Poklicni standard

Naziv:

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (62300021)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (35401220)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. organizirati in izvajati delo ter nadzirati delo znotraj skupine v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela v gozdarstvu
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom
 3. pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 4. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 5. uporabljati potrebno sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju gozdarstva
 6. izvesti pripravljalna dela na delovnih sredstvih in delovišču
 7. izvesti posek drevesa
 8. izdelati posekano drevo
 9. urediti delovišče in izvajati gozdni red
 10. opravljati dela v posebnih in izrednih razmerah

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • organizira si lastno delo in delo drugih v delovni skupini
 • organizira lastni prevoz ter prevoz sredstev na delovišče
 • seznani se z dotedanjim potekom dela na delovišču
 • seznani se z nalogami na delovišču in v sečno-spravilnih enotah (SSE) s pomočjo delovnega naloga, gozdnogojitvenega načrta oziroma in pogodbe
 • opravi ogled delovišča ali SSE ter ugotovi lokacijo podzemne in nadzemne infrastrukture, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • ugotovi lokacije stavb in inženirskih objektov ter drugih komunikacij, ki so na delovišču ali v njegovi bližini
 • preveri terenske in vremenske pogoje dela
 • bere gozdarske karte
 • pozna osnove orientacije na terenu
 • pozna osnove normiranja del v gozdarstvu
 • pozna osnove splošnokoristnih funkcij gozda
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje, orodja in materiale za delo
 • izbere ustrezna delovna sredstva, orodja in pripomočke glede na naravo dela
 • pregleda delovišče, ugotovi njegove značilnosti ob upoštevanju ureditvenih ali parcelnih mej
 • preveri stanje delovnih sredstev, pripomočkov in osebne varovalne opreme
 • preveri ustreznost in količino goriva ter maziva v ročnih prenosnih strojih
 • pripravi delovne pripomočke
 • pozna normative o tehnični brezhibnosti strojev
 • obvlada tehniko dela z izbranimi delovnimi sredstvi, opremo in s pripomočki

Operativna dela izvede pripravljalna dela za sečnjo
 • poišče izbrano drevo za posek ter ugotovi sestojne razmere in značilnosti drevesa
 • ustrezno zavaruje delovišče
 • izbere smer in način poseka
 • oceni potencialno nevarne situacije glede na smer in način poseka
 • oceni dejavnike, ki vplivajo na smer poseka
 • očisti okolico drevesa v smeri predvidenega padca drevesa ter umika
izvede posek drevesa
 • izbere pravilno tehniko poseka drevesa
 • obdela korenovec
 • izdela zasek na ustrezni višini
 • izvede podžagovanje drevesa
 • vstavi kline in nagiblje drevo
 • oblikuje ščetino
 • opozori na padec drevesa
 • umakne se ob padcu drevesa v varno smer
 • pozna pravila za varen umik ob padcu drevesa
 • sprosti obviselo drevo na dovoljen in varen način
 • pozna tehnike poseka in sproščanja dreves
 • upošteva dejavnike, ki vplivajo na tehniko poseka drevesa
 • pozna tehnike dela z ročnimi prenosnimi stroji
 • obvlada in izbere pravilne reze glede na delovno operacijo
izdela posekano drevo
 • obdela koreničnik
 • oklesti posekano drevo s primerno tehniko
 • kroji in prežaga deblo na sortimente
 • pozna tehnike za varno kleščenje dreves
 • pozna načine krojenja okroglega lesa
uredi delovišče in izvaja gozdni red
 • poseka pri sečnji in spravilu, močneje poškodovana drevesa
 • razžaga veje in vrhače iglavcev ter jih zloži na kupe tako, da pokrivajo svoje debelejše konce
 • razžaga debelejše veje listavcev in jih razprostre po gozdnih tleh ob redčenju ali panjevski sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da ne ovirajo razvoja mladja ob pomladitveni sečnji
 • zloži sečne ostanke tako, da je površina, kjer so prisotni sečni ostanki, primerna za umetno obnovo
 • odpravi poškodbe po sečnji na gozdnih prometnicah z namenom preprečitve erozije
 • odstrani sečne ostanke iz strug potokov in hudournikov
 • odstrani sečne ostanke z gozdnih prometnic in spravilnih poti, z mejnikov, iz kaluž, s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov
 • odstrani vse nelesne odpadke, ki so nastali pri opravljanju del
 • oceni stopnjo poškodovanosti zaradi sečnje in spravila poškodovanih dreves
 • pozna pravila za ureditev sečišča
opravlja dela v posebnih razmerah
 • oceni stopnjo nevarnosti dela in temu primerno zavaruje delovišče
 • izvede sečnjo suhih in gnilih dreves
 • izvede sečnjo poškodovanih dreves zaradi podlubnikov
 • izvede sečnjo dreves v šopih
 • izvede sečnjo ob infrastrukturnih ter drugih objektih
 • oceni stopnjo poškodovanosti dreves
 • izbere ustrezno tehniko poseka v posebnih razmerah in primerna delovna sredstva ter varovalno opremo
 • pozna potencialne nevarnosti pri delu v posebnih razmerah in načine zavarovanja tovrstnih delovišč
opravlja dela v izrednih razmerah
 • izvede sečnjo v snegolomu, vetrolomu ali žledolomu
 • izvede sečnjo pri sanaciji plazov in usadov
 • izvede sečnjo na požarišču in pogorišču
 • oceni stopnjo poškodovanosti drevesa
 • obvlada tehniko dela v izrednih razmerah
 • izbere ustrezno tehniko poseka v konkretnih izrednih razmerah in primerna delovna sredstva ter osebno varovalno opremo
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolni evidenčni list o količini in vrsti opravljenega dela
 • vodi evidenco o porabi goriva in maziva ter osebne varovalne opreme
Komercialna dela izvede nakup sredstev za delo in spremlja ekonomičnost dela
 • nabavi stroje in delovno opremo ter osebno varovalno opremo
 • nabavi gorivo in mazivo
 • nabavi material za vzdrževanje delovnih sredstev in pripomočkov
 • spremlja ekonomičnost opravljenega dela
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna dokumentacijo, povezano s storitvami gozdarskega sekača
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • se seznani z izjavo o varnosti in oceno tveganja

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • dnevno spremlja in preverja opravljeno delo
 • izvede gozdni red skladno z delovnim nalogom, s sečno-spravilnim načrtom, z gozdnogojitvenim načrtom ali ustnimi navodili
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela, zlasti pravilnost postopkov varnega poseka dreves in kleščenja vej
 • gospodarno ravna z materiali in opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
 • pozna standarde kakovosti v gozdarstvu
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti
Vzdrževanje in popravila opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovnih sredstev
 • opravi dnevni pregled in tekoče vzdrževanje delovnih sredstev po proizvajalčevih  navodilih
 • opravi manjša popravila na terenu v okviru pooblastil in zmožnosti
 • poskrbi za popravilo pri pooblaščenem serviserju ob večjih okvarah ali poškodbah sredstev za delo
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje delovnih sredstev
Komunikacija komunicira z deležniki v gozdnem prostoru
 • sporazumeva se s sodelavci s kretnjami ali z govorno komunikacijo zaradi zagotavljanja varnosti pri delu
 • komunicira s predstavniki strokovnih institucij
 • obvešča nadrejene oz. naročnike del o vseh, za njegovo delo ali stanje gozda, pomembnih spremembah na delovišču in na poti na delovišče
 • izbira primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • ustrezno in pravočasno opozori sodelavce na nevarnosti
 • opozarja obiskovalce gozda na nevarnost gibanja po delovišču
 • po potrebi razlaga namen svojega dela s strokovnimi argumenti
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovišču
 • varuje lastno zdravje in zdravje sodelavcev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter pravili o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu z gozdarskimi delovnimi sredstvi in s pripomočki
 • upošteva varnostne standarde pri delu s stroji
 • uporablja ustrezno osebno varovalno opremo in opozarja nadrejene o pomanjkljivostih/neprimernosti le-te
 • sodelavce in nadrejene opozarja na neposredne nevarnosti na delovišču
 • prepozna in opozori sodelavce in nadrejene o skorajšnjih nezgodnih dogodkih z namenom preventivnega ukrepanja
varuje okolje
 • odgovorno ravna v odnosu do okolja in narave
 • dela opravlja skladno s predpisi o gozdovih, ohranjanju narave in varovanju okolja
 • izvaja dela po načelih dobrega ravnanja v gozdni proizvodnji
 • izvaja dela skladno z omejitvami pri gospodarjenju zaradi ekoloških in socialnih funkcij gozda
 • uporablja okolju prijazna goriva in maziva
 • skladno s predpisanimi postopki ravna z okolju nevarnimi snovmi
 • pozna naravno in kulturno dediščino

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Zore, Gozdarstvo Grča
 • Franci Furlan, Gozdno gospodarstvo Postojna
 • Edo Goričan, Gozdno gospodarstvo Maribor
 • Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Tomaž Ščuka, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Egon Rebec, KGZ Nova Gorica
 • Andrej Andoljšek, KGZ Ljubljana
 • Leon Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Eva Čeč, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dušan Gradišar, Gozd, d. d.
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Tomaž Remic, MKGP
 • dr. Nike Krajnc, GIS
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Janko Kerneža, Sindikat gozdarstva Slovenije
 • Jaka Klun, GIS
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri reviziji poklicnega standarda  
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.