Katalog

Naziv:

Cestni preglednik/cestna preglednica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Cestni preglednik/cestna preglednica, koda 32542570, in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj izobrazba na ravni SOK 4 in
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


  4.1. POTRJEVANJE


  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej

  predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega

  standarda, lahko komisija:


  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

   

  4.2.        NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI


  Praktično preverjanje z zagovorom.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


  5. Merila preverjanja


  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa  

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

          - izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

   

  20

          - uporaba virov (strokovnega gradiva, slikovnega gradiva, informacij ...)

  Izvedba

    -priprava delovnih sredstev za  opravljanje storitve

   

   

  30

          -  opravljanje storitve po korakih, kot jih  zahteva delovni postopek

    -kontrola kakovosti, ugotavljanje  vzrokov napak in odpravljanje le-teh

  -      varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

  -      upoštevanje predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu

  Dokumentacija

  -   preglednost dokumentacije

   

  40

  -   strokovna ustreznost dokumentacije

  Zagovor

  -      predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

   

  10

   Izločilna merila:

  -    neustrezna kakovost izdelka

  -    neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev

  -    neupoštevanje pravil varnega dela


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji


  • poligon, ki omogoča izvedbo določenih vzdrževalnih del
  • pregledniški avtomobil
  • sredstva za delo, ki jih uporablja cestni preglednik
  • učilnica z ustreznimi didaktičnimi pripomočki
  • skice, fotografije, videoposnetki

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

  • izobrazbo  na ravni SOK 6 ali SOK 7 s področja gradbeništva ali prometa in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja cest.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pregleda sestavne dele cestnega sveta in varovalnega pasu
  • ugotovi poškodbe na vozišču
  • pregleda stanje vozišča s pregledniškim vozilom
  • pregleda naprave za odvajanje voda
  • pregleda cestno opremo ter opravi nujna manjša popravila
  • pregleda urejenost prostega profila ceste in polja preglednosti
  • pregleda vse ostale elemente ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto ter varnost prometa
  • opravi manjša vzdrževalna dela
  • izmeri in ugotavlja vplive vremenskih razmer na vozišče
  • opravlja preprostejša, nujno potrebna vzdrževalna dela
  • vzdržuje naprave za odvajanje voda
  • vzdržuje, popravlja ali nadomešča opremo cest ob oceni, da so potrebna vzdrževanja
  • pozna predpise, ki urejajo delo cestnega preglednika
  • pozna opremo pregledniškega vozila
  • pozna sestavne dele javne ceste
  • pozna vrste poškodb na voziščih in njihov vpliv na prometno varnost
  • pozna postopke odstranitve pokvarjenih in opuščenih vozil
  • pozna posledice opuščanja vzdrževanja
  • pozna opremo cest
  • pozna faze vodenja prometa
  • pozna vsebino in pomen banke cestnih podatkov
  • pozna postopke ukrepanja, ko opazi pomanjkljivosti na vozišču, objektih ali prometni opremi
  • prepozna vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
  • zna oceniti obseg naplavljenega materiala pred oporniki mostov
  • pozna prosti profil ceste, polje preglednosti in pregledno bermo
  • pozna dejavnike, ki zmanjšujejo prosti profil
  • zna zagotoviti prosti profil in preglednost
  • pozna naravne pojave, ki vplivajo na stabilnost brežin
  • pozna tehnično in biološko zavarovanje pobočij
  • pozna nastale posledice zaradi posegov v varovalnem pasu in njihov vpliv na cesto ter varnost prometa
  • zna oceniti nujnost ukrepanja in opraviti preprostejša dela
  • pozna vremenske pojave, ki vplivajo na stanje cest
  • pozna naprave in stroje za delo v cestnem svetu ter varovalnem pasu

  Pripravi pregledniško vozilo:

  • pregleda obvezno opremo, urejenost/pripravljenost ter ustreznost opreme
  • pripravi ustrezni material, delovna orodja in osebno varovalno opremo
  • pojasni zaporedje in ugotovi prioriteto opravil


  Opiše naloge cestnega preglednika, povezane z odvodnjavanjem cest:

  • našteje in opiše sisteme odvodnjavanja
  • našteje razloge za nedelovanje sistemov za odvodnjavanje in opiše ukrepe, ki jih izvrši cestni preglednik
  • naredi popis za izkop in pripravi popis potrebnih ukrepov za ureditev odvodnjavanja (globinsko in površinsko)
  • opiše načine za oceno globine jarkov


  Opiše in našteje naloge cestnega preglednika in praktično prikaže nalogo po izboru komisije:

  • našteje cestno opremo in prometno signalizacijo
  • obrazloži pomen prometne signalizacije in prometne opreme
  • opiše uporabo zaščitnih varovalnih preglednih sredstev in opreme pri delu
  • razloži  in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih
  • razloži definicijo cestnega sveta in varovalnega pasu
  • našteje vrste in tipe poškodb na vozišču ter ob primeru le-teh opiše način sanacije
  • opiše postopek odstranitve pokvarjenih vozil  
  • praktično prikaže  postopek  merjenja slanosti
  • opiše uporabo zaščitnih varovalnih sredstev in opreme pri delu
  • izvede pregled ceste in pripravi ustrezno poročilo
  • opiše zakonodajo in loči ter opiše cestni svet in varovalni pas
  pregleda objekte na cesti
  • vizualno oceni varnost in prevoznost premostitvenih objektov (diletacije, odvodnavanje …)
  • pregleda cestne objekte
  • pregleda podporne konstrukcije
  • pregleda predore
  • pozna vrste cestnih objektov in njihove dele ter namen
  • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
  • zna opraviti preprostejša vzdrževalna dela na objektih

  Pregleda objekte na cesti (premostitveni objekt, cestni objekt, podporno konstrukcijo ali predor) po izboru komisije ter predstavi varnost in prevoznost objekta:

  • vizualno oceni varnost in prevoznost objektov na cesti
  • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
  • predstavi namen objekta na cesti
  • predstavi stanje objekta na cesti
  • opravi preprosto vzdrževalno delo na objektu
  pregleda naprave in opremo
  • pregleda prometno in neprometno signalizacijo ter razsvetljavo
  • pozna vrste prometne signalizacije in pravilno postavitev
  • zna ugotoviti stanje prometne signalizacije

  Pregleda naprave in opremo (prometno in neprometno signalizacijo ter razsvetljavo) po izboru komisije ter predstavi stanje :

  • pregleda naprave in opremo
  • predstavi vrste  prometne signalizacije in pravilno postavitev
  • ugotovi stanje prometne signalizacije
  presoja prometno varnost
  • presoja prometno varnost
  • izvaja nujne ukrepe
  • zazna dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost in so odvisni od stanja cest, vplivov okolja ter vremenskih pojavov, stanja in postavitve signalizacije
  • zna ukrepati, ko zazna nevarnosti na cesti
  • zazna nevarne dejavnike, ki ogrožajo udeležence v prometu

  Opiše dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost v cestnem prometu:

  • opiše stanje cestišča in dejavnike, ki najbolj vplivajo na prometno varnost
  • opiše ukrepe, ki jih je dolžan izvesti cestni preglednik
  zapiše ugotovitve po opravljenem pregledu cest
  • izpolni prometno dokumentacijo skladno z veljavnimi predpisi
  • pripravi poročilo o kontrolnem pregledu (pregledniški dnevnik)
  • zna izpolniti potrebno dokumentacijo skladno z veljavnimi predpisi

  V simulirani situaciji pregleda cestišče in izpolni ustrezno dokumentacijo:

  • opravi pregled cestišča in izpolni dokumentacijo o pregledu
  • opiše, kaj mora vsebovati poročilo o pregledu ceste


  sporoča in posreduje nujne podatke nadrejenim
  • obvešča nadrejene o nepravilnostih pri posegih v cestni svet in varovalni pas
  • obvešča nadrejene o večjih poškodbah in nepravilnostih, ki jih preglednik ne zmore opraviti sam
  • pozna predpise o varstvu cest in nedovoljenih posegih v cestni svet in varovalni pas

  Opiše protokol posredovanja podatkov o nevarnih razmerah na cestišču:

  • opiše postopek zbiranja podatkov in komunikacije z vsemi pristojnimi
  zavaruje in pregleduje mesta izvajanja vzdrževalnih del
  • postavi, pregleduje in vzdržuje cestne zapore
  • postavi signalizacijo za zavarovanje svojega dela na cestah
  • opravi nadzor nad stanjem začasne signalizacije
  • zna postaviti signalizacijo v preprostejših primerih
  • zna postaviti signalizacijo po skici oz. elaboratu prometne signalizacije v zapletenejših primerih
  • zna zavarovati svoje delo na cesti
  • pozna pravilno postavitev začasne prometne signalizacije

  V simulirani situaciji zavaruje in pregleda mesto izvajanja vzdrževalnih del, ki ga določi komisija:

  • našteje vrste zapor in pravila za postavitev prometne signalizacije za zavarovanje del in ovir na cesti
  • postavi in pregleda cestne zapore
  • v simulirani situaciji določi vrsto zapore, izbere prometno signalizacijo in razloži njen pomen
  • na primeru elaborata začasne prometne ureditve razloži pravila za postavitev zapore in našteje pravilno zaporedje postavitve prometnih znakov na terenu
  • na terenu ugotovi pravilnost postavitve prometne signalizacije v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve  zavaruje nevarna mesta pri nenadnem in izrednem dogodku
  • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob prometni nezgodi, ovirah na cesti
  • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob elementarnem dogodku
  • pozna elementarne dogodke
  • zna oceniti, kdaj je potrebno nevarno mesto zavarovati oziroma zapreti cesto
  • zna oceniti nevarnost poškodbe

  V simulirani situaciji izvede zavarovanje nevarnega mesta na cestišču:

  • na primeru izrednega dogodka na cesti (ovira, prometna nezgoda, elementarni dogodek) izbere tip zapore, opiše postopek ter način  zavarovanja nevarnega mesta
  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


  -Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga

  -Brankica Kropf, Pomgrad, d. d, Murska Sobota

  -Meta Zajc Pogorelčnik, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana

  -Olga Kobal, DARS, d. d, Ljubljana

  -Aleš Arhar, DARS, d. d, Ljubljana

  -Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana

  -Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o., Celje

  -Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija, Maribor


  -Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.