Poklicni standard

Naziv:

Mladinski delavec/mladinska delavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varstvo otrok in storitve za mlade (0922)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mladinski delavec/mladinska delavka (33655450)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. načrtovati, izvajati in vrednotiti mladinske programe v sodelovanju z mladimi,
 2. vzpostavljati in vzdrževati sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo,
 3. delovati z mladimi v skupinah in timih,
 4. omogočati mladim pridobivanje kompetenc,
 5. izvajati dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih,
 6. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj,
 7. upoštevati načela trajnostnega razvoja in varovanja zdravja pri delu z mladimi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje in določi metode in načine za izvedbo dejavnosti
 • organizira lastno delo na podlagi načrta mladinskega programa in dejavnosti
 • pozna različne metode za delo z mladimi
 • predvidi potreben čas za določeno dejavnost
 • izbere ustrezen način organiziranja glede na dejavnost
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za izvajanje aktivnosti
 • pripravi svoj delovni prostor
 • pripravi prostore in pripomočke glede na predvideno dejavnost oz. organizira pripravo prostorov in pripomočkov
 • obvlada različne razporeditve v prostoru in razume njihov vpliv na skupinsko dinamiko ter posameznikovo počutje
 • pozna in uporablja različne pripomočke za delo s skupino in posameznikom
Operativna dela načrtuje mladinske programe v sodelovanju z mladimi
 • načrtuje mladinski program (analiza stanja; nameni in cilji, metode, načrt dejavnosti, finančni, kadrovski in materialni viri)
 • načrtuje izvedbo posamezne dejavnosti na podlagi mladinskega programa (analiza stanja; nameni in cilji, metode, načrt dejavnosti, finančni, kadrovski in materialni viri)
 • v načrtovanje vključuje mlade
 • pozna različne formate dejavnosti v mladinskem delu
 • pri načrtovanju mladinskega programa ali projekta upošteva poslanstvo, vrednote in načine delovanja mladinske organizacije, v kateri deluje
 • upošteva značilnosti, elementov in učinke mladinskega dela
 • načrtuje mladinske programe, projekte ali dejavnosti skupaj s kolegi in drugimi deležniki
 • pri načrtovanju in nadgrajevanju mladinskih programov ali projektov je inovativen
 • pri načrtovanju upošteva načela trajnostnega razvoja z vidika družbene odgovornosti, okoljskega in ekonomskega vidika

izvaja mladinske programe v sodelovanju z mladimi
 • izvede mladinski program
 • pri izvajanju mladinskega programa sodeluje z drugimi deležniki
 • izvaja dejavnosti različnih formatov znotraj mladinskega programa in jih upravlja (kadrovsko, finančno, časovno), veščina
 • ustrezno pripravi prostor glede na format dejavnosti
 • ustrezno povabi mlade glede na format dejavnosti
 • pri izvajanju mladinskega programa in dejavnosti upošteva potrebe udeležencev
 • med izvajanjem mladinskega programa in dejavnosti se ustrezno odziva na nepredvidljive situacije in prilagodi izvedbo programa

vrednoti mladinske programe
 • načrtuje in izvede dejavnost vrednotenja
 • zbere, obdela in kritično interpretira z vrednotenjem pridobljene podatke
 • rezultate vrednotenja uporabi za nadgradnjo mladinskega programa, projekta ali dejavnosti
 • pozna in uporablja različne metode vrednotenja, primerne za različne skupine
 • pri načrtovanju in izvajanju vrednotenja je nepristranski
vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo
 • sprejme mlado osebo na primeren način
 • vzpostavlja  vzdušje, kjer se mlada oseba počuti sprejeto, varno in upoštevano
 • vodi razgovor z mlado osebo
 • odkriva in usmerja notranjo motivacijo mlade osebe
 • spodbuja mlado osebo na konstruktiven in neogrožujoč način
 • zanima se za mlado osebo in se je sposoben vživeti vanjo (empatija)
 • prepoznava sposobnosti, močne točke in potenciale mlade osebe
 • spremlja osebnostni razvoj mlade osebe
 • razume razvojne značilnosti in razvojne naloge mladih v posameznih obdobjih
 • razume teorije potreb mladih
deluje z mladimi v skupinah in timih
 • prepoznava potrebe in interese skupine ter pri tem upošteva raznolikost posameznikov
 • skrbi za dobro vzdušje v skupini
 • ustvarja pogoje za aktivno delovanje posameznikov in njihovo sodelovanje v skupini
 • spodbuja mlade k ustvarjalnosti in ustvarja prostor za oblikovanje njihovih idej
 • usmerja skupino k doseganju zastavljenega cilja
 • spodbuja prenos znanja in izkušenj med mladimi
 • rešuje konflikte v skupini na konstruktiven, avtonomen in učinkovit način
 • razume dinamiko in faze razvoja skupine
 • v skupini glede na situacijo deluje v vlogah vodje, coacha, moderatorja, mentorja
 • pozna različne metode in tehnike pri skupinskem delu z mladimi
 • uporablja skupinske didaktične metode, primerne za določene situacije in namen
 • pri delu s skupino je ustvarjalen in inovativen

omogoča mladim pridobivanje kompetenc
 • odkriva in usmerja motive mladih za osebnostni razvoj
 • usmerja in vodi mlade pri načrtovanju in izvajanju neformalnega izobraževanja
 • razume faze izkustvenega učenja (izkušnja, opazovanje, eksperiment, konceptualizacija)
 • v dejavnostih mladinskega dela prepoznava situacije s potencialom priložnostnega učenja
 • razume trojno zgradbo kompetence (znanje, veščina, odnos)
 • razume koncept potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja (identifikacija, dokumentacija, vrednotenje, priznavanje)
 • s posameznikom ali skupino vodi refleksijo s ciljem prepoznavanja pridobljenih kompetenc
izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih
 • opredeli ciljno skupino razširjanja rezultatov dela
 • pozna formate dejavnosti za razširjanje rezultatov dela
 • izvaja različne formate dejavnosti za razširjanje rezultatov dela
 • uporablja različne kanale komuniciranja
 • pri dejavnostih razširjanja rezultatov upošteva smernice in uporablja orodja organizacije
Administrativna dela vodi evidence
 • pripravlja vsebinska poročila o izvedenih mladinskih programih in dejavnostih
 • pri pripravi poročil uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela pripravlja finančna poročila
 • pripravlja finančna poročila za dejavnosti, ki jih je izvedel
 • pri pripravi finančnih poročil uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela in skrbi za lasten osebnostni in strokovni razvoj
 • je predan delu za dobrobit mlade osebe in skupnosti
 • skrbi za kakovost izvedbe dejavnosti glede na načrtovani mladinski program
 • pregleduje poročila o izvedenih dejavnostih in kritično ovrednoti izvedbo dejavnosti ter predlaga izboljšave
 • izvaja samoevalvacijo in delo nenehno izboljšuje,
 • prepozna, kaj se je iz dejavnosti naučil sam
 • pozna svoje sposobnosti in šibke točke
 • kritično vrednoti lastno znanje in delo
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje na področju mladinskega dela
 • udeležuje se seminarjev, izobraževanj, izmenjave izkušenj na področju mladinskega dela
 • upošteva načela trajnostnega razvoja z vidika družbene odgovornosti pri delu z mladimi
Komunikacija komunicira z mladimi, sodelavci in predstavniki drugih organizacij
 • uporablja ustrezen način komunikacije glede na situacijo, vrsto dejavnosti, posameznikove značilnosti in ciljne skupine mladih
 • interpretira različne verbalne in neverbalne reakcije mladih
 • uporablja tehniko aktivnega poslušanja in zna postavljati vprašanja
 • zna ustrezno podajati povratne informacije
 • komunicira v vsaj enem tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja upošteva načela trajnostnega razvoja z okoljskega vidika in varovanja zdravja pri delu z mladimi
 • varuje lastno zdravje pri delu z mladimi
 • opozarja udeležence na morebitne nevarnosti, ki lahko ogrožajo njihovo varnost in zdravje, pri izvedbi dejavnosti
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov udeležencev dejavnosti
 • pozna priporočila za zaščito mladih pred nasiljem in zlorabami ter deluje skladno z njimi
 • racionalno gospodari z energijo, materiali, naravnimi , in drugimi viri (prostor, oprema), ki jih potrebuje za delo
 • razume osnovna načela trajnostnega razvoja, vezana na varovanje zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andraž Zgonc, Urad RS za mladino
 • Matej Cepin, Socialna akademija
 • Tadej Pugelj, Zveza tabornikov Slovenije
 • Borut Cink, Mladinski svet Slovenije
 • Roberta Čotar Krilić, MOVIT
 • Neža Repanšek, Mladinski svet Slovenije
 • Maja Drobne, Zavod Mladinska mreža MaMa
 • Maja Hostnik, Zavod Mladinska mreža MaMa
 • Tea Jarc, Sindikat Mladi Plus
 • Sanja Leban Trojar, Sindikat Mladi plus
 • Adisa Dizdarević, Mladinska zveza Brez izgovora
 • Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks
 • Sabina Rupnik Suhadolnik, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.