Poklicni standard

Naziv:

Cestni preglednik/cestna preglednica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Cestni preglednik / cestna preglednica (63331471)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Cestni preglednik/cestna preglednica (32542570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. pregleda sestavne dele cestnega sveta in varovalnega pasu in presoja prometno varnost,
 6. prepozna prometno varnost ter nevarne elemente in dejavnike, ki ogrožajo udeležence v prometu,
 7. zapiše ugotovitve po opravljenem pregledu cest in sporoči ter posreduje nujne podatke nadrejenim,
 8. zavaruje in pregleduje mesta izvajanja vzdrževalnih del in zavaruje nevarna mesta pri nenadnem in izrednem dogodku,
 9. upošteva predpise s področja upravljanja cest.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • prevzame, zbere in samostojno interpretira navodila za delo
 • pregleda vozišče in varovalni pas ter odstrani ovire na njem
 • zavaruje  vozišče in varovalni pas
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • seznani se z načrtom varstva pri delu
 • pozna pomen pravočasne priprave vozišča in varovalnega pasu
 • pozna prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje vozišča, varovalnega pasu ter svojega dela
 • zna postaviti prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje delovišča ter svojega dela
 • pozna orodje in pripomočke za varno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • pregleda vozilo in opremo ter potrebne materiale
 • pregleda ustreznost in brezhibnost stanja delovnih sredstev
 • pregleda vozišče in varovalni pas ter odstrani ovire na njem
 • zavaruje delovišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • preveri čistočo orodja
 • pozna prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
Operativna dela pregleda sestavne dele cestnega sveta in varovalnega pasu
 • ugotovi poškodbe na vozišču
 • pregleda stanje vozišča s pregledniškim vozilom
 • pregleda naprave za odvajanje voda
 • pregleda cestno opremo ter opravi nujna manjša popravila
 • pregleda urejenost prostega profila ceste in polja preglednosti
 • pregleda vse ostale elemente ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto ter varnost prometa
 • opravi manjša vzdrževalna dela
 • izmeri in ugotavlja vplive vremenskih razmer na vozišče
 • opravlja preprostejša, nujno potrebna vzdrževalna dela
 • vzdržuje naprave za odvajanje voda
 • vzdržuje, popravlja ali nadomešča opremo cest ob oceni, da so potrebna vzdrževanja
 • pozna predpise, ki urejajo delo cestnega preglednika
 • pozna opremo pregledniškega vozila
 • pozna sestavne dele javne ceste
 • pozna vrste poškodb na voziščih in njihov vpliv na prometno varnost
 • pozna postopke odstranitve pokvarjenih in opuščenih vozil
 • pozna posledice opuščanja vzdrževanja
 • pozna opremo cest
 • pozna faze vodenja prometa
 • pozna vsebino in pomen banke cestnih podatkov
 • pozna postopke ukrepanja, ko opazi pomanjkljivosti na vozišču, objektih ali prometni opremi
 • prepozna vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
 • zna oceniti obseg naplavljenega materiala pred oporniki mostov
 • pozna prosti profil ceste, polje preglednosti in pregledno bermo
 • pozna dejavnike, ki zmanjšujejo prosti profil
 • zna zagotoviti prosti profil in preglednost
 • pozna naravne pojave, ki vplivajo na stabilnost brežin
 • pozna tehnično in biološko zavarovanje pobočij
 • pozna nastale posledice zaradi posegov v varovalnem pasu in njihov vpliv na cesto ter varnost prometa
 • zna oceniti nujnost ukrepanja in opraviti preprostejša dela
 • pozna vremenske pojave, ki vplivajo na stanje cest
 • pozna naprave in stroje za delo v cestnem svetu ter varovalnem pasu
pregleda objekte na cesti
 • vizualno oceni varnost in prevoznost premostitvenih objektov (diletacije, odvodnavanje …)
 • pregleda cestne objekte
 • pregleda podporne konstrukcije
 • pregleda predore
 • pozna vrste cestnih objektov in njihove dele ter namen
 • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
 • zna opraviti preprostejša vzdrževalna dela na objektih
pregleda naprave in opremo
 • pregleda prometno in neprometno signalizacijo ter razsvetljavo
 • pozna vrste prometne signalizacije in pravilno postavitev
 • zna ugotoviti stanje prometne signalizacije
presoja prometno varnost
 • presoja prometno varnost
 • izvaja nujne ukrepe
 • zazna dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost in so odvisni od stanja cest, vplivov okolja ter vremenskih pojavov, stanja in postavitve signalizacije
 • zna ukrepati, ko zazna nevarnosti na cesti
 • zazna nevarne dejavnike, ki ogrožajo udeležence v prometu

zapiše ugotovitve po opravljenem pregledu cest
 • izpolni prometno dokumentacijo skladno z veljavnimi predpisi
 • pripravi poročilo o kontrolnem pregledu (pregledniški dnevnik)
 • zna izpolniti potrebno dokumentacijo skladno z veljavnimi predpisi
sporoča in posreduje nujne podatke nadrejenim
 • obvešča nadrejene o nepravilnostih pri posegih v cestni svet in varovalni pas
 • obvešča nadrejene o večjih poškodbah in nepravilnostih, ki jih preglednik ne zmore opraviti sam
 • pozna predpise o varstvu cest in nedovoljenih posegih v cestni svet in varovalni pas
zavaruje in pregleduje mesta izvajanja vzdrževalnih del
 • postavi, pregleduje in vzdržuje cestne zapore
 • postavi signalizacijo za zavarovanje svojega dela na cestah
 • opravi nadzor nad stanjem začasne signalizacije
 • zna postaviti signalizacijo v preprostejših primerih
 • zna postaviti signalizacijo po skici oz. elaboratu prometne signalizacije v zapletenejših primerih
 • zna zavarovati svoje delo na cesti
 • pozna pravilno postavitev začasne prometne signalizacije
zavaruje nevarna mesta pri nenadnem in izrednem dogodku
 • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob prometni nezgodi, ovirah na cesti
 • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob elementarnem dogodku
 • pozna elementarne dogodke
 • zna oceniti, kdaj je potrebno nevarno mesto zavarovati oziroma zapreti cesto
 • zna oceniti nevarnost poškodbe
Administrativna dela izpolni osnovno delovno dokumentacijo
 • izpolni osnovno delovno dokumentacijo
 • uporablja informacijsko tehnologijo za potrebe dokumentiranja in evidentiranja stanja na cestah ter za potrebe informiranja
 • zna izpolnjevati osnovne obrazce za spremljanje del
Vodenje vodi delo manjše skupine
 • po potrebi vodi in nadzira manjšo skupino ljudi
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna vodenje in usklajevanje dela posameznika in skupine

Nadzor dela nadzira lastno delo in delo manjše skupine
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
 • ima nadzor nad delom manjše skupine
 • odgovoren je za delo manjše skupine
 • nadzira ravnanje, vedenje in delo podrejenih sodelavcev
 • nadzira potek izvajanja delovnega naloga
 • nadzira uporabo orodja, sredstev, materiala in odpadnih materialov
 • pozna načine vodenja delovnih skupin
 • pozna načine posredovanja navodil za izvajanje dela podrejenim

Zagotavljanje kakovosti kontrolira lastno delo skladno z načrtom
 • kontrolira lastno delo
 • stroje in orodja uporablja skladno s  proizvajalčevimi navodili
 • dela izvaja skladno s predpisi
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • pozna postopke in standarde za opravljanje svojega dela

Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • opravlja dnevne in tekoče preglede orodij za delo
 • vzdržuje urejenost in čistočo orodij ter osebne opreme
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi
 • upošteva tehnološka navodila
 • upošteva navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev
sporazumeva se z udeleženci v prometu
 • posreduje informacije pristojnim službam za obveščanje Centru za obveščanje RS (112)
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do strank
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi o varovanju lastnega zdravja in zdravja drugih
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila za zagotavljanje osebne varnosti zaradi prometa
 • nadzira varstvo pri delu in delovno zaščito podrejenih v ekipi
 • skrbi za varnost ostalih udeležencev v prometu
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja škodljive snovi ali opremo tako, da varuje okolje in zdravje
 • sortira in ustrezno ravna z odpadki
 • pozna vrste in delovanje materialov, škodljive vplive ter njihov vpliv na okolje
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan, d. o. o.
 • Franci Koklič, ŠC Celje

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Ožbej Marc, CGP, d. d.
 • Brankica Kropf, SGP Pomgard, d. d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, CPP, d. d.
 • Boštjan Dokl Menih, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Nina Plečko, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Olga Kobal, DARS, d. d
 • Aleš Arhar, DARS, d. d.
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.