Poklicni standard

Naziv:

Proizvajalec in manipulant/proizvajalka in manipulantka z biogorivi in biomazivi

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Proizvajalec/proizvajalka biodizla (85000080)

Klasius-P16:

Okoljevarstvena tehnologija (0712)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Proizvajalec in manipulant/proizvajalka in manipulantka z biogorivi in biomazivi (35204110)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:
 • načrtovati, organizirati in izvajati delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti
 • odgovorno in gospodarno ravnati z viri
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • nadzorovati dotok vhodne surovine glede na potek in ekonomiko celotnega delovnega procesa
 • izvajati in nadzorovati proces proizvodnje biogoriva/biomaziva
 • zagotavljati izpolnjevanje zahtev glede trajnostnih meril
 • skladiščiti biogoriva in biomaziva


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje delovne procese skladno s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi regulacijami
 • sodeluje pri sestavi terminskih delovnih programov in letnih delovnih načrtov
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira dela
 • pripravi individualni delovni načrt za posamezne faze procesa
 • načrtuje potek celotnega proizvodnega procesa biogoriv (biodizel 1. in 2. generacije, bioetanol, hidrogenirano rastlinsko olje, rastlinsko olje, biometanol …) in biomaziv (narejena so na osnovi bioloških surovin)
 • načrtuje proizvodne stroške
 • upošteva delovne procese, tehnološke standarde in certifikate ter zakonske podlage, vezane na strokovno področje
 • pozna faze in postopke delovnega procesa
 • razlikuje terminske in letne delovne programe

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu
 • pripravi potrebno delovno orodje, opremo in surovine za proizvodnjo biogoriv in biomaziv ter manipulacijo z njimi
 • pripravi in pregleda potrebno dokumentacijo
 • pripravi material, potreben za delo
 • pozna opremo, orodja, stroje in naprave za proizvodnjo in manipulacijo biogoriv in biomaziv
Operativna dela nadzoruje dotok vhodnih surovin glede na potek in ekonomiko celotnega delovnega procesa
 • pregleduje in nadzoruje vhodne surovine ter spremljajočo dokumentacijo pred začetkom  proizvodnega procesa
 • upošteva merila kakovosti ter trajnosti za vhodne surovine
 • obvlada različne vhodne surovine in njihove lastnosti
 • obvlada postopke manipulacije vhodnih surovin
izvaja in nadzoruje proces proizvodnje biogoriva/biomaziva
 • izvaja in nadzoruje potek ekstrakcije semen oljnic (mehanska in kemična ekstrakcija oziroma drugi načini)
 • nadzoruje delovanje stiskalnic in po potrebi regulira proces
 • izvaja in nadzoruje potek proizvodnje biogoriv in biomaziv
 • kontrolira in analizira podatke vhodnih surovin ter zapisuje svoja opažanja
 • izvaja in nadzoruje proces čiščenja biogoriv in biomaziv (glede na vhodne surovine)
 • izmeri fizikalno-kemične parametre kakovosti biogoriv in biomaziv
 • upošteva merila kakovosti za aditive, biogoriva in biomaziva
 • obvlada posamezne faze in postopke procesa pridobivanja biogoriv in biomaziv
 • obvlada pravilno manipulacijo s semeni, olji, aditivi in drugimi komponentami, potrebnimi v proizvodnji biogoriv in biomaziv, razume kemično in fizikalno sestavo biogoriv in biomaziv
 • razume pomen in načine procesiranja biogoriv in biomaziv

zagotavlja izpolnjevanje zahtev glede trajnostnih meril
 • izdaja sprejemna potrdila in izjave
 • sodeluje s kontrolnim laboratorijem (strokovna institucija)
 • svetuje strankam glede uporabe biogoriv/biomaziv
 • upošteva zakonodajo, vezano na trajnostna merila za goriva/maziva in stranske produkte nastale v proizvodnem procesu (obveznosti proizvajalca goriv in dobavitelja surovin)
skladišči biogoriva in biomaziva
 • izvaja in nadzoruje pravilno in varno skladiščenje biogoriv in biomaziv
 • obvlada pravilno manipulacijo s končnimi izdelki, biogorivi, biomazivi in odpadki
 • razume posledice neustreznih načinov skladiščenja biogoriv in biomaziv
Administrativna dela vodi evidenco o različnih delih, obdelavi surovin in procesih proizvodnje biogoriv in biomaziv
 • vodi evidenco o vzdrževanju strojev in naprav v procesu
 • vodi evidenco nakupa in porabe materialov
 • vodi evidenco o poteku delovnih procesov in opozarja na pomanjkljivosti
 • evidentira in sprotno dokumentira izvedene dejavnosti
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • uporablja osnovna programska orodja IKT
Komercialna dela trži storitve ter osnovne in stranske produkte v procesu zagotavljanja krožnega toka materialov
 • analizira trg dobaviteljev in sodeluje pri izboru najustreznejših partnerjev
 • zagotavlja storitev odkupa vhodnih surovin in prodaje produktov v procesu proizvodnje in manipulacije biogoriv in biomaziv ter stranskih surovin
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • razume elemente učinkovite rabe energije
 • razume ekonomske pojme podjetnosti, delovanja trga in finančnega poslovanja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja standarde kakovosti  v postopku pridobivanja biogoriv in biomaziv
 • nadzoruje potek delovnih procesov ter sodeluje s strokovnjaki
 • upošteva standarde kakovosti v postopku proizvodnje in manipulacije z biogorivi in biomazivi skladno z zakonskimi predpisi in navodili
 • zagotavlja in izvršuje faze delovnega procesa skladno s tehnološkimi postopki
 • spremlja rezultate dela, uresničevanja programov in načrtov ter predlaga ukrepe izboljšav
 • zagotavlja čistost in urejenost delovnega mesta
 • zagotavlja smotrno rabo stranskih produktov  v procesu krožnega toka materialov
 • upošteva področno zakonodajo
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in izvaja enostavnejša popravila orodij, strojev in naprav
 • pregleduje, čisti in vzdržuje orodja, stroje in naprave skladno z dobaviteljevimi navodili opreme
 • upošteva navodila uporabe in vzdrževanja opreme, orodij, strojev in naprav v delovnem procesu
 • obvlada digitalne tehnike za procesne potrebe
Komunikacija komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje strankam
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in strankami
 • deluje timsko
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • uporablja načela poslovne etike
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje

 • upošteva in izvaja predpise o požarni varnosti, varnosti in zdravju pri delu ter o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • dr. Viktor Jejčič, Kmetijski Inštitut Slovenije, Ljubljana
 • Mihael Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Gregor Rožman, Nano coatex, d.o.o., Grosuplje
 • Anton Mihevc, Olma, d.o.o., Ljubljana
 • Mitja Udovč, Javno komunalno podjetje Sevnica, Sevnica
 • Uroš Habjan, Ministrstvo RS za infrastrukturo, Ljubljana
 • Sebastjan Zupanc, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Matevž Kramer, Konzorcij biotehniških šol
 • Marko Glušič, Konzorcij biotehniških šol

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.