Katalog

Naziv:

Proizvajalec in manipulant/proizvajalka in manipulantka z biogorivi in biomazivi

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Proizvajalec in manipulant/proizvajalka in manipulantka z biogorivi in biomazivi (3520411011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Proizvajalec in manipulant/proizvajalka in manipulantka z biogorivi in biomazivi 35204110 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju dela z gorivi.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti, ki se nanašajo na vsebino poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti ter kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nikakršnih znanj in spretnosti izhajajoč iz poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

 Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

 

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata za delo (osebna varovalna oprema)

15

 

priprava ustreznih sredstev za delo (materialov, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)

 

pregled in razumevanje prejetih informacij, dokumentacije, zakonodaje

 

Izvedba naloge

pravilna izbira in izvedba delovnih postopkov

50

 

upoštevanje določenega zaporedja opravil

 

uporaba ustreznih sredstev za delo (materialov, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)

 

gospodarnost pri uporabi materialov, energije in časa

 

kakovost izvedbe naloge (doslednost, natančnost, strokovnost)

 

upoštevanje zakonodajnih in drugih predpisov, vezanih na izvajanje konkretne naloge

 

Dokumentacija

vsebinsko ustrezno izpolnjena delovna dokumentacija

15

 

jezikovna pravilnost

 

Zagovor

utemeljitev izbranega delovnega postopka in sredstev za delo

20

 

utemeljitev upoštevanih predpisov, vezanih na izvajanje konkretne naloge

 

­razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora storitve oziroma odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

 

Izločilna merila:
- Neuporaba osebne varovalne opreme,
- neupoštevanje pravil ravnanja z nevarnimi kemikalijami.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Organizacijska enota za proizvodnjo biogoriva/biomaziva oz. opremljen laboratorij, ki omogoča izvedbo procesa priprave biogoriva/biomaziva,
 • merilni inštrumenti (pH-meter, tehtnica, termometer …),
 • posode za pripravo biogoriv in biomaziv,
 • posode za skladiščenje biogoriv in biomaziv,
 • vhodne surovine,
 • prostor s tehnično opremo (računalnik z internetnim dostopom),
 • osebna varovalna oprema,
 • zbirka receptur za pripravo biogoriv in biomaziv.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • imata dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj v proizvodnji ali izobraževanju ali razvoju ali raziskavah na področju biogoriv/biomaziv in
 • en član z izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja biotehnike ali tehnike po klasifikaciji ARRS (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in pet let delovnih izkušenj na področju del z biogoriv/biomazivi.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
nadzoruje dotok vhodnih surovin glede na potek in ekonomiko celotnega delovnega procesa
 • pregleduje in nadzoruje vhodne surovine ter spremljajočo dokumentacijo pred začetkom  proizvodnega procesa
 • upošteva merila kakovosti ter trajnosti za vhodne surovine
 • obvlada različne vhodne surovine in njihove lastnosti
 • obvlada postopke manipulacije vhodnih surovin
Ugotavlja ustreznost parametrov vhodne surovine po izboru komisije ter ukrepa na podlagi analize podatkov:

 • uporabi osebno varovalno opremo
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • načrtuje delo
 • ugotovi ustreznost vhodnih surovin za proces izdelave biogoriv/biomaziv na podlagi prejetih podatkov ali analiz
 • pojasni pomen posameznih parametrov
 • preračuna in izbere tehnološko in ekonomsko najustreznejši proces glede na parametre vhodnih surovin oz. zavrne surovino
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • predstavi svojo odločitev argumentirano z upoštevanjem načel uspešne komunikacije

izvaja in nadzoruje proces proizvodnje biogoriva/biomaziva
 • izvaja in nadzoruje potek ekstrakcije semen oljnic (mehanska in kemična ekstrakcija oziroma drugi načini)
 • nadzoruje delovanje stiskalnic in po potrebi regulira proces
 • izvaja in nadzoruje potek proizvodnje biogoriv in biomaziv
 • kontrolira in analizira podatke vhodnih surovin ter zapisuje svoja opažanja
 • izvaja in nadzoruje proces čiščenja biogoriv in biomaziv (glede na vhodne surovine)
 • izmeri fizikalno-kemične parametre kakovosti biogoriv in biomaziv
 • upošteva merila kakovosti za aditive, biogoriva in biomaziva
 • obvlada posamezne faze in postopke procesa pridobivanja biogoriv in biomaziv
 • obvlada pravilno manipulacijo s semeni, olji, aditivi in drugimi komponentami, potrebnimi v proizvodnji biogoriv in biomaziv, razume kemično in fizikalno sestavo biogoriv in biomaziv
 • razume pomen in načine procesiranja biogoriv in biomaziv

Izvede proces proizvodnje biogoriva/biomaziva po izboru komisije:

 • uporabi osebno varovalno opremo
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • pregleda delovno dokumentacijo
 • preveri informacije o stanju naprav in opreme
 • načrtuje proizvodni proces z vmesnimi kontrolami na podlagi izbranega postopka
 • opiše glavne kontrolne točke proizvodnega procesa
 • navede nevarnosti in možne napake, ki ovirajo kakovost dela, in načine njihovega odpravljanja
 • izvede proces proizvodnje biogoriva/biomaziva
 • kontrolira in zagotavlja skladnost procesa proizvodnje biogoriva/biomaziva z izbrano odločitvijo
 • pojasni posamezne faze tehnološkega procesa
 • upošteva standarde kakovosti v postopku proizvodnje z biogorivi/ biomazivi skladno z zakonskimi predpisi in navodili
 • zagotavlja čistost in urejenost delovnega mesta, opreme in strojev
 • pojasni pomen rednega pregledovanja, čiščenja in vzdrževanja orodij, strojev in naprav skladno z dobaviteljevimi navodili opreme upošteva zahteve s področja požarne varnosti, zdravja pri delu, varstva okolja
 • pojasni tveganja s področja proizvodnega procesa, požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja
 • evidentira delovno dokumentacijo in pojasni njen pomen vodenja in arhiviranja
zagotavlja izpolnjevanje zahtev glede trajnostnih meril
 • izdaja sprejemna potrdila in izjave
 • sodeluje s kontrolnim laboratorijem (strokovna institucija)
 • svetuje strankam glede uporabe biogoriv/biomaziv
 • upošteva zakonodajo, vezano na trajnostna merila za goriva/maziva in stranske produkte nastale v proizvodnem procesu (obveznosti proizvajalca goriv in dobavitelja surovin)
Kontrolira in odpremi biogoriva/biomaziva in stranske produkte (po izboru komisije):

 • odvzame vzorec in ga ustrezno odpremi za nadaljnjo analizo
 • pojasni pomen parametrov analize, opravljene na vzorcu biogoriva/biomaziva
 • skladno z zakonodajo pripravi dokumentacijo za odpremo izdelka
 • pojasni pomen standardov kakovosti v postopku proizvodnje in manipulacije z biogorivi/biomazivi
 • utemelji pomen smotrne rabe stranskih produktov  v procesu krožnega toka materialov
 • uporablja strokovno terminologijo

V simulirani situaciji svetuje stranki glede biogoriv/biomaziv po izboru komisije:

 • načrtuje delo
 • prouči podatke o razpoložljivih izdelkih
 • z upoštevanjem načel uspešne komunikacije stranki svetuje glede izdelkov, njihovih lastnostih in uporabni vrednosti
skladišči biogoriva in biomaziva
 • izvaja in nadzoruje pravilno in varno skladiščenje biogoriv in biomaziv
 • obvlada pravilno manipulacijo s končnimi izdelki, biogorivi, biomazivi in odpadki
 • razume posledice neustreznih načinov skladiščenja biogoriv in biomaziv
Opiše vplive pogojev skladiščenja na kakovost končnega izdelka:

 • pojasni ustrezne pogoje skladiščenja biogoriva/biomaziva
 • pojasni posledice neustreznih pogojev skladiščenja biogoriva/biomaziva

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI

 • Energetski zakon
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav
 • Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

DRUGO

 • Jejčič, V. (2008). Decentralizirana proizvodnja rastlinskega olja za energetske in druge namene na kmetijah in drugih manjših obratih. Logatec, Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Jejčič, V. (2010). Rastlinsko olje za pogon vozil. Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Jejčič, V.: Revija Moj mali svet – uporabni vrt (11/17): Stiskalnice za olje, 1. del.
 • Jejčič, V.: Revija Moj mali svet – uporabni vrt (12/17): Stiskalnice za olje, 2. del.
 • Jejčič, V.: Revija Moj mali svet – ko odpade zadnji list uporabni vrt (10/20): Domače hladno stiskano olje.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • dr. Viktor Jejčič, Kmetijski Inštitut Slovenije, Ljubljana
 • Mihael Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Gregor Rožman, Nano coatex, d.o.o., Grosuplje
 • Anton Mihevc, Olma, d.o.o., Ljubljana
 • Mitja Udovč, Javno komunalno podjetje Sevnica, Sevnica
 • Uroš Habjan, Ministrstvo RS za infrastrukturo, Ljubljana
 • Sebastjan Zupanc, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Matevž Kramer, Konzorcij biotehniških šol
 • Marko Glušič, Konzorcij biotehniških šol

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.