Katalog

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem (62200081)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami (2658603011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami 26586030 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2.NAČIN PREVERJANJA

 • praktično preverjanje in zagovor


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež%

1. načrtovanje

Poznavanje in razumevanje izdelka/storitve

25

Organizacija, strokovnost in metodološka izvedba

Priprava načrta izdelka/storitve

Izbor ustreznih materialov

 

2. izvedba

Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost, ustrezna zaščitna sredstva, priprava prostora, pripomočkov, opreme, orodij …)

60

Upoštevanje optičnega in fizičnega ravnovesja, globinskega dela, razporejenost barv, tehnična izvedba, kompozicija, upoštevanje primernosti stila …

Varčnost, natančnost, racionalna poraba izbranih materialov, pravilna uporaba pripomočkov in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

Kalkulacija izdelka/storitve

Upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter predpisov požarne varnosti

Kakovost izvedbe

Komunikativnost

Samostojnost pri delu (upošteva se tako samostojnost posameznika kot skupine) in upoštevanje določenega zaporedja pravil

3. dokumentacija

Celovitost dokumentacije

5

Preglednost dokumentacije

Strokovna ustreznost

4. zagovor

Predstavitev opravljenega izdelka/storitve s komentarjem

10

Zagovor opravljenega izdelka/storitve po zastavljenih vprašanjih

SKUPAJ

100

 

IZLOČILNA MERILA:

Jih ni.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delovni prostor z naravno svetlobo ter z ustreznim ogrevanjem/hlajenjem

 • delovna miza z nastavljivo višino oziroma več delovnih miz različnih višin (vsaj tri)
 • globoko korito (minimalnih dimenzij 50 x 40 x 20 cm z nastavljivo pipo z dotokom tople in hladne vode ter delovno polico/površino)
 • posode za ločeno zbiranje odpadkov
 • zaprt skladiščni prostor z regali za skladiščenje cvetja in materialov
 • skladiščni prostor (omara, regal …) za hranjenje orodij in pripomočkov
 • cvetličarska orodja (vrtnarske škarje, navadne škarje, noži za spodrezovanje cvetja, olfa nož, klešče za ščipanje žice, univerzalne klešče/kombinirke, silikonska pištola, spenjač, luknjač)
 • pripomočki (žice za cvetje – različnih debelin, vikelj žica, tape za povijanje cvetja, lepilo za cvetje, aranžerski dodatki, okrasni trakovi in vrvice, papir za aranžiranje, vaze različnih dimenzij, stojalo za venec in poročni šopek, držalo za pripravo poročnega šopka, slikarski barvni krog, osnovni oblikovalski material za promocijske aktivnosti: barvni papir, barvice, škarje … )
 • materiali (5–7 vrst različnega svežega cvetja, zelenje, lončnice, suho cvetje in plodovi, okrasne posode, lonci in substrati za presajanje, razpršilo za lesk listov, hranila za cvetje
 • osnovna sredstva za varstvo rastlin
 • osebna zaščitna sredstva (rokavice, zaščitna filter maska za obraz)
 • transportno sredstvo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član naziv cvetličarski mojster in vsaj pet let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij,
 • en član z najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja cvetličarstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj s področja oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij v cvetličarni,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od navedenih meril v prvi ali drugi alineji.

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje in organizira dela in storitve na področju oblikovanja in urejanja prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • načrtuje, usklajuje in organizira svoje delo ter delo drugih skladno s terminskim planom
 • načrtuje delo skladno z veljavnimi predpisi o varovanju okolja in zdravja ljudi
 • pozna temeljna načela in metode načrtovanja in organizacije dela v podjetju
 • razume pomen družbene odgovornosti posameznika pri poslovanju podjetja
 • načrtuje nabavo in porabo rezanega cvetja, lončnic, aranžerskega in drugega materiala za potrebe oblikovanja prostora z rastlinami
 • obvlada značilnosti pogosto uporabljanega rezanega cvetja, zelenja in  lončnic
 • razlikuje vrste aranžerskega materiala ter pozna njihov namen in uporabnost
 • se zaveda pomena uporabe naravnih materialov
 • organizira osnovna vzdrževalna dela na cvetličarskih orodjih in napravah
 • spremlja in uvaja novosti s področja oblikovanja v cvetličarstvu
 • upošteva zakonodajo, ki ureja področje cvetličarstva
Izdela načrt organizacije dela za večji planiran dogodek (po izboru komisije)
 • posvetuje se z naročnikom glede dekoracije prostora
 • izdela načrt organizacije dela za določeno število zaposlenih s specifikacijo posameznih del
 • predvidi porabo količine cvetja, zelenja in drugih materialov
 • predvidi čas uporabnosti dekoracije prostora
 • načrtuje potreben čas za izdelavo cvetlične dekoracije
 • načrtuje organizacijo nabave cvetja, zelenja in drugih materialov
 • načrtuje transport materialov, cvetličnih vezav in dekoracij
 • načrtuje porabo sredstev
 • predvidi racionalno rabo energije, materiala in časa
 • upošteva logistiko
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja ter prostorskega reda

načrtuje oblikovanje in urejanje določenega prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • načrtuje vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na prostor ob upoštevanju prostorskih zakonitosti
 • opravi ogled prostora
 • naredi idejno zasnovo oblikovanja in ureditve izbranega prostora
 • pozna značilnosti različnih prostorov
 • načrtuje izdelavo cvetličnih vezav oziroma dekoracij z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • pozna načela, pravila in zakonitosti oblikovanja z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • načrtuje porabo materialov za izdelavo posameznih cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru
 • načrtuje porabo dodatnih elementov za doseganje večje učinkovitosti cvetlične vezave oziroma dekoracije v prostoru
 • pozna uporabo okrasnih posod, aranžerskega in dopolnilnega materiala v izbranem prostoru glede na pravila oblikovanja v prostoru in modne smernice
 • načrtuje transport materialov, cvetličnih vezav in dekoracij
 • izbere rezano cvetje, lončnice in aranžerski material za oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij glede na načrt
 • izbere vrste in tehnike izdelave postavitev cvetličnih vezav in dekoracij za določen prostor
 • razlikuje uporabo rezanega cvetja in lončnic glede na pravila oblikovanja v prostoru in modne smernice
 • upošteva pravila oblikovanja in estetike ter modne smernice
Izdela idejno zasnovo dekoracije prostora (po izboru komisije)
 • posvetuje se z naročnikom o dekoraciji prostora
 • prouči prostor za dekoracijo kot celoto
 • nariše skico dekoracije prostora z upoštevanjem želja strank
 • izbere materiale, ki ustrezajo prostoru
 • svetuje primerno cvetje in rastline glede na trajanje dekoracije
 • izbere posodo za aranžiranje, ki ustreza prostoru
 • izdela kalkulacijo storitve
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva načela etike
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda
 • predvidi potreben čas za izdelavo cvetlične dekoracije in njene uporabnosti
 • predvidi potrebo z oskrbo cvetja
izvaja, vodi in usklajuje dela pri oblikovanju in urejanju prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • razlikuje med idejo, skico in načrtom
 • določi potrebne rastline in druge aranžerske materiale za izdelavo posamezne cvetlične vezave in dekoracij v prostoru
 • pozna značilnosti posameznih rastlin in materialov za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • določi potrebna cvetličarska orodja in pripomočke za izdelavo posameznega elementa v prostoru
 • vodi, usklajuje in izvaja postopke oblikovanja in urejanja prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom


Oblikuje in uredi prostor (po izboru komisije)
 • posvetuje se z naročnikom
 • prouči izbrani prostor
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda
 • svetuje primerno cvetje in rastline glede na trajanje dekoracije
 • predvidi vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na določen prostor
 • nariše skico cvetlične vezave oziroma dekoracije z upoštevanjem želja strank (po potrebi)
 • predvidi potreben čas za izdelavo cvetlične dekoracije in čas njene uporabnosti
 • izdela kalkulacijo storitve
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • izbere ustrezne materiale
 • izdela cvetlično vezavo oziroma dekoracijo in jo postavi v prostor
 • predvidi potrebno oskrbo cvetlične vezave oziroma dekoracije
 • posreduje navodila za oskrbo
 • zagotavlja urejenost delovnega prostora
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva logistiko
 • upošteva načela etike
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja logistične ukrepe
 • odloča o izboru ustreznih transportnih sredstev in postopkih transportiranja, s katerimi ohranja maksimalno kakovost rastlin in drugih materialov
 • izbere postopke transportiranja in transportna sredstva pri nabavi repromaterialov ter pri izvedbi posameznih storitev
 • pozna postopke nabave, skladiščenja in transportiranja cvetličnih vezav in dekoracij
Izdela in pojasni načrt logistike oblikovanja in urejanja  prostora
 • posvetuje se z naročnikom
 • izbere najugodnejšega dobavitelja cvetja, zelenja in drugega materiala
 • določi ustrezno število izvajalcev storitve
 • izbere najugodnejšo transportno pot za izvedbo storitve
 • predvidi potreben material
 • racionalno rabi energijo material in čas

promovira in trži storitve oblikovanja prostora z rastlinami
 • načrtuje ekonomično porabo sredstev in dohodek poslovanja
 • načrtuje porabo finančnih sredstev za izvedbo posameznih projektov
 • spremlja razmere na trgu in odkriva nove poslovne priložnosti
 • pozna osnove tržnega delovanja ter načine trženja idej in prodora izdelkov na trg
 • razume pomen in pozna načine raziskovanja trga
 • razvija inovativno in konkurenčno prednost svojega delovnega področja
 • pozna osnove ekonomike, podjetništva in trženja na področju oblikovanja prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom  
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja na  področju cvetličarstva
 • nabavlja repromaterial
 • izvaja različne promocijske aktivnosti
 • pripravi in razdeljuje promocijski material
 • pridobiva nove stranke in ohranja stik s stalnimi strankami
 • pozna merila za ugotavljanje uspešnosti cvetličarskega podjetja
 • oblikuje ponudbo cvetličarskega podjetja ter pripravi izračun cen izdelkov, dekoracij in storitev
 • organizira prodajo cvetličnih vezav, dekoracij in storitev na področju oblikovanja in urejanja prostora
 • obračunava opravljeno delo in porabljen material ter pri tem uporablja ustrezno poslovno dokumentacijo
 • upošteva osnovne tržne prijeme prodaje in promocije cvetličarskih izdelkov ter storitev
 • komunicira s sodelavci, strankami, z dobavitelji in s strokovnimi službami
 • pozna načela uspešne in etične poslovne komunikacije  
 • pozna delovanje tržnega spleta 
Izdela letni promocijski načrt manjšega podjetja
 • izdela in pojasni letni načrt promocije ponudbe oziroma prodaje storitev s področja oblikovanja in urejanja okolja z rastlinami
Izdela osnutek promocijskega elementa (po izboru komisije)
 • pripravi potreben prostor in materiale za delo
 • izdela osnutek promocijskega elementa
 • upošteva načela estetike in etike
 • racionalno rabi energijo, material in čas
Sestavi medijski oglas za promocijo (po izboru komisije)
 • sestavi medijski oglas za promocijo izdelka oziroma storitve za različne medije
 • pojasni vrste oglaševanja (intervju, film, fotografija …)
 • upošteva načela estetike in etike
 • izdela stroškovnik za posamezno vrsto oglaševanja
 • izbere (priporoča) primerno varianto oglaševanja glede na zmožnosti podjetja


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Stopar, Metelko, J. (2004). Oblikovanje s cvetjem. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Noordhuis, K. T. (2005). Enciklopedija vrtnih rastlin. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Nemanič, S. in Šegula, S.: Osnove floristike 1, Učbenik, Modart, d. o. o.
 • Nemanič, S. in Šegula, S.: Osnove floristike 2, Učbenik; Modart, d. o. o.
 • Vermeulen, N. (2005). Enciklopedija sobnih rastlin. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Priročnik: (2007). Cvetoče okrasne rastline A – Ž. Založba Narava, Kranj.
 • Profil Floral (2008). In memorial, Bloom´s Gmbh D-Ratigen.
 • Blumen Strausse & Gestcke (1995), Christian Verlag, Annes Publishing limited London.
 • Vegetatieve Bloemsierkunst (1989). Jan van Doesburg, Uitgeverij Terra Zutphen.
 • Rötscher, Schorn – Fachstufe Florist Band 1 Kieser verlag.
 • Assman, Peter: Zeitgerechte Flofistik, Fach verband Deutscher Floristen c. V. Bundes Verband, 1989.
 • Helmut Neidiger-pflanzschalen (Gestaltung und Technik in Beispielen). Ulmer.
 • Moritz Bürki, Marianne Fuchs-Topfpflanzen. Bernhard Thalacker Verlag.
 • Samuel Sprunger/Marianne Wieler-Trocken Materialien für die Floristik.
 • 'BASICS' Braut & Blume.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Dejan Rojko,  Cvetličarna Zvonček, Dejan Rojko, s. p.,  Maribor
 • Helena Novak, Cvetličarna Helena Novak, s. p., Celje
 • Franci Landeker, Art floristik, d. o. o.
 • Polona Bornšek, Vrtnarstvo Celje, d. o. o.
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje, d. d.
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Majda Stopar, CPI

12. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Janez Seliškar, Cvetje Eli, s. p.
 • Renata Felicijan Šturbej, Sindikat kmetov Slovenije
 • Marjan Planinšek, Alemar, s. p.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Majda Stopar, CPI
 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.