Katalog

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka pri animaciji gibljivih slik

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka (72721051)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka pri animaciji gibljivih slik (3575357011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka pri animaciji gibljivih slik 35753570 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj eno leto samostojnega dela na področju oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov pri animaciji gibljivih slik (likovna zasnova likov/predmetov/ozadij; zgodboris; oblikovanje in izdelava lika, ozadja, predmetov, scenografije, osvetlitve; postprodukcija slike in zvoka ...), kar kandidat/kandidatka dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna pisma ali/in poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe ali/in pogodbe ali/in dokazilo o študentskem delu, navedba v odjavni špici itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat pred neposrednim preverjanjem pripravi in z aktivno povezavo ali na zunanjem disku/USB-ključu komisiji posreduje izdelek (animacijo gibljivih slik) s priloženo dokumentacijo:
 • izdelek: animacija gibljivih slik za izbrano zvrst animacije, ki vsebuje s strani kandidata/kandidatke oblikovane in izdelane sestavne gradnike, potrebne za izbrano zvrst animacije gibljivih slik (likovna zasnova likov/predmetov/ozadji, zgodboris, oblikovanje in izdelava lika, ozadja, predmetov, scenografije, osvetlitve, postprodukcije slike in zvoka). Animacija gibljivih slik s priloženo izjavo/dokazilom/referenco/navedbo v odjavni špici ipd. za dokazovanje so/avtorstva izdelka naj ne bo starejša od štirih let.  
 • Dokumentacija: postopek oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov, potrebnih za izbrano zvrst animacije gibljivih slik, ki vsebuje:
  • vsebinski opis postopka oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov, potrebnih za izbrano zvrst animacije gibljivih slik in
  • tehnično izvedbo oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov, potrebnih za izbrano zvrst animacije gibljivih slik: skica likovne zasnove likov/predmetov/ozadij;
  • izris zgodborisa; načrt izrisa in oblikovanja likov, ozadij, predmetov in scenografije; navodila za oblikovanje in izdelavo likov (skeletna konstrukcija), ozadij, predmetov in scenografije; navodila za digitalno ali analogno osvetljevanje; navodila za oblikovno in grafično podobo ter opremo gibljivih slik (začetna in odjavna špica, telop ...); navodilo za postopek optimizacije delovnih procesov; navodilo za izdelavo postprodukcije slike in zvoka; grafični prelom dokumentacije (podpisi k fotografijam, tabelam, grafom ...) z navedbo literature, uporabo strokovne terminologije, upoštevanjem norm slovenskega jezika itd.
Kandidat/kandidatka lahko izdelek/izdelke priloži k osebni zbirni mapi (v postopku svetovanja).

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež (%)

 

Izvedba
(oblikovani in izdelani sestavni gradniki)
 • uporaba ustreznih metod dela in pripomočkov
 • tehnična izvedba postopka oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov, potrebnih za izbrano zvrst animacije gibljivih slik (skica likovne zasnove likov/predmetov/ozadji, zgodboris, oblikovanje in izdelava lika (skeletna konstrukcija), ozadja, predmetov, scenografije; nanešene teksture; uporabljeni ustrezni materiali; izbor in uporaba barv za like ter izdelane lasulje, kostumi, upodabljanje plasti; osvetlitve; izdelana oblikovna in grafična podoba ter oprema gibljivih slik (začetna in odjavna špica, telop ...); optimizacija delovnih procesov; postprodukcija slike in zvoka itd.

         
          55
Dokumentacija
 • vsebinski opis postopka oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov, potrebnih za izbrano zvrst animacije gibljivih slik (ocena potrebnega časa in sredstev za izvedbo projekta; upoštevanje tehnoloških značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološke opreme; uporaba referenčnega materiala; skica likovne zasnove likov/predmetov/ozadij; izris zgodborisa; načrt izrisa in oblikovanja likov, ozadij, predmetov in scenografije; navodila za oblikovanje in izdelavo likov (skeletna konstrukcija ...), ozadij, predmetov in scenografije; navodila za digitalno ali analogno osvetljevanje; navodila za oblikovno in grafično podobo ter opremo gibljivih slik (začetna in odjavna špica, telop ...); navodilo za postopek optimizacije delovnih procesov; navodilo za izdelavo postprodukcije slike in zvoka) itd.
 • grafični prelom dokumentacije (podpisi k fotografijam, tabelam, grafom ...)
 • ustvarjalnost in inovativnost kandidata pri načrtovanju izvedbe izdelka
 • uporaba strokovne terminologije in upoštevanje norm slovenskega jezika
 • navedba virov in literature


          25
Zagovor
        
 • uporaba knjižne norme, jasnost in celovitost predstavitve in podanih odgovorov ob zagovoru


          20


Izločilna merila:
 • lažno avtorstvo oz. soavtorstvo

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku,  ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Ustrezen prostor z zmogljivim računalnikom in predvajalnikom, ki podpira video in avdio formate in se uporablja tako za predvajanje, kot za pretvarjanje video formatov  (VLC, Quicktime …),
 • dostop do spleta (ftp-strežnik, Video, youtube, …),
 • program za prikazovanje vsebin pdf (Adobe Acrobar Reader).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih (ima):

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov za animacijo gibljivih slik (likov/predmetov/ozadij/scenografije) ali 3D-modeliranja ali avdio-vizualne tehnike ali digitalne umetnosti ali filmske produkcije ali filmske režije ali mentorstva na področju animacije gibljivih slik in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 8 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov za animacijo gibljivih slik (likov/predmetov/ozadij/scenografije) ali 3D-modeliranja ali avdio-vizualne tehnike ali digitalne umetnosti ali filmske produkcije ali filmske ali mentorstva na področju animacije gibljivih slik in
 • tretji član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela likovno zasnovo likov/ozadij in nariše zgodboris
 • izdela likovno zasnovo likov/predmetov/ozadij
 • izdela zgodboris
 • razume osnove filmskega jezika in izrezov (filmskih planov)
Izdelava likovne zasnove likov/ozadij in zgodborisa za izbrano zvrst animacije:

 • predstavi načrtovanje, pripravo in kontroliranje postopka/ov dela
 • predstavi izdelavo likovne zasnove (likov/predmetov/ozadji) ter grafično in oblikovano zasnovo (barve, ozadja, posamezni rekviziti ...).
 • utemelji uporabo izdelanega zgodborisa:
  • likov in njihovo gibanje: pomembni izrazi, velikost, vstopi in izstopi iz kadra
  • časovnica (trajanje posameznega kadra)
  • zvok (dialogi, zvočni učinki) ter
  • položaj in gibanje kamere (plan, rakurz, smer gibanja kamere ipd.)
 • predstavi načine zagotavljanja kakovosti opravljene naloge/dela
 • utemelji tehnično dokumentacijo
 • predstavi način in pomen zagotavljanja kakovosti in uspešnosti lastnega dela in dela skupine
pripravi, izriše in oblikuje pri animaciji gibljivih slik
 • pripravi, izriše in oblikuje 3D-objekte in optimizira 3D-geometrijo, 2D- predmete/like/ozadja, fizične predmete/like/lutke/scenografijo  
 • analizira likovno zasnovo likov/predmetov in ozadij  
 • razume osnove modeliranja, risanja, kiparjenja
 • razume osnove projektiranja
 • razume osnove geometrije
Priprava, izris in oblikovanje za izbrano zvrst animacije:

 • predstavi načrtovanje, pripravo in kontroliranje postopka/ov dela
 • utemelji izris, oblikovanje in proces izdelave objektov/predmetov/likov/ozadji/lutk/scenografije
 • predstavi osnove modeliranja, risanja, kiparjenja
 • opiše osnove projektiranja
 • opiše osnove geometrije
 • predstavi načine in pomen komuniciranja s sodelavci, z naročniki in s poslovnimi partnerji
 • predstavi uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • predstavi tehnično dokumentacijo
predlaga in nanaša teksture, pripravlja ustrezne materiale, izbira in uporablja barve za like ter izdeluje lasulje in kostume
 • ovrednoti izbiro najprimernejše tehnike glede na zadani cilj
 • uporablja različne tehnike generiranja, risanja in optičnega zajemanja tekstur (fotografiranje, skeniranje ...)  
 • uporablja primerne teksture za namene spreminjanja lastnosti materialov
 • analizira barvne informacije in primerno obdela teksture v 2D-programih
 • razume postopke teksturiranja v 2D-, 3D- programih ter fizičnega izdelovanja lutk
 • analizira barvne palete prostora
 • analizira lastnosti materialov, ki jih želi poustvariti v računalniškem programu  
 • ovrednoti izbiro primernih materialov
Nanašanje tekstur, izbire in uporabe materiala, barv ter izdelovanje likov/predmetov/objektov za izbrano zvrst animacije:

 • predstavi načrtovanje, pripravo in kontroliranje postopka/ov dela
 • predstavi izbiro najprimernejše tehnike nanašanja tekstur
 • predstavi vsaj eno tehniko računalniškega generiranja, risanja ali optičnega zajemanja tekstur (fotografiranje, skeniranje ...)
 • opiše potek izdelave, obdelave ali zajema teksture
 • opiše način uporabe teksture za namene spreminjanja lastnosti materialov
 • razloži uporabo primerne teksture za namene spreminjanja lastnosti materialov
 • pojasni postopke teksturiranja
 • analizira barvne palete prostora
 • pojasni lastnosti in izbiro primernih materialov, ki jih želi poustvariti
 • predstavi fizično izdelavo lutk (kostumi, lasulje)
 • pojasni načine in pomen komuniciranja in timskega dela s sodelavci, z naročniki in s poslovnimi partnerji
 • predstavi pomen uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • predstavi pomen in načine spremljanja razvoja svoje  stroke
 • predstavi pomen varovanja zdravja in okolja ter delovanja po načelih trajnostnega razvoja
 • predstavi tehnično dokumentacijo
izdela skeletno konstrukcijo za lik/predmet/objekt
 • uporablja skelet (angl. rig) za 2D-, 3D- računalniško animacijo ter skelet za lutko
 • uporablja informacije na geometriji za urejanje jakosti deformacij (angl. skinning, weighting)
 • uporablja skelet znotraj dane geometrije in razume hierarhična razmerja skeletnega sistema  
 • izvaja primeren sistem kontrolnih objektov za animatorja in jih funkcionalno povezuje s sistemom kosti
 • razume tehnike gibanja teles
 • vrednoti primernost skeletne konstrukcije za želeno gibanje
Izdelava skeletne konstrukcije za lik/predmet/objekt za izbrano zvrst animacije:

 • predstavi načrtovanje, pripravo in kontroliranje postopka/ov dela
 • predstavi postopek izdelave skeletne konstrukcije za lik/predmet/objekt
 • utemelji pomen in izdelavo skeletne konstrukcije in njihovo hierarhično razmerje
 • pojasni vlogo tehnike gibanja teles
 • predlaga primernost skeletne konstrukcije za želeno gibanje
 • predstavi pomen varovanja zdravja in okolja ter delovanja po načelih trajnostnega razvoja
 • predstavi način in pomen zagotavljanja kakovosti in uspešnosti lastnega dela in dela skupine
izvaja osvetljevanje, upodablja in sestavlja slikovne elemente
 • razume osnove optike
 • pozna osnove likovne teorije (barvna teorija, kompozicija),  
 • razume osnove digitalne fotografije
 • pripravi 2D-ozadje, 3D-prostor, fizično scenografijo
 • optimizira proces upodabljanja (ang. rendering)
 • vrednoti izbiro primerno upodobljenih plasti (angl. render layer), izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in barvno globino (8 bit, 16 bit ...)
 • razume uporabo sestavnih slikovnih informacij (angl. render passes)
 • razume uporabo upodobljenih plasti v postopkih sestavljanja slikovnih elementov (angl. render layers)
 • sestavlja slikovne elemente (angl. compositing)  
Osvetljevanje, upodabljanja in sestavljanja slikovnih elementov za izbrano zvrst animacije:

 • predstavi osnove likovne teorije (barvna teorija, kompozicija),
 • predstavi in utemelji izbiro nastavitve fotoaparata za digitalne fotografije (optika, osvetlitev, nastavljanje fokusa, zaslonka, čas zaklopa, polje ostrine, ISO …)
 • pojasni, kako pripravi ozadje/prostor/fizično scenografijo
 • opiše postopek optimizacije procesa upodabljanja (ang. "rendering")
 • pojasni izbiro primernih upodobljenih plasti (angl. "render layer"),
 • vrednoti izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in barvno globino (8 bit, 16 bit ...)
 • vrednoti izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in bitnih globin (8 bit, 16 bit ...)
 • razloži smiselnost uporabe sestavnih slikovnih informacij (ang. "render passes")
 • razloži postopek sestavljanja slikovnih elementov (angl. "compositing")
 • spremlja razvoj sodobne IKT-tehnologije na področju oblikovanja animacije
 • predstavi način in pomen zagotavljanja kakovosti in uspešnosti lastnega dela in dela skupine
avtomatizira postopke dela
 • razume optimizacijo delovnih procesov  
 • prebere kode in avtomatizira postopke dela
 • pozna osnove vsaj enega programskega jezika
Uporaba avtomatizacije postopkov dela za izbrano zvrst animacije:

 • opiše postopek optimizacije delovnih procesov
 • pojasni vlogo in uporabo programske kode in avtomatizacije postopkov dela
 • opiše razloge za izbrano pot do rešitve:  izbiro uporabe vsaj enega programskega jezika (PYTHON, Nuke, A. Photoshop – Action …)
 • pojasni načine komuniciranja s sodelavci, z naročniki in s poslovnimi partnerji
 • predstavi načine in pomen timskega dela pri svojem delu
 • spremlja razvoj sodobne IKT-tehnologije na področju oblikovanja animacije
 • predstavi način in pomen zagotavljanja kakovosti in uspešnosti lastnega dela in dela skupine
izvaja postprodukcijo slike in zvoka
 • izvede montažo gibljivih slik
 • oblikuje grafično podobo in opremo gibljivih slik (začetna in odjavna špica, telop ...)
 • izvede barvno korekcijo
 • izvede osnovno montažo zvoka (zvočni učinki …)
 • uporabi standardiziran format datotek za shranjevanje končnega izdelka in končno vizualizacijo
Izvedba postprodukcije slike in zvoka za izbrano zvrst animacije:

 • opiše postopek izdelave montaže gibljivih slik
 • predstavi oblikovno in grafično podobo ter opremo gibljivih slik (začetna in odjavna špica, telop ...)
 • opiše pomen izvedene barvne korekcije
 • predstavi načine uporabe in montaže zvoka (zvočni učinki …)
 • predstavi razloge za izbiro standardnih formatov datotek za shranjevanje končnega izdelka in končno vizualizacijo
 • zagotavlja kakovost opravljene postprodukcije
 • pojasni pomen varovanja zdravja in okolja ter delovanja po načelih trajnostnega razvoja
 • predstavi način in pomen zagotavljanja kakovosti in uspešnosti lastnega dela in dela skupine

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
DRUGO
 • Animation World Network: http://www.awn.com/
 • Becker, Alan (2015). 12 Principles of Animation. Splet pridobljeno 17. 1. 2022
 • Blair, P. (1994). Carton Animation. California: Walter Foster Publishing, INC.
 • https://www.youtube.com/user/AlanBeckerTutorials
 • Dovniković, B. (2007). Šola risanega filma. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2. koluta in  društvo za širjenje filmske kulture KINO.
 • Gasek, Tom: Frame-by-Frame Stop Motion, Focal Press, 2011.
 • Johnston, O., Thomas, F. (1981). The Illusion of Life: Disney Animation.
 • Laybourne, Kit: The Animation Book, Crown Publications, 1998.
 • McCloud, S. (2010). Kako nastane strip : pripovedne skrivnosti stripa,  mange in risanega romana. Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2. koluta in  društvo za širjenje filmske kulture KINO.
 • OBE, John Halas, Whitaker Harold: Timing for Animation, Second Edition, Focal Press, 2009.
 • Peguet, J. (2021). Skrivnosti animatorja: učbenik za modula medijsko oblikovanje in animacija v ravnini in prostoru v programu medijski tehnik  – 1. izd., 1. natis – Podsmreka : Pipinova knjiga, 2021.
 • Sullivan Karen, Schumer, Gary: Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories, Focal Press, 2008.
 • Shaw, S. (2004). Stop Motion Craft Skills for Model Animation. USA: Elsevier, Focal Press 2008.
 • Williams, R. (2009). The Animator's Survival Kit. London: Bloomsbury House.
 • White, T. (2009). How to make animated films. USA: Elsevier.
 • Wright, Jean Ann: Animation Writing and Development, Focal Press 2005.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Kolja Saksida, ZVVIKS, Zavod za film in avdiovizualno produkcijo, Ljubljana
 • Jure Vizjak, Invida, internet video agencija, d.o.o., Škofja Loka
 • Sergej Žlahtič, TRONOG, vizualne rešitve, d.o.o., Ljubljana
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.