Katalog

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (52500011)

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (3643066011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka 36430660 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj osnovnošolska izobrazba.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje in zagovor.


5. Merila preverjanja

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

načrtovanje in organiziranje izvedbe dela

10

priprava pripomočkov

Izvedba

obvladovanje zaporedja opravil

60

uporaba pripomočkov

upoštevanje standardov za zagotavljanje kakovosti

upravičenost porabljenega materiala in energije za izvedbo naloge

Dokumentacija

preglednost in celovitost dokumentacije

10

popis porabljenega materiala

Zagovor

predstavitev aktivnosti

20

utemeljitev predlagane rešitve

 Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • neupoštevanje pravil varovanja okolja
 • neupoštevanje strokovnih predpisov za delo

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delavnica z opremo za vzdrževanje pnevmatik in vulkanizacijo

 • diagnostična oprema za preverjanje nadzora tlaka v pnevmatikah

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.
Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo strojne smeri in vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj na področju vulkanizerstva oziroma avtoservisne dejavnosti,
 • en član pa je avtoservisni mojster in ima vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj na področju vulkanizerstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
postavitev diagnoze o stanju pnevmatik in platišč
 • uporabljanje postopkov za presojo stopnje obrabe in zamenjave pnevmatik
 • ugotavljanje vzrokov poškodb, napak in okvar na platiščih in pnevmatikah
 • ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter pripravljanje predlog za popravilo
 • na osnovi neobičajne obrabe pnevmatike sklepanje o nepravilnostih  
 • poznavanje metode odpravljanja poškodb, napak in okvar
 • poznavanje tehnologije nadzora tlaka v pnevmatikah in njihovo odčitavanje
Oceni obseg in vrste poškodb na pnevmatikah in platiščih:
 • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga
 • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
 • pripravi potrebno orodje
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar na pnevmatikah in platiščih z metodično preiskavo
 • ugotovi vzroke za poškodbe, pomanjkljivosti, napake in okvare
 • pripravi predlog za odpravo poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar

vzdrževanje pnevmatik in platišč
 • demontiranje in montiranje kolesa skladno z navodili
 • premontiranje pnevmatike
 • uravnoteženje kolesa na napravi za uravnoteženje
 • razumevanje delovanja naprave za uravnoteženje koles
 • kontroliranje ter izbiranje vrednosti tlaka pnevmatike
 • poznavanje postopkov optimiranja krožnega teka koles s prestavljanjem pnevmatike na platišču
Montira in demontira pnevmatiko in platišče:
 • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga in tehničnih navodil
 • pripravi vozilo za izvajanje del po delovnem nalogu
 • pripravi potrebno orodje
 • pregleda pnevmatiko in platišče pri menjavi in oceni njeno stanje
 • izbere ustrezno pnevmatiko glede na tehnična navodila in predpise
 • demontira in montira pnevmatiko in platišče
 • uravnoteži kolesa
 • izpolni delovno dokumentacijo

popravilo pnevmatik in platišč
 • preizkušanje tesnosti pnevmatike
 • popravljanje pnevmatike z ustrezno metodo
 • popravljanje zračnice z ustrezno metodo
 • vrezovanje profila na tekalni površini na tovornih pnevmatikah po ustreznih postopkih
 • opravljanje manjših popravil platišč po ustreznih postopkih
 • znanje ugotavljanja napak na sistemih nadzora tlaka na pnevmatikah, njihovo popravljanje ali zamenjevanje in programiranje
Popravi pnevmatiko:
 • načrtuje potek dela ob upoštevanju delovnega naloga in tehničnih navodil
 • pripravi potrebno orodje
 • preizkusi tesnjenje pnevmatike
 • ojača pnevmatiko s krpo in z brušenjem ali injekcijo
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • preveri delovanje senzorjev za nadzor tlaka v pnevmatikah in ga ob zamenjavi ustrezno sprogramira  


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Richard Fischer in ostali, Motorno vozilo, 29 prenovljena izdaja, Tehniška založba Slovenije, 2011

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ludvik Špan, Špan, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani
 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljubljana
 • Alfonz Vreznik, Maribor
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
 • Franc Malgaj, Malgaj, d. o.o., Trbovlje
 • Jože Podmiljšak, Renault servis Levec
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Franc Turk, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Branko Polanec, Šolski center Ptuj
Koordinacija pri pripravi kataloga strokovnih znanj in spretnosti:
 • Urška Marentič, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič, Center za poklicno izobraževanje
13.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Matjaž Avsec, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi kataloga strokovnih znanj in spretnosti: 
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.