Poklicni standard

Naziv:

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Kemijsko inženirstvo in procesi (0711)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kemijski procesničar/kemijska procesničarka (24736170)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. upravlja stroje in naprave v proizvodnem procesu
 9. izvaja manj zahtevne rutinske analizne preskuse
 10. skladišči in transportira surovine, polizdelke in izdelke
 11. ravna z odpadki

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • spremlja porabo in stanje zalog surovin in materialnih sredstev
 • pozna načine načrtovanja in organiziranja lastnega dela
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • uporablja postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za uravnavanje parametrov posameznega procesa ter za načrtovanje in spremljanje tehnoloških postopkov
 • pozna zahteve za ločeno zbiranje odpadkov in njihovo evidentiranje


Priprava dela oz. delovnega mesta zagotavlja pogoje za delo
 • prevzame in pregleda delovno dokumentacijo
 • preveri delovanje naprav in druge opreme
 • preveri zaščitna sredstva, ki jih uporablja
 • pregleda in nastavi tehnološke parametre procesov
 • čisti opremo in prostor med delom in po končani izdelavi serije
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja
 • pozna minimalne standarde opreme in čistosti prostora
 • uporablja strojno in programsko opremo
Operativna dela upravlja stroje in naprave v proizvodnem procesu
 • upravlja naprave v proizvodnem procesu
 • spremlja podatke o kakovosti znotraj procesa
 • evidentira in odpravlja nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • evidentira količine proizvedenih produktov
 • pozna osnove kemijske procesne tehnike in strojeslovja
 • pozna osnove vodenja evidenc

izvaja manj zahtevne rutinske analizne preskuse
 • odvzema vzorce surovin, embalaže in izdelkov za preverjanje
 • pregleduje procesne parametre in nadzoruje proces, transportira vzorce v preskusni oddelek po predpisanem postopku
 • izvaja enostavne rutinske analizne preskuse
 • arhivira vzorce iz kemijskega laboratorija
 • pozna proces, mesta in metode za vzorčenje sipkih, tekočih ali plinastih vzorcev
 • pozna pomen pravilnega vzorčenja in pomen opravljanja analiznih preskusov (kemijskih analiz)
 • pozna osnove kemije, osnove metod s področja analizne kemije in fizikalnokemijske analize
 • pozna postopke ter pomen arhiviranja in dokumentiranja
 • vpiše rezultate in vodi evidenco pridobljenih rezultatov na predpisan način
polni in opremlja v embalažo
 • preveri in pripravi embalažo
 • tehta, pakira in sortira proizvode
 • paletizira proizvode
 • označi proizvode po internih navodilih
 • uporablja postopke tehtanja, pakiranja in paletiziranja proizvodov v embalažo
 • pozna pomen razumevanja navodil za delo
skladišči in transportira surovine, polizdelke in izdelke
 • sortira polproizvode oziroma proizvode po vrsti in kakovosti
 • izvaja notranji medfazni transport z ročnimi transportnimi sredstvi
 • skladišči surovine, polizdelke, izdelke
 • opravlja prevzem in odpremo
 • pozna pravila skladiščenja materiala
 • obvlada delo z računalnikom pri izvajanju procesa skladiščenja
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • pozna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi
ravna z odpadki
 • zbira, ločuje in predeluje odpadke
 • označi odpadke
 • evidentira količine odpadkov po skupinah, opredeljenih v resorni zakonodaji
 • odpremi odpadke
 • pozna postopke ločevanja odpadkov
 • razume pomen ekološke ozaveščenosti
 • zna varno ravnati s kemikalijami
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu
 • posreduje podatke o izvedenih analizah
 • arhivira dokumentacijo
 • uporablja računalniške programe za obdelavo, sortiranje in arhiviranje podatkov
 • pozna načine in možnosti elektronskega poslovanja
 • pozna osnove delovanja in sestave podatkovnih baz in aplikacij, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna osnove vodenja evidenc in urejanja dokumentacije

Zagotavljanje kakovosti izvaja zahteve kakovosti v procesu
 • spremlja in izvaja uvedene postopke sistemov zagotavljanja kvalitete
 • spremlja izdelane količine in izkoristke
 • izvaja dela skladno s tehničnimi, tehnološkimi in terminskimi navodili
 • varuje poslovne skrivnosti
 • upošteva sisteme kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna procese uvedenega sistema zagotavljanja kvalitete
 • pozna pomen kakovostno opravljenega dela
 • pozna osnovna načela poslovnega bontona
Vzdrževanje in popravila skrbi za vzdrževanje prostorov in opreme
 • izvaja preventivna vzdrževalna dela naprav in orodij
 • obvešča nadrejene o okvarah
 • sodeluje pri vzdrževalnih opravilih
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • pozna minimalne standarde opreme in čistosti prostora
 • pozna ukrepe v primeru okvare ali nepravilnega delovanja
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu v skupini in izven nje
 • zbira, beleži in posreduje informacije o delovnem procesu in o stanju naprav in druge opreme
 • ustno in pisno komunicira z nadrejenim in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • strokovno ustno in pisno komunicira
 • uporablja strokovno terminologijo v domačem in tujem jeziku
 • ustno in pisno sporoča tehnična navodila
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža zdravja
 • pravilno, varno in skladno z navodili upravlja stroje in naprave
 • pravilno in varno uporablja surovine
 • pri delu uporablja predpisano osebno varovalno opremo
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom, požarni red in posebne varnostne ukrepe
dela opravlja tako, da ne ogroža okolja
 • kontrolira delovanje čistilnih naprav skladno z navodili
 • zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi in z navodili o varovanju okolja
 • čisti in ureja delovno okolje skladno z navodili in s predpisi
 • razume pomen ekologije
 • pozna trende in predpise s področja varovanja okolja
skrbi za varnost pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost, zdravje pri delu in okolje
 • pozna pomen varnosti pri delu s kemikalijami, z električnimi in s strojnimi napravami
 • pozna pravila iz varstva pri delu s stroji in z napravami
 • pozna načine postopanja v primeru nesreče

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alenka Kralj-Pučko, Krka, d. d.
 • Aleš Gasparič, Krka, d. d.
 • Andrej Planinšek, ZZV Celje
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Heda Intihar-Simčič, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Helena Prevc, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Hermina Ivanuša-Šket, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Janez Furlan, GZS
 • Ladislav Fidler, TDR Metalurgija d. d.
 • Lilijana Kocjan Žorž, Mitol, d. d.
 • Marjan Kukovič, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Marko Tukarič, Cinkarna Celje
 • Mirjam Britovšek, Mestna občina Velenje
 • Mojca Drofenik-Čerček, Šolski center Celje
 • Romana Mele, Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
 • Zvonka Krištof, Srednja kemijska in zdravstvena šola, Novo mesto

Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje

DELOVNA SKUPINA 2015/16

 • Blanka Žerjav, Henkel Maribor, d. o. o.
 • dr. Alenka Turičnik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • dr. Zdenko Časar, Lek farmacevtska družba, d.d.
 • Helena Fatur, AQUAFIL SLO, d. d.
 • Jelena Čotar, Plama-Pur, d. d.
 • Joško Verbič, AQUAFIL SLO, d. d.
 • Kumer Tomaž, Helios TBLUS, d. o. o.
 • mag. Mojca Pustoslemšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • mag. Tomi Gominšek, Cinkarna Celje, d. d.
 • Metka Zevnik, Združenje kemijske industrije, GZS

Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda
 • Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.