Katalog

Naziv:

Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, manjše javne zavode ipd.

Status:

Pretekli

Datum objave:

9.5.2008

Predhodniki:

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode 34400021

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode  3440.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode  3440.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo se lahko pridobi v programu višjega strokovnega izobraževanja ekonomist.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • upoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov
 • pravilno knjiženje poslovnih dogodkov in sestavo bilanc
 • razumevanje dokumentacije
 • spretnost komuniciranja
 • poznavanje etičnih načel in pravil računovodenja

Izločilna Merila

 • neupoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov
 • nepravilno knjiženje poslovnih dogodkov
 • nepravilna sestava bilanc

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
izvedba65
ustni zagovor35

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računovodske izračune in prikaze

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • učilnica
 • računalnik
 • programska oprema za knjiženje poslovnih dogodkov

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • en član mora imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri in 5 let delovnih izkušenj v stroki
 • dva člana morata imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri in 5 let delovnih izkušenj v stroki
 • člani komisije morajo dokazovati strokovno usposobljenost v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sestavlja različne računovodske predračune in obračune
 • vodi glavno knjigo ter usklajuje stanja glavne knjige z razčlenjevalnimi razvidi in popisnim stanjem
 • vodi razčlenjevalne razvide (knjigovodstvo osnovnih sredstev, plač, materiala, blaga, stroškovno knjigovodstvo) in opravlja vsa druga knjigovodska dela
 • sestavlja izvedene notranje knjigovodske listine
 • obračunava plače, izdeluje letna poročila o plačah za zaposlene, davčne organe in ZPIZ
 • izdeluje mesečne obračune DDV
 • obračunava obresti
 • zagotavlja izvajanje notranjih navodil in okrožnic
 • pripravlja obdobne in letne računovodske izkaze in jih ustrezno interpretira
 • pripravlja predračune prihodkov, odhodkov in stroškov oziroma računovodske predračune
 • sestavlja predračunsko in obračunsko bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega izida
 • organizira in zagotavlja pravilno arhiviranje vseh knjigovodskih listin in poslovnih knjig
 • organizira in nadzira krogotok dokumentacije
 • pozna vsebino računovodskih standardov
 • pozna davčne in druge potrebne predpise
 • pozna finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo
 • pozna matematiko za računovodje in finančnike
 • Sestavi računovodski predračun ali obračun
  • našteje možne interne pravilnike o računovodenju
  • pripravi interni kontni načrt in ga opiše
  • knjiži v glavno knjigo
  • uskladi stanje glavne knjige z razčlenjevalnim razvidom in inventurnim stanjem
  • vodi razčlenjevalne razvide
  • sestavi izvedene notranje knjigovodske listine in jih opiše
  • obračuna plačo in razloži izračun
  • izdela letno poročilo o plačah in opiše namen poročila
  • izdela mesečni obračun DDV in ga obrazloži
  • obračuna obresti in izračun razloži
  • pripravi obrobni ali letni računovodski izkaz in ga interpretira
  • pripravi predračun prihodkov/odhodkov/stroškov/računovodski predračun in ga opiše
  • sestavi predračunsko/obračunsko bilanco/bilanco stanja/izkaz poslovnega izida/izkaz finančnega izida in to interpretira
  • pregleda računovodske listine in po potrebi odpravi napake
  • našteje in opiše računovodsko dokumentacijo
  • opiše načine arhiviranja
  • opiše krogotok dokumentacije
  • opiše etična načela in pravila računovodenja
  • našteje in opiše davčne in druge povezane predpise
  • opiše načine računovodskega nadzora
  • opiše pravila varovanja osebnih podatkov
  • opiše načine sodelovanja z zunanjimi inštitucijami
izvaja računovodsko proučevanje in izdeluje poročila
 • zna izračunati različne kazalce uspešnosti poslovanja in na njihovi podlagi sklepati o uspešnosti podjetja
 • zna določiti obseg rentabilnega poslovanja
 • pripravlja letna poročila
 • izvaja računovodsko proučevanje in pojasni odmike dejanskega poslovanja od načrtovanega
 • pozna vsebino računovodskih standardov
 • pozna davčne in druge potrebne predpise
 • pozna finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo
 • pozna matematiko za računovodje in finančnike
 • Izdela računovodsko in poslovno poročilo
  • izračuna kazalce uspešnosti poslovanja in izračun obrazloži
  • na podlagi kazalcev sklepa o uspešnosti podjetja
  • določi obseg rentabilnega poslovanja
  • pripravi letno poročilo in ga opiše
  • pripravi osnutek poslovnega poročila in ga opiše
  • prouči računovodske listine in pojasni odmike dejanskega poslovanja od načrtovanega
  • opiše vsebino računovodskih standardov
  • našteje in opiše glavne predpise o računovodstvu/financah/davkih
  • opiše finančno, stroškovno in poslovno računovodstvo
izvaja računovodska dela v javnem sektorju
 • izračunava plačne količnike za vse delavce in pripravlja podatke za odločbe
 • razčlenjuje in knjiži prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka ter po načelu denarnega toka
 • spremlja poslovne dogodke ločeno za dejavnost izvajanja javne službe in dejavnost, ki se nanaša na prodajo blaga in storitev na trgu
 • mesečno obvešča ustanovitelja oz. mu pošilja zahtevke za potrebna sredstva za plače in druge osebne prejemke
 • vodi in spremlja namensko porabo sredstev
 • letno usklajuje terjatve in obveznosti do virov sredstev
 • pozna zakonodajo s finančno-računovodskega in z davčnega področja v javnem sektorju (področje proračuna in podobno)
 • pozna osnovne predpise o javni upravi (Zakon o javnih financah, ZUP …)
 • Izvede računovodska dela v skladu z navodili komisije
  • izračuna plačni količnik in izračun razloži
  • pripravi podatke za odločbo o plači
  • razčleni in knjiži prihodke in odhodke
  • loči poslovne dogodke po dejavnosti izvajanja javne službe in dejavnosti, ki se nanaša na prodajo blaga in storitev na trgu
  • pripravi zahtevek o potrebnih sredstvih za plače in druge osebne prejemke ter ga obrazloži
  • preveri in opiše namensko porabo sredstev
  • preveri usklajenost terjatev in obveznosti do virov sredstev in ugotovitve komentira
  • opiše glavne predpise s finančnega/računovodskega/davčnega področja v javnem sektorju
  • opiše glavne predpise o javni upravi
izvaja računovodska dela v računovodskih servisih
 • sodeluje z naročnikom pri organiziranju krogotoka listin
 • svetuje naročniku pri sestavi listin (predračunov, računov, prejetih in izdanih predplačil ...)
 • svetuje naročniku na področjih, povezanih z računovodstvom
 • informira naročnika o poslovanju
 • informira naročnika o spremembah računovodskih in davčnih predpisov
 • sklepa pogodbe z novimi naročniki storitev
 • pripravlja podatke za sklepanje pogodb
 • vodi pogajanja ob sklepanju novih pogodb in sestanke
 • pozna organizacijo poslovanja naročnika
 • pozna ustrezne zakonske podlage o obligacijskih razmerjih
 • pozna bistvene sestavine pogodbe
 • Izvede računovodska dela v skladu z navodili komisije
  • opiše krogotok dokumentacije in možne oblike
  • opiše knjigovodske listine (predračun, račun, prejeta in izdana predplačila, prevzemnica, izdajnica, dobavnica, aktiviranje osnovnih sredstev, obračun amortizacije ...)
  • našteje področja in opiše oblike možnega sodelovanja z zunanjimi naročniki
  • opiše elemente pogodbe z naročnikom storitve
  • opiše predpise Obligacijskega zakonika, ki jih mora upoštevati pri sklepanju pogodb

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slovenski računovodski standardi (2006) s pojasnili Slovenskega inštituta za revizijo.
 • Zakon o gospodarskih družbah - 1. (2006). Uradni list 42/2006.
 • Zakon o davku na dodano vrednost (2006). Uradni list 117/2006.
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (2006). Uradni list 117/2006.
 • Priporočljivi kontni načrti.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Lidija Robnik, Much d.o.o., Ljubljana
 • Mira Kolbe, Much d.o.o., Ljubljana
 • Dunja Simsič, Much d.o.o., Ljubljana
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.