Katalog

Naziv:

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Kemijsko inženirstvo in procesi (0711)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka (2473617011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Kemijski procesničar/kemijska procesničarka s kodo 24736170 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
 • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Kemijski procesničar/kemijska procesničarka s kodo 24736170 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v kemijski industriji, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela, in
 • dve leti delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Postopek potrjevanja kvalifikacije je s presojo osebne zbirne mape prva faza v celotnem postopku preverjanja in potrjevanja NPK.

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • praktično preverjanje in
 • zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

­   priprava in razumevanje delovne dokumentacije

­   priprava delovnega mesta in pripomočkov

­   določitev namena in ciljev naloge (izdelka)

20

Izvedba

­   priprava delovnega mesta za izdelavo izdelka

­   izdelava izdelka po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

­   uporaba ustreznega delovnega postopka in sredstev za delo (materiala, sredstev, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)

­   kakovost izvedbe naloge (doslednost, natančnost, strokovnost)

­   uporaba osebne varovalne opreme

­   upoštevanje navodil za varno delo posamezne delovne opreme 

40

Dokumentacija

­   izpolnjena delovna dokumentacija

­   jezikovna pravilnost

20

Zagovor

­   obrazložitev izpolnjene delovne dokumentacije/zapisov

­   razumevanje opravljenih postopkov dela

20

Izločilna merila:

 • nepravilna uporaba osebne varovalne opreme
 • neupoštevanje pravil za varno delo
 • nerazumevanje delovne dokumentacije
 • neustrezna kakovost opravljenega dela

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

9.1. MATERIALNI POGOJI
 • organizacijska enota farmacevtske ali kemijske proizvodnje,
 • prostor za pripravo analiznih preskusov,
 • skladišča za farmacevtski ali kemijski proces.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.
9.2. Kadrovski pogoji

9.2. KADROVSKI POGOJI

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
 • en član visokošolsko izobrazbo s področja farmacije, kemije ali kemijske tehnologije oz. kemijskega inženirstva in vsaj 5 let delovnih izkušenj v farmacevtski industriji;
 • en član visokošolsko izobrazbo s področja kemije ali kemijske tehnologije oz. kemijskega inženirstva in vsaj 5 let delovnih izkušenj v kemijski industriji;
 • en član srednješolsko izobrazbo s področja farmacije, kemije ali kemijske tehnologije in vsaj 10 let delovnih izkušenj v farmacevtski ali kemijski industriji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja stroje in naprave v proizvodnem procesu
 • upravlja naprave v proizvodnem procesu
 • spremlja podatke o kakovosti znotraj procesa
 • evidentira in odpravlja nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • evidentira količine proizvedenih produktov
 • pozna osnove kemijske procesne tehnike in strojeslovja
 • pozna osnove vodenja evidenc

Na primeru prikaže in razloži upravljanje kemijskega procesa:
 • preobleče se v delovno obleko
 • preveri in pripravi zaščitna sredstva
 • upošteva sanitarno-higienska pravila
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • prevzame in preveri dostavljene surovine
 • pripravi reaktante in surovine
 • tehta surovine
 • pripravi reakcijsko posodo vključno z ustrezno periferijo za šaržiranje surovin ali reagentov
 • šaržira surovine
 • homogenizira
 • raztaplja
 • dozira topila, reagente in substance
 • izolira produkt
 • suši produkt
 • mehansko obdela produkt (mletje, sejanje)
 • izpolni proizvodno dokumentacijo
 • razloži ali izvede upravljanje naprave v proizvodnem procesu
 • razloži spremljanje podatkov o kakovosti znotraj procesa
 • razloži evidentiranje in odpravljanje nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • razloži evidentiranje količin proizvedenih produktov


izvaja manj zahtevne rutinske analizne preskuse
 • odvzema vzorce surovin, embalaže in izdelkov za preverjanje
 • pregleduje procesne parametre in nadzoruje proces, transportira vzorce v preskusni oddelek po predpisanem postopku
 • izvaja enostavne rutinske analizne preskuse
 • arhivira vzorce iz kemijskega laboratorija
 • pozna proces, mesta in metode za vzorčenje sipkih, tekočih ali plinastih vzorcev
 • pozna pomen pravilnega vzorčenja in pomen opravljanja analiznih preskusov (kemijskih analiz)
 • pozna osnove kemije, osnove metod s področja analizne kemije in fizikalnokemijske analize
 • pozna postopke ter pomen arhiviranja in dokumentiranja
 • vpiše rezultate in vodi evidenco pridobljenih rezultatov na predpisan način
Izvede enostaven rutinski analizni preizkus po izboru komisije in obrazloži ključne principe analitskega dela:
 • kontrolira klimatske pogoje (temperaturo, relativno vlažnost, tlak)
 • prikaže primer ravnanja z vzorci (transportira, odvzema, označi, hrani, arhivira …)
 • vzorči različne materiale v različnih fazah proizvodnega procesa in izvede ustrezno obravnavo zbranih vzorcev
 • zagovarja primer vzorčenja na konkretnem primeru
 • pripravi in obdela vzorec za analizo (raztaplja, redči, filtrira, centrifugira, upari, posuši …)
 • pripravi ustrezno analitsko aparaturo za analize
 • kalibrira ustrezno analitsko aparaturo za analize
 • izvede izbrano analizo
 • določi vrednost pH
 • določi viskoznost
 • določi optično gostoto
 • s spektrofotometrom določi absorpcijo
 • določi suho snov (izguba pri sušenju)
 • določi gostoto vzorca
 • očisti uporabljene aparate in dele aparatov
 • dokumentira in razloži rezultate

polni in opremlja v embalažo
 • preveri in pripravi embalažo
 • tehta, pakira in sortira proizvode
 • paletizira proizvode
 • označi proizvode po internih navodilih
 • uporablja postopke tehtanja, pakiranja in paletiziranja proizvodov v embalažo
 • pozna pomen razumevanja navodil za delo
Na  primeru prikaže in razloži pravilno embaliranje in označevanje proizvodov:
 • interpretira navodila za delo
 • polni predpisane izdelke
 • preverja tehtnice (s kontrolno utežjo)
 • tehta in embalira
 • signira produkt
 • izpolni proizvodno dokumentacijo

skladišči in transportira surovine, polizdelke in izdelke
 • sortira polproizvode oziroma proizvode po vrsti in kakovosti
 • izvaja notranji medfazni transport z ročnimi transportnimi sredstvi
 • skladišči surovine, polizdelke, izdelke
 • opravlja prevzem in odpremo
 • pozna pravila skladiščenja materiala
 • obvlada delo z računalnikom pri izvajanju procesa skladiščenja
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • pozna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi
Prikaže in razloži primer primernega transporta in skladiščenja:
 • prevzame dokumentacijo in material - embalažne enote
 • evidentira material ali embalažne enote
 • sortira in zlaga
 • skladišči polizdelke in izdelke
 • izpolnjuje skladiščno dokumentacijo
 • odpremlja izdelke iz skladišča
 • v primeru razlitja, razsutja izbere ustrezen postopek za varno sanacijo stanja (adsorpcijsko sredstvo, odstranjevanje brez prašenja ali aerosolov)
 • izpolni dokumentacijo in pokaže postopek vnosa v elektronski (informacijski) sistem
 • razloži pomen oznak za nevarne kemikalije
 • razloži ukrepe pri razlitju ali razsutju nevarne snovi
ravna z odpadki
 • zbira, ločuje in predeluje odpadke
 • označi odpadke
 • evidentira količine odpadkov po skupinah, opredeljenih v resorni zakonodaji
 • odpremi odpadke
 • pozna postopke ločevanja odpadkov
 • razume pomen ekološke ozaveščenosti
 • zna varno ravnati s kemikalijami
Razloži ustrezno ravnanje z odpadki:
 • razloži pravilen način ravnanja z odpadki  v proizvodnji
 • razloži ukrepe v primeru emisij nevarnih snovi v okolje
 • razloži principe trajnostne proizvodnje (opis realizacije pri svojem delu)
 • predstavi in razloži  nevarne lastnosti kemikalij, oznake zanje in njihov učinek na ljudi in okolje

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Metka Zevnik, GZS - Združenje kemijske industrije in Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo
 • mag. Tomi Gominšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • mag. Mojca Pustoslemšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • Kumer Tomaž, Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Helios TBLUS, d. o. o.
 • Joško Verbič, AQUAFIL SLO, d. o. o.
 • Jelena Čotar, Plama-Pur, d. d.
 • izr. prof. dr. Zdenko Časar, Lek farmacevtska družba, d.d. in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica pri pripravi kataloga za NPK
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.