Katalog

Naziv:

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Blagajnik/ blagajničarka v igralnici (3183836011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Blagajnik / blagajničarka v igralnici in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba ali srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj kot blagajnik;
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

/

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


 4.2. NAČINI PREVERJANJA

Ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi, ki traja največ 60 minut


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • komunikativnost.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 60
dokumentacija 10
ustni zagovor 20


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Učilnica z igralnimi avtomati, igralnimi mizami in blagajniškim mestom,

 • vrednostna sredstva,
 • nadzorni informacijski sistem,
 • računalnik s pripadajočimi aplikacijami,
 • števni stroj za gotovino,
 • računski stroji,
 • lučke za prepoznavanje ponaredkov.

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • najmanj en član visokošolsko ali višješolsko izobrazbo s področja ekonomije ali družboslovja in 5 let delovnih izkušenj na področju igralništva;
 • najmanj en član višješolsko ali srednjo izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj kot blagajnik v igralnici za področje igralnih miz in igralnih avtomatov.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prevzame in odpre blagajno
 • prevzame ključe z osebnim geslom iz ključarice ali iz komisijsko zaprte kuverte
 • prešteje začetno dotacijo denarne vrednosti in potrdi s podpisom na blagajniškem izdatku
 • prenese denar na blagajno v igralnici v spremstvu varnostnika
 • preveri začetno dotacijo vrednostnih žetonov
 • prevzame začetno dotacijo vrednostnih žetonov in s podpisom potrdi prevzem
 • preveri delovanje števnega stroja za denar
 • preveri delovanje računalniške opreme na blagajni
 • prijavi se v igralniški informacijski sistem s svojim geslom
 • prevzame tečajno listo
 • odpre blagajno
 • pozna postopek štetja gotovine in vrednostnih žetonov
 • pozna vrste valut, ki jih igralnica sprejema
 • obvlada uporabo tečajne liste

Prešteje začetno dotacijo denarne vrednosti

 • prevzame začetno dotacijo gotovine in vrednostnih žetonov v skladu s predpisanimi delovnimi navodili
 • prešteje gotovino in vrednostne žetone
 • potrdi prevzeto vrednost s podpisom na ustreznem dokumentu

 

Odpre blagajno

 • preveri delovanje števnega stroja za denar
 • preveri delovanje računalniške opreme na blagajni
 • prijavi se v igralniški informacijski sistem s svojim geslom
 • prevzame tečajno listo
 • prepozna vrste valut
 • odpre blagajno
vodi blagajno
 • prodaja vrednostne žetone  
 • odkupuje vrednostne žetone
 • menja različne apoene denarja
 • menja igralcem valute na tečajni listi v valuto igralnice za potrebe igre
 • odkupi in prodaja vrednostne lističe od igralca v valuti igralnice
 • skrbi za zadostno stanje gotovine in vrednostnih žetonov na blagajni ter naroča dodatno dotacijo gotovine in vrednostnih žetonov
 • omogoča gostu nakup žetonov in vrednostnih lističev s kreditno kartico
 • izplača dobitek na podlagi priloženega dokumenta odgovorni osebi na IA
 • sprotno vpiše vsako gotovinsko transakcijo (vrednostni lističi, čeki, kartice, izplačila JP) v igralniški informacijski sistem
 • prevzame ne prevzete dobitke na igralnih avtomatih od odgovorne osebe in vnese dogodek v informacijski sistem
 • izvrši menjavo vrednostnih žetonov igralni mizi na podlagi dokumenta
 • izdaja dodatno dotacijo vrednostnih žetonov igralni mizi na podlagi dokumenta
 • sprejme viške in izdaja manjke žetonov na IM na podlagi dokumentov
 • odkriva in prepoznava ponarejeni denar z uporabo tehničnih pripomočkov za odkrivanje ponarejenega denarja
 • izpelje postopek v primeru odkritega ponaredka
 • vpisuje vse transakcije nad zakonsko določenim zneskom v ustrezno dokumentacijo
 • vpisuje vse sumljive transakcije v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja
 • sprejema reklamacije gostov
 • uporablja števne stroje za denar
 • uporablja alarmni sistem
 • sodeluje pri izvajanju igre Bingo
 • pozna postopek odkupa in prodaje vrednostnih žetonov
 • pozna postopek odkupa in prodaje vrednostnih lističev
 • pozna postopek dela s kreditnimi karticami
 • pozna postopek odkrivanja ponarejenega denarja
 • pozna predpise o prepoznavanju denarnih ponaredkov
 • pozna postopek z gosti pri reševanju reklamacij
 • pozna delovanje in uporabo števnega stroja za denar
 • pozna pravila delovanja in uporabe varnostnega sistema

Izvede postopek prodaje vrednostnih žetonov ali lističev

 • prevzame in prešteje gotovino po predpisanem postopku
 • vpraša gosta po želeni igri
 • izroči gostu vrednostne žetone ali lističe

 

Izvede postopek nakupa vrednostnih žetonov ali lističev

 • prevzame in prešteje vrednostne žetone ali lističe
 • prešteje gotovino na glas po predpisanem postopku pred gostom
 • izroči gotovino gostu

 

Izvede menjavo bankovca v različne apoene:

 • prevzame in prešteje gotovino po predpisanem postopku
 • izroči želene apoene gostu

 

Izvede postopek menjavo tuje valute na osnovi tečajne liste

 • prevzame tečajno listo
 • prevzame in prešteje gotovino po predpisanem postopku
 • menja igralcem za potrebe igre valute na tečajni listi v valuto igralnice
 • izroči gostu vrednostni žeton ali vrednostni listič

 

Izvede postopek menjave s kreditno kartico

 • preveri identiteto gosta
 • opiše postopek dela s POS-terminalom

 

Prepozna ponaredek

 • opiše razliko med ponaredkom in bankovcem
 • opiše postopek pri odkritju ponaredka
vodi blagajniško dokumentacijo
 • vpiše vse zahtevane podatke v dokument obračuna blagajne
 • izdela poročilo o kartičnem poslovanju
 • vodi evidenco o odvzemu kartice
 • izpolni dodatne obrazce v skladu z delovnimi navodili igralnice
 • vpiše vse z zakonom določene podatke o gostu in transakciji v obrazec UPPD
 • pozna blagajniško dokumentacijo igralnice
 • pozna obrazce, določene z zakonom, in jih zna uporabljati
 • obvlada postopek dela s POS-terminalom

Izvede postopek obračuna blagajne

 • vpiše začetno stanje gotovine in vrednostnih žetonov
 • vpiše dodatne dotacije gotovine in vrednostnih žetonov
 • vpiše vsa gotovinska izplačila
 • prešteje in vpiše gotovino in vrednostne žetone


Evidentira gotovinsko transakcijo nad zakonsko določeno vrednostjo

 • vpiše vse z zakonom določene podatke o gostu in transakciji v predpisani obrazec
zaključi blagajno
 • prešteje in popiše vrednostne žetone in gotovino
 • ugotavlja razliko med knjižnim in dejanskim stanjem
 • odjavi se iz igralniških informacijskih sistemov
 • zaklene in zapusti delovno mesto
 • preda vse vrednosti
 • odda ključe v ključarico ali odda ključe v kuverti s podpisi

Izvede postopek zaključevanja blagajne

 • prešteje in popiše vrednostne žetone in gotovino
 • ugotavlja razliko med knjižnim in dejanskim stanjem
 • opiše postopek ugotavljanja razlike med knjižnim in dejanskim stanjem
 • odjavi se iz igralniških informacijskih sistemov
 • preda vse vrednosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Caillois, Roger: L'homme et le sacré sexe, le jeu, la guerre dans leurs rapports avec le sacré
 • Gizycki, Jerzy: Človek in hazard
 • Huizinga, Johan: Homo ludens : o podrijetlu kulture u igri
 • Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02 in 104/04 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Lesnik, Jože: Zgodovina in teorija iger. Interno gradivo Visoke šole za turizem – Turistica, Portorož
 • Luin Dušan: Igralniški turizem po vstopu Slovenije v EU. Turistična misel, Koper, 2000
 • Luin Dušan: Slovensko igralništvo bo po vstopu v EU imelo močno konkurenco. Eurobilten 15/99. Urad vlade za informiranje, Ljubljana
 • Luin Dušan: Vpliv igralništva na razvoj turizma. Referat na 49. kongresu AIEST, združenja svetovnih turističnih ekspertov, Portorož 1999
 • Luin, Dušan: Družbeno ekonomski okvir prirejanja iger na srečo (učbenik v pripravi)
 • Luin, Dušan: Igralniški turizem. Management v turizmu. Moderna organizacija, Kranj, 1998
 • Mihelič, Darja: Hazard. Knjižnica Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
 • Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 11/96, 12/96 in 79/05 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 9/07)
 • Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02 in 77/02 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10 in 37/11 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev (Uradni list RS, št. 42/08 in 103/08 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09, 71/09 in 112/09 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 43/96)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09 in 37/11 - neuradno prečiščeno besedilo)
 • Prepoznavanje in odkrivanje ponarejenega denarja – Banka Slovenije (http://www.bsi.si/)
 • Scarne, John: New complete guide to gambling, Simon & Schuster, 1986
 • Strategija razvoja iger na srečo v  Sloveniji (2010)
 • Thompson, William Norman: Gambling in America : an encyclopedia of history, issues, and society
 • Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (Uradni list RS, št. 127/03)
 • Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05 in 85/08 – neuradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vida Velišček, Hit, Park
 • Nina Mijanović, Sindikat SIDS
 • Tanja Šorli, Sindikat SIDS
 • Petrica Gabi, Hit, Perla
 • Magdalena Vasiljević, Hit, Park
 • Liljana Vrban, Hit, igralniška šola
 • Denis Turk, Sindikat SIDS
 • Dušan Luin, višji predavatelj igralništva in igralniškega turizma
 • Srečo Kunčič, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.