Katalog

Naziv:

Izvajalec/izvajalka body piercinga

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka body piercinga (3014508011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka body piercinga 30145080 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja

Storitev z zagovorom.

Kandidat s praktičnim prikazom storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.
Kandidat na preverjanju sam zagotovi model za praktičen prikaz storitve.
Če želi kandidat preverjanje opravljati s svojimi pripomočki in materiali (igle, nakit), jih mora prinesti s seboj. Pripomočki/materiali morajo biti certificirani in dovoljeni za uporabo v skladu z veljavnimi predpisi.5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

strokovnost izvedbe razgovora s stranko

30

ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, pripomočkov/proizvodov in aparatov)

pravilna anamneza stranke in strokovna priprava stranke na storitev

Izvedba

kakovost izvedbe storitve (body piercinga)

30

upoštevanje minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev za opravljanje te dejavnosti

spremljanje počutja/vedenja stranke in ustrezno svetovanje o nadaljnji negi prebodenega mesta in vzdrževanja piercinga (telesnega nakita)

Dokumentacija

celovito in strokovno ustrezno pripravljena dokumentacija

10

Ustni zagovor

razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev naloge oziroma suvereni odgovori na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

30

 

Izločilna merila:

-       neupoštevanje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev in varstva pri delu

-       napačna/neustrezna priprava na izvedbo storitve

-       neuporaba zaščitnih sredstev

-       napačna/neustrezna uporaba pripomočkov (tudi ostrih pripomočkov/predmetov), proizvodov in aparatov

-       izvajanje naloge na način, ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi (septičen način dela, kontaminacija preparatov, tveganje za širjenje nalezljivih bolezni …)


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

-primeren prostor za izvajanje piercinga/prebadanja

-stol in miza za stranko

-nepropustna zaščitna podloga (zaščita za mizo, stol) 

-stol za izvajalca body piercinga

-miza/površina za odlaganje pripomočkov in materialov

-luč (npr. kozmetična lučka)

-manjša ročna lučka

-umivalnik s tekočo toplo in hladno vodo

 • sterilne igle za prebadanje (ustrezne igle in kanile za prebadanje v zadostnih količinah in debelinah v razponu od 0,8 mm do 2,1 mm)
 • sterilna barva za označevanje (v steklenički)
 • sterilni zobotrebci (vsaj 5 kosov) in sterilne palčke – ušesne (vsaj 5 kosov)
 • sterilna pisala/markerji za kožo (vsaj 3 kose)
 • različni preparati za nego kože (brezalkoholni antiseptik v razpršilu ali z brizgo, fiziološka raztopina – vsaj 0,5 l, ustna vodica – antibakterijska)
 • razkužilo za kožo (v razpršilu ali z brizgo, alkoholni robčki – vsaj 10 kosov)
 • sterilni zloženci (vsaj 10 kosov)
 • sterilni obliži, zračni (vsaj 10 kosov)
 • plastični lončki (2 dcl, navadni – vsaj 3 kosi)
 • primeren in ustrezen nakit za izvajanje piercinga na različnih delih telesa: piercing za nos, piercing za ustnico, piercing za popek, nakit za obrvi, nakit – palčke z bunkicami (titan in bioplast, debeline 1,2 in 1,6 in dolžin 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 36 mm)

-oprema za vzdrževanje higiene in sterilizacijo: razkužilo, čistilo, komplet ultrazvočni čistilec in sterilizator z vsemi potrebnimi pripomočki in materiali za izvedbo sterilizacije 

-osebna zaščitna sredstva (zaščitna obleka: maska – vsaj 2 kosa, predpasnik ali halja, rokavice – nepudrane, nitril, velikosti S, M, L, vsakih vsaj 20 parov, očala – vsaj 2 kosa)

-posode za odlaganje odpadkov (posoda za odlaganje ostrih infektivnih odpadkov, koši za ločeno zbiranje uporabljenih materialov in pripomočkov ter drugih smeti)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo s področja zdravstva in 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti in
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja zdravstva ali kozmetike in 5 let delovnih izkušenj na področju izvajanja body piercinga in
 • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri in 8 let delovnih izkušenj na področju izvajanja body piercinga.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
dogovori se o mestu izvedbe body piercinga in svetuje stranki pri izbiri telesnega nakita
 • ugotavlja strankine želje in pričakovanja glede body piercinga (postopek, izgled, trajnost, nega ipd.)
 • svetuje pri izbiri telesnega nakita
 • zna svetovati pri izbiri telesnega nakita glede na želeno mesto prebadanja oz. glede na anatomijo prebodenega mesta telesa (upošteva sestavo uhana/nakita, velikost, estetski izgled, vpliv na celjenje ipd.)
 • pozna različne vrste telesnega nakita glede na njihovo sestavo (kovine, zlitine) in njihov vpliv na možne alergijske reakcije na koži ter vpliv na celjenje prebodenega mesta
 • pozna tveganja body piercinga in morebitne kontraindikacije ter o tem stranko predhodno seznani
 • zna voditi usmerjen pogovor s stranko za pridobivanje informacij o njenem zdravstvenem stanju (nekatere nalezljive bolezni, alergične reakcije, motnje strjevanja krvi in druge zdravstvene posebnosti)
 • opravi informativni pregled kože na mestu prebadanja (pozoren je na znamenja, nepravilnosti in poškodbe kože)
 • pozna osnovno anatomijo in fiziologijo kože
 • pozna in prepozna bolezni kože in sluznic, ki jih povzročajo mikrobi (vnetja kože) in fizikalno povzročene dermatoze
 • pozna alergijske bolezni kože in sluznic
 • pozna nevarnost zaradi prisotnosti kožnih znamenj
 • pozna možnosti in nevarnosti kontaminacije preparatov
 • prepozna morebitna tveganja za strankino zdravje in/ali sebe ter ravna skladno s svojimi pristojnostmi
Izvede simuliran razgovor s stranko:
 • razloži postopek izvedbe body piercinga, ugotavlja stranke želje in jipredhodno pojasni tveganja za njeno zdravje ob izvajanju storitve – pojasni možnosti prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni, pojava alergijskih reakcij, nastanka granulomov, keloidnih tvorb ter pojasni pogoje reverzibilnosti posameznih posegov
 • predstavi minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti body piercinga
 • pri komunikaciji s stranko uporablja strokovno terminologijo
 • zbira ključne informacije o stranki in zna ustrezno ravnati (preveri starost, kronične bolezni, alergije, trenutno počutje, zdravstvene posebnosti, okužbe kože, ugotavlja tveganja za prenos nalezljivih bolezni) ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanj pri delu z ljudmi
 • prepozna akutna bolezenska stanja in zna ustrezno ravnati ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanj pri delu z ljudmi
 • opravi informativni pregled želenega mesta prebadanja in pri tem izkaže znanja osnovne anatomije in fiziologije kože in sluznic, prepozna vnetja in vnetne procese kože in sluznic, prepozna fizikalno povzročene dermatoze, pozna alergijske in reaktivno tolerančne bolezni kože in sluznic, pozna nevarnosti zaradi prisotnosti kožnih znamenj in druga morebitna tveganja za strankino zdravje in/ali sebe
 • zbrane informacije uredi in povzame strankino anamnezo
 • skladno s strankino anamnezo in njenimi željami ji svetuje pri izbiri telesnega nakita in mesta prebadanja
 • z zbranimi podatki ravna skladno s predpisi varovanja osebnih in občutljivih podatkov


pripravi stranko na izvedbo body piercinga
 • zbira informacije o strankinem splošnem zdravstvenem stanju in trenutnem počutju
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) z etičnim ravnanjem do stranke in sebe
 • pripravi mesto na telesu, na katerem bo izvedel body piering (po potrebi obrije, očisti, razkuži, kožo ali sluznico)
 • preveri splošno počutje stranke
 • označi mesto prebadanja
 • se sproti posvetuje s stranko o ustreznosti in všečnosti glede na označeno mesto
 • pozna sterilen način dela in ga izvaja
Pripravi sebe, delovno mesto in pripomočke/ preparate za izvedbo storitve body piercinga:
 • izkaže in se zaveda pomena osebne higiene in urejenosti na delovnem mestu (urejenost las, nohtov, obraza, telesa, obleke in obutve) in jo izkaže
 • izvede postopek pravilnega umivanja in razkuževanja rok
 • uporabi primerno zaščitno opremo
 • opiše postopke čiščenja, dezinfekcije razkuževanja in sterilizacije pripomočkov in opreme ter vsaj enega po izboru komisije praktično prikaže
 • pripravi delovno mesto, pribor ter vse aparate, pripomočke in proizvode, ki jih bo uporabljal pri izvajanju body piercinga
 • upošteva pravila sterilnega načina dela
 • pribor in dovoljene proizvode za body piercing uporablja skladno z veljavnimi predpisi
 • pozna in razume pomen podatkov in oznak na embalaži proizvodov
 • izkaže zavedanje, da pri opravljanju te dejavnosti ne sme uporabljati zdravil
 • prikaže postopek ravnanja z ostrimi predmeti/pripomočki in odstranjevanja let-teh

Pripravi stranko na izvedbo storitve body piercinga:
 • opravi razgovor s stranko in naredi povzetek anamneze
 • komunicira s stranko, sproti preverja trenutno počutje stranke in uporablja strokovno terminologijo
 • pripravi stranko oz. mesto na koži, kjer bo izvedel prebadanje: obrije, očisti, razkuži, kožo ali sluznico
 • označi mesto prebadanja
 • zagotavlja kakovost storitve in pri stranki sproti preverja ustreznost in všečnost motiva in se po potrebi prilagaja strankinim željam
 • prepozna konfliktne situacije in k reševanju le- teh pristopa na miren način
 • zna izvajati osnove prve pomoči in prikaže en primer nudenja prve pomoči stranki (simulirana situacija po izboru komisije)
izvede body piercing – izvede postopek okrasitve telesa s prebadanjem kože, sluznice, hrustanca ali mišičnega tkiva zaradi vstavitve predmetov iz kovine ali drugih materialov
 • izvede prediranje dogovorjenega mesta z ustreznim priborom (igla, rezilo, pištola za prebadanje in podobno)
 • vstavi telesni nakit
 • v postopku izvajanja body piercinga je pozoren na strankino počutje in njene vedenjske motnje (slabosti, omedlavica, motnje pozornosti, otekanje, prekomerne krvavitve ipd.) in se na morebitne težave oz. motnje primerno odziva (začasno ustavi delo, prekine z delom, stranki nudi pomoč)
 • pozna in upošteva predpise glede obvezne uporabe sterilnega pribora za prediranje in omejitve uporabe pištol za prebadanje
Izvede body piercing:
 • opravi informativni razgovor s stranko in povzame anamnezo
 • pripravi sebe, delovni prostor, pripomočke in druge proizvode ter stranko skladno z zdravstveno-higienskimi predpisi
 • s priborom za prediranje (igla, rezilo, pištola za prebadanje in podobno) izvede prediranje dogovorjenega mesta
 • vstavi telesni nakit
 • pozna in upošteva predpise o dovoljenih proizvodih, ki se uporabljajo pri body piercingu
 • sproti preverja strankino počutje in vedenje ter delo prilagaja njenemu trenutnemu stanju, če je potrebno, delo prekine
 • storitev izvaja na sterilen način
 • zagotavlja kakovost storitve, zato pri stranki sproti preverja ustreznost in všečnost storitve in se po potrebi prilagaja njenim željam
 • prepozna konfliktne situacije in k reševanju le- teh pristopa na miren način

Prikaže postopek pospravljanja prostora in uporabljenih aparatov, pripomočkov in proizvodov po opravljeni storitvi:
 • prikaže postopek pospravljanja prostora, odlaganja in ločevanja vseh vrst odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju te dejavnosti in pri tem upošteva predpise za odpadke (infektivni odpadki, ostri infektivni in neinfektivni odpadki)
 • prikaže oz. opiše postopke dela z infektivnimi odpadki, z ostrimi infektivnimi in neinfektivnimi odpadki (zbiranje, prevoz in odstranjevanje)
 • opiše postopek ravnanja z odpadnimi ostrimi predmeti/pripomočki (zbiranje, prevoz in odstranjevanje)
 • predstavi tveganja za delavce zaradi poškodb z ostrimi pripomočki

svetuje stranki o nadaljnji negi prebodenega mesta in telesnega nakita
 • svetuje stranki o negi prebodenega mesta in telesnega nakita v času celjenja
 • svetuje stranki o nadaljnji negi in vzdrževanju prebodenega mesta
 • pozna osnovne principe nege kože in sprememb na koži/sluznici
Opravi svetovanje stranki o nadaljnji negi kože/ prebodenega mesta in telesnega nakita:
 • stranki poda jasna navodila za nadaljnjo nego prebodenega mesta v času celjenja in ji obrazloži osnovne principe nege kože ter sprememb na koži
 • pri podajanju navodil se jasno artikulira (izraža) in uporablja strokovno terminologijo
 • stranko jasno pouči o možnih kontraindikacijah in reakcijah na mestu vstavitve telesnega nakita ter jo seznani z ustreznim ukrepanjem
 • stranki svetuje o nadaljnji negi prebodenega mesta in telesnega nakita (za zagotavljanje kakovostne trajnosti storitve in izdelka) in poda navodila ob morebitnih kontraindikacijah in reakcijah (izpostavljanje zunanjim neugodnim vplivom ipd.)
 • predstavi ukrepe za preprečevanje kožnih bolezni (umetno in naravno UV-sevanje)
 • prepozna možne kasnejše zaplete in stranko seznani z ukrepanjem (napoti k izbranemu osebnemu zdravniku)12. Literatura, strokovno gradivo

 • OZS, Načrt sterilizacije opreme in pribora, 2009.
 • Dolinar, Marjana, Cunk-Manič, Vera, Tarman Šmit, Ida: Anatomija in fiziologija človeka; Pipinova knjiga, 2015.
 • Plut, Štefan: Anatomija in Fiziologija človeka, učbenik, DZS, ponatis, 2017.
 • Fajdiga, D.: Koža – učbenik, Pami, Železniki, 2003.
 • Predpisi s področja minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.
 • Predpisi s področja nalezljivih bolezni.
 • Predpisi s področja varovanja delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki.
 • Predpisi s področja ravnanja z odpadki.
 • The Piercing Bible: The Definitive Guide to Safe Body Piercing Paperback, by Elayne Angel, Chartwell Books, 2009.
 • EU research investigates health risks of tattoos and body piercing (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1033_en.htm?locale=en)
 • https://www.safepiercing.org/safe_piercing.php

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Petra Merhar, Obrtno-podjetniška zbornica, predsednica Sekcije kozmetikov
 • Dejan Marič, Obrtno-podjetniška zbornica, član Sekcije kozmetikov, tetover
 • Aleš Oberč, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Sarah Končina, CULT Piercing & Tattoo Studio Ljubljana
 • Matija Ščurek Trglavčnik, Chebela - Piercing, Tattoo and Caffe Celje
 • Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
 • Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.