Katalog

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (68324561)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev (2687705011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev: 268770550 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju oblikovanja digitalnih rešitev (spletne strani, spletne aplikacije ali/in mobilne aplikacije), ki jih kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (referenčna delodajalčeva pisma, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu na projektu, dokazila o študentskem delu ipd.) in z najmanj enim lastnim izdelkom (delujočo digitalno rešitvijo) z izjavo o so/avtorstvu in z navedeno aktivno povezavo ali
 • najmanj dva lastna izdelka (dve delujoči digitalni rešitvi) z izjavo o so/avtorstvu in z navedenima aktivnima povezavama ali
 • najmanj dva lastna izdelka (eno delujočo digitalno rešitev in osebno digitalno predstavitev/e zbirne mape) z izjavo o so/avtorstvu in z navedenima aktivnima povezavama.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat pred neposrednim preverjanjem izdela/oblikuje naslednje izdelke (lahko iz osebne zbirne mape) in pred komisijo izvede izboljšave:
 • izdelava digitalne rešitve (spletna stran, spletna ali/in mobilna aplikacija), ki jo  posreduje z aktivno povezavo, s čimer kandidat/kandidatka dokaže obvladovanje dela (likovna zasnova, interaktivnost, vključevanje elementov …) in  
 • praktična izvedba izboljšave digitalne rešitve po izboru komisije.

5. Merila preverjanja

Praktično preverjanje z zagovorom (predhodno izdelana digitalna rešitev in izvedba izboljšave pred komisijo)


Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

 

 • ustreznost izbora programske opreme
 • upoštevanje naročnikovih zahtev
 • upoštevanje zahtev uporabniške izkušnje (standardi)
 • načrtovanje dostopnosti (tudi za osebe s posebnimi potrebami)
 • strokovnost, kreativnost, inovativnost, intuitivnost rešitve
 • upoštevanje razumevanja tržnih mehanizmov

 

 

 

 

          10
Izdelek
(digitalna rešitev)
 • urejenost in sistematičnost digitalnih rešitev
 • ustvarjalnost in inovativnost kandidata
 • uporaba interaktivnih možnosti medija
 • splošna dostopnost digitalnih rešitev
 • uporaba tipografskega oblikovanja digitalnih rešitev
 • tehnična izvedljivost likovne podobe digitalnih rešitev
         30
Izvedba
(izboljšava digitalne rešitve)
 • dostopnost, celovitost delovanja, uporabniška izkušnja, tehnična izvedba
 • strokovnost in upoštevanje sodobnih/aktualnih standardov oblikovalskih rešitev
 • samostojnost izvedbe
 • racionalna uporaba časa
 • ustrezna uporaba programskih orodij
 • sprotno testiranje in zagotavljanje kakovosti izvedbe
          30


Zagovor
 • predstavitev izdelka
 • zagovor izvedbe
 • razumljiva, sistematična in strokovna utemeljitev


          30

Izločilna merila:

 • neobvladovanje orodij za oblikovanje digitalnih rešitev,
 • tehnično nebrezhiben izdelek,
 • nedostopnost digitalne rešitve (nedelujoča povezava ...)
 • lažno avtorstvo oz. soavtorstvo digitalne rešitve.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalnikom, s projektorjem, s povezavo z internetom in programskimi orodji za oblikovanje digitalnih rešitev z možnostjo uporabe lastne/kandidatove opreme in orodij;
 • mobilna naprava (tablični računalnik ali mobilni pametni telefon).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja digitalnih rešitev in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja grafičnega ali medijskega oblikovanja/tehnologije ali računalništva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani ali Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev in 5 let delovnih izkušenj s področja grafičnega ali medijskega oblikovanja/tehnologije ali računalništva, od tega 3 leta pri oblikovanju digitalnih rešitev in
 • tretji član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prilagaja oblikovni koncept digitalnih rešitev naročnikovim zahtevam in izdelovalčevim pogojem
 • pripravlja predloge elementov digitalnih rešitev skladno z vsebino, s tehnološkimi postopki in cilji projekta: likovna zasnova digitalne rešitve, video in avdio vsebine, animacije, zvočna oprema, elementi navigacije ...
 • določa strukture digitalnih rešitev v timu sodelavcev
 • določa vizualen način navigacije
 • pripravlja in oblikuje predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki digitalnih rešitev (e-pošta, diskusijska skupina …)
 • razume in sooblikuje sistematiko za urejeno strukturo digitalne rešitve
 • pripravlja in oblikuje predloge za uporabo digitalnih rešitev na različnih elektronskih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …) in upošteva lastnosti
 • oblikuje statične, dinamične in interaktivne elemente (osnove grafičnega oblikovanja)  za digitalne rešitve
 • uporablja sodobna spletna orodja in izvaja postopke za oblikovanje digitalnih rešitev
 • upošteva oblikovne sisteme (design system) za splet in njihovo delovanje
 • oblikuje in vzdržuje knjižnico hierarhije komponent
 • pozna osnove likovnega jezika
 • preverja učinkovitost uporabniške izkušnje in celostno delovanje digitalnih rešitev
 • oblikuje digitalne rešitve za dostopnost ranljivim skupinam (npr. za gluhe, slepe ...)
Predlaga osnove za izdelavo digitalnih rešitev skladno z zahtevkom oz. naročilom:

 • predlaga, utemelji in predstavi koncept vizualnega komuniciranja na danem projektu
 • predstavi in utemelji idejne rešitve (lahko predstavljene kot skice)
 • predlaga in predstavi elemente, ki jih bo vsebovala digitalna rešitev
 • predlaga in utemelji programsko in tehnično opremo za oblikovanje  digitalnih rešitev
 • predlaga in utemelji strukturo  digitalnih rešitev
 • predlaga in utemelji način navigacije
 • predlaga in utemelji povezave, barve in besedilo
 • predlaga in utemelji načine komunikacije z uporabniki digitalnih rešitev
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izdela predloge kot osnovo za tehnično izdelavo digitalnih rešitev
 • načrtuje in likovno oblikuje skice in prototip za izvedbo digitalnih rešitev
 • pripravi celostno vizualizacijo digitalnih rešitev
 • izdeluje  grafične elemente digitalnih rešitev
 • upošteva tehnične elemente drugih izvajalcev (npr. programerjev)
 • zagotavlja skladnost digitalnih rešitev skladno z naročnikovimi pričakovanji
 • spremlja nastajanje digitalne rešitve in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po naročnikovi želji
 • pripravlja navodila za uporabnike
 • spremlja in naroča uporabo novih možnosti programskih orodij
 • testira prototipe na potencialnih uporabnikih različnih naprav (a/b testi, uporabniški testi)
 • pridobi povratne informacije testiranja z namenom izboljšanja digitalne rešitve in njene izkušnje
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • upošteva osnove ergonomije digitalnih rešitev, občutljivih na dotik
 • pozna osnove načrtovanja uporabniške izkušnje in razume  delo načrtovalca digitalnih projektov
 • uporablja različna programska orodja za oblikovanje vizualne podobe digitalnih rešitev
 • upošteva napotke za informacijsko varnost  
Skicira predlog digitalne rešitve na podlagi zahtevka oz. naročila:
 • izdela skice skladno z zahtevkom
 • pojasni predlagane skice in celostno delovanje osnutka digitalne rešitve
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo in čas

Oblikuje  digitalne rešitve na podlagi zahtevka oz. naročila:
 • načrtuje svoje delo
 • predstavi pristop in postopek oblikovanja  digitalnih rešitev /upošteva zahteve uporabniške izkušnje in dostopnosti)
 • predlaga in predstavi oblikovne rešitve  digitalnih rešitev in pri tem upošteva zahteve uporabniške izkušnje in dostopnosti
 • predlaga in predstavi podatkovni tok med različnimi segmenti digitalne rešitve
 • izdela slike uporabniškega vmesnika z vsemi zahtevanimi interaktivnimi elementi
 • izdela gradnike in posamezne grafične elemente digitalnih rešitev
 • pripravi in predstavi scenarij za osnovne animacije
 • izdela osnovne animacije
 • uskladi zahteve s tehničnimi in programskimi možnostmi
 • opiše možnosti in načine varovanja uporabniških, avtorskih in lastniških pravic
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo in čas

Izboljša obstoječe digitalne rešitve:

 • oceni obstoječe rešitve
 • predlaga in predstavi grafične izboljšave digitalnih rešitev
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Na osnovi zahtevka pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa:
 • načrtuje in utemelji tehnično in programsko opremo za oblikovanje  digitalnih rešitev
 • načrtuje in utemelji potreben čas za oblikovanje  digitalnih rešitev glede na zahtevek
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
DRUGO

 • Nielsen J. (1999). Designing Web Usability, dostopno tudi preko: https://www.researchgate.net/publication/228802427_Designing_for_web_site_usability
 • Olsen G. (1998). Multimedia Design
 • Rosenfield Morville (2006): Information Architecture: For the Web and Beyond
 • Kaltenekar M. (2006): Oblikovanje spletnih strani – HTML, CSS in Javascript, Pasadena.
 • Spletni dostopi e-gradiv, e-učilnic: https://www.w3schools.com/

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Matic Štefan, Delo, d.d., Ljubljana
 • Gordan Čuka, Fleš Gordan, Gordan Čuka, s.p, Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • Dušan Brglez, član komisije pri NPK, Talum, d.d., Maribor
 • Kristina Keržan, produktna oblikovalka, ORYX Gaming, Oblikovanja, Kristina Keržan, s.p.
 • Marija Toure, Srednja šola za oblikovanje, Maribor
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana
 • Matej Butala, Kreatorij, d.o.o., Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • Matej Hribernik, Kivi Com, d.o.o., Slovenj Gradec
 • Natalija Talan Fošnarič, Šolski Center Celje,

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.