapije stopal glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže stopal
 • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con in vrednoti odzivnost le-teh
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela


-izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh
 • izvaja tehniko obdelave refleksnih con na palcih stopal / dlani
 • ugotavlja povezave med refleksnimi conami palcev stopal/ dlani in organi in organskimi sistemi
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con na palcih stopal/ dlani
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na palcih stopal/dlani
Izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal/ dlani
 • pozna povezave med refleksnimi conami na palcih stopal / dlani in organi in organskimi sistemi
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con na palcih stopal/ dlani
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi z lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi

-       ugotavlja odzivnost refleksnih con zob na stopalih in dlaneh

 •  ovrednoti reakcije uporabnika in mu razloži povezave med refleksnimi conami zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika obdelavi refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju tehnike obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh ter zapiše k ostalim podatkom v dokumentacijo
 • pozna topografijo refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
 • pozna povezave med refleksnimi conami zob in organi in organskimi sistemi
Izvaja obdelavo refleksnih con zob na stopalih / dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi :
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja obdelavo refleksnih con zob na stopalih/ dlaneh
 • pozna povezave med refleksnimi conami zob na stopalih /dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con zob na stopalih/ dlaneh
 • izvaja tehniko masaže refleksnih con zob
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju, ki se pojavlja med obdelavo refleksnih con zob in po njej
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • pozna povezave med refleksnimi conami zob v povezavi z organi in organskimi sistemi
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja refleksoterapijo dlani
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na dlaneh
 •  izvede a–test na dlaneh
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže dlani
 • ovrednoti reakcije uprabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 •  ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksoterapije dlani
 •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
Izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže dlani:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • izvaja tehniko a-testa na dlaneh
 • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
 • izvaja tehniko refleksnoconske masaže dlani glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže dlani
 • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con in vrednoti odzivnost le-teh
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja tehniko pristika na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • definira nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 • ugotavlja statične spremembe skeleta, mišičja, vezi in živčenja
 • prepozna nepravilnosti pri izvajanju tehnike pritiska na nevrološke točke glede na vegetativni živčni sistem
 •   ločuje med refleksnimi conami in živčnimi točkami
 • določi živčne točke za obdelavo glede na ugotovitve iz a-testa 
 •  izvaja tehniko pritiska na živčne točke glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem s soglasjem uporabnika
 • razlikuje med normalno občutljivostjo in povečano občutljivostjo živčne točke
 •  prepozna nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 •  razlikuje statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
 •  razlikuje bolečinske krivulje in jih določi
 •  razlikuje med posameznimi obremenitvenimi krivuljami in jih povezuje s simptomatiko uporabnika
 •  razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov in njihovo povezavo z vegetativnim živčnim sistemom
 •  pozna vegetativno simptomatiko
 •  razume vzročne povezave živčnih točk v povezavi z vegetativno simptomatiko in avtonomnim živčnim sistemom
 •  pozna funkcijo avtonomnega živčevja glede na živčne točke
 •  pozna topografijo živčnih točk
Izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • določi nevrološke točke in razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov
 • prepoznava disfunkcije vegetativnega živčnega sistema
 • izvaja tehniko pritiska na živčne točke
 • izvaja tehniko pritiska glede na bolečinsko krivuljo in jo povezuje s simptomatiko uporabnika
 • določi nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in motoričnega živčnega sistema
 • prepoznava nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
 • načrtuje nadaljnji potek izvajanja tehnike pritiska živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker na stopalih in dlaneh
 •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker za vzpostavitev energetskega ravnovesja
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker
 • prepoznava energetsko stanje čaker
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika glede na obdelavo refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 •  vrednoti reakcije uporabnika in se na podlagi tega odloča o nadaljnji terapiji
 • pozna topografijo refleksnih con energetskih središč ali čaker in lastnosti posamezne čakre na stopalih in dlaneh
 •  pozna povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
Izvaja tehniko refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 • določi lego refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh ter razume pomen, delovanje in odzivnost posameznih čaker v telesu
 • izvajati tehniko obdelave refleksnih con čaker
 • uporablja tehniko za vzpostavlja energetskega ravnovesja čaker
 • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju obdelave refleksnih con čaker na stopalih ali dlaneh in prilagaja tehniko obdelave refleksnih con čaker in jih povezuje z organi in organskimi sistemi telesa glede na odzivanje uporabnika
 • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

-izvaja metamorfno tehniko
 • izvaja metamorfno tehniko
 •  subtilno zaznava reakcije uporabnika pri obdelavi posameznih con hrbtenice, ki odražajo obdobja razvoja človeka v vseh razvojnih fazah
 • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju zarodka in otroka, ki so posledično vplivali na obstoječe stanje
 •  preverja ugotovitve in zaznave posledičnega stanja z uporabnikom oz. starši, skrbniki ali drugim odgovornim in načrtuje nadaljnji terapevtski pristop
 •  uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike
 •  analizira informacije odzivnosti posameznih področij hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
Izvaja metamorfno tehniko:
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo metamorfne tehnike
 • izvaja metamorfno tehniko
 • zaznava reakcije uporabnika, ki vplivajo na razvoj človeka v vseh razvojnih fazah
 • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju zarodka in otroka, ki so posledično vplivali na mater in otroka
 • analizira vplive vzročnega dogodka in ga spozna kot odziv pri otroku ali odrasli osebi
 • primerja posledične ugotovitve in zaznave stanja med uporabnikom in njegovim okoljem, starši, skrbniki ali drugimi odgovornimi, ter načrtuje nadaljnji potek metamorfne tehnike
 • uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike s supervizijo
 • pripravi analizo informacije odzivnosti posameznih področij na coni hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
 • komunicira z uporabnikom
 • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ann Lett, Reflex zone therapy for Health Professional, (ISBN 0-443-06015-0)
 • dr. Franz Wagner, Reflexzonen massage, (ISBN 3-7742-4262-3)
 • Hanne Marquardt, Praktisches Lehrbuchder Reflxconentherapie am Fuss, (ISBN 3-7773-1382-3)
 • J. Korenc-Lafer, M. Vrhunc: Refleksno conska masaža stopal terapija (skripta Anicor – dopolnjena izdaja, Ljubljana 2004)
 • J. Korenc-Lafer, M. Vrhunc: Refleksno conska masaža stopal terapija živčnih točk – živci, mišice, statika, gibanje, avtonomni živčni sistem (skripta Anicor, Ljubljana 2004)
 • J. Korenc-Lafer: Prenatalni vzorec in metamorfna metoda z analizo dogodkov (skripta Anicor, Ljubljana 2003)
 • J. Korenc – Lafer: Z refleksoterapijo do boljšega zdravja, Studio 37, Ljubljana, ISBN 978-961-269-166-0
 • Pauline Wills, The reflexology manual, (ISBN 0-89281-547-7)
 • Saint-Pierre, Gaston in Shapiro, Debbie: Die Die Metamorphische Methode (Ryvellus, Munchen, ISBN – 3-89453-031-6)
 • Saint-Pierre, Gaston in Thompson, B. D'Arcy: Die Kernprinzipien Der Metamorphischen Methode (Ryvellus, Munchen, ISBN – 3-89453-068-5)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jeanette Korenc-Lafer, BELOSANA d.o.o. – Anicor, Izobraževalni center, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Maja Vrhunc, Društvo “MAYA”, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
 • Nada Tomazin-Dokl, BOSOPET d.o.o., Krnica 63, 4267 Zgornje Gorje
 • mag. Zupančič Pavla, dr. med. vet., Valantičeva 19, 8000 Novo mesto
 • ga. Zdenka Petek, viš. med. s., Pot na Jeranovo 7, 1214 Kamnik
 • Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI
DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Jeanette Korenc-Lafer, Belosana – Anicor d.o.o.  
 • Kaja Gabrijelčič, Belosana – Anicor d.o.o.
 • Nada Tomazin-Dokl, Gospodarska zbornica Slovenije
 • mag. Zupančič Pavla, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
 • Mag. Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.