Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka body piercinga

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.1.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka body piercinga (30145080)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo ter po potrebi delo drugih,
 2. pripraviti delovni prostor, opremo in pripomočke skladno s predpisanimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji,
 3. pripraviti sebe ter stranko na izvajanje body piercinga,
 4. svetovati stranki glede izbire telesnega nakita in izvesti storitev body piercinga skladno s strokovnimi načeli, upoštevajoč strankine želje in varovati njeno zasebnost,
 5. samostojno usmerjeno voditi razgovor s stranko glede njenega zdravstvenega stanja in trenutnega počutja, svetovati glede ustrezne izbire telesnega nakita in izbire mesta prebadanja, obrazložiti potek postopka body piercinga in njegovih morebitnih posledic,
 6. svetovati glede nadaljnje nege in vzdrževanja prebodenega mesta na telesu in telesnega nakita,
 7. odgovorno vzdrževati osebno higieno in urejenost ter higieno delovnega okolja skladno s sanitarno-zdravstvenimi pogoji in predpisi ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja,
 8. zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z uveljavljenimi standardi kakovosti dela na področju body piercinga,
 9. odgovorno, ekonomično in strokovno uporabljati materiale, pripomočke, energijo in čas pri izvajanju body piercinga,
 10. prepoznati morebitna tveganja za izvedbo body piercinga  in ravnati skladno s svojimi pristojnostmi,
 11. pri svojem delu samostojno komunicirati s strankami, sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in pri tem upoštevati poslovno etiko.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in po potrebi delo drugih
 • načrtuje, organizira in analizira lastno delo ter rezultate lastnega dela
 • po potrebi analizira, načrtuje, organizira in koordinira delo sodelavcev
 • načrtuje nabavo in porabo sredstev ter pripomočkov za delo
 • načrtuje časovni razpored sprejema strank
 • razume osnovne principe organizacije dela
 • celovito planira delo na podlagi urnika
 • zna predvideti potreben čas za določeno delo
 • pozna normative dela in porabe materiala
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovno mesto in pripomočke
 • pripravi prostor in odgovorno vzdržuje higieno delovnega okolja skladno s sanitarno zdravstvenimi pogoji in predpisi
 • odgovorno vzdržuje osebno higieno, osebno urejenost in dobro higiensko prakso
 • pripravi opremo in pripomočke za izvajanje body piercinga
 • pozna predpise glede dovoljene uporabe proizvodov za body piercing in uporablja le s predpisi dovoljene in za zdravje ljudi varne proizvode ter pribor za body piercing in se zaveda uporabe kakovostnih in za zdravje ljudi neškodljivih proizvodov (npr. telesni nakit, ki je biokompatibilen in ne povzroča alergijskih reakcij)
 • pozna in izvaja postopke razkuževanja opreme in pripomočkov
 • pozna in uporablja sredstva za čiščenje in dezinfekcijo ter razume pomen njihove uporabe
 • pozna opremo in postopke za izvajanje sterilizacije ter izvaja sterilizacijo
 • pozna in upošteva sanitarno-zdravstveno predpise pri izvajanju dejavnosti body piercinga ter se zaveda njihovega pomena
 • pozna osebna zaščitna sredstva (predpasnik, maska za obraz, zaščitne rokavice, zaščitna očala ipd.) in jih pri svojem delu dosledno uporablja
 • pozna in izvaja postopek pravilnega umivanja in razkuževanja rok
Operativna dela dogovori se o mestu izvedbe body piercinga in svetuje stranki pri izbiri telesnega nakita
 • ugotavlja strankine želje in pričakovanja glede body piercinga (postopek, izgled, trajnost, nega ipd.)
 • svetuje pri izbiri telesnega nakita
 • zna svetovati pri izbiri telesnega nakita glede na želeno mesto prebadanja oz. glede na anatomijo prebodenega mesta telesa (upošteva sestavo uhana/nakita, velikost, estetski izgled, vpliv na celjenje ipd.)
 • pozna različne vrste telesnega nakita glede na njihovo sestavo (kovine, zlitine) in njihov vpliv na možne alergijske reakcije na koži ter vpliv na celjenje prebodenega mesta
 • pozna tveganja body piercinga in morebitne kontraindikacije ter o tem stranko predhodno seznani
 • zna voditi usmerjen pogovor s stranko za pridobivanje informacij o njenem zdravstvenem stanju (nekatere nalezljive bolezni, alergične reakcije, motnje strjevanja krvi in druge zdravstvene posebnosti)
 • opravi informativni pregled kože na mestu prebadanja (pozoren je na znamenja, nepravilnosti in poškodbe kože)
 • pozna osnovno anatomijo in fiziologijo kože
 • pozna in prepozna bolezni kože in sluznic, ki jih povzročajo mikrobi (vnetja kože) in fizikalno povzročene dermatoze
 • pozna alergijske bolezni kože in sluznic
 • pozna nevarnost zaradi prisotnosti kožnih znamenj
 • pozna možnosti in nevarnosti kontaminacije preparatov
 • prepozna morebitna tveganja za strankino zdravje in/ali sebe ter ravna skladno s svojimi pristojnostmi
pripravi stranko na izvedbo body piercinga
 • zbira informacije o strankinem splošnem zdravstvenem stanju in trenutnem počutju
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) z etičnim ravnanjem do stranke in sebe
 • pripravi mesto na telesu, na katerem bo izvedel body piering (po potrebi obrije, očisti, razkuži, kožo ali sluznico)
 • preveri splošno počutje stranke
 • označi mesto prebadanja
 • se sproti posvetuje s stranko o ustreznosti in všečnosti glede na označeno mesto
 • pozna sterilen način dela in ga izvaja
izvede body piercing – izvede postopek okrasitve telesa s prebadanjem kože, sluznice, hrustanca ali mišičnega tkiva zaradi vstavitve predmetov iz kovine ali drugih materialov
 • izvede prediranje dogovorjenega mesta z ustreznim priborom (igla, rezilo, pištola za prebadanje in podobno)
 • vstavi telesni nakit
 • v postopku izvajanja body piercinga je pozoren na strankino počutje in njene vedenjske motnje (slabosti, omedlavica, motnje pozornosti, otekanje, prekomerne krvavitve ipd.) in se na morebitne težave oz. motnje primerno odziva (začasno ustavi delo, prekine z delom, stranki nudi pomoč)
 • pozna in upošteva predpise glede obvezne uporabe sterilnega pribora za prediranje in omejitve uporabe pištol za prebadanje
svetuje stranki o nadaljnji negi prebodenega mesta in telesnega nakita
 • svetuje stranki o negi prebodenega mesta in telesnega nakita v času celjenja
 • svetuje stranki o nadaljnji negi in vzdrževanju prebodenega mesta
 • pozna osnovne principe nege kože in sprememb na koži/sluznici
Administrativna dela opravlja splošna administrativna dela
 • naroča stranke in vodi evidence obiskov strank (urnik)
 • sestavlja dopise strankam in drugim naslovnikom z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov
vodi evidence
 • vodi različne evidence o strankah (izjave o seznanitvi s tveganji, soglasja staršev ali skrbnikov za mladoletne osebe ipd.)
 • vodi različne evidence o uporabi materialov in pripomočkov (o razkuževanju, sterilizaciji, uporabi preparatov …) skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
Komercialna dela Komercialna dela
 • zaveda se pomena strokovnega in prijaznega odnosa do strank za promocijo lastnega dela
 • izdeluje kalkulacije storitev
 • pripravlja ponudbe storitev ter seznanja stranke s ceno in plačilom storitve
 • spremlja novosti na trgu in prepoznava tržne priložnosti
 • razume pomen promocije in se udeležuje ter izvaja promocijske aktivnosti (udeležba na konvencijah, strokovnih srečanjih ipd.)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojih storitev in skrbi za lastni strokovni razvoj
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • uporablja zdravju in okolju neškodljive tehnologije, da zagotovi najvišjo možno stopnjo varovanja zdravja uporabnikov storitev
 • zagotavlja uporabo za zdravje ljudi neškodljivih pripomočkov in materialov - kakovostnih, certificiranih in z veljavnimi predpisi dovoljenih proizvodov in materialov za izvajanje body piercinga – telesni nakit, kozmetično/medicinski preparati in pripomočki ter pribor za prediranje (kvalitetna zaščitna oprema in medicinski instrumenti, atestirane in certificirane naprave za sterilizacijo ipd.)
 • zagotavlja urejenost delovnega mesta
 • zagotavlja varovanje podatkov in zasebnosti strank
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • nadzira in ocenjuje rezultate svojega dela
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Komunikacija komunicira s strankami, sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji
 • komunicira s strankami, sodelavci, strokovnjaki in poslovnimi partnerji
 • komunicira s strokovnimi službami, z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna strokovno terminologijo
 • pisno ali preko usmerjenega pogovora zbira informacije o zdravstvenem stanju in počutju strank
 • zna opisati in razložiti postopek body piercinga in priprave nanj
 • pozna osnovne principe poslovne komunikacije in loči med družabnim in poslovnim komuniciranjem
 • prepozna konfliktne situacije in pozna temeljne pristope v procesu reševanja nastalih situacij
Varovanje zdravja in okolja varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • ekološko/ustrezno ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo
 • pozna postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo
 • pozna predpise za varovanje okolja in jih upošteva pri svojem delu
 • posebno pozornost namenja nevarnim in infektivnim sanitarnim odpadkom in z njimi ustrezno ravna
 • posebno pozornost namenja primernemu ravnanju in rokovanju s septičnimi instrumenti in priborom
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • pri svojem delu dosledno upošteva sanitarno-zdravstvene predpise za izvajanje dejavnosti higienske nege
 • dobro pozna zakonodajo s področja nalezljivih bolezni
 • dobro pozna in izpolnjuje minimalne sanitarno zdravstvene pogoje za izvajanje dejavnosti body piercinga oziroma smernice za izvajanje dejavnosti body piercinga in izvaja dobro higiensko prakso
 • opravlja delo skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe instrumentov, pripomočkov in materialov
 • pozna možnosti za nastanek nesreč pri svojem delu in ukrepe za preprečevanje le-teh, ob nastali nesreči zna nuditi prvo pomoč
 • skrbi za lastno zdravje
 • zna nuditi prvo pomoč strankam

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Petra Merhar, Obrtno-podjetniška zbornica, predsednica Sekcije kozmetikov
 • Dejan Marič, Obrtno-podjetniška zbornica, član Sekcije kozmetikov, Tattoo Dejan - Dejan Marič, s. p.
 • Sarah Končina, CULT Piercing & Tattoo Studio Ljubljana
 • Matija Ščurek Trglavčnik, Chebela - Piercing, Tattoo and Caffe Celje
 • Aleš Oberč, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.