Poklicni standard

Naziv:

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem (62200081)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI (26586030)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:
 1. odgovorno in gospodarno ravnati z orodji, opremo, materiali, energijo in s časom pri izvajanju del in storitev oblikovanja prostora z rastlinami,
 2. zagotavljati lastno varnost in varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja,  
 3. poslovati odgovorno, podjetno in etično,
 4. komunicirati s sodelavci, strankami, z dobavitelji in s strokovnimi službami ob upoštevanju načel etike ter uspešne poslovne komunikacije,
 5. uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo za potrebe poslovanja na področju cvetličarstva,
 6. zagotavljati kakovost storitev in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi,
 7. načrtovati in organizirati dela in storitve pri oblikovanju in urejanju prostora z rastlinami,
 8. izdelati načrt ter izvesti oblikovanje in ureditev prostora z rastlinami,
 9. izvesti logistične ukrepe,
 10. promovirati in tržiti storitve oblikovanja prostora z rastlinami.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi delovno orodje, naprave, prostore in material, potrebne za delo
Operativna dela načrtuje in organizira dela in storitve na področju oblikovanja in urejanja prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • načrtuje, usklajuje in organizira svoje delo ter delo drugih skladno s terminskim planom
 • načrtuje delo skladno z veljavnimi predpisi o varovanju okolja in zdravja ljudi
 • pozna temeljna načela in metode načrtovanja in organizacije dela v podjetju
 • razume pomen družbene odgovornosti posameznika pri poslovanju podjetja
 • načrtuje nabavo in porabo rezanega cvetja, lončnic, aranžerskega in drugega materiala za potrebe oblikovanja prostora z rastlinami
 • obvlada značilnosti pogosto uporabljanega rezanega cvetja, zelenja in  lončnic
 • razlikuje vrste aranžerskega materiala ter pozna njihov namen in uporabnost
 • se zaveda pomena uporabe naravnih materialov
 • organizira osnovna vzdrževalna dela na cvetličarskih orodjih in napravah
 • spremlja in uvaja novosti s področja oblikovanja v cvetličarstvu
 • upošteva zakonodajo, ki ureja področje cvetličarstva
načrtuje oblikovanje in urejanje določenega prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • načrtuje vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na prostor ob upoštevanju prostorskih zakonitosti
 • opravi ogled prostora
 • naredi idejno zasnovo oblikovanja in ureditve izbranega prostora
 • pozna značilnosti različnih prostorov
 • načrtuje izdelavo cvetličnih vezav oziroma dekoracij z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • pozna načela, pravila in zakonitosti oblikovanja z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • načrtuje porabo materialov za izdelavo posameznih cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru
 • načrtuje porabo dodatnih elementov za doseganje večje učinkovitosti cvetlične vezave oziroma dekoracije v prostoru
 • pozna uporabo okrasnih posod, aranžerskega in dopolnilnega materiala v izbranem prostoru glede na pravila oblikovanja v prostoru in modne smernice
 • načrtuje transport materialov, cvetličnih vezav in dekoracij
 • izbere rezano cvetje, lončnice in aranžerski material za oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij glede na načrt
 • izbere vrste in tehnike izdelave postavitev cvetličnih vezav in dekoracij za določen prostor
 • razlikuje uporabo rezanega cvetja in lončnic glede na pravila oblikovanja v prostoru in modne smernice
 • upošteva pravila oblikovanja in estetike ter modne smernice
izvaja, vodi in usklajuje dela pri oblikovanju in urejanju prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom
 • razlikuje med idejo, skico in načrtom
 • določi potrebne rastline in druge aranžerske materiale za izdelavo posamezne cvetlične vezave in dekoracij v prostoru
 • pozna značilnosti posameznih rastlin in materialov za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • določi potrebna cvetličarska orodja in pripomočke za izdelavo posameznega elementa v prostoru
 • vodi, usklajuje in izvaja postopke oblikovanja in urejanja prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom


izvaja logistične ukrepe
 • odloča o izboru ustreznih transportnih sredstev in postopkih transportiranja, s katerimi ohranja maksimalno kakovost rastlin in drugih materialov
 • izbere postopke transportiranja in transportna sredstva pri nabavi repromaterialov ter pri izvedbi posameznih storitev
 • pozna postopke nabave, skladiščenja in transportiranja cvetličnih vezav in dekoracij
promovira in trži storitve oblikovanja prostora z rastlinami
 • načrtuje ekonomično porabo sredstev in dohodek poslovanja
 • načrtuje porabo finančnih sredstev za izvedbo posameznih projektov
 • spremlja razmere na trgu in odkriva nove poslovne priložnosti
 • pozna osnove tržnega delovanja ter načine trženja idej in prodora izdelkov na trg
 • razume pomen in pozna načine raziskovanja trga
 • razvija inovativno in konkurenčno prednost svojega delovnega področja
 • pozna osnove ekonomike, podjetništva in trženja na področju oblikovanja prostora z rezanim cvetjem, lončnicami in aranžerskim materialom  
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja na  področju cvetličarstva
 • nabavlja repromaterial
 • izvaja različne promocijske aktivnosti
 • pripravi in razdeljuje promocijski material
 • pridobiva nove stranke in ohranja stik s stalnimi strankami
 • pozna merila za ugotavljanje uspešnosti cvetličarskega podjetja
 • oblikuje ponudbo cvetličarskega podjetja ter pripravi izračun cen izdelkov, dekoracij in storitev
 • organizira prodajo cvetličnih vezav, dekoracij in storitev na področju oblikovanja in urejanja prostora
 • obračunava opravljeno delo in porabljen material ter pri tem uporablja ustrezno poslovno dokumentacijo
 • upošteva osnovne tržne prijeme prodaje in promocije cvetličarskih izdelkov ter storitev
 • komunicira s sodelavci, strankami, z dobavitelji in s strokovnimi službami
 • pozna načela uspešne in etične poslovne komunikacije  
 • pozna delovanje tržnega spleta 
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence poslovanja
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc
 • vodi evidence porabe materialov
 • vodi evidence prisotnosti zaposlenih
 • pozna obrazce/programe za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti/uporabljati
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela, izdelkov in storitev pri izvajanju oblikovanja prostora z rastlinami
 • pozna metode kontrole kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna standarde kakovosti s področja cvetličarstva
 • odgovorno in gospodarno ravna z materiali in opremo ter v tem odnosu razume pomen gospodarnosti
 • odgovorno in racionalno porablja energijo in čas ter pozna postopke, ki vodijo k racionalnosti
 • spremlja, nadzoruje in ocenjuje rezultate dela
 • zagotavlja kakovost ponudbe podjetja
 • spremlja strokovno literaturo s področja oblikovanja v cvetličarstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami in z institucijami
 • komunicira in sodeluje s sodelavci, strankami in institucijami
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • rešuje reklamacije
 • upošteva načela in pravila uspešne ter etične poslovne komunikacije in timskega dela, pri čemer  uporablja strokovno terminologijo
 • sporazumeva se v slovenskem in enem tujem jeziku
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja za potrebe poslovanja in komunikacije v cvetličarskem podjetju
 • pozna strokovno terminologijo

Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • varuje osebno zdravje, zdravje sodelavcev ter uporabnikov izdelkov in storitev skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s pripomočki, orodji, napravami ter materiali na področju cvetličarstva
 • pozna in upošteva fitosanitarne in higienske predpise
varuje okolje in lastnino
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke
 • uporablja nevarne snovi in opremo skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna posledice nepravilne uporabe odpadnih in nevarnih snovi
 • varuje okolje, naravo, kulturno in naravno dediščino
 • varuje lastnino
 • pozna zahteve, ki jih opredeljuje kulturna in naravna dediščina

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Rok Globokar, Gardenia, d. d.
 • Vrtnarstvo Kurbus, s. p., Milje, Gornja Radgona
 • Marija Podgornik, Vrtnarstvo Celje            
 • Vrtnarstvo Levičnik, s. p., Ljubljana
 • Nada Natek, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica:
 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Marjan Planinšek, Alemar, s. p.
 • Janez Seliškar, Cvetje Eli, s. p.
 • Renata Felicijan Šturbej, Sindikat kmetov Slovenije
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje
     
Koordinatorica:
 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.