Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka pri animaciji gibljivih slik

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

3D-oblikovalec in animator / 3D-oblikovalka in animatorka (72721050)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka pri animaciji gibljivih slik (35753570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati svoje delo ter upoštevati načela timskega dela
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela in dela skupine v delovnem okolju skladno s standardi na področju razvoja oblikovanja pri animaciji gibljivih slik
 • komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ter naročniki in uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporabljati računalniška orodja ter spremljati razvoj novih programskih orodij na področju animacije gibljivih slik  
 • spremljati razvoj stroke in trende na področju oblikovanja in izdelave sestavnih gradnikov, potrebnih za animacije gibljivih slik
 • oblikovati, like, predmete in ozadja
 • izdelati skeletno konstrukcijo
 • izvajati digitalno in analogno osvetljevanje
 • urejati in sestavljati slikovne elemente
 • izvajati postprodukcijo slike in zvoka
 • varovati zdravje in okolje ter delovati v skladu s trajnostnim razvojem družbe

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira lastno delo in deluje v timu

 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • upošteva načela timskega dela
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde, sodeluje pri pripravi načrta celotne produkcije, načrtuje izvajanje posebnih efektov
 • upošteva tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološke opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas in sredstva za izvedbo projekta, sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, upošteva predpise o avtorskih pravicah
Priprava dela oz. delovnega mesta Izbere in pripravi referenčni material
 • uporabi strokovno literaturo, knjige, revije, filme
 • poišče reference na spletu
 • zbere in posname digitalni foto- in videomaterial, vodi in uporablja lastni arhiv
 • uporablja spletne iskalnike in iskanje materiala po katalogih, uporablja strojno in programsko opremo za digitalno fotografijo in video
 • uporablja računalnik in programska orodja za različne zvrsti animacije: tradicionalna risana animacija, stop animacija, računalniška animacija
 • ter uporablja strojno in programsko opremo za arhiviranje
Operativna dela izdela likovno zasnovo likov/ozadij in nariše zgodboris
 • izdela likovno zasnovo likov/predmetov/ozadij
 • izdela zgodboris
 • razume osnove filmskega jezika in izrezov (filmskih planov)
pripravi, izriše in oblikuje pri animaciji gibljivih slik
 • pripravi, izriše in oblikuje 3D-objekte in optimizira 3D-geometrijo, 2D- predmete/like/ozadja, fizične predmete/like/lutke/scenografijo  
 • analizira likovno zasnovo likov/predmetov in ozadij  
 • razume osnove modeliranja, risanja, kiparjenja
 • razume osnove projektiranja
 • razume osnove geometrije
predlaga in nanaša teksture, pripravlja ustrezne materiale, izbira in uporablja barve za like ter izdeluje lasulje in kostume
 • ovrednoti izbiro najprimernejše tehnike glede na zadani cilj
 • uporablja različne tehnike generiranja, risanja in optičnega zajemanja tekstur (fotografiranje, skeniranje ...)  
 • uporablja primerne teksture za namene spreminjanja lastnosti materialov
 • analizira barvne informacije in primerno obdela teksture v 2D-programih
 • razume postopke teksturiranja v 2D-, 3D- programih ter fizičnega izdelovanja lutk
 • analizira barvne palete prostora
 • analizira lastnosti materialov, ki jih želi poustvariti v računalniškem programu  
 • ovrednoti izbiro primernih materialov
izdela skeletno konstrukcijo za lik/predmet/objekt
 • uporablja skelet (angl. rig) za 2D-, 3D- računalniško animacijo ter skelet za lutko
 • uporablja informacije na geometriji za urejanje jakosti deformacij (angl. skinning, weighting)
 • uporablja skelet znotraj dane geometrije in razume hierarhična razmerja skeletnega sistema  
 • izvaja primeren sistem kontrolnih objektov za animatorja in jih funkcionalno povezuje s sistemom kosti
 • razume tehnike gibanja teles
 • vrednoti primernost skeletne konstrukcije za želeno gibanje
izvaja osvetljevanje, upodablja in sestavlja slikovne elemente
 • razume osnove optike
 • pozna osnove likovne teorije (barvna teorija, kompozicija),  
 • razume osnove digitalne fotografije
 • pripravi 2D-ozadje, 3D-prostor, fizično scenografijo
 • optimizira proces upodabljanja (ang. rendering)
 • vrednoti izbiro primerno upodobljenih plasti (angl. render layer), izbiro primernih slikovnih formatov (exr., png, Targa) in barvno globino (8 bit, 16 bit ...)
 • razume uporabo sestavnih slikovnih informacij (angl. render passes)
 • razume uporabo upodobljenih plasti v postopkih sestavljanja slikovnih elementov (angl. render layers)
 • sestavlja slikovne elemente (angl. compositing)  
avtomatizira postopke dela
 • razume optimizacijo delovnih procesov  
 • prebere kode in avtomatizira postopke dela
 • pozna osnove vsaj enega programskega jezika
izvaja postprodukcijo slike in zvoka
 • izvede montažo gibljivih slik
 • oblikuje grafično podobo in opremo gibljivih slik (začetna in odjavna špica, telop ...)
 • izvede barvno korekcijo
 • izvede osnovno montažo zvoka (zvočni učinki …)
 • uporabi standardiziran format datotek za shranjevanje končnega izdelka in končno vizualizacijo
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • pripravlja poročila o svojem delu in delu tima
 • ureja računalniške baze podatkov o projektni tehnični dokumentaciji
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje podatkov o projektu)
 • pripravlja poslovne dopise
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izvedbe dela
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s standardi kakovosti in predpisano zakonodajo
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • skrbi za varnostne kopije podatkov
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti
 • varuje poslovne skrivnosti naročnika in posredniške organizacije, upošteva kodeks dobrih poslovnih običajev sodelujočih subjektov, obvlada delo z računalnikom in s programskimi orodji za 3D-modeliranje in animacijo
Vzdrževanje in popravila skrbi za vzdrževanje opreme
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev v delovnem procesu
 • pravilno uporablja naprave in skrbi za stalno vzdrževanje, oceni naravo napake ali poškodbe na opremi
 • obvešča ustrezno vzdrževalno službo o večjih napakah na uporabljeni opremi
 • razume zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške opreme, razume pomen rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji

 • komunicira z vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, povezanimi v delovnem procesu
 • sprejema informacije od vodje ali od sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku, (aktivno) uporablja elektronsko pošto in svetovni splet, uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira s predstavniki naročnikov o tehnološkem usklajevanju in storitvenih časovnih rokih
 • komunicira s predstavniki zunanjih sodelavcev in izvajalcev, ravna skladno s poslovnim bontonom
 • upošteva načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • zagotavlja, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostna zaščitna oprema
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Kolja Saksida, ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo, Ljubljana
 • Jure Vizjak, Invida, internet video agencija, d.o.o., Škofja Loka
 • Sergej Žlahtič, TRONOG, vizualne rešitve, d.o.o., Ljubljana
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.