Poklicni standard

Naziv:

refleksoterapevt / refleksoterapevtka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

31.12.2013

Predhodniki:

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka (72600010)

Klasius-P16:

Terapija in rehabilitacija (0915)


1. Ime in koda poklicnega standarda

refleksoterapevt / refleksoterapevtka (37505270)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnjaki in z uporabniki ter svetuje uporabnikom
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. izdela anamnezo s tehniko a – test na stopalih ali dlaneh in terapevtski načrt za uporabnika ter mu ga predstavi
 7. izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal in dlani
 8. izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh
 9. izvaja obdelavo refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
 10. izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 11. izvaja obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker na stopalih in dlaneh
 12. izvaja metamorfno tehniko

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela -organizira delovni proces in uporabniku predstavi storitev
 • organizira delovni proces
 • predstavi storitve in se uskladi z uporabniki glede uporabe refleksoterapevtskih storitev
Priprava dela oz. delovnega mesta -pripravi terminski plan in delovno mesto
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • vodi terapevtski razgovor
 • nastavi kartoteko z zapisom osebnih podatkov in obstoječih težav, ki jih izrazi uporabnik
 • izdela, vodi in usklajuje terminske plane obiskov uporabnikov
 •  upošteva navodila higienske in estetske urejenosti
Operativna dela -izdela anamnezo s tehniko a-test na stopalih ali dlaneh
 • prepoznava različne bolezenske znake in se skladno z njimi odloča o poteku nadaljnje terapije
 • komunicira z uporabnikom v skladu z deontološkimi smernicami in v skladu s kodeksom poklicne etike
 • opravi razgovor in zabeleži podatke o težavah uporabnika in morebitnih medicinskih terapijah
 • oceni odzivnost uporabnika na bolečino in prilagodi intenziteto pritiska glede na posameznika
 • s prilagojeno intenziteto pritiska ugotavlja odzivnost refleksnih con in zabeleži ugotovitve
 • na podlagi ugotovitev v zgoraj opisanem postopku oceni stanje uporabnika in izdela načrt nadaljnjega poteka terapije
 • prepoznava različnosti na stopalih ali dlaneh (v primerjavi z zdravimi stopali ali dlanmi), ki se izražajo v tonusu tkiv, vlažnosti, temperaturi in kožnih spremembah
 •  prepoznava različne bolezenske znake in zna nuditi prvo pomoč
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov
-izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
 • pripravi načrt o terapevtskem pristopu glede na ugotovitve parametrov iz a-testa in glede na razgovor z uporabnikom ter ga uporabniku predstavi
 •  svetuje izvedbo terapevtskega načrta
 •  dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt dela z vedenjem uporabnika in njegovim soglasjem ter v skladu z ugotovitvami na odzivne in neodzivne cone organov in organskih sistemov med nadaljnjim delom
 • svetuje upoštevanje dodatnih priporočil za podporo izvedbe terapije
-izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal
 •  izvede a–test na stopalih
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na stopalih
 •  obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na stopalih
 • ugotavlja povezave med refleksnimi conami na stopalih ter organi in organskimi sistemi telesa
 •  izvaja obdelavo glavnih organskih in odnosnih con
 •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže stopal
 •  ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal
-izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh
 • izvaja tehniko obdelave refleksnih con na palcih stopal / dlani
 • ugotavlja povezave med refleksnimi conami palcev stopal/ dlani in organi in organskimi sistemi
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con na palcih stopal/ dlani
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na palcih stopal/dlani
-izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi

-       ugotavlja odzivnost refleksnih con zob na stopalih in dlaneh

 •  ovrednoti reakcije uporabnika in mu razloži povezave med refleksnimi conami zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
 •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika obdelavi refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju tehnike obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh ter zapiše k ostalim podatkom v dokumentacijo
 • pozna topografijo refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
 • pozna povezave med refleksnimi conami zob in organi in organskimi sistemi
-izvaja refleksoterapijo dlani
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
 • obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na dlaneh
 •  izvede a–test na dlaneh
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže dlani
 • ovrednoti reakcije uprabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
 •  ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksoterapije dlani
 •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
-izvaja tehniko pristika na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
 • definira nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 • ugotavlja statične spremembe skeleta, mišičja, vezi in živčenja
 • prepozna nepravilnosti pri izvajanju tehnike pritiska na nevrološke točke glede na vegetativni živčni sistem
 •   ločuje med refleksnimi conami in živčnimi točkami
 • določi živčne točke za obdelavo glede na ugotovitve iz a-testa 
 •  izvaja tehniko pritiska na živčne točke glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem s soglasjem uporabnika
 • razlikuje med normalno občutljivostjo in povečano občutljivostjo živčne točke
 •  prepozna nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
 •  razlikuje statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
 •  razlikuje bolečinske krivulje in jih določi
 •  razlikuje med posameznimi obremenitvenimi krivuljami in jih povezuje s simptomatiko uporabnika
 •  razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov in njihovo povezavo z vegetativnim živčnim sistemom
 •  pozna vegetativno simptomatiko
 •  razume vzročne povezave živčnih točk v povezavi z vegetativno simptomatiko in avtonomnim živčnim sistemom
 •  pozna funkcijo avtonomnega živčevja glede na živčne točke
 •  pozna topografijo živčnih točk
-izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker na stopalih in dlaneh
 •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker za vzpostavitev energetskega ravnovesja
 • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker
 • prepoznava energetsko stanje čaker
 • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika glede na obdelavo refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 •  vrednoti reakcije uporabnika in se na podlagi tega odloča o nadaljnji terapiji
 • pozna topografijo refleksnih con energetskih središč ali čaker in lastnosti posamezne čakre na stopalih in dlaneh
 •  pozna povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
-izvaja metamorfno tehniko
 • izvaja metamorfno tehniko
 •  subtilno zaznava reakcije uporabnika pri obdelavi posameznih con hrbtenice, ki odražajo obdobja razvoja človeka v vseh razvojnih fazah
 • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju zarodka in otroka, ki so posledično vplivali na obstoječe stanje
 •  preverja ugotovitve in zaznave posledičnega stanja z uporabnikom oz. starši, skrbniki ali drugim odgovornim in načrtuje nadaljnji terapevtski pristop
 •  uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike
 •  analizira informacije odzivnosti posameznih področij hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
Administrativna dela -vodi dokumentacijo
 •  vodi in izpolnjuje kartoteke
 • vodi razpored obiskov
 •  izdaja račune
 •  obvešča uporabnike in javnost
 •  vodi administrativno dokumentacijo
 •  pripravlja dokumentacijo za računovodske storitve
 •  pozna sestavine računa
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela -razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 •  izvaja promocijo poklicnih storitev
 •  izdela in spremlja finančni načrt poslovanja
 • sklepa in pripravlja pogodbe z uporabniki
 •  pripravlja cenik storitev
 •  pripravi račun storitve za uporabnika
 •  naroča osnovne tehnične pripomočke in materiale za izvajanje poklicnih storitev in poslovanja
Zagotavljanje kakovosti -izvaja samoevalvacijo dela in evalvacijo dela v strokovnem timu
 • upošteva in izvaja kodeks poklicne etike refleksoterapevtov
 • upošteva in izvaja deontološki kodeks
 • upošteva veljavne zakonske predpise, ki urejajo področje naravnega zdravljenja
 • varuje poslovne skrivnosti
 •  izvaja nadzor nad lastnim delom
 • pozna standarde kakovosti dela
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Komunikacija -komunicira s strokovnaki in z uporabniki
 •  komunicira s strokovnjaki, z uporabniki in drugimi zunanjimi strokovnjaki, ki so ključnega pomena za razvoj refleksoterapije
 •  komunicira s starši, skrbniki, spremljevalci in z drugimi odgovornimi ljudmi
 • seznani uporabnika s postopki dela, z indikacijami, s kontraindikacijami in z možnimi reakcijami organizma na terapije
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • pozna strokovno terminologijo
-svetuje uporabniku
 • svetuje in pouči posameznika o samomasaži odzivnih con na dlaneh ter ga spodbuja k temu
 •  razvija empatičen odnos do uporabnika
 •  razvija poklicne osebnostne lastnosti, ki so potrebne za delo z uporabnikom
 •  pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja -skrbi za lastno varstvo, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 •  uporablja varovalna, zaščitna sredstva pri delu
 •  izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna okolje, kakršno je predpisano za opravljanje dela

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jeanette Korenc-Lafer, BELOSANA d.o.o. – Anicor
 •  Maja Vrhunc, Društvo “MAYA”
 • Nada Tomazin-Dokl, BOSOPET d.o.o.
 •  mag. Zupančič Pavla, Gospodarska zbornica Slovenije
 •  Zdenka Petek,
 •  Ivica Šinkovec, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

  -          mag. Primož Hvala Kamenšček, Center RS za poklicno izobraževanje

 • DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

  Jeanette Korenc-Lafer, BELOSANA d.o.o. – Anicor 
  Nada Tomazin-Dokl, BOSOPET d.o.o.
  mag. Zupančič Pavla, Gospodarska zbornica Slovenije
  Kaja Gabrijelčič, BELOSANA d.o.o. – Anicor
  Mag. Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje
  Mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje

  Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

  Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.