Katalog

Naziv:

Ilovičar/ilovičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Ilovičar/ilovičarka (2608260011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard  Ilovičar/ilovičarka 26082600 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj šest mesecev praktičnih izkušenj z izvajanjem različnih del izdelave gradbe-nih elementov ali produktov iz ilovice, kar kandidat/kandidatka dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti ali
 • najmanj eno leto praktičnih izkušenj pri graditvi objektov, kar kandidat/kandidatka do-kazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo de-javnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa 

Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje


 • Izdelan načrt dela
  10
 • Načrtovani ukrepi varovanja zdravja na       delovnem mestu in varovanja okolja
 • Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo
Izvedba
 • Uporaba sredstev za delo skladno s tehniško-tehnološkimi pravili
  70
 • Ustrezno tehnološko zaporedje del
 • Racionalna raba materialov
 • Uporaba osebnih zaščitnih sredstev
 • Kakovost  in natančnost izdelave
Zagovor


Predstavitev opravljenega dela in utemeljitev:
 • uporabe materialov in delovnih sredstev
 • izbire  materialov glede na lokalne značilnosti in delovne postopke v območjih kulturne dediščine
  20

Izločilna merila:

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov ter tehnologij dela

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
 
Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvaja-nja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 82/14, členi 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • prostor oz. delavnica s pripravljenimi simulacijami za izvedbo posameznih na-log iz tega kataloga ali ustrezni prostor na gradbišču/delovišču
 • ročno orodje, mehanizirano ročno orodje in pripomočki (mešalec, pnevmatsko orodje, samokolnica, vedra, orodje za butanje …)
 • material za izvedbo naloge (različne vrste mešanic ilovice, material za omet ipd.) in tehnična dokumentacija materiala (opis sestave materiala, proizvajal-čevi predlogi uporabe materiala …)
 • prostor za pregled osebnih zbirnih map

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju načrtovanja ali svetovanja ali izvajanja različnih del, ki vključujejo ilovico kot gradbeni material in
 • dva člana komisije izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj z izvajanjem različnih del ali izdelave gradbenih elementov ali produk-tov iz lahke ilovice in/ali butane ilovice.10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja delovno mesto in orodja ter pripomočke za pripravo  in vgradnjo ilovnatih ometov,   nenosilnih sten iz  lahke ilovice, nenosilnih sten iz butane ilovice in  ilovnatih podov na ustrezno pripravljeno podlago za vgradnjolahke ilovice, nenosilnih sten iz butane ilovice in  ilovnatih podov na ustrezno pripravljeno podlago za vgradnjo
 • terminsko predvideva in razume sosledje procesa vgradnje in sušenja glede na izbrano tehniko ilovnate gradnje in pričakovano temperaturo okolja med delom in sušenjem ter to upošteva pri izvedbi vgradnje in finalizacije del
 • zavaruje in označi delovišče
 • izbira in pripravlja materiale za delo glede na namen uporabe  
 • izbira ustrezna orodja (pnevmatsko orodje ...), stroje in pripomočke za mešanje, butanje in transport ilovice (mešalec, samokolnice, vedra, orodje za butanje)
 • pripravlja gradbeni oder, lestve …
 • pripravlja električno napeljavo za pogon el. strojev in preverja njihovo delovanje
 • pripravlja opaž
 • ustrezno zaščiti okna, vrata, tla, vidni les, neometane stene z zaščitnimi sredstvi (zaščitni trakovi, zaščitna folija za okna …)
Priprava podlage za vgradnjo ilovnatega ometa na podlago

 • zavaruje in označi delovišče
 • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
 • predstavi pogoje v okolju, kjer bi se izvajala gradnja, a ti  morajo biti izpolnjeni, da se vgradnja ilovnatega ometa lahko izvede
 • pojasni, kako vpliva temperatura okolja na izvedbo naloge
 • izbere ustrezna orodja (pnevmatsko orodje ...), stroje in pripomočke za mešanje, butanje in transport ilovice (mešalec, samokolnice, vedra, orodje za butanje)
 • pripravi opaž
 • zaščiti okna, vrata, tla, vidni les, neometane stene z zaščitnimi sredstvi (zaščitni trakovi, zaščitna folija za okna …)
 • stroje in orodja uporabi po navodilih in skladno s predpisi

Postavitev enostavnega delovnega odra za konstrukcijo

 • zavaruje in označi delovišče
 • pregleda kontrolni list za sestavo delovnega odra
 • uporabi zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • sestavi enostavni delovni oder
 • preveri nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra
 • pojasni, kdaj se uporablja kontrolni list
pripravlja ilovico glede na izbrani delovni proces in način vgradnje
 • določa teksturo zemljine (peščeni delci, glinasti delci, meljasti delci in skeletni delci) s preprostimi hitrimi testi, in sicer gnetenje v kroglo, oblikovanje svaljka, sejanje skozi sita in preverjanje sedimentacije v stoječi vodi)
 • ilovico odvzame iz tal (30–50 cm pod površjem) in odstrani organske primesi
 • ilovico suši in melje v prah ali raztaplja v vodi in dela pasto
 • določa razmerje med ilovico in peskom glede na izbrani delovni proces
 • pred uporabo lokalne neatestirane ilovice, le-to posreduje laboratoriju za določitev vsebnosti težkih kovin in radioaktivnih izotopov
 • po zaključku sanira izkopno mesto, če to ni gradbena jama
Priprava ilovice glede na delovni proces in način vgradnje

 • s hitrim testom določi teksturo tal (peščeni delci, glinasti delci, meljasti delci in skeletni delci) in pojasni razlog za izbor načina testiranja
 • predstavi postopek odvzema ilovice iz tal
 • odstrani organske primesi iz vzorca ilovice
 • na vzorcu ilovice oceni, ali je primerno suh, in ga zmelje v prah ali raztopi v vodi ter naredi pasto
 • določi razmerje med ilovico in peskom glede na izbrani  delovni proces
 • pojasni postopek ravnanja, kadar obstaja sum na onesnaženo zemljo, in našteje možne povzročitelje onesnaženosti zemlje
 • pojasni, kako bi saniral izkopno mesto

izbira že pripravljeno ilovico glede na izbrani delovni proces in način vgradnje

     


 • izbere ustrezen sistem notranjega ometa: sestavo ometa in strukturo obdelave (število slojev, debelino slojev, vrsto malte, ojačitve, čas nanosa  itd.) ter povezavo s podlago
 • odstranjuje prah in druge tujke iz/z ilovice
 • pozna različne dobavitelje ilovice
Izbor že pripravljene ilovice glede na izbrani delovni proces in način vgradnje

 • pregleda operativni načrt za izvedbo projekta
 • izbere ustrezen sistem notranjega ometa glede na sestavo ometa in strukturo obdelave (število in debelino slojev, vrsto malte, ojačitve, čas nanosa  itd.) ter povezavo s podlago
 • odstrani prah in druge tujke iz ilovice
 • pojasni, kdaj je sezonsko primeren čas za izvedbo projekta, in predstavi razloge
 • opiše pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za pravilno skladiščenje materiala
 • našteje glavne dobavitelje ilovice za svoje okolje
izdeluje grobi, fini in dekorativni omet iz ilovice na notranjih zidovih, stenah, stropih


 • preučuje tehnično dokumentacijo ter preverja skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbira oz. pripravlja material, glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • pozna različne podlage (kamnita, opečnata,   lesena …) in njihove lastnosti (hrapavost, zmožnost absorpcije vode, stabilnost …) ter jih glede na kakovost površine pravilno pripravlja za nanos ometa
 • pripravljeno mešanico ilovice nanaša z ročnim zidarskim orodjem ali s transportnim strojem na podlago
 • izravnava in zatesnjuje omet z zidarskim orodjem
 • pri izdelavi ometov upošteva tehnične podrobnosti (vogali, koti, stropi, spoji z lesom, nosilnost ometa in pohištvo ...)
 • predvideva tehnične specifike pred izdelavo grobega ometa (debelina ometa, ojačitev z armirno mrežico ...)
 • pregleduje suhi grobi omet (razpoke, poškodbe, izbokline ...) in ga po potrebi sanira ter pripravlja podlago za fini omet
 • ocenjuje hitrost sušenja materiala in pravilno izbere čas za zaribavanje in zagladitev finega ometa
 • spremlja kakovost pripravljenih ilovnatih mešanic, pred nanosom ometa in ob zaključku ometa (končni izgled, sipkost, trdota)
 • pripravlja podlago za nanos dekorativnega ometa
 • izbira ustrezno mešanico ilovice za različne tehnike (glajena ilovica, brisan omet, zariban in zaglajen dekorativni omet, strukturiran omet, dekorativni omet z dodatki - zelišča, školjke, steklo …)
 • uporablja pravo orodje za različne tehnike
 • pozna in upošteva pomen načrtovanega estetskega videza izdelka (pozna barvni simbolizem, učinek barv, barvne kombinacije, kontraste barv, ornamente, osvetlitev površin)
 • pri delu upošteva strankina, projektantova in investitorjeva navodila
 • po končanem delu pregleduje stanje in načrtuje nadaljnje posege (sanacija razpok, oljenje tal …)
 • čisti in pospravlja gradbišče, delovno orodje, strojno opremo in očisti sebe ter odpelje gradbeni material na ustrezno lokacijo za zbiranje, odlaganje in recikliranje gradbenih odpadkov
 • pri izvajanju del na objektih in v območjih kulturne dediščine upošteva zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z njimi načrtuje svoje delo
 • razume značilnosti ilovice in drugih zemljin in uporabo le-teh za različne namene pri gradnji objektov in stavb
 • razume sisteme obdelave notranjih površin (zidov, sten, stropov) in zunanjih zidov
 • razume pomembnost organizacije dela za izvedbo dekorativnega ometa (načrt, priprava, izvedba)

Izdelava grobega ometa

 • pregleda tehniško dokumentacijo ter preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbere oz. pripravi material glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • pojasni svojo vlogo v timu na delovišču
 • predstavi tehnične specifike pred izdelavo grobega ometa (debelina ometa, ojačitev z armirno mrežico ...)
 • pripravi podlago za nanos glede na njene značilnosti, na katero se bo nanašala ilovica
 • pripravljeno mešanico ilovice nanaša z ročnim zidarskim orodjem ali s transportnim strojem na podlago
 • izravna in zatisne omet z zidarskim orodjem
 • pregleda izdelani suhi grobi omet (razpoke, poškodbe, izbokline ...) in ga po potrebi sanira
 • oceni kakovost pripravljenih ilovnatih mešanic pred nanosom ometa in ob zaključku ometa (končni izgled, sipkost, trdota)
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti

Izdelava finega ometa

 • pregleda tehniško  dokumentacijo ter preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbere oz. pripravi material glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • pripravi podlago glede na njene značilnosti za izdelavo finega ometa
 • pripravljeno mešanico ilovice nanaša z ročnim zidarskim orodjem
 • izravna in zatisne omet z zidarskim orodjem
 • oceni kakovost pripravljenih ilovnatih mešanic pred nanosom ometa in ob zaključku ometa (končni izgled, sipkost, trdota)
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti

Izdelava dekorativnega ometa

 • pregleda tehniško dokumentacijo ter preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbere oz. pripravi material glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • izbere oziroma pripravi mešanico ilovice za različne tehnike (glajena ilovica, brisan omet, zariban in zaglajen dekorativni omet, strukturiran omet, dekorativni omet z dodatki - zelišča, školjke, steklo …)
 • pripravi podlago za nanos dekorativnega ometa
 • pripravljeno mešanico ilovice nanese z ročnim zidarskim orodjem glede na izbrano tehniko
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti

Ustni zagovor ob praktični izvedbi ilovnatih ometov

 • našteje možne podlage, na katere se lahko nanaša omet iz ilovice, ter opiše njihove lastnosti in pojasni pojem kakovosti podlage
 • pojasni pomembnost organizacije dela za izvedbo ilovnatega ometa (načrt, priprava, izvedba)
 • pojasni pogoje, ki vplivajo na načrtovani estetski videz izdelka (razume barvni simbolizem, učinek barv, barvne kombinacije, kontraste barv, ornamente, osvetlitev površin) ter jih poveže z načrtovano nalogo
 • predstavi potek dela na objektih in v območjih kulturne dediščine
 • predstavi značilnosti ilovice in uporabo le-teh za različne namene pri gradnji objektov in stavb
 • pojasni izvedbene detajle skritih letev, reševanje stikov z drugimi materiali

Priprava ponudbe za storitev ali izdelek, ki ga bo izvedel v praktičnem preverjanju, ter predstavitve ponudbe stranki v simulirani situaciji

 • izračuna predvideno porabo materiala  za posamezno delo
 • predstavi stroške, ki sestavljajo lastno ceno proizvodov in storitev
 • v simulirani situaciji predstavi ponudbo in pri tem uporabi strokovno terminologijo
 • predlaga gospodarno izbiro materiala in izdelkov, ki so skladni z izbrano tehniko izvedbe
 • pojasni, kako je upošteval  krajevne (lokalne) značilnosti gradnje in klimatske razmere območja
 • pojasni, kako bi zmanjšal količino odvečnih odpadkov ter kako jih je potrebno ločevati
 • strokovno argumentira elemente ponudbe, s katerimi se stranka ne strinja
Podajanje odgovora na strankino pritožbo (komisija lahko izbere pisni ali ustni način podajanja odgovora)

 • odgovori na strankino pritožbo z uporabo orodij za urejanje besedil in pošiljanje elektronskih sporočil
 • izreče konstruktivni odgovor na strankino pritožbo skladno s pravili poslovnega komuniciranja in poslovnim bontonom
izdeluje nenosilne stene iz lahke ilovice, butane ilovice in ilovnate pohodne pode
 • pozna glavne razlike med sestavami različnih lahkih ilovic
 • pravilno se odloča, kdaj uporabiti katero od tehnik
 • dela različne teste in vzorce ilovnatih mešanic
 • ocenjuje, kateri vzorec je najboljši in ga implementira v realno stanje (pripravi homogeno mešanico ilovice: granulacija peska, velikost vlaken in količina vode je v skladu s specifikacijami)
 • preverja dimenzije in kakovost temeljev, talne obloge
 • redno nadzoruje vlago in vsebnost vlaken v mešanici
 • pripravlja in umešča strukturne nekonstrukcijske elemente (opaž, okvirji za okna, vrata, pragovi, dilatacije)
 • pripravlja opaž, ki bo zdržal pritiske stiskanja
 • namešča material v opaž in preverja globino polnjenja
 • ocenjuje primeren čas za začetek in končanje stiskanja (nabijanja) ilovice
 • oblikuje in ojačuje vogale
 • potek dela organizira na ergonomičen in učinkovit način
 • upošteva detajle skladno z načrti
 • upošteva skrčke pri sušenju in jih sanira
 • izvaja spojitev sten z drugimi stenami, stropi in tlemi tako, da so spoji pravilno izpeljani in zapolnjeni  
 • po razopaženju sten pregleduje kakovost izdelanih sten iz lahke in butane ilovice ter jih po potrebi sanira (trdnost in površinsko abrazivnost ter strukturo površine)
 • po pregledu izdelka se odloča o popravilu ali sanaciji
 • čisti in pospravlja gradbišče, delovno orodje, strojno opremo in očisti sebe ter odpelje gradbeni material na ustrezno lokacijo za zbiranje, odlaganje in recikliranje gradbenih odpadkov    
Izdelava nenosilne stene iz lahke ilovice

 • pregleda tehniško dokumentacijo ter preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbere oz. pripravi material glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • naredi test in vzorec ilovnate mešanice, v kolikor pripravi svoj material
 • oceni, kateri vzorec je najboljši in ga implementira v realno stanje (pripravi homogeno mešanico ilovice: granulacija peska, velikost vlaken in količina vode so skladne s specifikacijami)
 • odloči se o uporabi tehnike izdelave in jo utemelji
 • preveri dimenzije in kakovost temeljev, talne obloge
 • pripravi in umesti strukturne ne-konstrukcijske elemente (opaž, okvirji za okna, vrata, pragovi, dilatacije)
 • izdela opaž, ki bo primeren za izbrano tehniko in pritiske stiskanja
 • namesti material v opaž in preveri globino polnjenja
 • oblikuje in ojača vogale
 • upošteva detajle skladno z načrti
 • upošteva skrčke pri sušenju in jih sanira
 • izvede spojitev sten z drugimi stenami, stropovi in tlemi tako, da so spoji pravilno izpeljani in zapolnjeni  
 • potek dela organizira na ergonomičen in učinkovit način
 • po razopaženju pregleda  steno in jo po potrebi sanira
 • izvede izmere
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o požarni varnosti

Izdelava nenosilne stene iz butane ilovice

 • pregleda tehniško dokumentacijo ter preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbere oz. pripravi material glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • odloči o uporabi tehnike izdelave in jo utemelji
 • preveri dimenzije in kakovost temeljev, talne obloge
 • pripravi in izvede opaže in vgrajene elemente
 • oceni primeren čas za začetek in končanje stiskanja (nabijanja) ilovice
 • oblikuje in ojača vogale
 • upošteva detajle skladno z načrti
 • upošteva skrčke pri sušenju in jih sanira
 • izvede spojitev sten z drugimi stenami, stropovi in tlemi tako, da so spoji pravilno izpeljani in zapolnjeni  
 • izvede spojitev sten z drugimi stenami, stropovi in tlemi tako, da so spoji pravilno izpeljani in zapolnjeni      
 • potek dela organizira na ergonomičen in učinkovit način
 • ob zaključku del pregleda gradnjo nenosilne stene  iz butane ilovice (debelino, sestavo, barvni izgled, strukturo površine …) in jo po potrebi sanira
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o požarni varnosti
Izdelava ilovnatega pohodnega poda

 • pregleda tehniško dokumentacijo ter preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbere oz. pripravi material glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • naredi različne teste in vzorce ilovnatih mešanic
 • oceni, kateri vzorec je najboljši in ga implementira v realno stanje (pripravi homogeno mešanico ilovice: granulacija peska, velikost vlaken in količina vode skladne s specifikacijami)
 • odloči o uporabi tehnike izdelave in jo utemelji
 • preveri dimenzije in kakovost temeljev, talne obloge
 • pripravi in umesti strukturne ne-konstrukcijske elemente (opaž, vrata, pragovi, dilatacije)
 • namesti material v opaž in preveri globino polnjenja
 • ob zaključku del pregleda gradnjo pohodnega poda in ga po potrebi sanira
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o požarni varnosti

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI

DRUGO

 • Correia, M. R. A. R. (2016). Conservation in Earthen Heritage: Assessment and Significance of Failure, Criteria, Conservation Theory, and Strategies. Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publishing.
 • Deu, Ž. (2019). Prenova stanovanjskih stavb. Ljubljana: Založba Kmečki glas.
 • DIN 18942-100:2018-12 Earthen materials and products – Part 100: Conformity assessment  
 • DIN 18946:2018-12 Earth masonry mortar – Requirements, test and labelling
 • DIN 18945:2018-12 Earth blocks – Requirements, test and labelling
 • DIN 18948:2018-12 Earthen boards – Requirements, test and labelling
 • Hall, M. R., Lindsay, R. in Krayenhoff, M. (ur.), (2012). Modern Earth Buildings: Materials, Engineering, Constructions and Applications (Woodhead Publishing Series in Energy). England: Woodhead Publishing.
 • Hunter, K. in Kiffmeyer, D. (2004). Earthbag Building: The Tools, Tricks and Techniques (Mother Earth News Wiser Living Series, 8). England: New Society Publishers.
 • Leben, T. (2016). Gradnja z ilovico in naravnimi materiali (diplomsko delo). Dostopno prek: https://dk.um.si/Dokument.php?id=98011
 • Leskovar, M. A. (2015). Naravna Gradnja. ZDA: Createspace Independent Publishing Platform.
 • Mileto, C., Vegas, F., Cristini, V. (ur.), (2012). Rammed Earth Conservation. USA: CRC Press.
 • Volhard, F. (2016). Light Earth Building: A Handbook for Building with Wood and Earth. Švica: Birkhäuser.
 • Minke, G. in De Gruyter, W. (2013). Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture, Design and Technology of a Sustainable Architecture. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser.
 • Minke, G. (2000). Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture. ZDA, Michigan: WIT Press.
 • Rael, R. (2009). Earth Architecture. ZDA: Princeton Architectural Press.
 • Reeves, G. M., Sims, I.,  Cripps, J. C. (ur.), (2006). Clay Materials Used in Construction. England: Geological Society of London.
 • Zbašnik-Senegačnik, M. (2008). Tradicionalna gradnja z ilovico: študijsko gradivo 2008/09. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
 • Zbašnik-Senegačnik, M. (2008). Sodobna gradnja z ilovico: študijsko gradivo 2008/09. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Janez Jordan, Zavod Veles, Sevnica
 • Luka Pekolj,  Zavod Veles, Sevnica
 • Robert Veselko, Arhitekt RVA, Bresternica
 • Anton Pugelj, Gnezdo, d.o.o, Ljubljana
 • Valentina Kuzma, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov, GZS, Ljubljana
 • Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.