Katalog

Naziv:

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (62300022)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (3540122011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Gozdarski sekač/gozdarska sekačica 35401220 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež %

1. načrtovanje

Priprava načrta storitve

15

Izbor ustrezne opreme

 

2. izvedba

Priprava na delo

(upošteva se osebna urejenost, ustrezna osebna varovalna oprema, priprava prostora, strojev, opreme, orodja …)

55

Racionalnost in pravilna uporaba orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

Upoštevanje predpisov iz varnosti in varovanja zdravja pri delu,  predpisov varstva okolja in gozdarskih predpisov

Kakovost storitve

(natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve ...)

3. zagovor

Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

30

Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

SKUPAJ

100

 

Izločilna merila

 • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
 • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

-Ustrezne profesionalne motorne žage

 • prenosni motorni vitel
 • model ali shematski prikaz prereza motorne žage

-Ročno orodje:

 • klini za naganjanje drevesa
 • hidravlični klin za naganjanje drevesa
 • sekira
 • obračalnik
 • naganjalni vzvod
 • posoda za gorivo in mazivo
 • cepin
 • žični nateg
 • odpiralni škripec
 • sidrni pas
 • sekaški meter
 • ponjava za sproščanje obviselih dreves
 • komplet za vzdrževanje motorne žage: pile za brušenje motorne žage, kombinirani ključ, regulacijski izvijač, mazilo za vodilno kolesce na letvi
 • opozorilni znaki za nevarnost označitev delovišča ob prometnicah

-Prostor:

 • ustrezno opremljen delovni prostor za pripravo strojev in delovne opreme

-Objekti:

 • poligon za usposabljanje in preverjanje znanja
 • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja

Vozila:

 • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov

-Osebna varovalna oprema:

 • varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih
 • varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih
 • varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih
 • varovalne rokavice
 • komplet opreme za prvo pomoč

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
 • en član srednjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja gozdarstva.

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • poišče izbrano drevo za posek ter ugotovi sestojne razmere in značilnosti drevesa
 • ustrezno zavaruje delovišče
 • izbere smer in način poseka
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način poseka
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer poseka
 • očisti okolico drevesa v smeri predvidenega padca drevesa ter umika
Izvede pripravljalna dela za podiranje drevesa:

 • poišče drevo za posek
 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • določi težišče drevesa
 • določi smer spravila lesa
 • ugotovi prisotnost mlajših razvojnih faz ter objektov v gozdu
 • določi smer podiranja drevesa ter smer umika
 • oceni potencialne nevarnosti pri podiranju drevesa
 • preveri zdravstveno stanje drevesa
 • izvede čiščenje okolice drevesa, čiščenje smeri umika in po potrebi smeri padca drevesa
izvede posek drevesa
 • izbere pravilno tehniko poseka drevesa
 • obdela korenovec
 • izdela zasek na ustrezni višini
 • izvede podžagovanje drevesa
 • vstavi kline in nagiblje drevo
 • oblikuje ščetino
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa v varno smer
 • pozna pravila za varen umik ob padcu drevesa
 • sprosti obviselo drevo na dovoljen in varen način
 • pozna tehnike poseka in sproščanja dreves
 • upošteva dejavnike, ki vplivajo na tehniko poseka drevesa
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
 • obvlada in izbere pravilne reze glede na delovno operacijo
Drevo podre:

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja
 • izdela zasek
 • preveri smer podiranja
 • opozori na nevarnost podiranja drevesa
 • izdela plitke stranske reze pod zasekom po potrebi (iglavci)
 • izvede podžagovanje drevesa
 • oblikuje ščetino
 • izvede klinjenje drevesa
 • opozarja na nevarnost padanja drevesa
 • umakne se v varno območje

Sprosti obviselo drevo:

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izbere tehniko sproščanja obviselega drevesa ter po potrebi izdela skico sproščanja obviselega drevesa
 • prežaga ščetino/ustvari vrtišče, če je potrebno
 • opozarja na nevarnost padanja drevesa
 • drevo sprosti
 • umakne se v varno območje
izdela posekano drevo
 • obdela koreničnik
 • oklesti posekano drevo s primerno tehniko
 • kroji in prežaga deblo na sortimente
 • pozna tehnike za varno kleščenje dreves
 • pozna načine krojenja okroglega lesa
Podrto drevo oklesti

 • izbere orodje in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • obdela koreničnik
 • odreže ostanke ščetine
 • izbere ustrezno tehniko kleščenja glede na drevesno vrsto in debelino vej
 • preveri stabilnost drevesa pred začetkom kleščenja
 • drevo oklesti

Razžaga deblo na gozdne lesne sortimente

 • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega iz debla kroji gozdne lesne sortimente
 • določi in označi mesta prereza debla na gozdne lesne sortimente
 • preveri dolžine, premer in napake na gozdnih lesnih sortimentih glede na klasifikacijske razrede za razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov
 • izbere tehniko prežagovanja glede na napetost lesnih vlaken ter po potrebi izdela skico prežagovanja
 • izvede prežagovanje debla na gozdne lesne sortimente

uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • poseka pri sečnji in spravilu, močneje poškodovana drevesa
 • razžaga veje in vrhače iglavcev ter jih zloži na kupe tako, da pokrivajo svoje debelejše konce
 • razžaga debelejše veje listavcev in jih razprostre po gozdnih tleh ob redčenju ali panjevski sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja ob pomladitveni sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da je površina, kjer so prisotni sečni ostanki, primerna za umetno obnovo
 • odpravi poškodbe po sečnji na gozdnih prometnicah z namenom preprečitve erozije
 • odstrani sečne ostanke iz strug potokov in hudournikov
 • odstrani sečne ostanke z gozdnih prometnic in spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov
 • odstrani vse nelesne odpadke, ki so nastali pri opravljanju del
 • oceni stopnjo poškodovanosti zaradi sečnje in spravila poškodovanih dreves
 • pozna pravila za ureditev sečišča
Uredi sečišče:

 • upošteva delovni nalog, na podlagi katerega izdela gozdni red
 • izbere orodja in pripomočke
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • določi mesta kupov vej in sečnih ostankov glede na vrsto sečnje
 • razžaga veje in vrhače iglavcev in jih zloži na kupe
 • razžaga debelejše veje listavcev in jih razprostre po gozdnih tleh
 • delovne stroje in orodja uporablja po navodilih in skladno s predpisi
 • sanira gozdna tla, struge potokov in hudournikov
 • odstrani sečne ostanke z gozdne prometnice in s spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč ter z zunanjih gozdnih robov
 • s sečišča odstrani vse nelesne odpadke, ki so nastali pri opravljanju del


opravlja dela v posebnih razmerah
 • oceni stopnjo nevarnosti dela in temu primerno zavaruje delovišče
 • izvede sečnjo suhih in gnilih dreves
 • izvede sečnjo poškodovanih dreves zaradi podlubnikov
 • izvede sečnjo dreves v šopih
 • izvede sečnjo ob infrastrukturnih ter drugih objektih
 • oceni stopnjo poškodovanosti dreves
 • izbere ustrezno tehniko poseka v posebnih razmerah in primerna delovna sredstva ter varovalno opremo
 • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih delovišč
Opravi dela v posebnih razmerah po izboru komisije:

 • izbere orodje in pripomočke za delo v posebnih razmerah
 • uporabi osebno varovalno  opremo
 • izbere tehniko podiranja ter izdela skico podiranja suhega drevesa
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju suhega drevesa
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja gnilega drevesa
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju gnilega drevesa
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja zaradi podlubnikov poškodovanega drevesa
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju zaradi podlubnikov poškodovanega drevesa
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja dreves v šopu
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves v šopu
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi  izdela skico podiranja drevesa ob infrastrukturnih ter drugih objektih
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju drevesa ob infrastrukturnih ter drugih objektih
opravlja dela v izrednih razmerah
 • izvede sečnjo v snegolomu, vetrolomu ali žledolomu
 • izvede sečnjo pri sanaciji plazov in usadov
 • izvede sečnjo na požarišču in pogorišču
 • oceni stopnjo poškodovanosti drevesa
 • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
 • izbere ustrezno tehniko poseka v konkretnih izrednih razmerah in primerna delovna sredstva ter osebno varovalno opremo
Opravi dela v izrednih razmerah po izboru komisije:

 • izbere orodje in pripomočke za delo v izrednih razmerah
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja dreves, poškodovanih v snegolomu
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves, poškodovanih v snegolomu
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja dreves, poškodovanih v vetrolomu
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves, poškodovanih v vetrolomu
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja dreves, poškodovanih v žledolomu
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves, poškodovanih v žledolomu
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja dreves pri sanaciji plazov in usadov
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves pri sanaciji plazov in usadov
 • izbere tehniko podiranja ter po potrebi izdela skico podiranja dreves na požarišču in pogorišču
 • predstavi in izvede ustrezno tehniko dela z motorno žago pri podiranju dreves na požarišču in pogorišču

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ude, J.  (1987). Podiranje in obdelava lesa, Kmečki glas, Ljubljana..
 • Medved, M., Košir, B. (1995). Varno delo pri sečnji, Ljubljana.
 • Žigon P. (1997). Delo v nevarnih razmerah, Logatec.
 • Bajc, S. (2005). Tehnika dela z motorno žago, DZS, Ljubljana.
 • Bajc, S. (2005). Ročno orodje in vzdrževanje motorne žage, DZS, Ljubljana.
 • Bajc, S. (2006). Krojenje lesa, DZS, Ljubljana.
 • Primeri vprašanj za zagovor nalog pri NPK SEKAČ, Ljubljana, 2015, http://www.ric.si/kvalifikacije/certifikat/primeri_vprasanj/

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Andrej Andoljšek, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Ljubljana
 • Igor Kotnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Egon Rebec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Nova Gorica
 • Sebastijan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinatorica pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Barbara Kunčič, CPI

 • 14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Dušan Gradišar, Gozd, d. d.
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Tomaž Remic, MKGP
 • dr. Nike Krajnc, GIS
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Janko Kerneža, Sindikat gozdarstva Slovenije
 • Jaka Klun, GIS
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.