Poklicni standard

Naziv:

Ilovičar/ilovičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Ilovičar/ilovičarka (26082600)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 1. pripraviti delovno mesto in orodja ter pripomočke za pripravo in vgradnjo ilovnatih ometov, nenosilnih sten iz lahke ilovice, nenosilnih sten iz butane ilovice ter ilovnatih podov na ustrezno pripravljeno podlago za vgradnjo
 2. sprejemati in pregledati tehnično dokumentacijo gradbenega proizvoda in delovni načrt in skladno z njim načrtovati svoje delo ali delo manjše skupine
 3. pripraviti ilovico ali izbrati že pripravljeno ilovico glede na izbrani delovni proces in način vgradnje
 4. izdelati grobi, fini in dekorativni omet iz ilovice ob upoštevanju lastnosti podlage skladno s tehnično dokumentacijo in z naročnikovimi/investitorjevimi željami
 5. izdelati nenosilne stene iz lahke ilovice, butane ilovice in pohodne ilovnate pode
 6. delovati v timu in ustrezno dokumentirati opravljeno delo tima (skladno z zahtevami področne gradbene zakonodaje)
 7. pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde ter načela racionalne rabe človeških in materialnih virov
 8. slediti vrednotam poslovnega subjekta/gospodarske družbe, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati etično in skladno s trajnostnim razvojem družbe
 9. gospodarno/trajnostno ravnati z materialom in težiti k preprečevanju nastanka odpadkov ter razumeti ekonomske in okolijske učinke ponovne uporabe in recikliranja odpadkov
 10. upoštevati zahteve službe za varstvo kulturne dediščine pri izvajanju del na objektih in v območjih kulturne dediščine ter skladno z njimi načrtovati svoje delo
 11. sprotno spremljati kakovost delovnih postopkov in končne kakovosti izdelkov ter pri tem upoštevati tudi pomen estetskega videza izdelka


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo gradbenega proizvoda in delovni načrt in skladno z njima načrtuje lastno delo
 • izdela operativni načrt za izvedbo projekta ali naloge (nariše osnutek stene, tal, dela objekta, kjer bo izvajal delo)
 • načrtuje sezonsko primeren čas (npr. zaradi lažjega sušenja ilovnatih ometov, gradnje nenosilnih sten, podov ter izdelkov iz ilovice)
 • določa vrstni red opravil pri izdelavi ometov oz. pri gradnji
 • delovne postopke izvaja na način, da upošteva pravilno časovno zaporedje nalog
 • pozna principe organizacije dela
 • ocenjuje čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi normativov
 • zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • ravna skladno s pravili organizacije in prevzame odgovornost za nastalo škodo
Operativna dela pripravlja delovno mesto in orodja ter pripomočke za pripravo  in vgradnjo ilovnatih ometov,   nenosilnih sten iz  lahke ilovice, nenosilnih sten iz butane ilovice in  ilovnatih podov na ustrezno pripravljeno podlago za vgradnjolahke ilovice, nenosilnih sten iz butane ilovice in  ilovnatih podov na ustrezno pripravljeno podlago za vgradnjo
 • terminsko predvideva in razume sosledje procesa vgradnje in sušenja glede na izbrano tehniko ilovnate gradnje in pričakovano temperaturo okolja med delom in sušenjem ter to upošteva pri izvedbi vgradnje in finalizacije del
 • zavaruje in označi delovišče
 • izbira in pripravlja materiale za delo glede na namen uporabe  
 • izbira ustrezna orodja (pnevmatsko orodje ...), stroje in pripomočke za mešanje, butanje in transport ilovice (mešalec, samokolnice, vedra, orodje za butanje)
 • pripravlja gradbeni oder, lestve …
 • pripravlja električno napeljavo za pogon el. strojev in preverja njihovo delovanje
 • pripravlja opaž
 • ustrezno zaščiti okna, vrata, tla, vidni les, neometane stene z zaščitnimi sredstvi (zaščitni trakovi, zaščitna folija za okna …)
pripravlja ilovico glede na izbrani delovni proces in način vgradnje
 • določa teksturo zemljine (peščeni delci, glinasti delci, meljasti delci in skeletni delci) s preprostimi hitrimi testi, in sicer gnetenje v kroglo, oblikovanje svaljka, sejanje skozi sita in preverjanje sedimentacije v stoječi vodi)
 • ilovico odvzame iz tal (30–50 cm pod površjem) in odstrani organske primesi
 • ilovico suši in melje v prah ali raztaplja v vodi in dela pasto
 • določa razmerje med ilovico in peskom glede na izbrani delovni proces
 • pred uporabo lokalne neatestirane ilovice, le-to posreduje laboratoriju za določitev vsebnosti težkih kovin in radioaktivnih izotopov
 • po zaključku sanira izkopno mesto, če to ni gradbena jama
izbira že pripravljeno ilovico glede na izbrani delovni proces in način vgradnje

     


 • izbere ustrezen sistem notranjega ometa: sestavo ometa in strukturo obdelave (število slojev, debelino slojev, vrsto malte, ojačitve, čas nanosa  itd.) ter povezavo s podlago
 • odstranjuje prah in druge tujke iz/z ilovice
 • pozna različne dobavitelje ilovice
izdeluje grobi, fini in dekorativni omet iz ilovice na notranjih zidovih, stenah, stropih


 • preučuje tehnično dokumentacijo ter preverja skladnost načrta z dejanskim stanjem
 • izbira oz. pripravlja material, glede na podlago in želene naročnikove/investitorjeve lastnosti
 • pozna različne podlage (kamnita, opečnata,   lesena …) in njihove lastnosti (hrapavost, zmožnost absorpcije vode, stabilnost …) ter jih glede na kakovost površine pravilno pripravlja za nanos ometa
 • pripravljeno mešanico ilovice nanaša z ročnim zidarskim orodjem ali s transportnim strojem na podlago
 • izravnava in zatesnjuje omet z zidarskim orodjem
 • pri izdelavi ometov upošteva tehnične podrobnosti (vogali, koti, stropi, spoji z lesom, nosilnost ometa in pohištvo ...)
 • predvideva tehnične specifike pred izdelavo grobega ometa (debelina ometa, ojačitev z armirno mrežico ...)
 • pregleduje suhi grobi omet (razpoke, poškodbe, izbokline ...) in ga po potrebi sanira ter pripravlja podlago za fini omet
 • ocenjuje hitrost sušenja materiala in pravilno izbere čas za zaribavanje in zagladitev finega ometa
 • spremlja kakovost pripravljenih ilovnatih mešanic, pred nanosom ometa in ob zaključku ometa (končni izgled, sipkost, trdota)
 • pripravlja podlago za nanos dekorativnega ometa
 • izbira ustrezno mešanico ilovice za različne tehnike (glajena ilovica, brisan omet, zariban in zaglajen dekorativni omet, strukturiran omet, dekorativni omet z dodatki - zelišča, školjke, steklo …)
 • uporablja pravo orodje za različne tehnike
 • pozna in upošteva pomen načrtovanega estetskega videza izdelka (pozna barvni simbolizem, učinek barv, barvne kombinacije, kontraste barv, ornamente, osvetlitev površin)
 • pri delu upošteva strankina, projektantova in investitorjeva navodila
 • po končanem delu pregleduje stanje in načrtuje nadaljnje posege (sanacija razpok, oljenje tal …)
 • čisti in pospravlja gradbišče, delovno orodje, strojno opremo in očisti sebe ter odpelje gradbeni material na ustrezno lokacijo za zbiranje, odlaganje in recikliranje gradbenih odpadkov
 • pri izvajanju del na objektih in v območjih kulturne dediščine upošteva zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z njimi načrtuje svoje delo
 • razume značilnosti ilovice in drugih zemljin in uporabo le-teh za različne namene pri gradnji objektov in stavb
 • razume sisteme obdelave notranjih površin (zidov, sten, stropov) in zunanjih zidov
 • razume pomembnost organizacije dela za izvedbo dekorativnega ometa (načrt, priprava, izvedba)

izdeluje nenosilne stene iz lahke ilovice, butane ilovice in ilovnate pohodne pode
 • pozna glavne razlike med sestavami različnih lahkih ilovic
 • pravilno se odloča, kdaj uporabiti katero od tehnik
 • dela različne teste in vzorce ilovnatih mešanic
 • ocenjuje, kateri vzorec je najboljši in ga implementira v realno stanje (pripravi homogeno mešanico ilovice: granulacija peska, velikost vlaken in količina vode je v skladu s specifikacijami)
 • preverja dimenzije in kakovost temeljev, talne obloge
 • redno nadzoruje vlago in vsebnost vlaken v mešanici
 • pripravlja in umešča strukturne nekonstrukcijske elemente (opaž, okvirji za okna, vrata, pragovi, dilatacije)
 • pripravlja opaž, ki bo zdržal pritiske stiskanja
 • namešča material v opaž in preverja globino polnjenja
 • ocenjuje primeren čas za začetek in končanje stiskanja (nabijanja) ilovice
 • oblikuje in ojačuje vogale
 • potek dela organizira na ergonomičen in učinkovit način
 • upošteva detajle skladno z načrti
 • upošteva skrčke pri sušenju in jih sanira
 • izvaja spojitev sten z drugimi stenami, stropi in tlemi tako, da so spoji pravilno izpeljani in zapolnjeni  
 • po razopaženju sten pregleduje kakovost izdelanih sten iz lahke in butane ilovice ter jih po potrebi sanira (trdnost in površinsko abrazivnost ter strukturo površine)
 • po pregledu izdelka se odloča o popravilu ali sanaciji
 • čisti in pospravlja gradbišče, delovno orodje, strojno opremo in očisti sebe ter odpelje gradbeni material na ustrezno lokacijo za zbiranje, odlaganje in recikliranje gradbenih odpadkov    
Komercialna dela pripravlja kalkulacije izdelkov in storitev
 • pozna osnove gradbenih kalkulacij
 • pozna strukturo lastne in prodajne cene proizvodov in storitev
 • izračuna predvideno porabo materiala za posamezno delo
 • pozna normative za porabo časa, materiala in energije
 • obračunava stroške, ki sestavljajo lastno ceno proizvodov in storitev
 • izračuna prodajno ceno in pripravi račun
 • pripravlja ponudbe za naročnika (izdeluje kalkulacije cene storitve ali izdelka, stroške uvajanja in vzdrževanja …)
 • razvija podjetniške lastnosti, spretnosti in vedenje
donabavlja, nabavlja in ustrezno shranjuje material in izdelke
 • ocenjuje potrebe po dobavi/nabavi materiala in izdelkov
 • podaja svoje predloge pri izbiri materiala in izdelkov
 • racionalno svetuje investitorju in projektantu pri izbiri materiala in izdelkov ter pri sami tehniki izvedbe
 • naroča material in izdelke
 • skladišči material in izdelke skladno s pravili
Administrativna dela vodi evidence, delovno dokumentacijo z dokazili in pripravlja poročila


 • izpolnjuje ali posreduje podatke za gradbeni dnevnik in po potrebi vodi knjigo obračunskih izmer
 • uporablja informacijsko tehnologijo in programsko opremo za vnos podatkov, obdelavo besedil, preglednice in elektronsko komunikacijo
 • ažurno, natančno, sistematično in namensko spremlja in vpisuje podatke v evidence skladno s pravili
 • pripravlja dnevna in druga poročila
 • arhivira dokumente v fizični in/ali elektronski obliki
 • razume pomen vodenja dokumentacije (npr.: pogodba o delu, vodenje evidence prisotnosti, sodelovanje pri inventuri, potni nalogi, nakup v delodajalčevem imenu ...)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo


 • dosledno upošteva operativni načrt del in vrstni red opravil
 • izvaja dela skladno s tehničnimi, tehnološkimi in terminskimi navodili
 • nenehno kontrolira in izboljšuje lastno delo skladno z določenimi predpisi in standardi kakovosti
 • spremlja kakovost delovnih postopkov in končne izvedbe ometa pri gradnji nenosilnih sten iz butane ilovice ali lahke ilovice
 • pozna in upošteva krajevne (lokalne) značilnosti gradnje in klimatske razmere območja
 • preverja, ali so končni izdelki in/ali storitve skladni s predpisanimi standardi (kakovost preverja med delovnim procesom in po njem)
 • ugotavlja napake in sodeluje pri ugotavljanju vzrokov (npr. pri strukturni poškodbi ilovnatih ometov, neenakomerni barvi površine …)
 • vzdržuje pripomočke, orodje in naprave, ki jih potrebuje za kakovostno izvedbo svojega dela
 • sproti poroča o napredku in morebitnih težavah (uporaba orodij za podporo delovnega procesa)
 • pozna in upošteva okolijski vidik gradnje ter pomen avtentičnega videza gradnje
 • pozna pomen in skrbi za estetski videz izdelka (ima smisel za barvno ujemanje, teksturo površin oziroma zaključnih oblog (ometov in zaključnih slojev) in ujemanje z ostalimi materiali interierja oziroma eksterierja)
 • išče priložnosti za inovacije in drugačne pristope k reševanju problemov
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • sledi strokovni literaturi na svojem področju
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci v skupini in s strankami


 • pozna načela timskega dela
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z nadrejenimi
 • pisno in ustno komunicira o izvajanju del z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu
 • komunicira z drugimi s pomočjo uporabe digitalnih orodij in aplikacij (digitalna pismenost)
 • podaja konstruktivne povratne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • opiše problem in utemelji predlagano rešitev
 • sprejema in predaja informacije in navodila o delu
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja in ravna skladno s poslovnim bontonom
 • obvlada in uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku pri komunikaciji s sodelavci znotraj in zunaj organizacije ter s poslovnimi partnerji
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • vzdržuje red in čistočo na delovnem mestu
 • ravna skladno s predpisanimi postopki za preprečevanje nesreč in poškodb pri delu
 • pozna možnosti nastanka poškodb pri delu zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • izbira delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva in jih pravilno uporabi
 • materiale uporablja gospodarno in preprečuje nastanek odvečnih odpadkov
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi in razume njihov vpliv na okolje in človeka
 • pozna pomen in vrednote prostora kot trajnostne dobrine

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Janez Jordan, Zavod Veles, Sevnica
 • Luka Pekolj,  Zavod Veles, Sevnica
 • Robert Veselko, Arhitekt RVA, Bresternica
 • Anton Pugelj, Gnezdo, d.o.o, Ljubljana
 • Valentina Kuzma, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov, GZS, Ljubljana
 • Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.