Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (68324560)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev (26877050)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati svoje delo in delo skupine pri oblikovanju digitalnih rešitev: spletnih, mobilnih in drugih digitalnih rešitev
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi na področju razvoja digitalnih rešitev
 • uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z upoštevanjem varnostnega vidika
 • učinkovito uporabljati računalniška orodja ter spremljati nova programska orodja na področju digitalnih rešitev in razvoj le-teh
 • sistematično pristopati k reševanju problemov, ki se pojavljajo na področju razvoja digitalnih rešitev
 • komunicirati z naročniki pri definiranju in izvajanju naročil v zvezi z oblikovanjem digitalnih rešitev ter z razvijalci digitalnih rešitev
 • oblikovati digitalne rešitve skladno s smernicami dobre uporabniške izkušnje in digitalne dostopnosti za ranljive skupine
 • obnavljati in posodabljati grafično podobo digitalnih rešitev
 • upoštevati zahteve tržnih raziskav in trendov na področju digitalnih rešitev
 • zagotavljati učinkovitost celostnega delovanja digitalne rešitve
 • varovati zdravje in okolje ter delovati v skladu s trajnostnim razvojem družbe

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in se prilagaja načinu dela v skupini
 • z naročnikom prepoznava idejne zasnove projekta, ciljev in možnih rešitev
 • analizira naročnikove želje, členi in predstavlja možne rešitve ter z naročnikom del definira elemente grafične podobe digitalnih rešitev
 • spremlja ter upošteva ugotovitve tržnih raziskav in tržnih zahtev na področju digitalnih rešitev
 • oblikuje operativne in terminske načrte za izvedbo projekta
 • načrtuje uporabniške izkušnje nakupne poti na spletu v sodelovanju z naročnikom
 • deluje v timu za grafično oblikovanje digitalnih rešitev
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • racionalno rabi čas in druge vire za oblikovanje digitalne rešitve
 • upošteva principe organizacije dela, normative časa ter orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • oblikuje  vizualen izgled digitalne rešitve
 • predstavlja ideje o izdelkih ustreznim članom ekipe za nadaljnji razvoj idej  (brainstorming oz. možganske nevihte)
 • predlaga izboljšave digitalnih rešitev z vidika oblikovanja in izvedbe inženirjem (razvijalcem) digitalnih rešitev
 • analizira in raziskuje trg, potrebo po digitalni rešitvi ali se usklajuje z načrtovalci (informacijskimi arhitekti, načrtovalci uporabniške izkušnje)
 • spremlja aktualne standarde v industriji in na trgu
 • spreminja in nadgrajuje obstoječe digitalne rešitve glede na naročnikova pričakovanja
 • deluje v timu z razvijalci (inženirji) digitalnih rešitev

Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za programsko in tehnično opremo za oblikovanje digitalnih rešitev
 • določa vrsto programske in tehnične opreme za oblikovanje digitalnih rešitev in tehnične parametre le-teh
 • pripravlja specifikacijo pri postopkih za nabavo opreme za oblikovanje digitalnih rešitev
 • namešča, preizkuša in vzdržuje opremo za oblikovanje digitalnih rešitev
 • vodi evidence, tehnične dokumente in varuje uporabniške, avtorske in lastniške pravice
 • spremlja razvoj programske in tehnične opreme za oblikovanje digitalnih rešitev ter uvaja tehnične novosti v delovni proces
 • pozna vrste in uporabnost programske in tehnične opreme za oblikovanje digitalnih rešitev
Operativna dela prilagaja oblikovni koncept digitalnih rešitev naročnikovim zahtevam in izdelovalčevim pogojem
 • pripravlja predloge elementov digitalnih rešitev skladno z vsebino, s tehnološkimi postopki in cilji projekta: likovna zasnova digitalne rešitve, video in avdio vsebine, animacije, zvočna oprema, elementi navigacije ...
 • določa strukture digitalnih rešitev v timu sodelavcev
 • določa vizualen način navigacije
 • pripravlja in oblikuje predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki digitalnih rešitev (e-pošta, diskusijska skupina …)
 • razume in sooblikuje sistematiko za urejeno strukturo digitalne rešitve
 • pripravlja in oblikuje predloge za uporabo digitalnih rešitev na različnih elektronskih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …) in upošteva lastnosti
 • oblikuje statične, dinamične in interaktivne elemente (osnove grafičnega oblikovanja)  za digitalne rešitve
 • uporablja sodobna spletna orodja in izvaja postopke za oblikovanje digitalnih rešitev
 • upošteva oblikovne sisteme (design system) za splet in njihovo delovanje
 • oblikuje in vzdržuje knjižnico hierarhije komponent
 • pozna osnove likovnega jezika
 • preverja učinkovitost uporabniške izkušnje in celostno delovanje digitalnih rešitev
 • oblikuje digitalne rešitve za dostopnost ranljivim skupinam (npr. za gluhe, slepe ...)
izdela predloge kot osnovo za tehnično izdelavo digitalnih rešitev
 • načrtuje in likovno oblikuje skice in prototip za izvedbo digitalnih rešitev
 • pripravi celostno vizualizacijo digitalnih rešitev
 • izdeluje  grafične elemente digitalnih rešitev
 • upošteva tehnične elemente drugih izvajalcev (npr. programerjev)
 • zagotavlja skladnost digitalnih rešitev skladno z naročnikovimi pričakovanji
 • spremlja nastajanje digitalne rešitve in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po naročnikovi želji
 • pripravlja navodila za uporabnike
 • spremlja in naroča uporabo novih možnosti programskih orodij
 • testira prototipe na potencialnih uporabnikih različnih naprav (a/b testi, uporabniški testi)
 • pridobi povratne informacije testiranja z namenom izboljšanja digitalne rešitve in njene izkušnje
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • upošteva osnove ergonomije digitalnih rešitev, občutljivih na dotik
 • pozna osnove načrtovanja uporabniške izkušnje in razume  delo načrtovalca digitalnih projektov
 • uporablja različna programska orodja za oblikovanje vizualne podobe digitalnih rešitev
 • upošteva napotke za informacijsko varnost  
Administrativna dela pripravlja projektno dokumentacijo
 
 • pripravlja dokumentacijo za izvedbo digitalnih rešitev
 • pripravlja kalkulacijske elemente za proces izvedbe digitalnih rešitev
 • upošteva tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • uporablja tehnike računalniškega arhiviranja
Komercialna dela svetuje naročniku
 • predstavlja primere in idejne rešitve s ciljem ugoditi naročniku
 • predlaga in svetuje naročnikom pri oblikovanju ponudbe
 • razume osnove ekonomike in podjetništva
Vodenje koordinira delo skupine
 • deluje v skupini in vodi skupino za oblikovanje digitalnih rešitev
 • vodi ali izvaja dokumentiranje poteka projektov
 • odloča ali pripravlja elemente za odločanje, če ne gre vse po načrtih
 • upošteva načela in metode timskega in projektnega dela
 • uporablja tehnike in metode dela z ljudmi
 • uporablja temeljne metode odločanja
 • načrtuje terminski načrt za posamezno aktivnost (časovnica)
Zagotavljanje kakovosti izvaja načrtovane naloge skladno s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • upošteva standarde kakovosti pri zasnovi in izvedbi digitalnih rešitev
 • spoštuje zakonske predpise, podzakonske akte in mednarodne sporazume s področja intelektualne lastnine pri izvajanju del
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • upošteva načela kakovosti, estetike in inovativnosti digitalnih rešitev
 • razume skladnost poslovanja z varnostnimi zakonskimi okviri in standardi na področju kibernetske varnosti
Nadzor dela preverja skladnost rešitev z veljavnimi ali dogovorjenimi dejstvi
 • spremlja organiziranje in izvajanje aktivnosti skladno s sprejetim projektom, predlaga spremembe ter ukrepa po pravilih, opredeljenih v projektu
 • skrbi za spoštovanje dogovorov in preverja izvajanje oblikovanja končnega izdelka
 • upošteva naročnikove zahteve v zvezi z grafično in tehnično podobo digitalnih rešitev
Vzdrževanje in popravila vzdržuje lastno opremo
 • vzdržuje lastno opremo, ki jo uporablja pri delu
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva z naročniki in s sodelavci
 • pisno in ustno komunicira z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu o izvajanju del
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • upošteva cilje trajnostnega razvoja organizacije
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • razume možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • upošteva postopke za preprečevanje nesreč
 • izbira delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Matic Štefan, Delo, d.d., Ljubljana
 • Gordan Čuka, Fleš Gordan, Gordan Čuka, s.p, Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • Dušan Brglez, Talum, d.d., Maribor
 • Kristina Keržan, produktna oblikovalka, ORYX Gaming, Oblikovanja, Kristina Keržan, s.p., Ljubljana
 • Marija Toure, Srednja šola za oblikovanje, Maribor
 • Matej Butala, Kreatorij, d.o.o., Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana
 • Matej Hribernik, Kivi Com, d.o.o., Slovenj Gradec
 • Natalija Talan Fošnarič, Šolski center Celje, Celje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.