Poklicni standard

Naziv:

Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, manjše javne zavode ipd.

Status:

Pretekli

Datum objave:

9.5.2008

Predhodniki:

Klasius-P16:

Računovodstvo in revizija (0411)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, manjše javne zavode ipd. (344000200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

 • načrtuje, organizira in vodi delovni proces v računovodstvu
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju, varuje poslovne skrivnosti in deluje v skladu s kodeksi na področju računovodstva
 • spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise, predvsem računovodske standarde in davčno zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sodeluje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 • sestavlja različne računovodske predračune in obračune
 • izvaja računovodsko proučevanje in izdeluje poročila
 • izvaja računovodska dela v negospodarstvu
 • izvaja računovodska dela v računovodskih servisih
 • organizira in izvaja računovodski nadzor

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delovni proces v računovodstvu
 • izdela notranje pravilnike o računovodstvu
 • izdela notranji kontni načrt
 • spremlja zakonodajo ter predpise in zakone na področju računovodstva, predvsem slovenske računovodske standarde, na področju financ, davčne predpise ter predpise za področja, povezana z njegovim delom
 • načrtuje in organizira delovni proces v računovodstvu
 • koordinira delo vseh zaposlenih na tem področju
 • sodeluje pri uvajanju sistema elektronskega poslovanja (e-računovodstvo, e-bančništvo)
 • sodeluje pri uvajanju in posodabljanju računalniških programov s področja računovodstva
 • razvija smisel za delovno odgovornost in ekonomičnost
 • zbere in samostojno interpretira pomembne računovodske informacije
 • pozna organizacijo dela v računovodstvu
 • pozna računovodsko dokumentacijo ter temeljne in pomožne poslovne knjige
 • pozna zakonodajo ter predpise s področja računovodstva, financ, davčne predpise ter predpise z ostalih povezanih področij (delovnopravni predpisi o kolektivnem pogajanju za zagotavljanje ekonomsko-socialnih pravic, predpisi s področja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vrednotenja in nagrajevanja dela)
 • obvlada osnovna znanja za poslovanje z vrednostnimi papirji
 • pozna osnove poslovne komunikacije
 • pozna osnove psihologije dela
Operativna dela sestavlja različne računovodske predračune in obračune
 • vodi glavno knjigo ter usklajuje stanja glavne knjige z razčlenjevalnimi razvidi in popisnim stanjem
 • vodi razčlenjevalne razvide (knjigovodstvo osnovnih sredstev, plač, materiala, blaga, stroškovno knjigovodstvo) in opravlja vsa druga knjigovodska dela
 • sestavlja izvedene notranje knjigovodske listine
 • obračunava plače, izdeluje letna poročila o plačah za zaposlene, davčne organe in ZPIZ
 • izdeluje mesečne obračune DDV
 • obračunava obresti
 • zagotavlja izvajanje notranjih navodil in okrožnic
 • pripravlja obdobne in letne računovodske izkaze in jih ustrezno interpretira
 • pripravlja predračune prihodkov, odhodkov in stroškov oziroma računovodske predračune
 • sestavlja predračunsko in obračunsko bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega izida
 • organizira in zagotavlja pravilno arhiviranje vseh knjigovodskih listin in poslovnih knjig
 • organizira in nadzira krogotok dokumentacije
 • pozna vsebino računovodskih standardov
 • pozna davčne in druge potrebne predpise
 • pozna finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo
 • pozna matematiko za računovodje in finančnike
izvaja računovodsko proučevanje in izdeluje poročila
 • zna izračunati različne kazalce uspešnosti poslovanja in na njihovi podlagi sklepati o uspešnosti podjetja
 • zna določiti obseg rentabilnega poslovanja
 • pripravlja letna poročila
 • izvaja računovodsko proučevanje in pojasni odmike dejanskega poslovanja od načrtovanega
 • pozna vsebino računovodskih standardov
 • pozna davčne in druge potrebne predpise
 • pozna finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo
 • pozna matematiko za računovodje in finančnike
izvaja računovodska dela v javnem sektorju
 • izračunava plačne količnike za vse delavce in pripravlja podatke za odločbe
 • razčlenjuje in knjiži prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka ter po načelu denarnega toka
 • spremlja poslovne dogodke ločeno za dejavnost izvajanja javne službe in dejavnost, ki se nanaša na prodajo blaga in storitev na trgu
 • mesečno obvešča ustanovitelja oz. mu pošilja zahtevke za potrebna sredstva za plače in druge osebne prejemke
 • vodi in spremlja namensko porabo sredstev
 • letno usklajuje terjatve in obveznosti do virov sredstev
 • pozna zakonodajo s finančno-računovodskega in z davčnega področja v javnem sektorju (področje proračuna in podobno)
 • pozna osnovne predpise o javni upravi (Zakon o javnih financah, ZUP …)
izvaja računovodska dela v računovodskih servisih
 • sodeluje z naročnikom pri organiziranju krogotoka listin
 • svetuje naročniku pri sestavi listin (predračunov, računov, prejetih in izdanih predplačil ...)
 • svetuje naročniku na področjih, povezanih z računovodstvom
 • informira naročnika o poslovanju
 • informira naročnika o spremembah računovodskih in davčnih predpisov
 • sklepa pogodbe z novimi naročniki storitev
 • pripravlja podatke za sklepanje pogodb
 • vodi pogajanja ob sklepanju novih pogodb in sestanke
 • pozna organizacijo poslovanja naročnika
 • pozna ustrezne zakonske podlage o obligacijskih razmerjih
 • pozna bistvene sestavine pogodbe
Administrativna dela sestavlja dopise strankam, davčnemu organu, ustanovitelju in drugim
 • sestavlja dopise strankam, davčnemu organu, ustanovitelju in drugim
 • oblikuje zapisnik, vabilo, poročilo, pogodbo, poslovni dopis, uradni dopis s področja svojega dela
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja in potrebno pisarniško opremo
 • pozna pravila oblikovanja vabila, zapisnikov, pogodb, poslovnih dopisov in uradnih dopisov
Vodenje vodi in koordinira izvajanje delovnega procesa v računovodstvu
 • vodi in koordinira delo v računovodstvu, računovodskem oddelku oziroma računovodskem servisu
 • daje navodila sodelavcem na področjih, povezanih z računovodstvom
 • nudi strokovno pomoč knjigovodjem in drugim računovodjem
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje delavcev v računovodstvu
 • skrbi za pravočasen in učinkovit pretok informacij med posameznimi deli računovodstva in ostalimi oddelki v podjetju
 • posreduje navodila sodelavcem in jim nudi ustrezno pomoč
 • pozna različne stile vodenja delovnega procesa in načine motivacije
 • pozna načela timskega dela in vodenje delovne skupine
Nadzor dela kontrolira izvajanje delovnega procesa, zakonskih in notranjih predpisov v računovodstvu ter odpravlja nepravilnosti
 • ugotavlja in odpravlja nepravilnosti v vseh delih računovodstva
 • nadzira oziroma kontrolira delo zaposlenih v računovodstvu, računovodskem oddelku oziroma računovodskem servisu
 • kontrolira izvajanje zakonskih in notranjih predpisov
 • ugotavlja delovno učinkovitost in uspešnost zaposlenih
 • organizira in izvaja kontrolo podatkov in notranji nadzor nad pravilnostjo računovodskega evidentiranja podatkov in posredovanjem računovodskih informacij
 • pozna oblike računovodskega nadzora
Zagotavljanje kakovosti varuje poslovne skrivnosti in deluje v skladu s kodeksi na področju računovodstva
 • zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov
 • upošteva predpise in varuje poslovne skrivnosti
 • upošteva kodekse računovodskih načel in poklicno etiko računovodje
 • spremlja novosti, najboljše prakse, procese, tehnologije, postopke in sisteme
 • izvaja nadzor delovnih postopkov v tajništvu
 • zagotavlja in skrbi za kakovost pri izvajanju delovnih procesov
 • uvaja sodobne metode in oblike dela v tajništvo
 • upošteva delovni protokol in poslovni bonton
 • spodbuja dobre odnose in klimo med sodelavci
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov
 • spodbuja učinkovito uporabo virov in izpolnitev načrtov
 • kritično ocenjuje in presoja delovne postopke in jih zna racionalizirati
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • ravna skladno s pravili na področju informacijske varnosti
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti
 • obvlada poslovni bonton in delovni protokol ter vplive poslovne morale
 • razume in obvlada poslovne procese in postopke
 • pozna načine varovanja podatkov
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja
 • pozna hierarhijo in oblike organizacij
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih delovnih odnosov in odnosov s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva z zaposlenimi, s strankami, z ustanoviteljem, revizorji in davčnimi organi
 • sodeluje z zaposlenimi, s strankami in z ustanoviteljem
 • sodeluje z revizorji, davčnimi in upravnimi organi
 • soustvarja ustrezen prvi vtis o organizaciji pri sprejemanju poslovnih partnerjev in ob drugih stikih
 • informira sodelavce in poslovne partnerje oz. stranke
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna pravila pisne, ustne in neverbalne komunikacije
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • razume pomen poznavanja človekove osebnosti za uspešno poslovno sporazumevanje
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih medijih
 • pozna osnove retorike
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnih  informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu z delovnopravno zakonodajo ter v skladu s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter osnove delovnopravne zakonodaje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Lidija Robnik, CPU-GZS
 • Iris Ucman, Višja strokovna šola, Ekonomska šola Novo Mesto
 • Anton Mihelič, Srednja ekonomska šola, Ekonomska šola Novo Mesto
 • Marjanca Jakše, Srednja ekonomska šola, Ekonomska šola Novo Mesto
 • Ružica Nastav, Zavod IRC
 • Jana Ravbar, CPI
 • Dunja Simšič, MUCH d. o. o.
 • prof. dr. Dane Melavc, Univerza v Mariboru

Koordinator: Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.