Katalog

Naziv:

Mladinski delavec/mladinska delavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varstvo otrok in storitve za mlade (0922)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Mladinski delavec/mladinska delavka (3365545011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Mladinski delavec/mladinska delavka 3365545011 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. Način preverjanja

A.    Komisija bo kandidata preverjala z metodo pisni izdelek z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:
 • načrtuje programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 • izvaja programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 • vrednoti programe mladinskega dela
 • izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih

Kandidat lahko izdela pisni izdelek pred preverjanjem. Navodila za pripravo izdelka in nalogo, ki jo mora kandidat z izdelkom opraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob predstavitvi izdelka na preverjanju se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje spretnosti in znanj vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka.

B.    Komisija bo kandidata preverjala z metodo praktično preverjanje z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:
 • vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo
 • deluje z mladimi v skupinah in timih
 • omogoča mladim pridobivanje kompetenc
Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev opravljenega dela, in preverjanje znanj, vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka.


5. Merila preverjanja

Način preverjanja A:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Pisni izdelek (načrt/poročilo/-vrednotenje)

 

strokovna ustreznost

60

celovitost

sistematičnost in preglednost

Ustni zagovor

strokovna utemeljitev pisnega izdelka

40

nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

 

 

Način preverjanja B:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

opredelitev ciljev dejavnosti

ustreznost izbora metod in pripomočkov

10

 

Izvedba

 

priprava prostora in pripomočkov ter materiala (urejenost, ustreznost)

60

obvladovanje pravilnega zaporedja izvedbe dejavnosti

strokovnost izvedbe dejavnosti

samostojnost pri delu

Ustni zagovor

refleksija ter strokovna utemeljitev opravljene dejavnosti

30

nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • zagotovitev udeležbe skupine mladih (najmanj 8 v starosti od 15 do29 let), ki je vključena v program mladinskega dela

 • opremljen prostor za skupinsko delo (možnost različnih postavitev miz in stolov)
 • opremljen didaktični kovček z naslednjo vsebino:
Pisarniški material: lepilo za papir (5 kosov), radirka (5 kosov), sponke za spenjač (1 paket), elastične gumice (1 paket), lepilne blazinice (2 paketa), vrečke za smeti (1 paket), samolepilni listki (5 paketov), lepilni trak navadni ozki (2 paketa), lepilni trak navadni široki (2 paketa), maskirni lepilni trak rumeni ozki (2 paketa), maskirni lepilni trak rumeni široki (2 paketa), lepilni trak dvo-stranski (2 paketa), barvni A4 papir (1 paket), papirnate ali plastične manjše vrečke (1 paket), sukanci različnih barv (vsaj 5 barv), kemični svinčniki (20 kosov), navadni grafitni svinčnik (20 kosov), voščenke (2 paketa), tanjši flomastri (2 paketa), markerji za bele table (2 paketa), markerji za označevanje (2 paketa), flipchart markerji (2 paketa), marker za steklo (5 kosov), olfa nož (3 kosi), luknjač, ravnilo (2 kosa), škarje (5 kosov), šilček (5 kosov), risalni žebljički (1 paket), spenjač (1 kos), risalni žebljički (1 paket),
Didaktični material: navadne igralne karte (5 kompletov), konopljina vrvica (2 klopki), vžigalice (5 paketov), zvonček ali drug pripomoček za zvočno signaliziranje, ščipalke za perilo, hakie žogice ali žogice za žongliranje ali antistresne žogice (3 kosi)
(Minimalne količine zapisane v oklepajih so opredeljene za izvajanje aktivnosti za 4 skupine s 5 do 8 člani)

 • računalnik z osnovno pisarniško programsko opremo in programsko opremo za predvajanje multimedijskih vsebin
 • projektor s povezavo do računalnika

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) ali visoko strokovno izobrazbo (prejšnja), najmanj 3 potrdila o vodenju večdnevnih izobraževalnih dejavnosti pri treh različnih organizacijah, ki imajo status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, od tega eno v mednarodnem kontekstu, ter zadnjih 5 let delovnih izkušenj z vodenjem, načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti v organizaciji, ki ima status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju;
 • en član komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali srednjo izobrazbo, najmanj 3 potrdila o vodenju večdnevnih izobraževalnih dejavnosti pri treh različnih organizacijah, ki imajo status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, od tega eno v mednarodnem kontekstu ter zadnjih 5 let delovnih izkušenj z vodenjem, načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti v organizaciji, ki ima status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju;
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje mladinske programe v sodelovanju z mladimi
 • načrtuje mladinski program (analiza stanja; nameni in cilji, metode, načrt dejavnosti, finančni, kadrovski in materialni viri)
 • načrtuje izvedbo posamezne dejavnosti na podlagi mladinskega programa (analiza stanja; nameni in cilji, metode, načrt dejavnosti, finančni, kadrovski in materialni viri)
 • v načrtovanje vključuje mlade
 • pozna različne formate dejavnosti v mladinskem delu
 • pri načrtovanju mladinskega programa ali projekta upošteva poslanstvo, vrednote in načine delovanja mladinske organizacije, v kateri deluje
 • upošteva značilnosti, elementov in učinke mladinskega dela
 • načrtuje mladinske programe, projekte ali dejavnosti skupaj s kolegi in drugimi deležniki
 • pri načrtovanju in nadgrajevanju mladinskih programov ali projektov je inovativen
 • pri načrtovanju upošteva načela trajnostnega razvoja z vidika družbene odgovornosti, okoljskega in ekonomskega vidika

Pripravi pisne načrte:
 • za 1 mladinski program
 • za 5 dejavnosti različnih formatov
po lastnem izboru ali glede na zahteve komisije, ki vsebuje:
 • analizo stanja
 • značilnosti in potrebe ciljne skupine
 • namen in cilje
 • metode izvedbe
 • načrt izvedbe
 • finančne, materialne in kadrovske vire, potrebne za izvedbo
Zagovor: Predstavitev načrta mladinskega programa/dejavnosti
 • predstavi analizo stanja
 • utemelji značilnosti in potrebe ciljne skupine
 • utemelji namen in cilje (tudi z vidika učinkov mladinskega dela)
 • predstavi, opiše in z vidika elementov mladinskega dela (prostovoljna udeležba mladih, druženje v skupini, mladi kot akterji, celostni osebnostni razvoj, načrtovanje učinkov, dodana vrednost za družbo) utemelji izbrane metode
 • utemelji povezanost med namenom in cilji ter izbranimi metodami
 • predstavi in utemelji finančne, kadrovske in materialne vire potrebne za izvedbo
 • pojasni, kateri deležniki so bili vključeni v načrtovanje programa/dejavnosti in kakšno vlogo so imeli pri tem mladi
 • pojasni, kako je v načrt programa/ dejavnost vključil poslanstvo, vrednote in načine delovanja mladinske organizacije
 • pojasni, kako je pri izdelavi načrta programa/dejavnosti upošteval značilnosti in elemente mladinskega dela

izvaja mladinske programe v sodelovanju z mladimi
 • izvede mladinski program
 • pri izvajanju mladinskega programa sodeluje z drugimi deležniki
 • izvaja dejavnosti različnih formatov znotraj mladinskega programa in jih upravlja (kadrovsko, finančno, časovno), veščina
 • ustrezno pripravi prostor glede na format dejavnosti
 • ustrezno povabi mlade glede na format dejavnosti
 • pri izvajanju mladinskega programa in dejavnosti upošteva potrebe udeležencev
 • med izvajanjem mladinskega programa in dejavnosti se ustrezno odziva na nepredvidljive situacije in prilagodi izvedbo programa

Pripravi poročilo o izvedbi
 • za 1 mladinski program
 • za 5 dejavnosti različnih formatov,ki jih je izvedel, z naslednjo vsebino:
 • opis vloge kandidata pri izvedbi programa/ dejavnosti
 • poročilo o pripravi prostora (samo za dejavnost) - vizualno ali pisno
 • poročilo o poteku programa/dejavnosti (opis, fotografije ali video)
 • opis morebitnih prilagoditev tekom izvedbe glede na potrebe udeležencev ali nepredvidljive situacije
 • opis uporabljenih finančnih, materialnih in kadrovskih virov pri izvedbi
Zagovor: Predstavitev izvedbe mladinskega programa/ dejavnosti
 • pojasni, s kakšnimi nepredvidenimi situacijami in izzivi se je soočal pri sodelovanju z drugimi
 • pojasni, do katerih nepredvidenih situacij in izzivov je prišlo pri časovnem, finančnem in materialnem upravljanju programa/ dejavnosti
 • utemelji pripravo prostora glede na potrebe ciljne skupine
 • upošteva načela uspešne komunikacije: jasnost sporočila, pravočasnost, večsmernost
 • pojasni, kako je povabil mlade k programu/ dejavnosti
 • pojasni, kako je prilagajal izvedbo programa/ dejavnosti glede na potrebe udeležencev
 • predstavi potencialna tveganja za varnost udeležencev in izvedene ukrepe za zmanjševanje tveganj

vrednoti mladinske programe
 • načrtuje in izvede dejavnost vrednotenja
 • zbere, obdela in kritično interpretira z vrednotenjem pridobljene podatke
 • rezultate vrednotenja uporabi za nadgradnjo mladinskega programa, projekta ali dejavnosti
 • pozna in uporablja različne metode vrednotenja, primerne za različne skupine
 • pri načrtovanju in izvajanju vrednotenja je nepristranski
Pisno ovrednoti
 • 1 mladinski program
 • 5 dejavnosti različnih formatov,ki jih je izvedel, z naslednjo vsebino:
 • opis ciljev in metod vrednotenja
 • obdelava in interpretacija rezultatov vrednotenja
 • opis vrednotenja programa/dejavnosti glede na načrt izvedbe
 • predlog nadgradnje ali izboljšav programa/dejavnosti na podlagi rezultatov vrednotenja
 • lastna refleksija izvedbe programa/dejavnosti (kaj se je pri izvedbi naučil sam, kaj bi lahko izboljšal)

Zagovor: Predstavitev vrednotenja mladinskega programa/dejavnosti
 • utemelji cilje in metode vrednotenja
 • utemelji način obdelave in interpretacije podatkov ter pojasni, kako je pri tem zagotavljal nepristranskost
 • našteje morebitne druge metode, ki bi jih še lahko uporabil za vrednotenje programa/dejavnost in utemelji svojo izbiro
 • utemelji predlog nadgradnje ali izboljšav na podlagi rezultatov vrednotenja
 • pojasni, kaj se je pri izvedbi naučil sam in kaj bi prihodnjič lahko izboljšal
 • pojasni, kako sicer spremlja novosti in se stalno strokovno izpopolnjuje


vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo
 • sprejme mlado osebo na primeren način
 • vzpostavlja  vzdušje, kjer se mlada oseba počuti sprejeto, varno in upoštevano
 • vodi razgovor z mlado osebo
 • odkriva in usmerja notranjo motivacijo mlade osebe
 • spodbuja mlado osebo na konstruktiven in neogrožujoč način
 • zanima se za mlado osebo in se je sposoben vživeti vanjo (empatija)
 • prepoznava sposobnosti, močne točke in potenciale mlade osebe
 • spremlja osebnostni razvoj mlade osebe
 • razume razvojne značilnosti in razvojne naloge mladih v posameznih obdobjih
 • razume teorije potreb mladih
Na praktičnem primeru vodi razgovor z mlado osebo:
 • sprejme mlado/e osebo/e
 • vzpostavi primerno vzdušje v prostoru
 • prepozna njene interese in potrebe
 • motivira mlado osebo k sodelovanju
 • prepoznava njene sposobnosti
 • informira in svetuje mladi osebi
 • usmeri mlado osebo v ustrezne dejavnosti za osebnostni razvoj glede na poznavanje mehanizmov notranje motivacije
 • pridobi povratne informacije od mlade osebe o izvedenem razgovoru

Zagovor:
 • predstavi lastno refleksijo in vtise z razgovora z mlado osebo
 • reflektira komunikacijo (verbalna in neverbalna, aktivno poslušanje, postavljanje vprašanj, dajanje povratne informacije)
 • pojasni razvojne značilnosti mlade osebe, s katero je opravil razgovor
 • pojasni teorije potreb na primeru, ki ga je izvedel
 • kritično oceni, ali je izvedba razgovora dosegla svoj namen


deluje z mladimi v skupinah in timih
 • prepoznava potrebe in interese skupine ter pri tem upošteva raznolikost posameznikov
 • skrbi za dobro vzdušje v skupini
 • ustvarja pogoje za aktivno delovanje posameznikov in njihovo sodelovanje v skupini
 • spodbuja mlade k ustvarjalnosti in ustvarja prostor za oblikovanje njihovih idej
 • usmerja skupino k doseganju zastavljenega cilja
 • spodbuja prenos znanja in izkušenj med mladimi
 • rešuje konflikte v skupini na konstruktiven, avtonomen in učinkovit način
 • razume dinamiko in faze razvoja skupine
 • v skupini glede na situacijo deluje v vlogah vodje, coacha, moderatorja, mentorja
 • pozna različne metode in tehnike pri skupinskem delu z mladimi
 • uporablja skupinske didaktične metode, primerne za določene situacije in namen
 • pri delu s skupino je ustvarjalen in inovativen

Na praktičnem primeru izvede dejavnost v skupini:
 • opredeli potrebe in interese skupine
 • izbere najustreznejšo skupinsko didaktično metodo glede na značilnost skupine ter namen in cilj dejavnosti
 • pripravi prostor in pripomočke
 • motivira skupino za sodelovanje
 • izvede dejavnost in pridobi povratno informacijo od udeležencev

Zagovor:
 • obrazloži izbor skupinske didaktične metode
 • obrazloži dinamiko in faze razvoja skupine na konkretnem primeru, ki ga je izvedel
 • obrazloži, kako je upošteval potrebe in interese skupine pri izvedbi
 • pojasni, katero vlogo (vodja, coach, moderato, mentor) je zavzel in svojo odločitev utemelji z vidika potreb udeležencev
 • obrazloži, kako je reševal morebitne konflikte
 • obrazloži, kako je deloval na področju zaščite mladih pred nasiljem in zlorabami.
 • kritično oceni, ali je izvedba dejavnosti dosegla svoj namen
 • lastna refleksija izvedbe – njegova vloga pri izvedbi, kaj se je pri izvedbi naučil sam, kaj bi lahko izboljšal

omogoča mladim pridobivanje kompetenc
 • odkriva in usmerja motive mladih za osebnostni razvoj
 • usmerja in vodi mlade pri načrtovanju in izvajanju neformalnega izobraževanja
 • razume faze izkustvenega učenja (izkušnja, opazovanje, eksperiment, konceptualizacija)
 • v dejavnostih mladinskega dela prepoznava situacije s potencialom priložnostnega učenja
 • razume trojno zgradbo kompetence (znanje, veščina, odnos)
 • razume koncept potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja (identifikacija, dokumentacija, vrednotenje, priznavanje)
 • s posameznikom ali skupino vodi refleksijo s ciljem prepoznavanja pridobljenih kompetenc
Na praktičnem primeru izvede dejavnost v skupini:
 • usmerja in vodi mlade pri pridobivanju kompetenc
 • izvede refleksijo pridobljenih kompetenc s skupino udeležencev
Zagovor:
 • obrazloži, kako je upošteval potrebe in interese mladih
 • obrazloži faze izkustvenega učenja na konkretnem primeru, ki ga je izvedel
 • obrazloži trojno zgradbo kompetence na konkretnem primeru
 • obrazloži koncept potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja na konkretnem primeru, ki ga je izvedel
 • kritično oceni, ali je izvedba dejavnosti dosegla svoj namen
 • lastna refleksija izvedbe – njegova vloga pri izvedbi, kaj se je pri izvedbi naučil sam, kaj bi lahko izboljšal

izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih
 • opredeli ciljno skupino razširjanja rezultatov dela
 • pozna formate dejavnosti za razširjanje rezultatov dela
 • izvaja različne formate dejavnosti za razširjanje rezultatov dela
 • uporablja različne kanale komuniciranja
 • pri dejavnostih razširjanja rezultatov upošteva smernice in uporablja orodja organizacije
Pripravi pisno poročilo za razširjanje rezultatov  dveh programov/dejavnosti, ki ga je izvedel
 • opis ciljnih skupin oz. javnosti
 • opis formatov/orodij za razširjanje rezultatov dela
 • primer javne objave
 • seznam kanalov komuniciranja in njihove temeljne značilnosti
 • načrt oz. strategija razširjanja informacij
 • ključni dejavniki uspešnega razširjanja rezultatov
Zagovor
 • utemelji izbiro ciljnih skupin oz. javnosti
 • utemelji izbiro komunikacijskih formatov/orodij za razširjanje rezultatov dela na temeljih njihovih značilnosti
 • utemelji izbiro kanalov komuniciranja
 • zagovarja načrt oz. strategijo razširjanja informacij
 • opredeli, katere ključne dejavnike uspešnega razširjanja rezultatov je upošteval pri pripravi načrta za razširjanje rezultatov


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Mladinsko delo v teoriji in praksi, Mladinski svet Slovenije, 2011.
 • Priročnik za trenerje v mladinskem delu, Mladinski svet Slovenije, 2014.
 • Priročnik za menedžerje v mladinskih organizacijah, Mladinski svet Slovenije, 2014.
 • Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev. Strokovne podlage in priporočila za vzpostavitev sistemov usposabljanja v organizacijah, Salve, 2012.
 • Inštruktor. Priročnik za inštruktorje v mladinskih pobudah programa Mladi v akciji, Movit NA Mladina, 2010.
 • Dajmo mladim zagon: priročnik za izvajalce mladinskih pobud v programu MvA, Movit NA Mladina, 2009.
 • Izobraževalno vrednotenje v mladinskem delu (T-kit), Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, 2010.
 • Cherry on the cake ali kako kakovostno načrtovati mednarodno izmenjavo, MOVIT, 2014.
 • Hopscotch to Quality in EVS 2.0. Priročnik za  načrtovanje kvalitete EVS-projektov, MOVIT, 2015.
 • Murn, K.: Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni. Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, URSM, 2011.
 • Mladinski centri v Sloveniji, Mladinska mreža MaMa, 2011.
 • Uredniške smernice portala mlad.si, Uredništvo portala mlad.si, 2016.
 • Quality Assurance of Non-formal Education, European Youth Forum, 2013.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Andraž Zgonc, Urad RS za mladino
 • Matej Cepin, Socialna Akademija
 • Tadej Pugelj, Zveza tabornikov Slovenije
 • Borut Cink, Mladinski svet Slovenije
 • Roberta Čotar Krilić, Zavod MOVIT
 • Neža Repanšek, Mladinski svet Slovenije
 • Maja Drobne, Zavod Mladinska mreža MaMa
 • Maja Hostnik, Zavod Mladinska mreža MaMa
 • Tea Jarc, Sindikat Mladi Plus
 • Sanja Leban Trojar, Sindikat Mladi Plus
 • Adisa Dizdarević, Mladinska zveza Brez izgovora
 • Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks,
 • Sabina Rupnik Suhadolnik, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Koordinatorica pri pripravi kataloga za NPK:
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.